Nowości na blogu

avatar

Nazwa dla firmy szkoleniowej i eLearningu.
3 sprawdzone kierunki, które warto znać.

Myślisz nad tym jak nazwać firmę szko­le­niową? Nie mogłeś tra­fić lepiej. Jesteś w odpo­wied­nim miej­scu. W tym arty­kule pod­po­wia­damy, jak zro­bić to…
avatar

Nazwa dla korporacji

Nazwy kor­po­ra­cji sta­no­wią kamień milowy stra­te­gii budo­wa­nia marki dla firm. Ustalają nastrój, ton i oso­bo­wość orga­ni­za­cji. Zwykle nazwa kor­po­ra­cji pełni bardziej…
avatar

Sprawdzone strategie namingowe dla firm konsultingowych, które wygrywają z konkurencją.

Biorąc pod uwagę wszyst­kie nie­dawne zawi­ro­wa­nia w gospo­darce, wielu doświad­czo­nych spe­cja­li­stów śred­niego i wyż­szego szcze­bla roz­po­czyna wła­sną dzia­łal­ność, wyko­rzy­stu­jąc swoje zdol­no­ści do…
avatar

Nazwa dla firmy finansowej. Od Doradcy, przez Fundusz, aż po Bank.

W opra­co­wa­niu nazwy dla branży finan­so­wej, potrzeba dziś chi­rur­gicz­nej wręcz pre­cy­zji. Tu zaufa­nie liczy się bar­dziej nawet niż w branży medycznej….
avatar

Jak nazwać produkt? Dobre nazwy produktów spożywczych.

Wiele przed­się­biorstw two­rząc nowy pro­dukt albo usługę, trak­tuje nazwę jak coś, o czym myśli się na koniec, albo jak osta­teczną formalność,…
avatar

Dobre nazwy dla restauracji i kawiarni.

Myślisz o zało­że­niu wła­snej gastro­no­mii? Jesteś we wła­ści­wym miej­scu. W tym arty­kule przed­sta­wiamy nazwy które budzą wstyd i zachwyt. I przed­sta­wiamy spraw­dzone prze­pisy na…
avatar

Nazwa dla kwiaciarni, sklepu ogrodniczego i firmy projektowania ogrodów.

To prawda, że suk­ces zie­lo­nego biz­nesu można wypra­co­wać ciężką pracą pomimo posia­da­nia złej nazwy. Jednak dobra nazwa spra­wia, że nasza…
avatar

Przykłady Polskich nazw firm, które dystansują konkurencję.

Zakładając firmę, nadej­dzie moment, gdy będziesz musiał wybrać dla niej nazwę. Decyzja ta może nie wydaje ci się ważna, ale…
avatar

Ładne i ciekawe nazwy firm. Poznaj najlepsze nazwy firm w kraju.

Gdy wła­ści­ciele start-upów przy­cho­dzą do nas po pomoc, naj­czę­ściej cho­dzi im o cie­kawą nazwę firmy. Jest to z pew­no­ścią naj­waż­niej­szy ele­ment marki,…
avatar

Dobre nazwy firm. Zobacz przykłady i stwórz własną.

Dobra nazwa firmy jest rów­nie waż­nym atu­tem przed­się­bior­stwa, co dore pro­dukty czy świetne usługi. Gdy klienci sły­szą lub widzą dobrą…
avatar

Jak nazwać sklep? Nazwa dla sklepu, która zapada w pamięci klientów.

Nazwa sklepu to pierw­sza rzecz, którą widzi poten­cjalny klient. Możecie mieć naj­lep­sze pomy­sły na świe­cie, ale jeśli poten­cjalni klienci znajdują…
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Grupowanie
Informacje uło­żone w zna­jome i roz­sądne grupy są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapamiętania.
Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze grupy spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

Jeśli cho­dzi o wyuczone zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­mego dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poranne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­jają w umy­śle zwy­czaje, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obszary, które warto ulepszyć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę