Nowości na blogu

avatar

Nazwa dla firmy szkoleniowej i eLearningu.
3 sprawdzone kierunki, które warto znać.

Myślisz nad tym jak nazwać fir­mę szko­le­nio­wą? Nie mogłeś tra­fić lepiej. Jesteś w odpo­wied­nim miej­scu. W tym arty­ku­le pod­po­wia­da­my, jak zro­bić to…
avatar

Nazwa dla korporacji

Nazwy kor­po­ra­cji sta­no­wią kamień milo­wy stra­te­gii budo­wa­nia mar­ki dla firm. Ustalają nastrój, ton i oso­bo­wość orga­ni­za­cji. Zwykle nazwa kor­po­ra­cji peł­ni bar­dziej…
avatar

Sprawdzone strategie namingowe dla firm konsultingowych, które wygrywają z konkurencją.

Biorąc pod uwa­gę wszyst­kie nie­daw­ne zawi­ro­wa­nia w gospo­dar­ce, wie­lu doświad­czo­nych spe­cja­li­stów śred­nie­go i wyż­sze­go szcze­bla roz­po­czy­na wła­sną dzia­łal­ność, wyko­rzy­stu­jąc swo­je zdol­no­ści do…
avatar

Nazwa dla firmy finansowej. Od Doradcy, przez Fundusz, aż po Bank.

W opra­co­wa­niu nazwy dla bran­ży finan­so­wej, potrze­ba dziś chi­rur­gicz­nej wręcz pre­cy­zji. Tu zaufa­nie liczy się bar­dziej nawet niż w bran­ży medycz­nej….
avatar

Jak nazwać produkt? Dobre nazwy produktów spożywczych.

Wiele przed­się­biorstw two­rząc nowy pro­dukt albo usłu­gę, trak­tu­je nazwę jak coś, o czym myśli się na koniec, albo jak osta­tecz­ną for­mal­ność,…
avatar

Dobre nazwy dla restauracji i kawiarni.

Myślisz o zało­że­niu wła­snej gastro­no­mii? Jesteś we wła­ści­wym miej­scu. W tym arty­ku­le przed­sta­wia­my nazwy któ­re budzą wstyd i zachwyt. I przed­sta­wia­my spraw­dzo­ne prze­pi­sy na…
avatar

Nazwa dla kwiaciarni, sklepu ogrodniczego i firmy projektowania ogrodów.

To praw­da, że suk­ces zie­lo­ne­go biz­ne­su moż­na wypra­co­wać cięż­ką pra­cą pomi­mo posia­da­nia złej nazwy. Jednak dobra nazwa spra­wia, że nasza…
avatar

Przykłady Polskich nazw firm, które dystansują konkurencję.

Zakładając fir­mę, nadej­dzie moment, gdy będziesz musiał wybrać dla niej nazwę. Decyzja ta może nie wyda­je ci się waż­na, ale…
avatar

Ładne i ciekawe nazwy firm. Poznaj najlepsze nazwy firm w kraju.

Gdy wła­ści­cie­le start-upów przy­cho­dzą do nas po pomoc, naj­czę­ściej cho­dzi im o cie­ka­wą nazwę fir­my. Jest to z pew­no­ścią naj­waż­niej­szy ele­ment mar­ki,…
avatar

Dobre nazwy firm. Zobacz przykłady i stwórz własną.

Dobra nazwa fir­my jest rów­nie waż­nym atu­tem przed­się­bior­stwa, co dore pro­duk­ty czy świet­ne usłu­gi. Gdy klien­ci sły­szą lub widzą dobrą…
avatar

Jak nazwać sklep? Nazwa dla sklepu, która zapada w pamięci klientów.

Nazwa skle­pu to pierw­sza rzecz, któ­rą widzi poten­cjal­ny klient. Możecie mieć naj­lep­sze pomy­sły na świe­cie, ale jeśli poten­cjal­ni klien­ci znaj­du­ją…
Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Obdarowywanie
Odczuwamy potrze­bę odwza­jem­nie­nia się, gdy otrzy­mu­je­my upo­mi­nek.
Czy może­my sobie na nie­go pozwo­lić? Może to być dar­mo­we kon­to, albo uak­tu­al­nie­nie. Może dar­mo­wy raport. A może kar­ta upo­min­ko­wa?

Niech to będzie coś nie­spo­dzie­wa­ne­go. Jeśli inne podob­ne usłu­gi roz­da­ją tę samą rzecz, prze­sta­je ona być upo­min­kiem – jest ocze­ki­wa­na.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę