Tworzenie piekielne dobrych nagłówków stron, które konwertują klientów jak diabli.

Poznaj gorące formuły, które wywindują skuteczność każdej strony.

  • Skuteczne-naglowki
Co znajdziesz w artykule

  Pisaliśmy już o tym, jak dobry nagłó­wek w mgnie­niu oka wyprze­daje całe nakłady gazety. Jednak w inter­ne­cie, poję­cie nakład nie ist­nieje a wydaw­ców jest nie­mal tyle samo co czy­tel­ni­ków. W świe­cie hiper-konkurencji potrzeba cze­goś wię­cej. Czas na pie­kiel­nie ostry zestaw porad doty­czą­cych nagłów­ków 2.0. Sprawdź, jak parę­set zna­ków, potrafi zmu­sić do kupie­nia, klik­nię­cia czy wypeł­nie­nia for­mu­la­rza. Poznaj zasady i for­muły, które wyja­śniają tech­niki pisa­nia dia­bel­sko sku­tecz­nych nagłów­ków, lub zgiń w ogniu konkurencji.

  Po czym można roz­po­znać efek­tywny nagłó­wek na stronie?

  Z doświad­cze­nia sku­tecz­nych, sie­cio­wych copyw­ri­te­rów wyła­niają się 3 pod­sta­wowe cechy nagłów­ków, które czy­nią strony inter­ne­towe sku­tecz­nymi narzę­dziami sprze­daży. Dobry nagłó­wek jest:

  1. Zwięzły, rze­czowy i konkretny.

  2. Skupia się na wia­ry­god­nej war­to­ści, któ­rej pożą­dają klienci.

  3. Odpowiada na ocze­ki­wa­nia Klientów.

  Jeśli jesteś szczę­ścia­rzem, który zna uni­ka­tową cechę lub korzyść, o któ­rej powinni wie­dzieć Twoi klienci – po pro­stu pokaż im ją! Jeśli masz jakąś obiet­nicę to ją przed­staw, szcze­gól­nie jeśli jest łatwa do zapa­mię­ta­nia. Jeśli odbiorca ma obiek­cję, którą możesz w przej­rzy­sty spo­sób wyeli­mi­no­wać lub pod­wa­żyć – zrób to. Zaadresuj ją jasno i kon­kret­nie. Pokaż prze­ko­nu­jące dowody. Używaj bez­po­śred­nio słów Twoich Klientów, aby do nich dotrzeć. Tyle w teo­rii. W prak­tyce, musisz testo­wać, testo­wać i jesz­cze raz testować.

  Czy wiesz, że...
  Najlepsze słowa Twojego nagłówka two­rzą wyra­że­nia zaczerp­nięte z mowy potocz­nej Twoich klientów.

  Sformatuj nagłó­wek tak, by eks­po­no­wał korzyści.

  Przekonaj się na wła­snej stro­nie doce­lo­wej, jak duży wpływ na kon­wer­sję ma pro­sta kosme­tyka tre­ści. Jeśli stwo­rzy­łeś już prze­kaz, który ma sprze­dać Twój pro­dukt – wyeks­po­nuj go. To tro­chę tak jakby na poka­zie Maserati jeden z samo­cho­dów był ubło­cony i nie­wy­obra­żal­nie brudny. Zawiesił byś na nim wzrok, pod­czas gdy inne samo­chody świe­ciły by się na wysoki połysk? Oczywiście, że nie.

  Parę zło­tych zasad per­fek­cyj­nego for­ma­to­wa­nia obie­cu­ją­cych nagłówków:

  • wypo­środ­kuj swój nagłówek.
  • użyj dużej i ciem­nej czcionki: ciem­no­sza­rej lub czar­nej
   (w przy­padku czar­nego tła – białej).
  • użyj tytułu
  • pozbądź się kształ­tów nagłówka w for­mie elipsy
  • napisz nagłó­wek w cudzy­sło­wie – to łatwo przy­kuwa uwagę odbiorcy
  • wes­przyj nagłó­wek śród­ty­tu­łami lub pogru­bie­niem pierw­szego słowa akapitu.

  W tak nie­wia­ry­god­nie pro­sty spo­sób możesz spra­wić, by nagłówki po pro­stu rzu­cały się w oczy! Jeśli wyeks­po­nu­jesz genialną i zwię­złą treść, Twój nagłó­wek wywoła reak­cję w postaci zakupu. Zainwestuj całą swoją ener­gię w 5-6 wyra­zów, bo tak naprawdę to one sprze­dają Twoją ofertę.

  Formuły kre­acji nagłów­ków, które nigdy Cię nie zawiodą.

  Formuła A: Wszystkie korzy­ści, zero bólu.


  Zastosowanie: Kiedy Twoi Klienci odczu­wają widoczny ból i marzą, by go wyeli­mi­no­wać.

  Przykład: CrazyEgg.com

  Zadziwiająca siła tech­no­lo­gii “eye tracking’u” bez wyso­kich kosz­tów. Największe sekrety, porady i tricki, jakie kie­dy­kol­wiek napi­sano na bazie “Heatmaps” i know how, które możesz zaim­ple­men­to­wać na swo­jej stro­nie.

  Formuła B: Obietnica bazu­jąca na nagłówku SEO


  Zastosowanie: W przy­padku, kiedy pozy­cjo­no­wa­nie fraz klu­czo­wych jest dla Ciebie prio­ry­te­tem.

  Przykład: AppDesignVault Home Page

  Przejrzyste i nowa­tor­skie sza­blony apli­ka­cji na Iphone,
  które popchną Cię do zakupu w skle­pie App Store.

  Formuła C: Obietnica


  Zastosowanie: Twoi odwie­dza­jący będą wie­rzyć w zło­żoną przez Ciebie obiet­nicę.

  Przykład: Laura Roeder Sales Page

  Obiecujemy tylko jedną rzecz: zdo­by­cie więk­szej ilo­ści klien­tów z Social Media.

  Formuła D: Porównanie


  Zastosowanie: Kiedy Klienci uży­wają lub ocze­kują klu­cza porów­naw­czego.

  Przykład: KISSmetrics Home Page

  Google Analitycs powie Ci co się stało. Kissmetrics powie Ci kto to zro­bił.

  Formuła E: Korzyści


  Zastosowanie: Pokazujemy coś co jest uni­kalne zarówno dla Ciebie, jak i dla odwie­dza­ją­cego.

  Przykład: Copy Hackers Home Page

  Tylko prze­wod­niki copyw­ri­tingu inter­ne­to­wego mogą spra­wić,
  byś pre­sti­żowo udo­wod­nił swoją sprze­daż. Te for­muły i przy­kłady
  mogą wpły­nąć na pod­nie­sie­nie zysków Twojej firmy.

  Zobacz jak te zasady pra­co­wały na korzyść por­talu Unbounce.com.

  1. poczuj siłę pod­no­sze­nia kon­wer­sji w mgnie­niu oka, dzięki opty­ma­li­za­cji strony doce­lo­wej bez wspar­cia spe­cja­li­stów IT.
  2. nowo­cze­sne, desi­gner­skie i sek­sowne strony doce­lowe, które przy­niosą Ci sprzedaż.
  3. obie­cu­jemy Ci wzrost kon­wer­sji, dzięki uży­wa­niu zop­ty­ma­li­zo­wa­nych stron docelowych.
  4. Unbounce da Ci dobrze wyglą­da­jące strony doce­lowe w ciągu paru minut bez koniecz­no­ści inge­ren­cji działu IT!
  5. Tylko te róż­no­rodne sza­blony lan­ding pages pozwolą Ci dra­stycz­nie pod­nieść konwersję!

  Pisz wła­śnie takie hip­no­tyczne nagłówki. Twoją prze­pustką do Klienta niech będzie rze­czo­wość, język korzy­ści i nawią­za­nie do akcji. Połączenie tych 3 ele­men­tów two­rzy wybu­chową, sprze­da­żową mieszankę.

  Unikalna pro­po­zy­cja war­to­ści jako nie­od­łączny ele­ment
  bły­sko­tli­wych nagłówków.

  Nagłówek to wabik na Klienta, zapo­wiedź sztuki teatral­nej, która nie zawsze jest świa­to­wej klasy adap­ta­cją, cza­sem to sztuka mniej zna­nego reży­sera, na którą nikt nie chce przyjść. Jeśli zawrzesz korzy­ści lub obiet­nicę i okra­sisz to umie­jęt­nie nawo­ła­niem do akcji to przy­cią­gniesz ludzi na spek­takl. Kurtyna pój­dzie w górę, a sala będzie wypeł­niona po brzegi. Show must go on!

  Nie samym nagłów­kiem odbiorca żyje. Pamiętaj, aby nagłó­wek zawsze był czę­ścią dłuż­szej pro­po­zy­cji war­to­ści. Sprzedażowy copyw­ri­ting zawiera także śród­ty­tuły, aka­pit wpro­wa­dza­jący do pro­duktu lub usługi, wypunk­to­wa­nia dla pod­kre­śle­nia korzy­ści. Te ele­menty dosko­nale kore­spon­dują ze sty­lem ska­no­wa­nia stron przez użyt­kow­ni­ków i ofia­ro­wują esen­cję prze­kazu na ołta­rzu próż­no­ści odwie­dza­ją­cych. Dajmy leni­wym naj­lep­sze kawałki na począ­tek. Taka struk­tura, którą opi­sa­li­śmy jest dopa­so­wana do modelu "F", któ­rym posłu­gują się użyt­kow­nicy (link do tego punktu z innego mojego arty­kułu arty­kułu). Eksponujmy korzy­ści, ukry­wa­jąc mniej istotne infor­ma­cje na innych podstronach.

  Jak pisać nagłówki na strony doce­lowe, które są skuteczne?

  “Konsument to nie kre­tyn, to Twoja żona” – rzekł ojciec reklamy David Ogilvy. Taniość jest war­to­ścią na baza­rze, w Internecie jest czymś, co iry­tuje i wywo­łuje obo­jęt­ność. Nie tra­fimy byle jakim nagłów­kiem do swo­jej grupy doce­lo­wej, jeśli zain­spi­ru­jemy się okle­pa­nymi nagłów­kami blo­go­wymi.

  Pisząc nagłówki, powi­nie­neś móc odpo­wie­dzieć twier­dząco na te dwa pytania:

  • wyobraź sobie, że cała Twoja strona inter­ne­towa to tylko nagłó­wek i call to action (zalo­guj się, zare­je­struj się, dołącz etc.) Czy kto­kol­wiek podej­mie akcję na bazie nagłówka? Czy Twój nagłó­wek jest tak dość hip­no­tyczny, by przy­kuć uwagę Klienta w mniej niż 6 sekund?
  • Czy użył byś dokład­nie takich słów tłu­ma­cząc kole­dze szcze­góły pro­duktu i usługi?

  Ten prze­wod­nik pomoże Ci wejść na dobre tory i nauczyć się pisać hip­no­tyczne nagłówki.

  3 spo­soby pisa­nia nagłów­ków, które działają.

  Wydawać by się mogło, że próba stwo­rze­nia rów­na­nia na sprze­da­żowy nagłó­wek jest porów­ny­walna do zna­le­zie­nia recepty na dłu­go­wiecz­ność. Przeanalizowaliśmy 500 nagłów­ków ze stron fir­mo­wych i doświad­czal­nie wyszcze­gól­ni­li­śmy te cechy wspólne, które odpo­wia­dają za “recep­tory kon­wer­sji” u użyt­kow­ni­ków. Wykorzystaj te tricki w swoim biz­ne­sie i naucz się naci­skać w odpo­wiedni kla­wisz. By to zro­bić, musisz per­fek­cyj­nie uło­żyć akordy z odpo­wied­nich słów.

  1. spo­sób – powiedz co to jest
  2. Mózg z natury lubi pytać i docie­kać. Jesteśmy tak zapro­gra­mo­wani, że zwra­camy uwagę na coś nowego, pomi­jamy bodźce, które są nam dosko­nale znane. Jeśli widzimy coś nowa­tor­skiego, nasz mózg się na tym zatrzyma i zapyta “Co to jest?”.

   • Platforma do retargetingu
  3. spo­sób – powiedz, co otrzymasz
  4. Ten spo­sób to nic innego jak korzyść, którą otrzy­masz po zalo­go­wa­niu się lub magicz­nym klik­nię­ciu. Im pro­ściej wyra­żona, im wię­cej kon­kre­tów – tym lepiej.

  5. spo­sób – powiedz to, co jesteś w sta­nie zrobić
  6. Ten rodzaj nagłówka to pro­sta dekla­ra­cja tego, co jesteś w sta­nie osią­gnąć, jeśli sko­rzy­stasz z tego pro­duktu lub obsługi.

   • Przykujesz uwagę ludzi, dostar­czysz każdą wia­do­mość, każ­demu, na każ­dej stronie.

  Nie jesteś w sta­nie orzec, który nagłó­wek będzie odpo­wiedni dla Twojego biz­nesu. Musisz stwo­rzyć nagłó­wek i prze­te­sto­wać go. Nie ma innej drogi, która wprost pro­wa­dzi na szczyty konwersji.

  Naukowy prze­wod­nik pisa­nia świet­nych nagłów­ków
  na Facebooku, Twiterze i Blogu.

  Twitter – jak ćwier­kać, by nasz głos miał siłę prze­bi­cia?

  Dobranie odpo­wied­niego nagłówka i tek­stu do Tweeta jest naj­istot­niej­szą rze­czą, by nasz prze­kaz prze­bił się przez tysiące innych. Twitter nie zezwala na wyświe­tla­nie obra­zów, tylko lin­ków do nich, więc jeśli Twój tekst nie jest wystar­cza­jąco per­swa­zyjny, zosta­jesz zigno­ro­wany przez obser­wu­ją­cych.

  Naucz się naukowo oce­niać czy Twój nagłó­wek ma poten­cjał, aby wywo­ły­wać pożą­da­nie u odbiorcy.

  Przetestuj to teraz!

  Eksperymentowaliśmy z testami A/B przy róż­nych nagłów­kach. Odkryliśmy, że moż­liwe jest uzy­ska­nie rze­tel­nych sta­ty­styk w ten spo­sób. Oto co powi­nie­neś zrobić:

  a)   Weź 2 nagłówki z arty­ku­łów, które według Ciebie dobrze konwertują

  b)   Opublikuj 2 nagłówki w mniej wię­cej tym samym cza­sie, co naj­mniej godzinę od siebie.

  • Dowiedzieliśmy się, że publi­ka­cja obu nagłów­ków w godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych i popo­łu­dnio­wych spraw­dza się naj­le­piej. 9 godzina ma podobne rezul­taty do 10, 12 i 13.

  c)   Porównaj dane do każ­dego nagłówka – przej­rzyj sta­ty­styki klik­nięć, wyświe­tleń etc.


  Oto, jakie wnio­ski nasu­nęły nam się po testach A/B z nagłów­kami dla tego bloga - buf­fe­rapp

  1. Screen-Shot-2013-06-13-at-2.44.44-PM

  2. Screen-Shot-2013-06-13-at-2.44.37-PM

  2 nagłó­wek oka­zał się być sku­tecz­niej­szy, co poka­zały nasze sta­ty­styki. Sklasyfikowano go jako „Top Tweet”, a liczba klik­nięć w 2 Tweecie była aż podwój­nie więk­sza. Prosty nagłó­wek z pewną tajem­nicą zachę­cał do czę­stych klik­nięć i czy­ta­nia artykułu.

  • Co nam mówi bada­nie?

   Nie wszy­scy mogą sobie pozwo­lić na bada­nia testami A/B. Mają zbyt mało „śle­dzą­cych” lub czasu, by prze­pro­wa­dzić testy dające rze­telne dane. W tym przy­padku nale­ża­łoby sko­rzy­stać z publicz­nych badań i ich wnio­ski wyko­rzy­stać do opty­ma­li­za­cji wła­snych nagłów­ków. Dan Zarella wyko­nał nie­sa­mo­witą pracę w dzie­dzi­nie badań nad tym, jakich słów uży­wać w Tweetach. Wynika z nich, że naj­sku­tecz­niej­sze są nawo­łu­jące do akcji słowa – cza­sow­niki, rza­dziej rzeczowniki.

  Po ana­li­zie 200 tys. lin­ków zawie­ra­ją­cych twe­ety docho­dzimy do wnio­sku, że naj­bar­dziej sku­teczne były twe­ety zawie­ra­jące przy­słówki i cza­sow­niki. Miały dużo wyż­szą kli­kal­ność niż posty oparte na rze­czow­ni­kach i przymiotnikach.

  verbs

  2 naj­lep­sze przy­kłady, które dia­bel­nie dobrze konwertują!

  1.    Prośba o ścią­ga­nie.
  Mobilna apli­ka­cja Wallgreens pozwala Ci dru­ko­wać zdję­cia pro­sto z tele­fonu do Twojego Walgreens. Kliknij tutaj, aby ścią­gnąć! walg
  ·    zależ­nie od Twojego pro­filu na Twiterze, zwięk­szy liczbę klik­nięć śred­nio o 13%.

  2.    Poproś o retweet.
  Retweetuj to dla dar­mo­wego wej­ścia na #Cadbury 2012 i zwiększ swoją szansę na wygraną! @ParalympicsGB – wygraj bilety na cere­mo­nię otwar­cia!
  Wynik: 689 retwe­ets, 7 dodało do ulu­bio­nych. Tweety na osi czasu pro­szące o retweet zwięk­szyły współ­czyn­nik retwe­ets śred­nio o 311%!
  cadbury
  Spodziewałbyś się tak moc­nego wyniku za pomocą tak pro­stego zabiegu? Wprowadź to czym prę­dzej do swo­jego Twittera, jeśli tego jesz­cze nie zrobiłeś...

  20 naj­bar­dziej „retwe­etu­ją­cych” słów.

  Dan Zarrella opu­bli­ko­wał listę 20 magicz­nych słów, które na pod­sta­wie jego badań mają naj­więk­szy poten­cjał i skłon­ność do gene­ro­wa­nia retweetów.

  1. Ty
  2. Twitter
  3. Proszę
  4. Retweet
  5. Post
  6. Blog
  7. Social
  8. Darmowy
  9. Media
  10. Pomoc
  11. Proszę retwe­etuj
  12. Świetny
  13. Social media
  14. 10
  15. Śledź (fol­low)
  16. Jak to
  17. Topowy
  18. Post blo­gowy
  19. Sprawdź
  20. Nowy post blogowy

  Jak zwięk­szyć efek­tyw­ność postów na Facebooku:
  siła zro­zu­mia­łego obrazu.

  Wiele ele­men­tów pisa­nia świet­nych nagłów­ków na Twiterze będzie się pokry­wać z Facebookiem, gdyż jest to bar­dzo podobne medium. Przetestuj to teraz!
  Porównajmy 2 posty z obra­zami, które opu­bli­ko­wa­li­śmy o tej samej godzi­nie w róż­nych dniach tygodnia.

  Przykład 1
  fb2

  To przy­kład w for­mie info­gra­fiki, poka­zu­ją­cej jak jeden z użyt­kow­ni­ków używa Buffera. Pokazuje zarzą­dza­nie Twitterem, FB, Linkedin.

  Wynik – 78 laj­ków i 20 udo­stęp­nień.

  Przykład 2
  fb1

  Innowacja i mózg: Dlaczego nowe rze­czy spra­wiają, że czu­jemy się tak dobrze?
  Ekscytującym prze­ży­ciem jest zoba­cze­nie ostat­niego arty­kułu z bloga Buffer, udo­stęp­nio­nego dziś na Lifehacker.

  Wynik: 11 laj­ków i 3 udo­stęp­nie­nia.

  1 przy­kład zadzia­łał dużo bar­dziej sku­tecz­nie głów­nie za sprawą tego, że info­gra­fika opo­wie­działa całą histo­rię. 2 przy­kład oka­zał się fia­skiem, ponie­waż obraz nie był jasny i suge­stywny.

  ·    naj­waż­niej­sza zasada Facebooka: wrzu­ca­nie obra­zów ma sens tylko wtedy, kiedy są oczy­wi­ste i sugestywne.

  Badania KISSmetrics poka­zują, że zdję­cia naj­bar­dziej wpły­wają na kon­wer­sję. Zdjęcia gene­rują o 53% wię­cej laj­ków, o 104% wię­cej komen­ta­rzy i o 84% wię­cej klik­nięć niż same komen­ta­rze bez zdjęć.

  ·    posty do 80 zna­ków dłu­go­ści miały lep­szy odzew ( lajki, komen­ta­rze) niż posty o dłu­go­ści powy­żej 80 znaków.

  ·    warto odno­sić się i nawią­zy­wać do nas samych na Facebooku. Mówiąc „jak ja” w porów­na­niu do „moich doświad­czeń” etc. zwięk­szamy swoje szanse na kon­wer­sje. Ten zabieg zde­cy­do­wa­nie nie spraw­dza się na Twitterze, ale na Facebooku robi furorę.

  Jak pisać dobre, blo­gowe nagłówki?

  Najlepsze nagłówki nie biorą się z powie­trza. Wyselekcjonowaliśmy 100 naj­lep­szych blo­gów w sieci i prze­ana­li­zo­wa­li­śmy je pod kątem nagłów­ków. Zobacz jakie zasady pisa­nia bły­sko­tli­wych nagłów­ków wynie­śli­śmy z tej analizy.

  Pokaż liczby – bo one naprawdę się liczą.

  -    zrób listę: „8 powo­dów...” czy „15 zasad...” etc. Eksponowanie liczb w postach powo­duje, że Twój prze­kaz jest róż­no­rodny, prak­tyczny i łatwiej­szy do czy­ta­nia!
  -    cyfry dzia­łają lepiej niż słowa: „10 spo­so­bów na...” wygrywa z „Dziesięć spo­so­bów na”. Cyfry spra­wiają, że Twój tekst jest bar­dziej dyna­miczny.
  -    Umieść cyfry na początku zda­nia. Powiedz „ 5 spo­so­bów na zmianę świata przez social networks” zamiast „ Jak social networks zmie­niają świat w 5 sposobach”.

  Słowa, które sku­tecz­nie konwertują.

  Pewne słowa przy­ku­wają uwagę ludzi. Wówczas te posty rokują dobrze jako „viral” – czyli coś co będzie roz­prze­strze­niane wiru­sowo przez Twoich odbior­ców. Oto magiczne słowa-klucze, które powi­nie­neś wyko­rzy­stać:

  ●    mądry
  ●    nie­spo­dzianka
  ●    nauka
  ●    histo­ria
  ●    hacker,hackowanie
  ●    ogromny/duży
  ●    kry­tyczny

  Oczywiście jest wię­cej słów, które mają cudowną moc nada­wa­nia Twoim nagłów­kom sprze­da­żo­wego pazura. Musisz sam do nich dotrzeć, robiąc rese­arch i prze­pro­wa­dza­jąc testy A/B, które poka­zują co działa, a co nie.

  Eksperyment z testami A/B, który pomoże Ci
  two­rzyć lep­sze nagłówki na bloga.

  Testujemy blo­gowe nagłówki na Twitterze - tech­nika Andrew Chena.
  Zobrazujmy to na pod­sta­wie przy­kła­dów z testami A/B. Używając retwe­ets (ponowne udo­stęp­nie­nie Twojego twe­eta na innym pro­filu) prze­pro­wa­dzono eks­pe­ry­ment.

  1.    Opublikuj twe­eta zawie­ra­ją­cego prawdę o pro­duk­cie, idee bądź cytat.
  2.    Zobacz ile osób to retwe­etuje.
  3.    Jeśli to zadziała, napisz post bazu­jący na tym temacie.

  Tą tech­nikę możesz zasto­so­wać także na Facebooku. Jeśli ludzie to polu­bią i będą udo­step­niać to będziesz mógł wyko­rzy­stać to na blogu. Komentarze także pomogą, a ich treść nakie­ruje Cię i dzięki temu będziesz mógł wpły­nąć na pod­wyż­sze­nie konwersji.

  Zastosuj te for­muły w swoim biz­ne­sie, by opty­ma­li­zo­wać moc swo­ich stron doce­lo­wych, blo­gów, Fan Page czy pro­fili na Twitterze. Chodzi o to by nagłówki speł­niały sprze­da­żowe zada­nie, a nie były zwy­kłym orna­men­tem Twojej strony. Skontaktuj się z nami, a stwo­rzymy Ci genialne i bły­sko­tliwe nagłówki, które tra­fiają w czułe punkty Twoich klien­tów.zamów dar­mową wycenę

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Smaczki
  Zapamiętujemy i reagu­jemy pozy­tyw­nie na małe, zaska­ku­jące i wesołe uciechy.
  Jak można stwo­rzyć efekt zasko­cze­nia i drob­nej przy­jem­no­ści? Może to być zabawny krótki tekst, link do zabaw­nego fil­miku lub kom­ple­ment.

  Może to być „psi­kus”, jak kupon, wir­tu­alny upo­mi­nek lub śmieszny obra­zek scho­wany gdzieś na stro­nie. Nawet satys­fak­cja ze odkry­cia połą­cze­nia lub roz­wią­za­nia zagadki umy­sło­wej może pomóc stwo­rzyć korzystne i nie­za­po­mniane wrażenie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę