Przybora i Zaniewski – Czapki z głów!
Bo Polacy nie gęsi i swych geniuszy mają.

Poznaj twórców najlepszych polskich reklam i przypomnij sobie ich genialne kreacje.

  • Kot-przybora-Ivo-Zaniewski
Co znajdziesz w artykule

  Jeżeli uwa­żasz, że dzieci sław­nych rodz­iców robią kari­erę tylko dzięki swo­jemu nazwi­sku, czas, żebyś poz­nał Kota Przy­borę i Iwo Zaniewskiego. Mają na swoim kon­cie mnó­stwo naj­sku­tecz­niej­szych Pol­s­kich kam­panii reklam­owych. I wszys­tko zawdz­ięczają wyłącz­nie sobie. Poz­nali się wiele lat temu, jako mali chłopcy. Ich przy­jaźń przetr­wała do dzi­siaj. Dziś są właś­ci­cielami jed­nej z najlep­szych agen­cji reklam­owych w Polsce.

  Więzy krwi drogą do suk­cesu? Nie w tym przypadku.

  Poz­nali się, gdy byli małymi chłop­cami.
  Mieli zna­nych rodz­iców, lecz nie korzys­tali z przy­wile­jów z tym zwią­za­nych. Każdy z nich zdo­był wyk­sz­tałce­nie – Iwo Zaniewski ukoń­czył ASP, a Kot Przybora angli­stykę, po czym wyje­chał do pracy w USA. Tam nie udało mu się prze­bić – pra­cował jako kel­ner a potem sprze­dawca ksią­żek. Na początku lat ’90 Iwo dostał pracę w agen­cji reklam­owej Grey.

  Przyb­ora w tym cza­sie nadal pró­bo­wał szczęś­cia w Stanach, jed­nak ostate­cznie powró­cił do kraju. Co prawda w USA nie zro­bił osza­łami­a­jącej kari­ery, ale dosko­nale pod­s­zli­fował swój ang­iel­ski oraz zdo­był to między­nar­o­dowe oby­cie, które pozwa­lało mu naw­iązy­wać kon­takty z zagra­nicz­nymi mena­dże­rami bez żad­nego skrępowa­nia czy kompleksów.

  Czy wiesz, że…
  Przyb­ora pra­cował
  w sta­nach jako kel­ner.
  Tak, samo swą kari­erę
  rozpoczy­nał Leo
  Bur­nett
  - twórca
  jed­nej z najwięk­szych
  między­nar­o­dowych
  agen­cji reklamowych.

  Poznaj prze­ci­wień­stwa, które two­rzą duet idealny.

  Jeden impul­sy­wny ekstraw­er­tyk, drugi spoko­jny introw­er­tyk. W pracy uzu­peł­ni­ają się dosko­nale. Poza nią mają swoje zupeł­nie różne światy. Kot ma dom i szczę­śliwą rodz­inę, Iwo wła­sną twór­c­zość, która go pochła­nia. Ich PZL stale się pow­ięk­sza, zatrud­nia coraz wię­cej osób. Nie sta­rają się ubie­gać o klien­tów. Wypra­cow­ali sobie wła­sną jakość pol­skiej reklamy.

  Nie było by dziś tej satys­fak­cji gdyby nie trudne początki.

  Iwo i kot nie mieli żad­nych zobow­iązań, rodziny, związ­ków. Pocią­gała ich nieza­leżność w sfe­rze zawo­do­wej. Postanow­ili więc zro­bić coś włas­nego. Ich agen­cja PZL, którą zało­żyli wspól­nie w 1999 roku, roz­po­częła swoją dzi­ałal­ność aku­rat z momen­tem reklam­owego kry­zysu w Polsce, przez co przez pół roku nie mieli żad­nego zamówienia.

  Nie pod­dali się, a teraz są jedną z najlep­szych pol­s­kich agen­cji reklam­owych. Często zarzuca im się, że nie korzys­tają z badań mar­ketingowych, lekce­ważą wyniki badań kon­sumenc­kich. Oni wolą kie­ro­wać się włas­nym wyczu­ciem rynku, które już niejed­nokrot­nie się sprawdz­iło. I cał­kiem dobrze wycho­dzą na tym oni i ich klienci.

  Nawet nie wiesz, że roz­po­zna­jesz wszyst­kie ich reklamy.

  Jaka byłaby nasz reklama gdyby nie Ci Polscy copyw­ri­te­rzy? Ciężko powie­dzieć. Na pewno byłaby inna. To nim zawdz­ięczamy takie hity jak ser­ial reklam­owy Plusa z udzi­ałem kaba­retu Mumio, naj­sku­tecz­niej­szą kam­panię piwa “Żubr”. To za ich sprawą, po najwięk­szych pol­s­kich mias­tach chodz­iły hostessy ze smy­czą bez psa, rekla­mu­jąc markę “Dog in the fog”.

  Jeżeli chcesz, aby to PZL zajęło się
  Twoją kam­panią, powierz im cał­ko­wi­cie
  swoją markę, a oni już naj­le­piej sami
  będą wie­dzieli, co z tym zrobić.

  PZL zawsze szuka w rekla­mie cze­goś nowego, sta­wia na nie­s­tandar­d­owe rozwiąza­nia, czę­sto sym­bo­l­ikę i nie­zwy­kłą zabawę języ­kiem pol­skim. Tajem­nicą ich suk­cesu może być wła­śnie ta ten­dencja do płynię­cia pod prąd obow­iązu­ją­cych trendów.

  Najlepsze reklamy PZL. Uśmiechnij sie raz jeszcze...

  IKEA, kre­owana na eks­perta w urządza­niu wnętrz, zachęca Polaków do wyraża­nia sie­bie oraz pokaza­nia włas­nego stylu w swo­ich domach. “Nie daj sobie dyk­tować mebli!” Świetna kre­acja i hasło, które sku­tecz­nie odświeża wiz­erunek Ikei.


  Żubr, jako król pusz­czy uspo­kaja las, tuż za rogiem. Podobało się wszys­tkim. Choć mało kto zda­wał sobie sprawę, że była to jedna z naj­sku­tecz­niej­szych kam­panii reklam­owych i spek­taku­larny wzrost udzi­ału w rynku marki Żubr. Dobra robota.


  “Rarka Plusa”, czyli wszys­tko to, co łączy tele­fony komór­kowe z “Lalką” i inne cie­kawe his­to­rie. Pomysł spo­tów Plusa z udzi­ałem Kabaretu Mumio to naprawdę jedna z najlep­szych rze­czy, jakie trafia­ły się nam w prz­erwach mię­dzy fil­mami. Dziękujemy!

  Powyższy tekst nie­stety nie był przez obu Panów auto­ry­zowany, wciąż pla­nuję uzu­pełnić go o wywiad z dżen­tel­me­nami, jed­nak nie jest to takie pro­ste i zaj­mie mi jesz­cze tro­chę czasu. Jeżeli znasz cie­kawe szcze­góły z sze­roko po­jętej dzi­ałal­ności PZL, roz­wiń temat w komen­tarzach na dole tej strony.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Grupowanie
  Informacje uło­żone w zna­jome i roz­sądne grupy są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapamiętania.
  Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze grupy spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

  Jeśli cho­dzi o wyuczone zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­mego dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poranne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­jają w umy­śle zwy­czaje, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obszary, które warto ulepszyć.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Donald Trump
  CEO Trump Organization.
  Prawdziwy Amerykański
  Multimiliarder i showman.
  Otrzymaj ofertę