Przybora i Zaniewski – Czapki z głów!
Bo Polacy nie gęsi i swych geniuszy mają.

Poznaj twórców najlepszych polskich reklam i przypomnij sobie ich genialne kreacje.

Co znajdziesz w artykule

  Jeżeli uwa­żasz, że dzie­ci sław­nych rodz­iców robią kari­erę tyl­ko dzię­ki swo­jemu nazwi­sku, czas, żebyś poz­nał Kota Przy­borę i Iwo Zaniewskiego. Mają na swo­im kon­cie mnó­stwo naj­sku­tecz­niej­szych Pol­s­kich kam­panii reklam­owych. I wszys­tko zawdz­ięczają wyłącz­nie sobie. Poz­nali się wie­le lat temu, jako mali chłop­cy. Ich przy­jaźń przetr­wała do dzi­siaj. Dziś są właś­ci­cielami jed­nej z najlep­szych agen­cji reklam­owych w Polsce.

  Więzy krwi drogą do sukcesu? Nie w tym przypadku.

  Poz­nali się, gdy byli mały­mi chłop­cami.
  Mieli zna­nych rodz­iców, lecz nie korzys­tali z przy­wile­jów z tym zwią­za­nych. Każdy z nich zdo­był wyk­sz­tałce­nie – Iwo Zaniewski ukoń­czył ASP, a Kot Przybora angli­sty­kę, po czym wyje­chał do pra­cy w USA. Tam nie uda­ło mu się prze­bić – pra­cował jako kel­ner a potem sprze­daw­ca ksią­żek. Na począt­ku lat ’90 Iwo dostał pra­cę w agen­cji reklam­owej Grey.

  Przyb­ora w tym cza­sie nadal pró­bo­wał szczęś­cia w Stanach, jed­nak ostate­cznie powró­cił do kra­ju. Co praw­da w USA nie zro­bił osza­łami­a­jącej kari­ery, ale dosko­na­le pod­s­zli­fował swój ang­iel­ski oraz zdo­był to między­nar­o­dowe oby­cie, któ­re pozwa­la­ło mu naw­iązy­wać kon­takty z zagra­nicz­ny­mi mena­dże­ra­mi bez żad­nego skrępowa­nia czy kom­plek­sów.

  Czy wiesz, że…
  Przyb­ora pra­cował
  w sta­nach jako kel­ner.
  Tak, samo swą kari­erę
  rozpoczy­nał Leo
  Bur­nett
  - twór­ca
  jed­nej z najwięk­szych
  między­nar­o­dowych
  agen­cji rekla­mo­wych.

  Poznaj przeciwieństwa, które tworzą duet idealny.

  Jeden impul­sy­wny ekstraw­er­tyk, dru­gi spoko­jny introw­er­tyk. W pra­cy uzu­peł­ni­ają się dosko­na­le. Poza nią mają swo­je zupeł­nie róż­ne świa­ty. Kot ma dom i szczę­śli­wą rodz­inę, Iwo wła­sną twór­c­zość, któ­ra go pochła­nia. Ich PZL sta­le się pow­ięk­sza, zatrud­nia coraz wię­cej osób. Nie sta­ra­ją się ubie­gać o klien­tów. Wypra­cow­ali sobie wła­sną jakość pol­skiej rekla­my.

  Nie było by dziś tej satysfakcji gdyby nie trudne początki.

  Iwo i kot nie mie­li żad­nych zobow­iązań, rodzi­ny, związ­ków. Pocią­gała ich nieza­leżność w sfe­rze zawo­do­wej. Postanow­ili więc zro­bić coś włas­nego. Ich agen­cja PZL, któ­rą zało­ży­li wspól­nie w 1999 roku, roz­po­czę­ła swo­ją dzi­ałal­ność aku­rat z momen­tem reklam­owego kry­zy­su w Polsce, przez co przez pół roku nie mie­li żad­nego zamó­wie­nia.

  Nie pod­dali się, a teraz są jed­ną z najlep­szych pol­s­kich agen­cji reklam­owych. Często zarzu­ca im się, że nie korzys­tają z badań mar­ketingowych, lekce­ważą wyni­ki badań kon­sumenc­kich. Oni wolą kie­ro­wać się włas­nym wyczu­ciem ryn­ku, któ­re już niejed­nokrot­nie się sprawdz­iło. I cał­kiem dobrze wycho­dzą na tym oni i ich klien­ci.

  Nawet nie wiesz, że rozpoznajesz wszystkie ich reklamy.

  Jaka była­by nasz rekla­ma gdy­by nie Ci Polscy copyw­ri­te­rzy? Ciężko powie­dzieć. Na pew­no była­by inna. To nim zawdz­ięczamy takie hity jak ser­ial reklam­owy Plusa z udzi­ałem kaba­re­tu Mumio, naj­sku­tecz­niej­szą kam­panię piwa “Żubr”. To za ich spra­wą, po najwięk­szych pol­s­kich mias­tach chodz­iły hostes­sy ze smy­czą bez psa, rekla­mu­jąc mar­kę “Dog in the fog”.

  Jeżeli chcesz, aby to PZL zaję­ło się
  Twoją kam­panią, powierz im cał­ko­wi­cie
  swo­ją mar­kę, a oni już naj­le­piej sami
  będą wie­dzie­li, co z tym zro­bić.

  PZL zawsze szu­ka w rekla­mie cze­goś nowe­go, sta­wia na nie­s­tandar­d­owe rozwiąza­nia, czę­sto sym­bo­l­ikę i nie­zwy­kłą zaba­wę języ­kiem pol­skim. Tajem­nicą ich suk­ce­su może być wła­śnie ta ten­dencja do płynię­cia pod prąd obow­iązu­ją­cych tren­dów.

  Najlepsze reklamy PZL. Uśmiechnij sie raz jeszcze...

  IKEA, kre­owana na eks­per­ta w urządza­niu wnętrz, zachę­ca Polaków do wyraża­nia sie­bie oraz pokaza­nia włas­nego sty­lu w swo­ich domach. “Nie daj sobie dyk­tować mebli!” Świetna kre­acja i hasło, któ­re sku­tecz­nie odświe­ża wiz­erunek Ikei.


  Żubr, jako król pusz­czy uspo­ka­ja las, tuż za rogiem. Podobało się wszys­tkim. Choć mało kto zda­wał sobie spra­wę, że była to jed­na z naj­sku­tecz­niej­szych kam­panii reklam­owych i spek­taku­larny wzrost udzi­ału w ryn­ku mar­ki Żubr. Dobra robo­ta.


  “Rarka Plusa”, czy­li wszys­tko to, co łączy tele­fony komór­ko­we z “Lalką” i inne cie­ka­we his­to­rie. Pomysł spo­tów Plusa z udzi­ałem Kabaretu Mumio to napraw­dę jed­na z najlep­szych rze­czy, jakie trafia­ły się nam w prz­erwach mię­dzy fil­mami. Dziękujemy!

  Powyższy tekst nie­ste­ty nie był przez obu Panów auto­ry­zowany, wciąż pla­nu­ję uzu­pełnić go o wywiad z dżen­tel­me­nami, jed­nak nie jest to takie pro­ste i zaj­mie mi jesz­cze tro­chę cza­su. Jeżeli znasz cie­ka­we szcze­gó­ły z sze­roko po­jętej dzi­ałal­ności PZL, roz­wiń temat w komen­tarzach na dole tej stro­ny.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Grupowanie
  Informacje uło­żo­ne w zna­jo­me i roz­sąd­ne gru­py są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapa­mię­ta­nia.
  Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze gru­py spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

  Jeśli cho­dzi o wyuczo­ne zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­me­go dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poran­ne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­ja­ją w umy­śle zwy­cza­je, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obsza­ry, któ­re war­to ulep­szyć.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guy Kawasaki
  Prekursor ewangeli kultu
  produktów Apple. Dzisiaj CEO
  G.T.Ventures
  Otrzymaj ofertę