Tworzenie piekielne dobrych nagłówków stron, które konwertują klientów jak diabli.

Poznaj gorące formuły, które wywindują skuteczność każdej strony.

Co znajdziesz w artykule

  Pisaliśmy już o tym, jak dobry nagłó­wek w mgnie­niu oka wyprze­da­je całe nakła­dy gaze­ty. Jednak w inter­ne­cie, poję­cie nakład nie ist­nie­je a wydaw­ców jest nie­mal tyle samo co czy­tel­ni­ków. W świe­cie hiper-kon­ku­ren­cji potrze­ba cze­goś wię­cej. Czas na pie­kiel­nie ostry zestaw porad doty­czą­cych nagłów­ków 2.0. Sprawdź, jak parę­set zna­ków, potra­fi zmu­sić do kupie­nia, klik­nię­cia czy wypeł­nie­nia for­mu­la­rza. Poznaj zasa­dy i for­mu­ły, któ­re wyja­śnia­ją tech­ni­ki pisa­nia dia­bel­sko sku­tecz­nych nagłów­ków, lub zgiń w ogniu kon­ku­ren­cji.

  Po czym można rozpoznać efektywny nagłówek na stronie?

  Z doświad­cze­nia sku­tecz­nych, sie­cio­wych copyw­ri­te­rów wyła­nia­ją się 3 pod­sta­wo­we cechy nagłów­ków, któ­re czy­nią stro­ny inter­ne­to­we sku­tecz­ny­mi narzę­dzia­mi sprze­da­ży. Dobry nagłó­wek jest:

  1. Zwięzły, rzeczowy i konkretny.

  2. Skupia się na wiarygodnej wartości, której pożądają klienci.

  3. Odpowiada na oczekiwania Klientów.

  Jeśli jesteś szczę­ścia­rzem, któ­ry zna uni­ka­to­wą cechę lub korzyść, o któ­rej powin­ni wie­dzieć Twoi klien­ci – po pro­stu pokaż im ją! Jeśli masz jakąś obiet­ni­cę to ją przed­staw, szcze­gól­nie jeśli jest łatwa do zapa­mię­ta­nia. Jeśli odbior­ca ma obiek­cję, któ­rą możesz w przej­rzy­sty spo­sób wyeli­mi­no­wać lub pod­wa­żyć – zrób to. Zaadresuj ją jasno i kon­kret­nie. Pokaż prze­ko­nu­ją­ce dowo­dy. Używaj bez­po­śred­nio słów Twoich Klientów, aby do nich dotrzeć. Tyle w teo­rii. W prak­ty­ce, musisz testo­wać, testo­wać i jesz­cze raz testo­wać.

  Czy wiesz, że...
  Najlepsze sło­wa Twojego nagłów­ka two­rzą wyra­że­nia zaczerp­nię­te z mowy potocz­nej Twoich klien­tów.

  Sformatuj nagłówek tak, by eksponował korzyści.

  Przekonaj się na wła­snej stro­nie doce­lo­wej, jak duży wpływ na kon­wer­sję ma pro­sta kosme­ty­ka tre­ści. Jeśli stwo­rzy­łeś już prze­kaz, któ­ry ma sprze­dać Twój pro­dukt – wyeks­po­nuj go. To tro­chę tak jak­by na poka­zie Maserati jeden z samo­cho­dów był ubło­co­ny i nie­wy­obra­żal­nie brud­ny. Zawiesił byś na nim wzrok, pod­czas gdy inne samo­cho­dy świe­ci­ły by się na wyso­ki połysk? Oczywiście, że nie.

  Parę zło­tych zasad per­fek­cyj­ne­go for­ma­to­wa­nia obie­cu­ją­cych nagłów­ków:

  • wypo­środ­kuj swój nagłó­wek.
  • użyj dużej i ciem­nej czcion­ki: ciem­no­sza­rej lub czar­nej
   (w przy­pad­ku czar­ne­go tła – bia­łej).
  • użyj tytu­łu
  • pozbądź się kształ­tów nagłów­ka w for­mie elip­sy
  • napisz nagłó­wek w cudzy­sło­wie – to łatwo przy­ku­wa uwa­gę odbior­cy
  • wes­przyj nagłó­wek śród­ty­tu­ła­mi lub pogru­bie­niem pierw­sze­go sło­wa aka­pi­tu.

  W tak nie­wia­ry­god­nie pro­sty spo­sób możesz spra­wić, by nagłów­ki po pro­stu rzu­ca­ły się w oczy! Jeśli wyeks­po­nu­jesz genial­ną i zwię­złą treść, Twój nagłó­wek wywo­ła reak­cję w posta­ci zaku­pu. Zainwestuj całą swo­ją ener­gię w 5-6 wyra­zów, bo tak napraw­dę to one sprze­da­ją Twoją ofer­tę.

  Formuły kreacji nagłówków, które nigdy Cię nie zawiodą.

  Formuła A: Wszystkie korzyści, zero bólu.


  Zastosowanie: Kiedy Twoi Klienci odczu­wa­ją widocz­ny ból i marzą, by go wyeli­mi­no­wać.

  Przykład: CrazyEgg.com

  Zadziwiająca siła tech­no­lo­gii “eye tracking’u” bez wyso­kich kosz­tów. Największe sekre­ty, pora­dy i tric­ki, jakie kie­dy­kol­wiek napi­sa­no na bazie “Heatmaps” i know how, któ­re możesz zaim­ple­men­to­wać na swo­jej stro­nie.

  Formuła B: Obietnica bazująca na nagłówku SEO


  Zastosowanie: W przy­pad­ku, kie­dy pozy­cjo­no­wa­nie fraz klu­czo­wych jest dla Ciebie prio­ry­te­tem.

  Przykład: AppDesignVault Home Page

  Przejrzyste i nowa­tor­skie sza­blo­ny apli­ka­cji na Iphone,
  któ­re popchną Cię do zaku­pu w skle­pie App Store.

  Formuła C: Obietnica


  Zastosowanie: Twoi odwie­dza­ją­cy będą wie­rzyć w zło­żo­ną przez Ciebie obiet­ni­cę.

  Przykład: Laura Roeder Sales Page

  Obiecujemy tyl­ko jed­ną rzecz: zdo­by­cie więk­szej ilo­ści klien­tów z Social Media.

  Formuła D: Porównanie


  Zastosowanie: Kiedy Klienci uży­wa­ją lub ocze­ku­ją klu­cza porów­naw­cze­go.

  Przykład: KISSmetrics Home Page

  Google Analitycs powie Ci co się sta­ło. Kissmetrics powie Ci kto to zro­bił.

  Formuła E: Korzyści


  Zastosowanie: Pokazujemy coś co jest uni­kal­ne zarów­no dla Ciebie, jak i dla odwie­dza­ją­ce­go.

  Przykład: Copy Hackers Home Page

  Tylko prze­wod­ni­ki copyw­ri­tin­gu inter­ne­to­we­go mogą spra­wić,
  byś pre­sti­żo­wo udo­wod­nił swo­ją sprze­daż. Te for­mu­ły i przy­kła­dy
  mogą wpły­nąć na pod­nie­sie­nie zysków Twojej fir­my.

  Zobacz jak te zasa­dy pra­co­wa­ły na korzyść por­ta­lu Unbounce.com.

  1. poczuj siłę pod­no­sze­nia kon­wer­sji w mgnie­niu oka, dzię­ki opty­ma­li­za­cji stro­ny doce­lo­wej bez wspar­cia spe­cja­li­stów IT.
  2. nowo­cze­sne, desi­gner­skie i sek­sow­ne stro­ny doce­lo­we, któ­re przy­nio­są Ci sprze­daż.
  3. obie­cu­je­my Ci wzrost kon­wer­sji, dzię­ki uży­wa­niu zop­ty­ma­li­zo­wa­nych stron doce­lo­wych.
  4. Unbounce da Ci dobrze wyglą­da­ją­ce stro­ny doce­lo­we w cią­gu paru minut bez koniecz­no­ści inge­ren­cji dzia­łu IT!
  5. Tylko te róż­no­rod­ne sza­blo­ny lan­ding pages pozwo­lą Ci dra­stycz­nie pod­nieść kon­wer­sję!

  Pisz wła­śnie takie hip­no­tycz­ne nagłów­ki. Twoją prze­pust­ką do Klienta niech będzie rze­czo­wość, język korzy­ści i nawią­za­nie do akcji. Połączenie tych 3 ele­men­tów two­rzy wybu­cho­wą, sprze­da­żo­wą mie­szan­kę.

  Unikalna propozycja wartości jako nieodłączny element
  błyskotliwych nagłówków.

  Nagłówek to wabik na Klienta, zapo­wiedź sztu­ki teatral­nej, któ­ra nie zawsze jest świa­to­wej kla­sy adap­ta­cją, cza­sem to sztu­ka mniej zna­ne­go reży­se­ra, na któ­rą nikt nie chce przyjść. Jeśli zawrzesz korzy­ści lub obiet­ni­cę i okra­sisz to umie­jęt­nie nawo­ła­niem do akcji to przy­cią­gniesz ludzi na spek­takl. Kurtyna pój­dzie w górę, a sala będzie wypeł­nio­na po brze­gi. Show must go on!

  Nie samym nagłów­kiem odbior­ca żyje. Pamiętaj, aby nagłó­wek zawsze był czę­ścią dłuż­szej pro­po­zy­cji war­to­ści. Sprzedażowy copyw­ri­ting zawie­ra tak­że śród­ty­tu­ły, aka­pit wpro­wa­dza­ją­cy do pro­duk­tu lub usłu­gi, wypunk­to­wa­nia dla pod­kre­śle­nia korzy­ści. Te ele­men­ty dosko­na­le kore­spon­du­ją ze sty­lem ska­no­wa­nia stron przez użyt­kow­ni­ków i ofia­ro­wu­ją esen­cję prze­ka­zu na ołta­rzu próż­no­ści odwie­dza­ją­cych. Dajmy leni­wym naj­lep­sze kawał­ki na począ­tek. Taka struk­tu­ra, któ­rą opi­sa­li­śmy jest dopa­so­wa­na do mode­lu "F", któ­rym posłu­gu­ją się użyt­kow­ni­cy (link do tego punk­tu z inne­go moje­go arty­ku­łu arty­ku­łu). Eksponujmy korzy­ści, ukry­wa­jąc mniej istot­ne infor­ma­cje na innych pod­stro­nach.

  Jak pisać nagłówki na strony docelowe, które są skuteczne?

  “Konsument to nie kre­tyn, to Twoja żona” – rzekł ojciec rekla­my David Ogilvy. Taniość jest war­to­ścią na baza­rze, w Internecie jest czymś, co iry­tu­je i wywo­łu­je obo­jęt­ność. Nie tra­fi­my byle jakim nagłów­kiem do swo­jej gru­py doce­lo­wej, jeśli zain­spi­ru­je­my się okle­pa­ny­mi nagłów­ka­mi blo­go­wy­mi.

  Pisząc nagłów­ki, powi­nie­neś móc odpo­wie­dzieć twier­dzą­co na te dwa pyta­nia:

  • wyobraź sobie, że cała Twoja stro­na inter­ne­to­wa to tyl­ko nagłó­wek i call to action (zalo­guj się, zare­je­struj się, dołącz etc.) Czy kto­kol­wiek podej­mie akcję na bazie nagłów­ka? Czy Twój nagłó­wek jest tak dość hip­no­tycz­ny, by przy­kuć uwa­gę Klienta w mniej niż 6 sekund?
  • Czy użył byś dokład­nie takich słów tłu­ma­cząc kole­dze szcze­gó­ły pro­duk­tu i usłu­gi?

  Ten prze­wod­nik pomo­że Ci wejść na dobre tory i nauczyć się pisać hip­no­tycz­ne nagłów­ki.

  3 sposoby pisania nagłówków, które działają.

  Wydawać by się mogło, że pró­ba stwo­rze­nia rów­na­nia na sprze­da­żo­wy nagłó­wek jest porów­ny­wal­na do zna­le­zie­nia recep­ty na dłu­go­wiecz­ność. Przeanalizowaliśmy 500 nagłów­ków ze stron fir­mo­wych i doświad­czal­nie wyszcze­gól­ni­li­śmy te cechy wspól­ne, któ­re odpo­wia­da­ją za “recep­to­ry kon­wer­sji” u użyt­kow­ni­ków. Wykorzystaj te tric­ki w swo­im biz­ne­sie i naucz się naci­skać w odpo­wied­ni kla­wisz. By to zro­bić, musisz per­fek­cyj­nie uło­żyć akor­dy z odpo­wied­nich słów.

  1. spo­sób – powiedz co to jest
  2. Mózg z natu­ry lubi pytać i docie­kać. Jesteśmy tak zapro­gra­mo­wa­ni, że zwra­ca­my uwa­gę na coś nowe­go, pomi­ja­my bodź­ce, któ­re są nam dosko­na­le zna­ne. Jeśli widzi­my coś nowa­tor­skie­go, nasz mózg się na tym zatrzy­ma i zapy­ta “Co to jest?”.

   • Platforma do retar­ge­tin­gu
  3. spo­sób – powiedz, co otrzy­masz
  4. Ten spo­sób to nic inne­go jak korzyść, któ­rą otrzy­masz po zalo­go­wa­niu się lub magicz­nym klik­nię­ciu. Im pro­ściej wyra­żo­na, im wię­cej kon­kre­tów – tym lepiej.

  5. spo­sób – powiedz to, co jesteś w sta­nie zro­bić
  6. Ten rodzaj nagłów­ka to pro­sta dekla­ra­cja tego, co jesteś w sta­nie osią­gnąć, jeśli sko­rzy­stasz z tego pro­duk­tu lub obsłu­gi.

   • Przykujesz uwa­gę ludzi, dostar­czysz każ­dą wia­do­mość, każ­de­mu, na każ­dej stro­nie.

  Nie jesteś w sta­nie orzec, któ­ry nagłó­wek będzie odpo­wied­ni dla Twojego biz­ne­su. Musisz stwo­rzyć nagłó­wek i prze­te­sto­wać go. Nie ma innej dro­gi, któ­ra wprost pro­wa­dzi na szczy­ty kon­wer­sji.

  Naukowy przewodnik pisania świetnych nagłówków
  na Facebooku, Twiterze i Blogu.

  Twitter – jak ćwier­kać, by nasz głos miał siłę prze­bi­cia?

  Dobranie odpo­wied­nie­go nagłów­ka i tek­stu do Tweeta jest naj­istot­niej­szą rze­czą, by nasz prze­kaz prze­bił się przez tysią­ce innych. Twitter nie zezwa­la na wyświe­tla­nie obra­zów, tyl­ko lin­ków do nich, więc jeśli Twój tekst nie jest wystar­cza­ją­co per­swa­zyj­ny, zosta­jesz zigno­ro­wa­ny przez obser­wu­ją­cych.

  Naucz się nauko­wo oce­niać czy Twój nagłó­wek ma poten­cjał, aby wywo­ły­wać pożą­da­nie u odbior­cy.

  Przetestuj to teraz!

  Eksperymentowaliśmy z testa­mi A/B przy róż­nych nagłów­kach. Odkryliśmy, że moż­li­we jest uzy­ska­nie rze­tel­nych sta­ty­styk w ten spo­sób. Oto co powi­nie­neś zro­bić:

  a)   Weź 2 nagłów­ki z arty­ku­łów, któ­re według Ciebie dobrze kon­wer­tu­ją

  b)   Opublikuj 2 nagłów­ki w mniej wię­cej tym samym cza­sie, co naj­mniej godzi­nę od sie­bie.

  • Dowiedzieliśmy się, że publi­ka­cja obu nagłów­ków w godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych i popo­łu­dnio­wych spraw­dza się naj­le­piej. 9 godzi­na ma podob­ne rezul­ta­ty do 10, 12 i 13.

  c)   Porównaj dane do każ­de­go nagłów­ka – przej­rzyj sta­ty­sty­ki klik­nięć, wyświe­tleń etc.


  Oto, jakie wnio­ski nasu­nę­ły nam się po testach A/B z nagłów­ka­mi dla tego blo­ga - buf­fe­rapp

  1. Screen-Shot-2013-06-13-at-2.44.44-PM

  2. Screen-Shot-2013-06-13-at-2.44.37-PM

  2 nagłó­wek oka­zał się być sku­tecz­niej­szy, co poka­za­ły nasze sta­ty­sty­ki. Sklasyfikowano go jako „Top Tweet”, a licz­ba klik­nięć w 2 Tweecie była aż podwój­nie więk­sza. Prosty nagłó­wek z pew­ną tajem­ni­cą zachę­cał do czę­stych klik­nięć i czy­ta­nia arty­ku­łu.

  • Co nam mówi bada­nie?

   Nie wszy­scy mogą sobie pozwo­lić na bada­nia testa­mi A/B. Mają zbyt mało „śle­dzą­cych” lub cza­su, by prze­pro­wa­dzić testy dają­ce rze­tel­ne dane. W tym przy­pad­ku nale­ża­ło­by sko­rzy­stać z publicz­nych badań i ich wnio­ski wyko­rzy­stać do opty­ma­li­za­cji wła­snych nagłów­ków. Dan Zarella wyko­nał nie­sa­mo­wi­tą pra­cę w dzie­dzi­nie badań nad tym, jakich słów uży­wać w Tweetach. Wynika z nich, że naj­sku­tecz­niej­sze są nawo­łu­ją­ce do akcji sło­wa – cza­sow­ni­ki, rza­dziej rze­czow­ni­ki.

  Po ana­li­zie 200 tys. lin­ków zawie­ra­ją­cych twe­ety docho­dzi­my do wnio­sku, że naj­bar­dziej sku­tecz­ne były twe­ety zawie­ra­ją­ce przy­słów­ki i cza­sow­ni­ki. Miały dużo wyż­szą kli­kal­ność niż posty opar­te na rze­czow­ni­kach i przy­miot­ni­kach.

  verbs

  2 najlepsze przykłady, które diabelnie dobrze konwertują!

  1.    Prośba o ścią­ga­nie.
  Mobilna apli­ka­cja Wallgreens pozwa­la Ci dru­ko­wać zdję­cia pro­sto z tele­fo­nu do Twojego Walgreens. Kliknij tutaj, aby ścią­gnąć! walg
  ·    zależ­nie od Twojego pro­fi­lu na Twiterze, zwięk­szy licz­bę klik­nięć śred­nio o 13%.

  2.    Poproś o retwe­et.
  Retweetuj to dla dar­mo­we­go wej­ścia na #Cadbury 2012 i zwiększ swo­ją szan­sę na wygra­ną! @ParalympicsGB – wygraj bile­ty na cere­mo­nię otwar­cia!
  Wynik: 689 retwe­ets, 7 doda­ło do ulu­bio­nych. Tweety na osi cza­su pro­szą­ce o retwe­et zwięk­szy­ły współ­czyn­nik retwe­ets śred­nio o 311%!
  cadbury
  Spodziewałbyś się tak moc­ne­go wyni­ku za pomo­cą tak pro­ste­go zabie­gu? Wprowadź to czym prę­dzej do swo­je­go Twittera, jeśli tego jesz­cze nie zro­bi­łeś...

  20 najbardziej „retweetujących” słów.

  Dan Zarrella opu­bli­ko­wał listę 20 magicz­nych słów, któ­re na pod­sta­wie jego badań mają naj­więk­szy poten­cjał i skłon­ność do gene­ro­wa­nia retwe­etów.

  1. Ty
  2. Twitter
  3. Proszę
  4. Retweet
  5. Post
  6. Blog
  7. Social
  8. Darmowy
  9. Media
  10. Pomoc
  11. Proszę retwe­etuj
  12. Świetny
  13. Social media
  14. 10
  15. Śledź (fol­low)
  16. Jak to
  17. Topowy
  18. Post blo­go­wy
  19. Sprawdź
  20. Nowy post blo­go­wy

  Jak zwiększyć efektywność postów na Facebooku:
  siła zrozumiałego obrazu.

  Wiele ele­men­tów pisa­nia świet­nych nagłów­ków na Twiterze będzie się pokry­wać z Facebookiem, gdyż jest to bar­dzo podob­ne medium. Przetestuj to teraz!
  Porównajmy 2 posty z obra­za­mi, któ­re opu­bli­ko­wa­li­śmy o tej samej godzi­nie w róż­nych dniach tygo­dnia.

  Przykład 1
  fb2

  To przy­kład w for­mie info­gra­fi­ki, poka­zu­ją­cej jak jeden z użyt­kow­ni­ków uży­wa Buffera. Pokazuje zarzą­dza­nie Twitterem, FB, Linkedin.

  Wynik – 78 laj­ków i 20 udo­stęp­nień.

  Przykład 2
  fb1

  Innowacja i mózg: Dlaczego nowe rze­czy spra­wia­ją, że czu­je­my się tak dobrze?
  Ekscytującym prze­ży­ciem jest zoba­cze­nie ostat­nie­go arty­ku­łu z blo­ga Buffer, udo­stęp­nio­ne­go dziś na Lifehacker.

  Wynik: 11 laj­ków i 3 udo­stęp­nie­nia.

  1 przy­kład zadzia­łał dużo bar­dziej sku­tecz­nie głów­nie za spra­wą tego, że info­gra­fi­ka opo­wie­dzia­ła całą histo­rię. 2 przy­kład oka­zał się fia­skiem, ponie­waż obraz nie był jasny i suge­styw­ny.

  ·    naj­waż­niej­sza zasa­da Facebooka: wrzu­ca­nie obra­zów ma sens tyl­ko wte­dy, kie­dy są oczy­wi­ste i suge­styw­ne.

  Badania KISSmetrics poka­zu­ją, że zdję­cia naj­bar­dziej wpły­wa­ją na kon­wer­sję. Zdjęcia gene­ru­ją o 53% wię­cej laj­ków, o 104% wię­cej komen­ta­rzy i o 84% wię­cej klik­nięć niż same komen­ta­rze bez zdjęć.

  ·    posty do 80 zna­ków dłu­go­ści mia­ły lep­szy odzew ( laj­ki, komen­ta­rze) niż posty o dłu­go­ści powy­żej 80 zna­ków.

  ·    war­to odno­sić się i nawią­zy­wać do nas samych na Facebooku. Mówiąc „jak ja” w porów­na­niu do „moich doświad­czeń” etc. zwięk­sza­my swo­je szan­se na kon­wer­sje. Ten zabieg zde­cy­do­wa­nie nie spraw­dza się na Twitterze, ale na Facebooku robi furo­rę.

  Jak pisać dobre, blogowe nagłówki?

  Najlepsze nagłów­ki nie bio­rą się z powie­trza. Wyselekcjonowaliśmy 100 naj­lep­szych blo­gów w sie­ci i prze­ana­li­zo­wa­li­śmy je pod kątem nagłów­ków. Zobacz jakie zasa­dy pisa­nia bły­sko­tli­wych nagłów­ków wynie­śli­śmy z tej ana­li­zy.

  Pokaż licz­by – bo one napraw­dę się liczą.

  -    zrób listę: „8 powo­dów...” czy „15 zasad...” etc. Eksponowanie liczb w postach powo­du­je, że Twój prze­kaz jest róż­no­rod­ny, prak­tycz­ny i łatwiej­szy do czy­ta­nia!
  -    cyfry dzia­ła­ją lepiej niż sło­wa: „10 spo­so­bów na...” wygry­wa z „Dziesięć spo­so­bów na”. Cyfry spra­wia­ją, że Twój tekst jest bar­dziej dyna­micz­ny.
  -    Umieść cyfry na począt­ku zda­nia. Powiedz „ 5 spo­so­bów na zmia­nę świa­ta przez social networks” zamiast „ Jak social networks zmie­nia­ją świat w 5 spo­so­bach”.

  Słowa, które skutecznie konwertują.

  Pewne sło­wa przy­ku­wa­ją uwa­gę ludzi. Wówczas te posty roku­ją dobrze jako „viral” – czy­li coś co będzie roz­prze­strze­nia­ne wiru­so­wo przez Twoich odbior­ców. Oto magicz­ne sło­wa-klu­cze, któ­re powi­nie­neś wyko­rzy­stać:

  ●    mądry
  ●    nie­spo­dzian­ka
  ●    nauka
  ●    histo­ria
  ●    hacker,hackowanie
  ●    ogromny/duży
  ●    kry­tycz­ny

  Oczywiście jest wię­cej słów, któ­re mają cudow­ną moc nada­wa­nia Twoim nagłów­kom sprze­da­żo­we­go pazu­ra. Musisz sam do nich dotrzeć, robiąc rese­arch i prze­pro­wa­dza­jąc testy A/B, któ­re poka­zu­ją co dzia­ła, a co nie.

  Eksperyment z testami A/B, który pomoże Ci
  tworzyć lepsze nagłówki na bloga.

  Testujemy blo­go­we nagłów­ki na Twitterze - tech­ni­ka Andrew Chena.
  Zobrazujmy to na pod­sta­wie przy­kła­dów z testa­mi A/B. Używając retwe­ets (ponow­ne udo­stęp­nie­nie Twojego twe­eta na innym pro­fi­lu) prze­pro­wa­dzo­no eks­pe­ry­ment.

  1.    Opublikuj twe­eta zawie­ra­ją­ce­go praw­dę o pro­duk­cie, idee bądź cytat.
  2.    Zobacz ile osób to retwe­etu­je.
  3.    Jeśli to zadzia­ła, napisz post bazu­ją­cy na tym tema­cie.

  Tą tech­ni­kę możesz zasto­so­wać tak­że na Facebooku. Jeśli ludzie to polu­bią i będą udo­step­niać to będziesz mógł wyko­rzy­stać to na blo­gu. Komentarze tak­że pomo­gą, a ich treść nakie­ru­je Cię i dzię­ki temu będziesz mógł wpły­nąć na pod­wyż­sze­nie kon­wer­sji.

  Zastosuj te for­mu­ły w swo­im biz­ne­sie, by opty­ma­li­zo­wać moc swo­ich stron doce­lo­wych, blo­gów, Fan Page czy pro­fi­li na Twitterze. Chodzi o to by nagłów­ki speł­nia­ły sprze­da­żo­we zada­nie, a nie były zwy­kłym orna­men­tem Twojej stro­ny. Skontaktuj się z nami, a stwo­rzy­my Ci genial­ne i bły­sko­tli­we nagłów­ki, któ­re tra­fia­ją w czu­łe punk­ty Twoich klien­tów.zamów dar­mo­wą wyce­nę

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Kontrast
  Skanując nowe infor­ma­cje wizu­al­ne, nie­świa­do­mie przy­cią­ga­ni jeste­śmy do rze­czy, któ­re odróż­nia­ją się od oto­cze­nia.
  Na czym mają się sku­piać ludzie? Wykorzystaj kolo­ry, roz­mia­ry, kształ­ty i inne ele­men­ty pro­jek­tu, by stwo­rzyć wizu­al­ny kon­trast.

  Subtelny ruch na sta­tycz­nej stro­nie może przy­cią­gnąć uwa­gę ludzi. Kontrast moż­na też stwo­rzyć za pomo­cą cza­su (porów­naj nie­re­gu­lar­ne powia­do­mie­nia e-mailem z codzien­ny­mi powia­do­mie­nia­mi) lub za pomo­cą nie­zwy­kłej lub nie­spo­dzie­wa­nej tre­ści.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę