X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Fajne nazwy sklepów

Nazwa sklepu internetowego, która zapada w pamięci klientów.


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Nazwa skle­pu to pierw­sza rzecz, któ­rą widzi poten­cjal­ny klient. Możecie mieć naj­lep­sze pomy­sły na świe­cie, ale jeśli poten­cjal­ni klien­ci znaj­du­ją się gdzieś indziej, ponie­waż, wasza kon­ku­ren­cja „wyglą­da” bar­dziej atrak­cyj­nie i wzbu­dza więk­sze zaufa­nie, to nikt się o tym nie dowie.

Nietrafiony wybór nazwy sklepu
Nazwa sta­no­wi drzwi pro­wa­dzą­ce do waszej dzia­łal­no­ści i,
przy­naj­mniej z pozo­ru, jedy­ny ele­ment odróż­nia­ją­cy was od
kon­ku­ren­cji, a klien­ci szyb­ko podej­mu­ją decy­zję o tym, gdzie
chcą zosta­wić swo­je pie­nią­dze.

Być może nazew­nic­two nie ma zna­cze­nia w miej­scu gdzie jest tyl­ko jeden sklep jak w tych przy­kła­dach śmiesz­nych nazw firm. Ale w inter­ne­cie, hiper­kon­ku­ren­cyj­nym świe­cie jest już zupeł­nie ina­czej.

Wybór nazwy dla skle­pu to jed­na z naj­waż­niej­szych rze­czy, co do któ­rych będzie­cie musie­li pod­jąć decy­zję. Niestety, jest to też jed­na z pierw­szych decy­zji do pod­ję­cia. Zanim zde­cy­du­je­cie się na jakąś pro­po­zy­cję, prze­czy­taj­cie nasze porad­ni­ki: Profesjonalny naming, oraz jak nazwać nową fir­mę, – prze­my­śle­nie spra­wy wcze­śniej może zaosz­czę­dzić czas i pie­nią­dze w przy­szło­ści.

Największe Polskie sklepy internetowe o świetnych nazwach.

Polskie nazwy sklepu internetowego
Genialne nazwy sklepów internetowych

Największe Polskie sklepy internetowe o świetnych nazwach.

Gdy zakła­da­cie fir­mę, mar­ka jest nie­zwy­kle waż­na. To nie tyl­ko logo, ale tak­że sku­tecz­na, zapa­da­ją­ca w pamięć nazwa, któ­ra napraw­dę może pomóc ludziom was zapa­mię­tać. Można to tak­że dobrze przed­sta­wić wizu­al­nie. W począt­ko­wych eta­pach dobrze jest wyobra­zić sobie nazwę fir­my i jej mar­kę, upew­nia­jąc się, że łatwo ją roz­po­znać, jest pro­sta i odzwier­cie­dla cha­rak­ter fir­my. Łatwiej powie­dzieć niż zro­bić. Chcecie prze­cież wyróż­nić się wśród kon­ku­ren­cji, ale musi­cie być też trak­to­wa­ni poważ­nie.


"Ważne, żeby przy wybo­rze nazwy pamię­tać, że codzien­nie będzie­cie ją musie­li wyma­wiać po kil­ka­dzie­siąt razy i że będzie ona sta­no­wić coś, przez co będzie­cie roz­po­zna­wa­ni. Przed osta­tecz­nym wybo­rem, upew­nij­cie się, że podo­ba wam się jej brzmie­nie."


Bezpieczna i god­na zaufa­nia meto­da to połą­cze­nie nazwy z jej obsza­rem dzia­ła­nia – klien­ci koja­rzą takie fir­my z sil­ny­mi pod­sta­wa­mi i przy­ja­znym podej­ściem do ludzi. Dlatego fir­my, jak „Blachy Szczecińskie” mają szan­sę być postrze­ga­ne jako ugrun­to­wa­ne fir­my z dobrą repu­ta­cją.

Humor! Najłatwiejsza droga do tego, aby zapaść w pamięci.

Idealna nazwa powin­na być krót­ka, ory­gi­nal­na i powin­na zawie­rać infor­ma­cje na temat tego, czym zaj­mu­je się fir­ma. Klientów przy­cią­ga nazwa, któ­ra wyróż­nia się w tłu­mie, ale jest też pro­fe­sjo­nal­na i god­na zaufa­nia.


Zabawna nazwa firmy

Odrobina humo­ru albo gra słów to dobry spo­sób na wyróż­nie­nie się z tłu­mu. Niektóre nazwy, jak „Rybki albo pip­ki” w przy­pad­ku sma­żal­ni ryb czy „Strzyżenie po wło­sku” jako nazwa salo­nu fry­zjer­skie­go, mogą powo­do­wać pogar­dli­we prych­nię­cia prze­chod­niów, jed­nak gry słów moż­na wyko­rzy­stać z pozy­tyw­nym skut­kiem, o ile nie są tan­det­ne albo nie pogar­sza­ją wize­run­ku fir­my.

Zapytaj nas o nie­zo­bo­wio­zu­ją­cą ofer­tę stwo­rze­nia dobrej nazwy dla Twojego skle­pu. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Zobacz tu jakich rezul­ta­tów możesz ocze­ki­wać.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie