X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Jak nazwać produkt?

Dobre nazwy produktów spożywczych


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Wiele przed­się­biorstw two­rząc nowy pro­dukt albo usłu­gę, trak­tu­je nazwę jak coś, o czym myśli się na koniec, albo jak osta­tecz­ną for­mal­ność, któ­rą trze­ba zała­twić przed wiel­kim star­tem. Zgodnie z takim myśle­niem, suk­ces nowe­go przed­się­wzię­cia zale­ży w cało­ści od mode­lu biz­ne­so­we­go i pla­nu dzia­ła­nia, a samej nazwie przy­pi­sy­wa­na jest nie­wiel­ka war­tość. Jak na iro­nię, coś, co wyda­je się tak mało waż­ne, ma klu­czo­wą wagę. Tymczasem w dzi­siej­szej rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej panu­je hiper-kon­ku­ren­cja jest tak, że nazwa może stwo­rzyć, lub znisz­czyć cały pro­dukt.

Nazwij to dobrze, albo pakuj walizki.

Pochodzenie znanych nazw

Wydawało mi się, że sami damy sobie z tym radę, ale sie­dzi­my już trzy mie­sią­ce i nic z tego nie wyni­ka”. Albo: „Nawet nie uwzględ­ni­li­śmy tego w budże­cie, nie sądzi­li­śmy, że to będzie sta­no­wić pro­blem. Nikt nie wie, jak to powin­no się nazy­wać”. Oto jak wyglą­da kon­struk­cja nazwy w prak­ty­ce. Wtedy, w obli­czu nie­uchron­ne­go ter­mi­nu osta­tecz­ne­go, tar­gów bran­żo­wych, wypusz­cze­nia pro­duk­tu na rynek, klien­ci zaczy­na­ją pani­ko­wać i nazy­wa­ją pro­duk­ty w spo­sób, któ­ry czę­sto grze­bie ich idee na star­cie.

Zobacz też: Krótka historia powstania nazwy LEGO.

Wspaniała nazwa produktu nie może sprawić, że kiepska
firma odniesie sukces. Jednak kiepska nazwa może sprawić,
że wspaniała firma poniesie porażkę.

Dlaczego wybór dobrej nazwy dla pro­duk­tu jest tak waż­ny? Lubię wyko­rzy­sty­wać ana­lo­gię, w któ­rej nazwa fir­my porów­ny­wa­na jest do uchwy­tu waliz­ki. Sam w sobie, uchwyt jest tyl­ko nie­dro­gim ele­men­tem z pla­sti­ku. Nie ma wiel­kie­go zna­cze­nia i nie jest wart zbyt wie­le, dopó­ki nie musi­cie pod­nieść baga­żu. W momen­cie, gdy musi­cie to zro­bić, uchwyt sta­je się wszyst­kim.

Pamiętacie swe­go rodza­ju woj­nę pomię­dzy Blu-Ray i HD DVD? Co łatwiej było wypo­wie­dzieć, prze­ka­zać, „ponieść dalej”? Byłem pewien co do wyni­ku tej bata­lii na dłu­go przed tym, jak Blu-Ray wygrał. Drugi for­mat trud­no było wypo­wie­dzieć, a ludzie czę­sto wybie­ra­ją to, co potra­fią wymó­wić. Wolicie odtwa­rzacz Blu-Ray? Czy HD DVD?

"Jeśli w naszym przed­się­bior­stwie nastą­pi roz­łam, będę usa­tys­fak­cjo­no­wany bio­rąc sobie nazwę fir­my. Wy będzie­cie mogli prze­jąć wszyst­kie jej akty­wa i fabry­ki. I tak wyj­dę na swo­im."

John Compton - pre­zes Quaker Oats

Nieważne, czy cho­dzi o nazwy pro­duk­tów spo­żyw­czych, nazwy nowych usług czy nazwy dla nowej spół­ki. Możemy pomóc Ci stwo­rzyć dokład­nie taką iden­ty­fi­ka­cję jakiej potrze­bu­jesz. Zapytaj o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę pod nume­rem 660 970 980. Tak napraw­dę więk­szość naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych nazw świa­ta powsta­ła wła­snie w gło­wach eks­per­tów. Zapraszamy tak­że do prze­czy­ta­nia naszych namin­go­wych publi­ka­cji o pomy­słach, jak nazwać fir­mę i o pocho­dze­niu nazw.

5 najważniejszych porad, by podpić świat swoją nazwą

1. Wyróżnij się, albo zgiń.

Najczęstszym błę­dem popeł­nia­nym przy nazy­wa­niu nowe­go pro­duk­tu wybór nazwy, któ­ra brzmi jak inne nazwy w bran­ży. Jest to spo­wo­do­wa­ne oba­wą o to, czy nowa fir­ma będzie trak­to­wa­na poważ­nie. W rze­czy­wi­sto­ści, naj­waż­niej­sze jest to, by odróż­niać się od kon­ku­ren­cji i szu­kać u niej przy­kła­dów tego, cze­go nale­ży uni­kać.


2. Unikaj nie­wy­róż­nia­ją­cych się nazwisk.

O ile nie chcesz wymy­ślić nazwy dla pro­duk­tu spo­żyw­cze­go, lub gastro­no­mii, to Polskie nazwi­ska nie­ste­ty nie zdą­ży­ły jesz­cze wyro­bić sobie nie­ska­zi­tel­nej opi­nii. O ile nie masz napraw­dę fascy­nu­ją­ce­go i zapa­da­ją­ce­go w pamięć nazwi­ska, albo nie two­rzysz fir­my dla per­so­nal­nej, oso­bi­stej mar­ki, zwy­kle lepiej dać sobie z nim spo­kój.


3. Unikaj akro­ni­mów

Wszyscy wie­my, że na świe­cie jest już wystar­cza­ją­co dużo akro­ni­mów. Nie powięk­szaj­cie tej puli wymy­śla­jąc kolej­ny dla sie­bie. Takie fir­my jak IBM, PZU czy KFC pra­co­wa­ły przez ponad 50 lat i daw­no były kor­po­ra­cja­mi zanim zaczę­ły uży­wać skró­tu swo­jej nazwy. Jeśli akro­nim to pomysł na start. To napraw­dę, lepiej nie zaczy­nać. To naj­trud­niej zapa­mię­ty­wal­ne for­my świa­ta.


4. Nie wylą­duj w sądzie.

Dzisiejszy świat namin­gu, jest bar­dzo skom­pli­ko­wa­ny. To że wpad­niesz na świet­ny pomysł nie ozna­cza wca­le, że jakaś fir­ma nie zare­je­stro­wa­ła takie­go mate­ria­łu han­dlo­we­go i nie trzy­ma go w sej­fie. A wte­dy wszyst­kie wie­lo­let­nie wysił­ki, spo­żyt­ko­wa­ne na two­rze­nie mar­ki będą stra­co­ne. Będziesz zmu­szo­ny praw­nie roz­po­cząć wszyst­ko od nowa. To nie zawsze spra­wie­dli­we, ale tak to dziś dzia­ła.


5. Przejrzyj eks­perc­kie publi­ka­cje i roz­waż wspar­cie pro­fe­sjo­na­li­stów.

W tym miej­scu od lat gro­ma­dzi­my wszyst­ko to co wie­my o two­rze­niu nazw.
Jeśli wła­sne poszu­ki­wa­nia nie przy­nio­sły Ci obie­cu­ją­cych rezul­ta­tów, roz­waż współ­pra­cę z pro­fe­sjo­na­li­sta­mi. W koń­cu jeste­śmy od tego, aby Ci pomóc. Poproś nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę już teraz. Zadzwoń pod 660 970 980.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie