Jak wybrać nazwę domeny internetowej, która przyciągają jak magnes!
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Jak wybrać nazwę dla domeny?

Prostą, dostępną, która łatwo zapadnie w pamięć klientów?

Prostą, dostępną,
która łatwo zapadnie
w pamięć klientów?


Spis treści:

Dobry adres stro­ny inter­ne­towej, pozo­sta­je w pamię­ci klien­tów na zawsze. Właś­ciwie wyko­nane zada­nie powo­du­je, że przys­zli klien­ci będą mogli zna­leźć Cię z łat­woś­cią. Niewłaś­ciwy adres skom­p­likuje sytu­ację – na Twoją stro­nę będzie wcho­dzić znacz­nie mniej osób, a to może mieć fatal­ny wpływ na wyni­ki finan­sowe. Wyborowi odpowied­niej dome­ny inter­ne­towej war­to poświę­cić maksy­mal­nie dużo uwa­gi. W tym arty­ku­le poz­nasz świet­ne wska­zów­ki, któ­re pomo­gą Ci wyko­nać zada­nie we włas­ciwy spo­sób. Krok po kro­ku.

Czy wszystkie atrakcyjne nazwy stron naprawdę są zajęte?

Adres stro­ny inter­ne­towej, któ­ry pozo­sta­nie w pamię­ci klien­tów na zawsze, nie musi być nazwą fir­my.
Dom­ena zmie­nia się czę­sto w pro­jekt logo fir­my. Choć nazwy firm i marek w inter­ne­cie, czę­sto sta­no­wią kat­e­gorię pro­duk­tów. Jak na przy­kład naj­drożej sprze­da­na dom­ena na świe­cie “sex.com”.

Zare­je­strowanie nazwy stro­ny inter­ne­towej to tyl­ko z pozo­ru dro­bi­azg. Na szczęś­cie pro­fesjon­alni poszuki­wacze, podzie­li­li się z nami zesta­wem sprawd­zonych prak­tyk, któ­re poz­wolą wam upo­rać się z kłopotli­wym zada­niem Zawsze możesz poroz­maw­iać z nami tutaj na temat opra­cow­a­nia nowej nazwy dla Two­jej mar­ki.

Jak wybrać dobrą nazwę domeny do pozycjonowania?

Domeny mogą być cen­nymi inter­ne­towymi nieru­chomoś­ci­ami. Spójrzmy na to jak domin­u­jącą strate­gię moż­na zas­tosować w pozy­cjonowa­niu. Google zazwy­czaj przyp­isuje wagę sło­wom kluc­zowym w nazwie dome­ny. To spra­wia, że wybór dobrej nazwy jest jesz­cze waż­niej­szy. Wybier­a­jąc nazwę dome­ny do opty­mal­iza­cji dla wyszuki­warek inter­ne­towych musi­my roz­wa­żyć trzy głów­ne czyn­niki:

Marka

Rank­a­bil­ity [możli­wości ran­kin­go­we]

Link­a­bil­ity [możli­wości lin­ko­wa­nia]

Czy powi­nie­neś wyko­rzys­tać wielowyra­zową, odd­zieloną myśl­ni­ka­mi dome­nę, jak np. Drukowanie-tanich-ulotek-gdynia.com? Na Twoim miej­scu uni­kał­bym takich nazw jak ognia. Nawet jeśli uda Ci się dostać z taką dome­ną do pier­wszej dzie­siąt­ki w google to, praw­dopodob­nie będzie­cie musie­li doko­nać sprze­da­ży przy pier­wszej wiz­y­cie klien­ta, ponie­waż nie­wie­lu ludzi będzie pamię­tać jej nazwę po opuszcze­niu stro­ny. Jest zbyt ogól­na i brak jej wiary­god­ności. W sytu­acji, gdy rynek jest zatło­czo­ny, mar­ka musi się czymś wyróż­niać. Jaką dome­nę wybrać?

Na szczęś­cie ist­nieje zło­ty śro­dek pomię­dzy strate­gią mar­ki i opty­mal­iza­cji. Spróbu­jmy połą­czyć to, cze­go uczy nas pozy­cjonowanie, budo­wa­nie mar­ki i dome­niarstwo. Ogół + ter­min to dobre pode­jś­cie. Weźmy wybra­ne sło­wo kluc­zowe i po pro­stu doda­jmy kole­jne sło­wo na koń­cu. TanieLoty, Trav­e­loc­ity, CarHub itd. Te sło­wa mają wbu­dowaną war­tość dla pozy­cjonowa­nia, ponie­waż ludzie są zmu­sze­ni do wyko­rzys­ta­nia słów kluc­zowych w lin­ku.


Dlat­ego Google (obec­nie) do celów ran­kin­go­wych przyp­isuje war­tość sło­wom kluc­zowym w nazwach domen. W koń­cu tego rodza­ju nazwy uzy­skują wyso­kie wyni­ki w pomi­arach rank­a­bil­ity i link­a­bil­ity, zacho­wując przy tym ele­ment unika­towego bran­dingu. Słowem - są na tyle ogól­ne, by uzyski­wać dobre wyni­ki dla sło­wa kluc­zowego, ale posi­adają wystar­cza­jące cechy wyróż­ni­a­jące mar­kę, by mogły zostać zapamię­tane. Jednak to nie do koń­ca są te nazwy domen inter­ne­to­wych, któ­re przy­cią­ga­ją jak magnes. Jak więc wybrać nazwę dome­ny?


Poz­naj 6 sprawd­zonych tech­nik, któ­re poz­wolą Ci zna­leźć dobrą dome­nę.


1. Poszukiwanie dobrej nazwy dla stro­ny inter­ne­to­wej
roz­pocz­nij od wizy­ty w skle­pach z anty­ka­mi...

UżywaneDomeny.com

Tak – podob­nie jak samo­chód z dru­giej ręki, możesz kupić rów­nież adres stro­ny inter­ne­towej. Ilość adre­sów porzu­canych przez doty­chcza­sowych właś­ci­cieli jest napraw­dę imponu­jąca - wyni­ka to z bra­ku zain­tere­sowa­nia, cza­su bądź pie­nię­dzy na zaj­mowanie się daw­ną stro­ną. Nazwa dome­ny poja­wia się wte­dy znów na wol­nym ryn­ku i może oka­zać się cie­ka­wym nabyt­kiem dla inne­go, nowe­go biz­nesu. W inter­ne­cie zna­leźć moż­na spo­ro stron zaj­mu­ją­cych się wyga­sły­mi dom­e­nami. Np: Dropped.pl


Ist­nieje jed­nak rów­nież pew­ne ryzy­ko zwią­za­ne z takim zaku­pem: jest nim prze­szłość danej stro­ny. Jeśli dany adres inter­ne­towy zdo­łał sobie zapra­cować na negaty­wną opi­nię i sła­be wyni­ki w wyszuki­warkach, może Ci być trud­no pozbyć się kłopotli­wego „baga­żu”.


Zawsze dokład­nie przyj­rzyj się właś­ci­cielowi stro­ny i spró­buj poz­nać jego doty­chcza­sową biz­ne­sową his­torię. Oczy­wiś­cie, prze­szłość stro­ny może stać się zale­tą, jeśli uda Ci się kupić stro­nę o dobrej reno­mie i wysok­iej pozy­cji w ran­kin­gach. Taki zakup może oka­zać się świet­ną inwest­y­cją. Warto, aby kupo­wa­ny adres funk­cjo­no­wał w tej samej bądź podob­nej bran­ży co Ty, aby jak naj­le­piej wyko­rzys­tać jego wypra­cow­any już poten­cjał.


Wiele stron inter­ne­towych reje­strowanych jest tyl­ko w celach póź­niej­szej odsprze­da­ży. Nazwa dome­ny w takiej sytu­acji to pro­dukt właś­ci­wie „nowy”, bez wypra­cow­anej his­torii. Podob­nie jak w przy­padku samo­chodów, w wie­lu wypad­kach będzie to najbez­pieczniejsze wyj­ście. Zastanawiasz się jesz­cze jak wybrać dome­nę? Czytaj dalej...

2. Dobrze prze­myśl wybór roz­sze­rze­nia.

domeny Cokolwiek.com Gdziekolwiek.pl

Wybór rozsz­erzenia nowej nazwy ma kry­ty­czne znacze­nie dla jej póź­niej­sze­go funkcjonowa­nia na ryn­ku. Jest ich dostęp­nych bar­dzo wie­le: prak­ty­cznie każ­de pań­stwo dys­ponuje wła­sną, specy­ficzną koń­ców­ką (.pl., .au, .us i inne). Ist­nieje też wiel­ka licz­ba rozsz­erzeń nie kojar­zonych z konkret­nym kra­jem (net, info itp.).


Pomimo tej obfi­tości, wybór nie powi­nien być trud­ny – w 90% wypad­ków naj­le­piej będzie zająć rozsz­erze­nie „.com” wraz z rozsz­erze­niem “pl”. To najpop­u­larniejsze rozsz­erzenia przez wie­le osób wpisy­wane automaty­cznie, na zasa­dzie przyzwycza­je­nia, zwłasz­cza jeśli nie pamię­tają dokład­nie nazwy witry­ny.


Nawet jeśli zare­jestru­jesz nazwę TwojaFirma.net, będzie ona wpi­sy­wa­na z innym, bar­dziej domyśl­nym rozsz­erze­niem. Doświad­cze­nie poka­zu­je bowiem, że to nazwa wit­ryny jest zapamię­ty­wana, nie zaś jej rozsz­erze­nie . Dlatego też kwes­tia rozsz­erzenia dome­ny powin­na być trak­towana z nie­wiel­ką kreaty­wnoś­cią. .Com, .net, .biz czy lokal­ne odmi­any typu .waw lub .gda – w tym przy­padku im pop­u­larniejszą opcję może­my wybrać, tym lepiej.


Pop­u­larność nazwy dome­ny z rozsz­erze­niem .com ozna­cza rów­nież ich małą dostęp­ność. Po pro­stu, bar­dzo wie­le nazw zosta­ło już zare­je­strowanych; trud­no więc popi­sać się tu ory­gi­nal­noś­cią. Musisz być przy­go­towany na ten prob­lem – może się bowiem oka­zać, że będziesz zmus­zony do uży­cia rozsz­erzeń, któ­rych nie pla­no­wa­łeś na począt­ku. Być może, war­to będzie zmie­nić nazwę bądź opra­cować już na począt­ku taką, któ­ra nie spra­wi kło­po­tu przy rejes­tracji. Nie musi być to zmi­ana na nieko­rzyść; jeśli nie zamie­rzasz pro­wa­dzić dzi­ałal­ności mię­dzy­na­ro­do­wej, kra­jowe rozszerzenie.pl będzie świet­nym wybo­rem. Może nawet naj­lep­szym.

jabłko

Pamię­taj, że dom­ena zawsze coś zna­czy: ".com" pocho­dzi od ang.
com­mer­cial (hand­lowy), ".info" suge­ruje ist­nie­nie boga­tej bazy
danych na jakiś temat, ".org" zaś jest wyko­rzysty­wany głów­nie
przez orga­ni­za­cje non-​pro­fit. Tego typu funk­cję posi­ada
więk­szość rozsz­erzeń i war­to być ich świa­do­mym przy
pode­j­mowa­niu decy­zji o nazwie stro­ny.

W przy­padku pla­no­wa­nej ekspan­sji na zagra­nicz­ne ryn­ki, roz­sąd­ne jest reje­strowanie rozsz­erzeń dla kra­jów, w któ­rych zamie­rzasz dzi­ałać. Gdy po paru lat­ach zechcesz zre­al­i­zować pla­ny otwar­cia odd­zi­ału w Szwecji lub w Anglii, może się oka­zać, że ktoś wyku­pił przed Tobą odpowied­nie adre­sy. Rozsz­erzenia nar­o­dowe typu .pl, .de, .ie są dobrze widzia­ne na lokal­nych ryn­kach – jest więc o co wal­czyć.


Warto tu zwró­cić uwa­gę na zja­wi­sko, kon­ku­ren­cji podob­nych adre­sów inter­ne­towych. Jako że ludzie nie zapamię­tują sto­so­wa­nych rozsz­erzeń, będą więc mylić stro­ny typu biznes.net i biznes.com, ze wska­za­niem na najpop­u­larniejszą koń­ców­kę. Tego rodza­ju kon­ku­ren­cja może oka­zać się kło­po­tli­wa tym bar­dziej, im lep­iej rozreklam­owałeś swo­ją stro­nę. Wit­ryna o podob­nym adre­sie może bowiem zacząć prze­j­mować Twoich odwiedza­ją­cych. Rozwiązaniem tego prob­lemu jest wykupy­wanie kil­ku lub kilku­nastu najpop­u­larniejszych rozsz­erzeń. Tylko to roz­wią­za­nie daje Ci gwa­ran­cję bez­pie­czeń­stwa.


Nawet jeśli nazwa stro­ny inter­ne­to­wej jest już przez kogoś zaku­pi­ona nie ozna­cza to, że nie uda Ci się jej zdo­być. W inter­ne­cie zna­jdziesz prze­ważnie infor­ma­cje o obec­nym właś­ci­cielu adre­su; jeśli wyślesz mu maila z ofer­tą kup­na, być może doj­dzie­cie do satys­fakcjonu­jącego poro­zu­mie­nia.

3. Nie reje­struj sła­bej nazwy dome­ny
tyl­ko dla­te­go, że jest aku­rat wol­na.

NazwaFirmy.net.biz.ok.pl

www.NazwaFirmy.net — to brzmi śmiesz­nie, a prze­cież nie o to nam cho­dzi.

Choć wyda­je się to takie oczy­wiste, nie każ­dy adres stro­ny jest jed­nocześnie nazwą fir­my, któ­ra tę stro­nę posi­ada. Wydaje się jed­nak, że war­to uni­kać tego błę­du.


Więk­szość osób będzie szu­kać nazwy stro­ny inter­ne­towej po nazwie danej fir­my i na pew­no nie zapa­mię­ta niety­powego adre­su. Jeśli szu­kał­byś stro­ny fir­my kuri­er­skiej DHL, na pew­no nie wpi­sał­byś do wyszuki­warki „szybkiedoręczaniepaczekiprzesyłek.pl”, choć moż­na sobie wyobra­zić, że taka dom­ena mogła by być zaku­pi­ona. Nie zosta­ła jed­nak, co powin­no być dla nas nauką.


"Badania dowo­dzą, że 80% użytkown­ików szuka­ją­cych dome­ny dużej fir­my bez pomo­cy wyszuki­warki wpisy­wało jej nazwę z rozsz­erze­niem świa­towym (.com) lub nar­o­dowym (np. .pl)"

Wszelkie kom­p­likowanie nazew­nic­twa może negaty­wnie wpły­nąć na reklam­owy potenc­jał stro­ny i utrud­nić klien­tom dostęp do Twoich usług. Jeśli nie mamy ku temu napraw­dę dobre­go powo­du, unika­jmy takich kom­p­likacji. Nazwa stro­ny inter­ne­to­wej powin­na odwoły­wać się do nazwy, pod jaką rekla­mu­jesz swo­ją dzi­ałal­ność. Kropka.


Kon­sek­wencją tej zasa­dy powin­no rów­nież wys­trze­ganie się bar­dzo ogól­nych nazw typu samochody.pl bądź lodowki.eu. Nie zwią­za­ne z żad­ną kon­kret­ną mar­ką, nie­wie­le mówią o Twoim biz­ne­sie. W szczegól­nych sytu­ac­jach mogą mieć wie­le zalet. Jeśli jed­nak chcesz przy­ciągnąć klien­tów do konkret­nego pro­duktu i Two­jej mar­ki, lep­szym roz­wią­za­niem będzie uży­cie jego nazwy w reje­strowanym adre­sie.


4. Nie inte­re­suj się dome­na­mi
zawie­ra­ją­cy­mi inne zna­ki niż
lite­ry angiel­skie­go alfa­be­tu.

Myślniki-w-adresiq.p

Reguła jest pro­sta – jeśli to moż­li­we, unika­jmy myśl­ników w nazwach stron. Oczy­wiś­cie ma ona swo­je wyjąt­ki -niespraw­iedli­wym było­by stwierdze­nie, że zas­tosowanie zna­ków pau­zy zawsze jest błę­dem. Ma ono nie­kie­dy wie­le sen­su np. ze wzglę­du na pozy­cjonowanie stro­ny. Bardzo czę­sto jest to też jedy­na dostęp­na postać adre­su, jaki zapla­no­wa­łeś. Myśl­niki podle­gają jed­nak podob­nemu pra­wu jak rozsz­erzenia adre­sów – w więk­szości przy­pad­ków nie są zapamię­ty­wane przez inter­nautów. Wpiszą oni nazwę Two­jej stro­ny bez nich – i być może tra­fią w ten spo­sób na stro­nę kon­ku­ren­cji, któ­ra posi­ada podob­ny adres, lecz bez tych zna­ków. Punkt dla nich.


Kole­jny prob­lem poja­wia się, gdy chcesz powie­dzieć nazwę stro­ny np. przez tele­fon. Czy roz­sąd­ne było­by też lekce­waże­nie tak pro­stej wady jak trud­ność w szy­bkim napisa­niu takiej nazwy? To praw­da, że tytuł stro­ny zapi­sa­ny z myśl­nikami może oka­zać się bar­dziej zrozu­mi­ały dla mech­a­nizmów wyszuki­warek inter­ne­towych. Ta nie­wiel­ka korzyść nie rów­no­wa­ży jed­nak licz­nych nie­do­god­no­ści.


Zobacz też: Historia powstania luksusowej nazwy samochodów Cadillac.


Nieza­leżnie od tego czy zare­je­strowałeś nazwę swo­jej stro­ny z myśl­nikami, statysty­czny inter­nauta i tak wypró­bu­je w pier­wszej kole­jności raczej adres bez nich. Niewskazane było­by dawać taką prze­wa­gę kon­ku­ren­cji już na samym star­cie. Jeśli adres bez myśl­ników nie jest dostęp­ny na ryn­ku, war­to roz­wa­żyć inne nazwy stro­ny, rów­nie charak­terysty­czne i koja­rzą­ce się z Twoją mar­ką. Łatwo moż­na sobie wyobra­zić, że czę­sto trud­no będzie obe­jść się bez kłopotli­wej kre­secz­ki. Poważne i pop­u­larne wit­ryny pra­wie nigdy nie mają jed­nak tego typu zna­ków w nazwie. To nie przy­pa­dek.

1223334444.pl

Uży­wanie cyfr w adre­sie stro­ny rów­nież nie nale­ży do najlep­szych prak­tyk.

Podob­nie jak myśl­niki, powo­du­ją one kło­pot przy wymaw­ia­niu adre­su (100Pomyslow.pl czy StoPomyslow.pl?). Obniżają potenc­jał przy pozy­cjo­no­wa­niu stro­ny, zaj­mu­jąc miej­sce, któ­re mogły­by zająć wartoś­ciowe sło­wa, czę­sto wpisy­wane przez odwiedza­ją­cych. Poza wyjąt­ko­wy­mi przy­pad­kami (1001Drobiazgów, 4×4 itp.), gdzie cyfry są charak­terysty­cznym i rozpoz­nawal­nym ele­mentem wiz­erunku, roz­sąd­ne jest uni­ka­nie stosowa­nia ich w nazwach wit­ryn inter­ne­to­wych.

Sókces.pl

Wymogi orto­gra­fii i wymo­wy nie zni­ka­ją w momen­cie uru­chomienia przeglą­darki inter­ne­towej. Jeśli chcesz mieć pew­ność, że Twoją nazwę stro­ny wszy­scy łatwo zapamię­tają i z łat­woś­cią odna­jdą w zaso­bach sie­ci, nie zastaw­iaj na nich puła­pek w rodza­ju niety­powej pisow­ni. Oczy­wiś­cie, wie­le atrak­cyjnych domen będzie dostęp­nych pod warunk­iem, że zgo­dzisz się na błęd­ny zapis. Będzie to jed­nak mia­ło kon­sek­wencje dla sta­ty­styk odwie­dzin stron. Nawet jeśli dom­ena samochodyzusa.com jest zaję­ta, rejes­tracja adre­su samohodyzósa.com nie roz­wią­że prob­lemu. W ten spo­sób, moż­na tyl­ko zaszko­dzić biz­ne­sowym wyni­kom.

5. Weź pod uwa­gę dome­nę jako
łatwe do zapa­mię­ta­nia zda­nie.

JedziemyNaRyby.pl

Na pew­no spo­tka­łeś się w inter­ne­cie z dłu­gi­mi nazwa­mi stron. Rejes­tracja takich adre­sów bywa spo­so­bem na znalezie­nie jakiejkol­wiek odpowied­niej i wol­nej jesz­cze dome­ny. Warto jed­nak uwa­żać – im dłuż­szy tytuł, tym trud­niej będzie go zapamię­tać. Jeśli decy­du­jesz się na dość dłu­gą nazwę dobrze, aby ukła­da­ła się we wpada­jącą w ucho całość oraz by jej popraw­ne wpi­sa­nie w przeglą­darkę trwa­ło kró­cej niż pół godzi­ny.


Z dru­giej stro­ny, nad­mierne skra­canie nazwy też nie jest dobrą tak­tyką; przykła­dem takiej niepotrzeb­nej oszczęd­ności są róż­ne­go rodza­ju skró­towce, kil­ku­li­te­ro­we nazwy typu SSC, TTZ itp. Nic one nie mówią odbior­cy, co szko­dzi zwłasz­cza mło­dym mar­kom.


"Łatwiej zapamię­tamy nawet dłu­gą nazwę, ale składa­jącą się w log­iczną całość, niż krót­ki, ale cał­ko­wi­cie niel­og­iczny ciąg zna­ków."

W związ­ku z powyż­szym dom­ena DobreTekstyReklamowe.pl to znacz­nie lep­szy pomysł od krót­kie­go skró­tu dtr24.pl Należy uwa­żać, aby dłu­gi adres stro­ny był jed­noz­naczny i nie dawał zbyt wie­lu oka­zji do zro­bi­enia błę­dów. Na przy­kład pod­czas dyk­towa­nia go klien­towi przez tele­fon. Jak widać, trze­ba tu tro­chę wyczu­cia.


Dobrą śred­nią jest zmieszcze­nie się w prze­dzia­le 5 – 25 zna­ków.

Daje Ci to możli­wość zbu­dowa­nia charak­terysty­cznej, wpada­jącej w ucho nazwy do któ­rej zapamię­ta­nia nie potrze­ba zapisy­wać arku­szy papieru.do pod­wyższenia swo­jej pozy­cji w wyszuki­warkach. Jeśli jed­nak chcesz przy­ciągnąć klien­tów do konkret­nego pro­duktu i Two­jej mar­ki, lep­szym roz­wią­za­niem będzie uży­cie jego nazwy w reje­strowanym adre­sie.


6. Myśl o przed­rost­kach,
tyl­ko w osta­tecz­no­ści.

eCokolwiek.pl

Dodawanie prze­drostków „e” bądź „i” sta­ło się dość powszech­ną prak­tyką w nazew­nic­twie stron. Nie ma powo­du, by uni­kać takich adre­sów, choć oczy­wiś­cie war­to posi­adać rów­nież dome­nę bez tego dodat­ku. Podob­nie jak w innych przy­pad­kach, ten szcze­gół bywa czę­sto pomi­jany przez inter­nautów przy wyszuki­wa­niu stron. Jeśli więc nie masz innej możli­wości a zaj­mu­jesz się nowoczes­nymi medi­ami, śmi­ało zde­cy­duj się na dome­nę z „e”, powszech­nie kojar­zoną z tym seg­mentem ryn­ku.

Ps: Jeśli chci­ałbyś, aby­śmy pomo­gli Ci opra­cować nazwę doskon­ałą pod wyszuki­warki, daj nam o tym znać. Poz­naj nasze usłu­gi two­rze­nia nazw dla firm.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie