X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Sprawdzone strategie namingowe dla firm konsultingowych, które wygrywają z konkurencją.


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Biorąc pod uwa­gę wszyst­kie nie­daw­ne zawi­ro­wa­nia w gospo­dar­ce, wie­lu doświad­czo­nych spe­cja­li­stów śred­nie­go i wyż­sze­go szcze­bla roz­po­czy­na wła­sną dzia­łal­ność, wyko­rzy­stu­jąc swo­je zdol­no­ści do samo­dziel­ne­go kre­owa­nia przy­szło­ści i decy­do­wa­nia o wła­snym losie. Gdy nad­szedł czas zas na „zrób to sam” nie wszy­scy mają wła­ści­we infor­ma­cje na temat tego, jak nazwać fir­mę kon­sul­tin­go­wą, by osią­gnąć suk­ces.

Bez obaw, jeste­śmy tu by Ci pomóc, poni­żej przed­sta­wia­my frag­ment meto­do­lo­gii, two­rze­nia nazw w bran­ży kon­sul­tin­go­wej. Napisaliśmy wie­le publi­ka­cji na temat pro­fe­sjo­nal­ne­go namin­gu firm, oraz przy­ta­cza­li­śmy wie­le odpo­wie­dzi na pyta­nie jak nazwać fir­mę. W tej tre­ści bie­rze­my pod lupę nazwy sek­to­ra kon­sul­tin­go­we­go. Jeśli po lek­tu­rze, uznasz, że potrzeb­ne jest Ci wspar­cie, czuj się swo­bod­nie pyta­jąc nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę two­rze­nia dobrej nazwy dla Twojego biz­ne­su. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

W świecie konsultingowej hiperkonkurencji zadowalanie
się nazwiskiem, rzadko jest dobrą strategią namingową.

Dla firm kon­sul­tin­go­wych i start-upów nie­wie­le jest rze­czy waż­niej­szych niż nazwa.

Bez sil­nej i przy­cią­ga­ją­cej uwa­gi toż­sa­mo­ści mar­ki, więk­szość firm tonie w morzu podob­nie brzmią­cych, opi­so­wych lub nie­po­sia­da­ją­cych zna­cze­nia nazw. Najczęstszym błę­dem jest po pro­stu wyko­rzy­sta­nie ini­cja­łów lub nazwi­ska (np. Spółka FJZ lub R.Kowalski Consulting).

Te nazwy nie tyl­ko nie zapa­da­ją w pamięć, ale sta­no­wią dodat­ko­wą prze­szko­dę, gdy fir­ma się roz­wi­ja, wła­ści­ciel chce zna­leźć part­ne­ra lub sprze­dać fir­mę. Który przed­się­bior­ca chciał­by mieć nazwi­sko kogoś inne­go na drzwiach wej­ścio­wych? Nikt, chy­ba że nazwa brzmi E.F. Hutton albo w cią­gu poko­leń zapra­co­wa­ła na swo­ją repu­ta­cję. Większość nowych firm nie może sobie pozwo­lić na luk­sus kre­owa­nia prze­sła­nia mar­ki. Jakie są więc stra­te­gie namin­go­we dla kon­sul­tan­tów, któ­re z pew­no­ścią przy­czy­nią się do ich suk­ce­su? Rzućmy na nie okiem. Wielka kon­sul­tin­go­wa czwór­ka nie jest pozba­wio­na przy­kła­dów nazw pocho­dzą­cych od nazwisk. Ale praw­da jest taka, że powsta­wa­ły one w cza­sach, gdy kon­sul­ting był nie­bie­skim oce­anem pozba­wio­nym kon­ku­ren­cji.

Deloitte

Wcześniej Deloitte & Touche

EY

Wcześniej Ernst & Young - powsta­ła z połą­cze­nia Ernst & Whinney i Arthur Young

pwc

Wcześniej PricewaterhouseCoopers

KPMG

Powstała w wyni­ku połą­cze­nia Peat Marwick International i Grupy KMG

Czy zatem lite­ro­wy skrót jest wła­ści­wą odpo­wie­dzą? Tak dla firm o kli­ku­dzie­się­cio­let­niej, ugrun­to­wa­nej pozy­cji i tra­dy­cji. Nie dla nowych star­tu­pów. Przypadkowe lite­ry to naj­trud­niej zapa­mię­ty­wa­ne cią­gi zna­ków na świe­cie.

Nazwa dla firmy konsultingowej – cztery kluczowe pytania.

Chcecie stwo­rzyć nową nazwę dla fir­my zaj­mu­ją­cej się kon­sul­tin­giem? Zadajcie sobie te czte­ry waż­ne pyta­nia, zanim roz­pocz­nie­cie. Pierwszym kro­kiem w bran­din­gu fir­my kon­sul­tin­go­wej jest zde­fi­nio­wa­nie jej celów. Oto czte­ry klu­czo­we pyta­nia, któ­re wyja­śnią wasze cele…

Chcecie, by nazwa waszej firmy się wyróżniała, czy żeby się dopasowywała?

To pyta­nie może się wyda­wać pod­chwy­tli­we, ale nie ma na nie dobrej ani złej odpo­wie­dzi. Niektórzy nowi kon­sul­tan­ci chcą przede wszyst­kim zyskać akcep­ta­cję w bran­ży, wolą więc zacząć od nazwy, któ­ra brzmi wia­ry­god­nie i od same­go począt­ku jest usta­bi­li­zo­wa­na. Jeżeli tak jest i w waszym przy­pad­ku, spró­buj­cie poszu­kać innych firm w bran­ży, aby poznać nomen­kla­tu­rę uży­wa­ną na waszym polu dzia­łal­no­ści.

Jeżeli chce­cie być zauwa­że­ni, zrób­cie coś inne­go niż wszy­scy w bran­ży! Spójrzcie na nazwy firm w waszym obsza­rze dzia­łal­no­ści i wyko­rzy­staj­cie namin­go­we stra­te­gie prze­szka­dza­nia. Na przy­kład, jeże­li nie­mal każ­dy w waszej kate­go­rii uży­wa nazw wła­snych, wyko­rzy­staj­cie meta­fo­rę do prze­ka­za­nia cech waszej fir­my. Albo spró­buj­cie wyko­rzy­stać sło­wa z pozy­tyw­ny­mi kono­ta­cja­mi do stwo­rze­nia zupeł­nie nowej toż­sa­mo­ści. Upewnijcie się tyl­ko, że potra­fi­cie uza­sad­nić taką nazwę w spo­sób, któ­ry wywo­ła głęb­szą roz­mo­wę na temat waszej fir­my.

Czy sprawdziliście wszystkie możliwości?

Właściciele nowych biz­ne­sów czę­sto są sfru­stro­wa­ni i znie­chę­ce­ni, gdy mają nazwać swo­ją fir­mę, dla­te­go że wypró­bo­wa­li tyl­ko jed­ną lub dwie stra­te­gie namin­go­we. Wielokrotnie two­rzy­li listy z dosłow­ny­mi /funkcjonalnym nazwa­mi (np. Custom Software Consulting), gdy oka­zy­wa­ło się, że dla takiej nazwy nie ma wol­nej dome­ny. Albo wyko­rzy­sta­li oczy­wi­ste meta­fo­ry (np. Herkules czy Jaguar) i zna­leź­li dzie­siąt­ki firm o podob­nych nazwach. Sęk w tym, by wyko­rzy­stać kil­ka metod. Wśród nich są…

Kluczowe cechy – Firmę bro­ker­ską nazwa­li­śmy na przy­kład Nobilis Broker, ponie­waż fir­ma chcia­ła wpro­wa­dzić usłu­gi bro­ker­skie zupeł­nie nowe­go pozio­mu. Usługi god­ne Nobla. Czy ist­nie­je jakaś domi­nu­ją­ca korzyść, któ­rą zapew­nia­cie i może­cie wkom­po­no­wać w swo­ją nazwę?

Wymyślone nazwy – To ulu­bio­na kate­go­ria kon­sul­tan­tów, ale bądź­cie ostroż­ni. W pogo­ni za nową nazwą łatwo się zapę­dzić i tak prze­krę­cić pisow­nię i prze­sła­nie, że będą zupeł­nie nie­ja­sne. Wykorzystywanie frag­men­tów łaciń­skich słów i nie­ja­snych odnie­sień jest w porząd­ku, o ile nazwę nadal moż­na łatwo wypo­wie­dzieć i zapi­sać. Małe fir­my mają tę prze­wa­gę, że prze­ka­zu­ją prze­sła­nie fir­my oso­bi­ście, przez tele­fon lub na kon­fe­ren­cji bran­żo­wej. Jednak nie prze­sadź­cie.

”Jeśli zauwa­ży­cie, że cią­gle musi­cie lite­ro­wać swo­ją nazwę lub popra­wiać jej pisow­nię, to zna­czy, że kiep­sko wybra­li­ście.”

Pamiętajcie, że nazwa może być wymy­ślo­na, ale jed­no­cze­śnie może komu­ni­ko­wać jakieś zna­cze­nie. Możecie więc prze­ka­zać jakąś cechę, nawet jeśli wasza nazwa to wymy­ślo­ne sło­wo (np. Verizon koja­rzy się z hory­zon­tem, Agilent – ze sło­wem agi­le, czy­li zwin­ny itd.).

Opisowe nazwy hybry­dy – Te nazwy łączą w sobie sło­wo opi­su­ją­ce bran­żę i sło­wo wywo­łu­ją­ce emo­cje. Do przy­kła­dów moż­na zali­czyć takie fir­my, jak Emisstar, kon­sul­tan­tów w bran­ży kon­tro­li emi­sji szko­dli­wych sub­stan­cji. Do dużych marek sto­su­ją­cych tę stra­te­gię nale­żą JetBlue i CarMax. Jeżeli wyko­rzy­sta­cie to podej­ście, upew­nij­cie się, że wasze sło­wo opi­su­ją­ce bran­żę nie zmie­ni się z cza­sem.

Metafory – Mówi się, że obraz wyra­ża wię­cej niż tysiąc słów, dla­te­go meta­fo­ra to świet­ny spo­sób na prze­ka­za­nie wie­lu cech fir­my za pomo­cą jed­ne­go obra­zu. Nazwy takie jak Jaguar, Puma, Caterpillar to meta­fo­ry w czy­stej posta­ci.

Czy nadaliście priorytet temu, czego chcecie?

Stwórzcie listę naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków moty­wu­ją­cych wasze wyzwa­nie namin­go­we, żeby­ście z osta­tecz­nej listy mogli wybrać nazwę, któ­ra speł­nia wasze naj­waż­niej­sze kry­te­ria. Cały pro­ces może się czę­sto wyda­wać nie­ja­sny i cha­otycz­ny po prze­dłu­ża­ją­cych się poszu­ki­wa­niach nazwy, kie­dy wszyst­kie nazwy zaczy­na­ją brzmieć tak samo. Upewnijcie się więc jesz­cze zanim zacznie­cie, że wie­cie, co chce­cie osią­gnąć. To pomo­że wam, gdy wybi­je trze­cia nad ranem, oczy zaczną zacho­dzić wam mgłą, a współ­mał­żo­nek nie będzie już chcieć wysłu­chi­wać waszych pomy­słów. Nowo zało­żo­na fir­ma kon­sul­tin­go­wa sta­no­wi wspa­nia­łą pustą kart­kę, na któ­rej moż­na stwo­rzyć swo­ją opo­wieść. Poświęćcie czas na usta­le­nie, co jest naj­waż­niej­sze w tej histo­rii.

Czy macie szerszy obraz sytuacji?

Stwórzcie krót­ką listę ulu­bio­nych nazw i prze­te­stuj­cie je. Upewnijcie się, że do testów wybie­rze­cie ludzi, któ­rzy albo nale­żą do wasze­go poten­cjal­ne­go ryn­ku, albo zna­ją się na dobrym bran­din­gu. Zamiast loso­wo rzu­cać nazwa­mi, stwórz­cie dla każ­dej z nich jakiś kon­tekst, żeby nazwa mia­ła do cze­go paso­wać, gdy zosta­nie wypo­wie­dzia­na. Wiele marek więk­szych firm brzmia­ło­by bez wyra­zu, gdy­by zosta­ły tyl­ko wypo­wie­dzia­ne. Większość ludzi, pękła by ze śmie­chu, gdy­by usły­sza­ła pro­po­zy­cję nazwy “Jabłko”. (Tu znaj­dziesz świet­ne frag­men­ty fil­mów na ten temat).

”Zdecydujcie, czy chce­cie się dopa­so­wać, czy wyróż­niać, wyko­rzy­staj­cie kil­ka stra­te­gii namin­go­wych, nadaj­cie prio­ry­te­ty swo­im wyma­ga­niom i prze­te­stuj­cie swo­je pomy­sły, a będzie­cie na dobrej dro­dze do stwo­rze­nia wspa­nia­łej nazwy dla fir­my kon­sul­tin­go­wej.”

Jeśli zabraknie wam słowa…

Zawsze może­cie wziąć pod uwa­gę usłu­gi pro­fe­sjo­nal­nych firm zaj­mu­ją­cych się namin­giem. Oczywiście z przy­jem­no­ścią przed­sta­wi­my Ci naszą ofer­tę. Wystarczy zadzwo­nić 600 970 980, lub napi­sać. Jeśli inte­re­su­ją Cię przy­kła­dy nazw, któ­re stwo­rzy­li­śmy do tej pory, moż­na zoba­czyć je tutaj.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie