X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Ładne i ciekawe nazwy firm

Poznaj najlepsze nazwy firm w kraju


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Gdy wła­ści­cie­le start-upów przy­cho­dzą do nas po pomoc, naj­czę­ściej cho­dzi im o cie­ka­wą nazwę fir­my. Jest to z pew­no­ścią naj­waż­niej­szy ele­ment mar­ki, któ­ry jest czę­sto zanie­dby­wa­ny. Najlepsze nazwy firm sta­no­wą wpro­wa­dze­nie do opo­wie­ści, któ­rą mar­ka będzie opo­wia­dać klien­tom.

Jeśli śle­dzi­li­ście naszą serię arty­ku­łów, takich jak, Naming, jak nazwać nową fir­mę - Pomysły, powin­ni­ście już być na dobrej dro­dze do stwo­rze­nia sil­nej mar­ki. Dziś, będzie­my kre­ować ład­ną nazwę dla nowe­go pro­duk­tu lub start-upu, pozwo­li nam unik­nąć spek­ta­ku­lar­nych błę­dów, o któ­rych pisa­li­śmy w arty­ku­le: Najśmieszniejsze nazwy Polskich firm.

Zabawne nazwy polskich firm

Oczywiście wymy­śle­nie cie­ka­wej nazwy może być łatwe jak wyj­ście do knaj­py, gdzie pod­czas weso­łej roz­mo­wy, ktoś rzuci w żar­cie genial­ny pomysł. Najczęściej jed­nak jest to trud­ne jak wal­ka, któ­rych już tro­chę w swo­im życiu prze­ro­bi­łem. Prawda jest taka, że nie ist­nie­je żad­na sekret­na recep­tu­ra, któ­ra dawa­łaby 100% gwa­ran­cję wymy­śle­nia ład­nej nazwy, nie­mniej jed­nak ist­nie­je kil­ka wska­zó­wek, któ­re mogą was popro­wa­dzić we wła­ści­wym kie­run­ku. Oto lista rad, któ­re moim zda­niem są pomoc­ne w pra­cy nad nowy­mi mar­ka­mi.

Ładne nazwy światowych marek

Jak stworzyć ciekawą nazwę dla firmy lub produktu?

A. Niech będzie unikatowa

Unikatowa nazwa to jed­na z naj­cen­niej­szych zalet dobrej mar­ki. Dzięki niej łatwo zna­leźć nazwę dome­ny i wyróż­nić się wśród kon­ku­ren­cji. Znalezienie połą­cze­nia słów, któ­re­go nikt do tej pory nie wyko­rzy­stał jest nie­mal nie­moż­li­we, więc trze­ba być kre­atyw­nym. Stwórzcie wła­sne sło­wa, łącz­cie je ze sobą i twórz­cie skró­ty, by spraw­dzić, co z tego wynik­nie. - Ciekawe nazwy, zawsze są uni­ka­to­we.

B. Unikajcie ogólników

Krótko mówiąc, ogól­ne nazwy są do nicze­go. Brakuje im oso­bo­wo­ści i taką samą war­tość, jak pro­duk­ty bez mar­ki. Dobrze się spraw­dza­ją, ale może­my iść dalej, gdy poja­wi się coś tań­sze­go. Pomyślcie sami, czy jeste­ście lojal­ni wobec marek z nija­ki­mi nazwa­mi? Kupujemy książ­ki na Amazonie, dobrze zapro­jek­to­wa­ne gadże­ty Apple’a i meble z IKEI. Gdy się nad tym zasta­no­wić, naj­bar­dziej popu­lar­ne mar­ki nie mają ogól­nych nazw.

Żeby było jasne, nie cho­dzi mi o to, żeby uni­kać popu­lar­ne­go sło­wa w nie­ty­po­wym kon­tek­ście. Apple może być ogól­ną nazwą dla fir­my sku­pu­ją­cej i sprze­da­ją­cej jabł­ka, ale w latach ’70 była cho­ler­nie uni­ka­to­wa i inno­wa­cyj­na w porów­na­niu z taki­mi nazwa­mi, jak Digital Equipment Corp (tzn. fir­ma „cyfro­wy sprzęt”).

C. Niech będzie prosta

W książ­ce 50 sekre­tów per­swa­zji, zna­la­złem nauko­we potwier­dze­nie tej wspa­nia­łej rady, któ­rej udzie­lam już od jakie­goś cza­su. Prostota nazwy może spra­wić, że będzie się ona wyda­wać cen­niej­sza. Najlepsze nazwy firm są łatwe do wypo­wie­dze­nia i zapa­mię­ta­nia.

Oto kil­ka spo­so­bów na pro­stą nazwę:

- Łatwa pisow­nia. Unikajcie skom­pli­ko­wa­nej pisow­ni i upew­nij­cie się, że nazwę czy­ta się tak, jak się ją pisze. Ludzie będą się o was dowia­dy­wać „pocz­tą pan­to­flo­wą”, więc naj­waż­niej­sze jest posia­da­nie nazwy, któ­rą jest łatwo roz­po­wszech­niać. Nawet, jeśli nie pole­ga­cie na tym, że ludzie będą wpi­sy­wać nazwę waszej dome­ny, by do was dotrzeć, będą musie­li gdzieś szu­kać, by was odna­leźć.

- Krótko i zwięź­le. Im krót­sza nazwa, tym łatwiej będzie ją zapa­mię­tać. Powtarzające się lite­ry. Im mniej liter, tym łatwiej je zapa­mię­tać.

- Nie łącz­cie liter i cyfr. Trzymajcie się jed­nych albo dru­gich, połą­cze­nie trud­no jest zapa­mię­tać i wypo­wie­dzieć.

- Płynność. Nazwa, któ­ra pły­nie, jest łatwa do zapa­mię­ta­nia. W ten wła­śnie spo­sób dżin­gle z lat ’80 i ’90 prze­ko­ny­wa­ły nas do kupo­wa­nia róż­nych rze­czy. Znajdźcie cie­ka­wą nazwę fir­my, któ­ra dobrze brzmi i łatwo pły­nie w roz­mo­wie.

Od jakiej litery zacząć?

Niektóre lite­ry spraw­dza­ją się lepiej od innych. Guy Kawasaki pole­ca lite­ry z począt­ku alfa­be­tu, by zna­leźć się wyżej w wyka­zach i na wyda­rze­niach. W książ­ce Yes! moż­na prze­czy­tać, że two­rząc nazwę dla pro­duk­tów lub usług prze­zna­czo­nych na rynek maso­wy powin­no się uni­kać zaczy­na­nia od liter „Z”, „X” i „Q”, ponie­waż są bar­dzo rzad­ko uży­wa­ne.

Wykorzystujcie wszystkie dostępne zasoby.
Zbierajcie opinie zespołu i pomysły z zewnątrz.

Wymyślenie ład­nej nazwy wyma­ga wiel­kie­go nakła­du umy­sło­we­go i iskry kre­atyw­no­ści. Uzbrójcie się w słow­nik, tezau­rus, otwórz­cie Wikipedię, weź­cie kil­ka powie­ści i zacznij­cie odkry­wać. Zacznijcie łączyć ze sobą fak­ty i ana­li­zo­wać moż­li­wo­ści. Wypróbujcie Google Translate, by rzu­cić okiem na inne języ­ki i upew­nić się, że wasza nazwa nie jest obraź­li­wa w innych kul­tu­rach. Zaangażowanie zespo­łu może być dobrym pomy­słem, o ile jest prze­pro­wa­dzo­ne w odpo­wied­ni spo­sób. Przecież nie chce­cie, by skoń­czy­ło się na awan­tu­rze o nazwę. Waszym celem jest zebra­nie jak naj­więk­szej licz­by pomy­słów i pod­rzu­ca­nie nazw zespo­ło­wi, by spraw­dzić ich reak­cje. Pomysły z zewnątrz, na przy­kład od dorad­ców, tak­że mogą pomóc w zna­le­zie­niu naj­lep­szej nazwy.

Zobacz też: Kreatywne nazwy firm.

Pamiętajcie, że czasami warto odpuścić.

Inspiracja to dziw­ne stwo­rze­nie. Niemal nigdy nie przy­cho­dzi, gdy jest potrzeb­na. Najlepsze nazwy pra­wie nigdy nie powsta­ją w trak­cie dłu­gich dys­ku­sji czy gru­po­wych wysił­ków. Prawdopodobnie poja­wią się, gdy będzie­cie bra­li prysz­nic, jecha­li na rowe­rze lub kosi­li traw­nik. Najlepszym spo­so­bem na wycią­gnię­cie war­to­ścio­wych rezul­ta­tów z pod­świa­do­mo­ści jest prze­strze­ga­nie tych kro­ków:

Zbierzcie wszyst­kie infor­ma­cje na temat waszej mar­ki i tego, co sobą repre­zen­tu­je­cie. Rzeczywiście okre­śl­cie to, co ludzie powin­ni o was wie­dzieć.

Zacznijcie ana­li­zo­wać pomy­sły, war­to­ści i zasa­dy. Określcie połą­cze­nia mię­dzy nimi i sprawdź­cie, w jaki spo­sób pre­zen­to­wa­no je w prze­szło­ści.

Zacznijcie wymy­ślać nazwy. Nie mar­tw­cie się ich sen­sem, po pro­stu zapi­suj­cie wszyst­ko, co przyj­dzie wam do gło­wy.

Powtarzajcie punkt 2 i 3, dopó­ki nie doj­dzie­cie do momen­tu, gdy nic inne­go nie przy­cho­dzi wam do gło­wy

Odpuśćcie na kil­ka dni, by mogła popra­co­wać wasza pod­świa­do­mość. Po tym cza­sie powin­ni­ście dojść do momen­tu, w któ­rym powie­cie „Eureka!” i będzie­cie mieć wspa­nia­łą nazwę.

Nie zapomnijcie o nazwach domen.

Jeśli jesz­cze nie czy­ta­li­ście nasze­go artu­ku­łu doty­czą­ce­go wyszu­ki­wa­nia cie­ka­wych nazw domen, zrób­cie to teraz. Znalezienie dome­ny „.com” jest nie­kie­dy nie­moż­li­we i jest to jeden z powo­dów, dla któ­rych powin­no się wymy­ślić nową i uni­ka­to­wą nazwę. Należy też wziąć pod uwa­gę to, jak czę­sto ludzie będą wpi­sy­wać dome­nę w pasek adre­so­wy. Jeśli two­rzy­cie apli­ka­cję mobil­ną lub pro­dukt „offli­ne”, to dome­na „.com” może nie być zbyt waż­na. Dobrze jest mieć taką dome­nę, jed­nak cza­sem sku­pie­nie się na ryn­ku lokal­nym lub roz­po­zna­nie, jak ludzie mogą was odna­leźć, może spra­wić, że do gry wró­cą pew­ne dobre nazwy.

Nie zapo­mi­naj­cie, że w waszej nazwie cho­dzi o was. Ma ona poka­zać ludziom, dla­cze­go jeste­ście inni niż wszy­scy i cze­go powin­ni od was ocze­ki­wać. Powinna sta­no­wić rzut oka na wasze war­to­ści, ale nie musi dokład­nie opi­sy­wać tego, co robi­cie. Ludzie nie ufa­ją opi­som, ufa­ją nazwom, na któ­rych mogą pole­gać.

Jeśli mie­li­ście pro­ble­my ze zna­le­zie­niem odpo­wied­niej nazwy albo macie coś do doda­nia, napisz­cie o tym w komen­ta­rzach.


Zdajcie się na pomoc profesjonalistów.

Jeśli dalej macie ból gło­wy spo­wo­do­wa­ny stwo­rze­niem cie­ka­wej nazwy fir­my, jeste­ście we wła­ści­wym miej­scu. Możemy pomóc. Zapytaj o nie­zo­bo­wiu­ą­zu­ją­cą ofer­tę pod nume­rem 660 970 980. Nazwaliśmy dzie­siąt­ki świet­nych firm, z pew­no­ścią zapro­po­nu­je­my coś owoc­ne­go tak­że dla Ciebie.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie