Jak wybrać nazwę domeny internetowej, która przyciągają jak magnes!
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

eMarketing

Agencja Marketingowa

Copywriting

Pisanie treści

Branding

Projektowanie logo

Naming

Tworzenie nazw

Jak wybrać nazwę dla domeny?

Prostą, dostępną, która łatwo zapadnie w pamięć klientów?

Prostą, dostępną,
która łatwo zapadnie
w pamięć klientów?


Spis treści:

Dobry adres stro­ny inter­ne­towej, pozo­sta­je w pamię­ci klien­tów na zawsze. Właś­ciwie wyko­nane zada­nie powo­du­je, że przys­zli klien­ci będą mogli zna­leźć Cię z łat­woś­cią. Niewłaś­ciwy adres skom­p­likuje sytu­ację – na Twoją stro­nę będzie wcho­dzić znacz­nie mniej osób, a to może mieć fatal­ny wpływ na wyni­ki finan­sowe. Wyborowi odpowied­niej dome­ny inter­ne­towej war­to poświę­cić maksy­mal­nie dużo uwa­gi. W tym arty­ku­le poz­nasz świet­ne wska­zów­ki, któ­re pomo­gą Ci wyko­nać zada­nie we włas­ciwy spo­sób. Krok po kro­ku.

Czy wszystkie atrakcyjne nazwy stron naprawdę są zajęte?

Adres stro­ny inter­ne­towej, któ­ry pozo­sta­nie w pamię­ci klien­tów na zawsze, nie musi być nazwą fir­my.
Dom­ena zmie­nia się czę­sto w pro­jekt logo fir­my. Choć nazwy firm i marek w inter­ne­cie, czę­sto sta­no­wią kat­e­gorię pro­duk­tów. Jak na przy­kład naj­drożej sprze­da­na dom­ena na świe­cie “sex.com”.

Zare­je­strowanie nazwy stro­ny inter­ne­towej to tyl­ko z pozo­ru dro­bi­azg. Na szczęś­cie pro­fesjon­alni poszuki­wacze, podzie­li­li się z nami zesta­wem sprawd­zonych prak­tyk, któ­re poz­wolą wam upo­rać się z kłopotli­wym zada­niem Zawsze możesz poroz­maw­iać z nami tutaj na temat opra­cow­a­nia nowej nazwy dla Two­jej mar­ki.

Jak wybrać dobrą nazwę domeny do pozycjonowania?

Domeny mogą być cen­nymi inter­ne­towymi nieru­chomoś­ci­ami. Spójrzmy na to jak domin­u­jącą strate­gię moż­na zas­tosować w pozy­cjonowa­niu. Google zazwy­czaj przyp­isuje wagę sło­wom kluc­zowym w nazwie dome­ny. To spra­wia, że wybór dobrej nazwy jest jesz­cze waż­niej­szy. Wybier­a­jąc nazwę dome­ny do opty­mal­iza­cji dla wyszuki­warek inter­ne­towych musi­my roz­wa­żyć trzy głów­ne czyn­niki:

Marka

Rank­a­bil­ity [możli­wości ran­kin­go­we]

Link­a­bil­ity [możli­wości lin­ko­wa­nia]

Czy powi­nie­neś wyko­rzys­tać wielowyra­zową, odd­zieloną myśl­ni­ka­mi dome­nę, jak np. Drukowanie-tanich-ulotek-gdynia.com? Na Twoim miej­scu uni­kał­bym takich nazw jak ognia. Nawet jeśli uda Ci się dostać z taką dome­ną do pier­wszej dzie­siąt­ki w google to, praw­dopodob­nie będzie­cie musie­li doko­nać sprze­da­ży przy pier­wszej wiz­y­cie klien­ta, ponie­waż nie­wie­lu ludzi będzie pamię­tać jej nazwę po opuszcze­niu stro­ny. Jest zbyt ogól­na i brak jej wiary­god­ności. W sytu­acji, gdy rynek jest zatło­czo­ny, mar­ka musi się czymś wyróż­niać. Jaką dome­nę wybrać?

Na szczęś­cie ist­nieje zło­ty śro­dek pomię­dzy strate­gią mar­ki i opty­mal­iza­cji. Spróbu­jmy połą­czyć to, cze­go uczy nas pozy­cjonowanie, budo­wa­nie mar­ki i dome­niarstwo. Ogół + ter­min to dobre pode­jś­cie. Weźmy wybra­ne sło­wo kluc­zowe i po pro­stu doda­jmy kole­jne sło­wo na koń­cu. TanieLoty, Trav­e­loc­ity, CarHub itd. Te sło­wa mają wbu­dowaną war­tość dla pozy­cjonowa­nia, ponie­waż ludzie są zmu­sze­ni do wyko­rzys­ta­nia słów kluc­zowych w lin­ku.


Dlat­ego Google (obec­nie) do celów ran­kin­go­wych przyp­isuje war­tość sło­wom kluc­zowym w nazwach domen. W koń­cu tego rodza­ju nazwy uzy­skują wyso­kie wyni­ki w pomi­arach rank­a­bil­ity i link­a­bil­ity, zacho­wując przy tym ele­ment unika­towego bran­dingu. Słowem - są na tyle ogól­ne, by uzyski­wać dobre wyni­ki dla sło­wa kluc­zowego, ale posi­adają wystar­cza­jące cechy wyróż­ni­a­jące mar­kę, by mogły zostać zapamię­tane. Jednak to nie do koń­ca są te nazwy domen inter­ne­to­wych, któ­re przy­cią­ga­ją jak magnes. Jak więc wybrać nazwę dome­ny?


Poz­naj 6 sprawd­zonych tech­nik, któ­re poz­wolą Ci zna­leźć dobrą dome­nę.


1. Poszukiwanie dobrej nazwy dla stro­ny inter­ne­to­wej
roz­pocz­nij od wizy­ty w skle­pach z anty­ka­mi...

UżywaneDomeny.com

Tak – podob­nie jak samo­chód z dru­giej ręki, możesz kupić rów­nież adres stro­ny inter­ne­towej. Ilość adre­sów porzu­canych przez doty­chcza­sowych właś­ci­cieli jest napraw­dę imponu­jąca - wyni­ka to z bra­ku zain­tere­sowa­nia, cza­su bądź pie­nię­dzy na zaj­mowanie się daw­ną stro­ną. Nazwa dome­ny poja­wia się wte­dy znów na wol­nym ryn­ku i może oka­zać się cie­ka­wym nabyt­kiem dla inne­go, nowe­go biz­nesu. W inter­ne­cie zna­leźć moż­na spo­ro stron zaj­mu­ją­cych się wyga­sły­mi dom­e­nami. Np: Dropped.pl


Ist­nieje jed­nak rów­nież pew­ne ryzy­ko zwią­za­ne z takim zaku­pem: jest nim prze­szłość danej stro­ny. Jeśli dany adres inter­ne­towy zdo­łał sobie zapra­cować na negaty­wną opi­nię i sła­be wyni­ki w wyszuki­warkach, może Ci być trud­no pozbyć się kłopotli­wego „baga­żu”.


Zawsze dokład­nie przyj­rzyj się właś­ci­cielowi stro­ny i spró­buj poz­nać jego doty­chcza­sową biz­ne­sową his­torię. Oczy­wiś­cie, prze­szłość stro­ny może stać się zale­tą, jeśli uda Ci się kupić stro­nę o dobrej reno­mie i wysok­iej pozy­cji w ran­kin­gach. Taki zakup może oka­zać się świet­ną inwest­y­cją. Warto, aby kupo­wa­ny adres funk­cjo­no­wał w tej samej bądź podob­nej bran­ży co Ty, aby jak naj­le­piej wyko­rzys­tać jego wypra­cow­any już poten­cjał.


Wiele stron inter­ne­towych reje­strowanych jest tyl­ko w celach póź­niej­szej odsprze­da­ży. Nazwa dome­ny w takiej sytu­acji to pro­dukt właś­ci­wie „nowy”, bez wypra­cow­anej his­torii. Podob­nie jak w przy­padku samo­chodów, w wie­lu wypad­kach będzie to najbez­pieczniejsze wyj­ście. Zastanawiasz się jesz­cze jak wybrać dome­nę? Czytaj dalej...

2. Dobrze prze­myśl wybór roz­sze­rze­nia.

domeny Cokolwiek.com Gdziekolwiek.pl

Wybór rozsz­erzenia nowej nazwy ma kry­ty­czne znacze­nie dla jej póź­niej­sze­go funkcjonowa­nia na ryn­ku. Jest ich dostęp­nych bar­dzo wie­le: prak­ty­cznie każ­de pań­stwo dys­ponuje wła­sną, specy­ficzną koń­ców­ką (.pl., .au, .us i inne). Ist­nieje też wiel­ka licz­ba rozsz­erzeń nie kojar­zonych z konkret­nym kra­jem (net, info itp.).


Pomimo tej obfi­tości, wybór nie powi­nien być trud­ny – w 90% wypad­ków naj­le­piej będzie zająć rozsz­erze­nie „.com” wraz z rozsz­erze­niem “pl”. To najpop­u­larniejsze rozsz­erzenia przez wie­le osób wpisy­wane automaty­cznie, na zasa­dzie przyzwycza­je­nia, zwłasz­cza jeśli nie pamię­tają dokład­nie nazwy witry­ny.


Nawet jeśli zare­jestru­jesz nazwę TwojaFirma.net, będzie ona wpi­sy­wa­na z innym, bar­dziej domyśl­nym rozsz­erze­niem. Doświad­cze­nie poka­zu­je bowiem, że to nazwa wit­ryny jest zapamię­ty­wana, nie zaś jej rozsz­erze­nie . Dlatego też kwes­tia rozsz­erzenia dome­ny powin­na być trak­towana z nie­wiel­ką kreaty­wnoś­cią. .Com, .net, .biz czy lokal­ne odmi­any typu .waw lub .gda – w tym przy­padku im pop­u­larniejszą opcję może­my wybrać, tym lepiej.


Pop­u­larność nazwy dome­ny z rozsz­erze­niem .com ozna­cza rów­nież ich małą dostęp­ność. Po pro­stu, bar­dzo wie­le nazw zosta­ło już zare­je­strowanych; trud­no więc popi­sać się tu ory­gi­nal­noś­cią. Musisz być przy­go­towany na ten prob­lem – może się bowiem oka­zać, że będziesz zmus­zony do uży­cia rozsz­erzeń, któ­rych nie pla­no­wa­łeś na począt­ku. Być może, war­to będzie zmie­nić nazwę bądź opra­cować już na począt­ku taką, któ­ra nie spra­wi kło­po­tu przy rejes­tracji. Nie musi być to zmi­ana na nieko­rzyść; jeśli nie zamie­rzasz pro­wa­dzić dzi­ałal­ności mię­dzy­na­ro­do­wej, kra­jowe rozszerzenie.pl będzie świet­nym wybo­rem. Może nawet naj­lep­szym.

jabłko

Pamię­taj, że dom­ena zawsze coś zna­czy: ".com" pocho­dzi od ang.
com­mer­cial (hand­lowy), ".info" suge­ruje ist­nie­nie boga­tej bazy
danych na jakiś temat, ".org" zaś jest wyko­rzysty­wany głów­nie
przez orga­ni­za­cje non-​pro­fit. Tego typu funk­cję posi­ada
więk­szość rozsz­erzeń i war­to być ich świa­do­mym przy
pode­j­mowa­niu decy­zji o nazwie stro­ny.

W przy­padku pla­no­wa­nej ekspan­sji na zagra­nicz­ne ryn­ki, roz­sąd­ne jest reje­strowanie rozsz­erzeń dla kra­jów, w któ­rych zamie­rzasz dzi­ałać. Gdy po paru lat­ach zechcesz zre­al­i­zować pla­ny otwar­cia odd­zi­ału w Szwecji lub w Anglii, może się oka­zać, że ktoś wyku­pił przed Tobą odpowied­nie adre­sy. Rozsz­erzenia nar­o­dowe typu .pl, .de, .ie są dobrze widzia­ne na lokal­nych ryn­kach – jest więc o co wal­czyć.


Warto tu zwró­cić uwa­gę na zja­wi­sko, kon­ku­ren­cji podob­nych adre­sów inter­ne­towych. Jako że ludzie nie zapamię­tują sto­so­wa­nych rozsz­erzeń, będą więc mylić stro­ny typu biznes.net i biznes.com, ze wska­za­niem na najpop­u­larniejszą koń­ców­kę. Tego rodza­ju kon­ku­ren­cja może oka­zać się kło­po­tli­wa tym bar­dziej, im lep­iej rozreklam­owałeś swo­ją stro­nę. Wit­ryna o podob­nym adre­sie może bowiem zacząć prze­j­mować Twoich odwiedza­ją­cych. Rozwiązaniem tego prob­lemu jest wykupy­wanie kil­ku lub kilku­nastu najpop­u­larniejszych rozsz­erzeń. Tylko to roz­wią­za­nie daje Ci gwa­ran­cję bez­pie­czeń­stwa.


Nawet jeśli nazwa stro­ny inter­ne­to­wej jest już przez kogoś zaku­pi­ona nie ozna­cza to, że nie uda Ci się jej zdo­być. W inter­ne­cie zna­jdziesz prze­ważnie infor­ma­cje o obec­nym właś­ci­cielu adre­su; jeśli wyślesz mu maila z ofer­tą kup­na, być może doj­dzie­cie do satys­fakcjonu­jącego poro­zu­mie­nia.

3. Nie reje­struj sła­bej nazwy dome­ny
tyl­ko dla­te­go, że jest aku­rat wol­na.

NazwaFirmy.net.biz.ok.pl

www.NazwaFirmy.net — to brzmi śmiesz­nie, a prze­cież nie o to nam cho­dzi.

Choć wyda­je się to takie oczy­wiste, nie każ­dy adres stro­ny jest jed­nocześnie nazwą fir­my, któ­ra tę stro­nę posi­ada. Wydaje się jed­nak, że war­to uni­kać tego błę­du.


Więk­szość osób będzie szu­kać nazwy stro­ny inter­ne­towej po nazwie danej fir­my i na pew­no nie zapa­mię­ta niety­powego adre­su. Jeśli szu­kał­byś stro­ny fir­my kuri­er­skiej DHL, na pew­no nie wpi­sał­byś do wyszuki­warki „szybkiedoręczaniepaczekiprzesyłek.pl”, choć moż­na sobie wyobra­zić, że taka dom­ena mogła by być zaku­pi­ona. Nie zosta­ła jed­nak, co powin­no być dla nas nauką.


"Badania dowo­dzą, że 80% użytkown­ików szuka­ją­cych dome­ny dużej fir­my bez pomo­cy wyszuki­warki wpisy­wało jej nazwę z rozsz­erze­niem świa­towym (.com) lub nar­o­dowym (np. .pl)"

Wszelkie kom­p­likowanie nazew­nic­twa może negaty­wnie wpły­nąć na reklam­owy potenc­jał stro­ny i utrud­nić klien­tom dostęp do Twoich usług. Jeśli nie mamy ku temu napraw­dę dobre­go powo­du, unika­jmy takich kom­p­likacji. Nazwa stro­ny inter­ne­to­wej powin­na odwoły­wać się do nazwy, pod jaką rekla­mu­jesz swo­ją dzi­ałal­ność. Kropka.


Kon­sek­wencją tej zasa­dy powin­no rów­nież wys­trze­ganie się bar­dzo ogól­nych nazw typu samochody.pl bądź lodowki.eu. Nie zwią­za­ne z żad­ną kon­kret­ną mar­ką, nie­wie­le mówią o Twoim biz­ne­sie. W szczegól­nych sytu­ac­jach mogą mieć wie­le zalet. Jeśli jed­nak chcesz przy­ciągnąć klien­tów do konkret­nego pro­duktu i Two­jej mar­ki, lep­szym roz­wią­za­niem będzie uży­cie jego nazwy w reje­strowanym adre­sie.


4. Nie inte­re­suj się dome­na­mi
zawie­ra­ją­cy­mi inne zna­ki niż
lite­ry angiel­skie­go alfa­be­tu.

Myślniki-w-adresiq.p

Reguła jest pro­sta – jeśli to moż­li­we, unika­jmy myśl­ników w nazwach stron. Oczy­wiś­cie ma ona swo­je wyjąt­ki -niespraw­iedli­wym było­by stwierdze­nie, że zas­tosowanie zna­ków pau­zy zawsze jest błę­dem. Ma ono nie­kie­dy wie­le sen­su np. ze wzglę­du na pozy­cjonowanie stro­ny. Bardzo czę­sto jest to też jedy­na dostęp­na postać adre­su, jaki zapla­no­wa­łeś. Myśl­niki podle­gają jed­nak podob­nemu pra­wu jak rozsz­erzenia adre­sów – w więk­szości przy­pad­ków nie są zapamię­ty­wane przez inter­nautów. Wpiszą oni nazwę Two­jej stro­ny bez nich – i być może tra­fią w ten spo­sób na stro­nę kon­ku­ren­cji, któ­ra posi­ada podob­ny adres, lecz bez tych zna­ków. Punkt dla nich.


Kole­jny prob­lem poja­wia się, gdy chcesz powie­dzieć nazwę stro­ny np. przez tele­fon. Czy roz­sąd­ne było­by też lekce­waże­nie tak pro­stej wady jak trud­ność w szy­bkim napisa­niu takiej nazwy? To praw­da, że tytuł stro­ny zapi­sa­ny z myśl­nikami może oka­zać się bar­dziej zrozu­mi­ały dla mech­a­nizmów wyszuki­warek inter­ne­towych. Ta nie­wiel­ka korzyść nie rów­no­wa­ży jed­nak licz­nych nie­do­god­no­ści.


Zobacz też: Historia powstania luksusowej nazwy samochodów Cadillac.


Nieza­leżnie od tego czy zare­je­strowałeś nazwę swo­jej stro­ny z myśl­nikami, statysty­czny inter­nauta i tak wypró­bu­je w pier­wszej kole­jności raczej adres bez nich. Niewskazane było­by dawać taką prze­wa­gę kon­ku­ren­cji już na samym star­cie. Jeśli adres bez myśl­ników nie jest dostęp­ny na ryn­ku, war­to roz­wa­żyć inne nazwy stro­ny, rów­nie charak­terysty­czne i koja­rzą­ce się z Twoją mar­ką. Łatwo moż­na sobie wyobra­zić, że czę­sto trud­no będzie obe­jść się bez kłopotli­wej kre­secz­ki. Poważne i pop­u­larne wit­ryny pra­wie nigdy nie mają jed­nak tego typu zna­ków w nazwie. To nie przy­pa­dek.

1223334444.pl

Uży­wanie cyfr w adre­sie stro­ny rów­nież nie nale­ży do najlep­szych prak­tyk.

Podob­nie jak myśl­niki, powo­du­ją one kło­pot przy wymaw­ia­niu adre­su (100Pomyslow.pl czy StoPomyslow.pl?). Obniżają potenc­jał przy pozy­cjo­no­wa­niu stro­ny, zaj­mu­jąc miej­sce, któ­re mogły­by zająć wartoś­ciowe sło­wa, czę­sto wpisy­wane przez odwiedza­ją­cych. Poza wyjąt­ko­wy­mi przy­pad­kami (1001Drobiazgów, 4×4 itp.), gdzie cyfry są charak­terysty­cznym i rozpoz­nawal­nym ele­mentem wiz­erunku, roz­sąd­ne jest uni­ka­nie stosowa­nia ich w nazwach wit­ryn inter­ne­to­wych.

Sókces.pl

Wymogi orto­gra­fii i wymo­wy nie zni­ka­ją w momen­cie uru­chomienia przeglą­darki inter­ne­towej. Jeśli chcesz mieć pew­ność, że Twoją nazwę stro­ny wszy­scy łatwo zapamię­tają i z łat­woś­cią odna­jdą w zaso­bach sie­ci, nie zastaw­iaj na nich puła­pek w rodza­ju niety­powej pisow­ni. Oczy­wiś­cie, wie­le atrak­cyjnych domen będzie dostęp­nych pod warunk­iem, że zgo­dzisz się na błęd­ny zapis. Będzie to jed­nak mia­ło kon­sek­wencje dla sta­ty­styk odwie­dzin stron. Nawet jeśli dom­ena samochodyzusa.com jest zaję­ta, rejes­tracja adre­su samohodyzósa.com nie roz­wią­że prob­lemu. W ten spo­sób, moż­na tyl­ko zaszko­dzić biz­ne­sowym wyni­kom.

5. Weź pod uwa­gę dome­nę jako
łatwe do zapa­mię­ta­nia zda­nie.

JedziemyNaRyby.pl

Na pew­no spo­tka­łeś się w inter­ne­cie z dłu­gi­mi nazwa­mi stron. Rejes­tracja takich adre­sów bywa spo­so­bem na znalezie­nie jakiejkol­wiek odpowied­niej i wol­nej jesz­cze dome­ny. Warto jed­nak uwa­żać – im dłuż­szy tytuł, tym trud­niej będzie go zapamię­tać. Jeśli decy­du­jesz się na dość dłu­gą nazwę dobrze, aby ukła­da­ła się we wpada­jącą w ucho całość oraz by jej popraw­ne wpi­sa­nie w przeglą­darkę trwa­ło kró­cej niż pół godzi­ny.


Z dru­giej stro­ny, nad­mierne skra­canie nazwy też nie jest dobrą tak­tyką; przykła­dem takiej niepotrzeb­nej oszczęd­ności są róż­ne­go rodza­ju skró­towce, kil­ku­li­te­ro­we nazwy typu SSC, TTZ itp. Nic one nie mówią odbior­cy, co szko­dzi zwłasz­cza mło­dym mar­kom.


"Łatwiej zapamię­tamy nawet dłu­gą nazwę, ale składa­jącą się w log­iczną całość, niż krót­ki, ale cał­ko­wi­cie niel­og­iczny ciąg zna­ków."

W związ­ku z powyż­szym dom­ena DobreTekstyReklamowe.pl to znacz­nie lep­szy pomysł od krót­kie­go skró­tu dtr24.pl Należy uwa­żać, aby dłu­gi adres stro­ny był jed­noz­naczny i nie dawał zbyt wie­lu oka­zji do zro­bi­enia błę­dów. Na przy­kład pod­czas dyk­towa­nia go klien­towi przez tele­fon. Jak widać, trze­ba tu tro­chę wyczu­cia.


Dobrą śred­nią jest zmieszcze­nie się w prze­dzia­le 5 – 25 zna­ków.

Daje Ci to możli­wość zbu­dowa­nia charak­terysty­cznej, wpada­jącej w ucho nazwy do któ­rej zapamię­ta­nia nie potrze­ba zapisy­wać arku­szy papieru.do pod­wyższenia swo­jej pozy­cji w wyszuki­warkach. Jeśli jed­nak chcesz przy­ciągnąć klien­tów do konkret­nego pro­duktu i Two­jej mar­ki, lep­szym roz­wią­za­niem będzie uży­cie jego nazwy w reje­strowanym adre­sie.


6. Myśl o przed­rost­kach,
tyl­ko w osta­tecz­no­ści.

eCokolwiek.pl

Dodawanie prze­drostków „e” bądź „i” sta­ło się dość powszech­ną prak­tyką w nazew­nic­twie stron. Nie ma powo­du, by uni­kać takich adre­sów, choć oczy­wiś­cie war­to posi­adać rów­nież dome­nę bez tego dodat­ku. Podob­nie jak w innych przy­pad­kach, ten szcze­gół bywa czę­sto pomi­jany przez inter­nautów przy wyszuki­wa­niu stron. Jeśli więc nie masz innej możli­wości a zaj­mu­jesz się nowoczes­nymi medi­ami, śmi­ało zde­cy­duj się na dome­nę z „e”, powszech­nie kojar­zoną z tym seg­mentem ryn­ku.

Ps: Jeśli chci­ałbyś, aby­śmy pomo­gli Ci opra­cować nazwę doskon­ałą pod wyszuki­warki, daj nam o tym znać. Poz­naj nasze usłu­gi two­rze­nia nazw dla firm.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie