Jak pisać teksty na strony, które skutecznie konwertują?
Zawładnij umysłami klientów!

Efektywne techniki pisania tekstów, które wywołują pożądaną reakcję.

  • Teksty-na-strone
Co znajdziesz w artykule

  Nie każdy tekst sprze­daje. Większość tek­stów pisana jest nie­świa­do­mie bez uży­cia mocy, jaką mają prze­my­ślane for­muły słów. Mam dobrą wia­do­mość. Ty też możesz napi­sać tekst rekla­mowy, który skłoni Twojego Klienta do zakupu. Masz przed oczami kom­pen­dium spraw­dzo­nych tech­nik pisa­nia tek­stów, pod­no­szą­cych kon­wer­sję na wyso­kość gra­nicy z kosmo­sem. Przekonaj Klienta, żeby zro­bił dokład­nie to co mu każesz. Kurs hip­no­tycz­nego copyw­ri­tingu zrobi z Ciebie naj­sku­tecz­niej­szego sprzedawcę.

  5 waż­nych eta­pów copyw­ri­tingu, które poma­gają two­rzyć sprze­da­żowe arcydzieła!

  To wyczer­pu­jące stu­dium kre­acji efek­tyw­nego copyw­ri­tingu nauczy Cię two­rzyć tre­ści, które kon­wer­tują. Nie pisz na oślep, tu każde słowo pociąga za odpo­wied­nie sznurki. Każda zmiana zapla­no­wana jest z pełną pre­me­dy­ta­cją. Nie rzu­caj przy­pad­ko­wych słów na pastwę krwio­żer­czego Internetu, bo w mgnie­niu oka roz­szar­pie je na strzępy.

  Skrzętnie zapla­nuj i stwórz tekst, który będzie prze­my­śla­nym anti­do­tum na lęki i bóle Klienta. Jesteś w posia­da­niu wie­dzy naj­sku­tecz­niej­szych tuzów copyw­ri­tingu, dzięki któ­rej tra­fisz w odpo­wied­nie "kręgi" i uśmie­rzysz ból klienta. A póź­niej jest już tylko zakup.

  Czy wiesz, że...
  tylko 16% odwie­dza­ją­cych Twoją stronę czyta jej zawar­tość?

  Pozostałe 84% ska­nuje ją wzro­kiem, kon­ce­tru­jąc naj­więk­szą uwagę na pierw­szych 600 pik­se­lach od góry ekranu.

  1
  Research – zbierz infor­ma­cje, które zmie­nisz
  w prze­ko­nu­jące zda­nia Twojej oferty.

  Najbardziej cza­so­chłonny i istotny etap copyw­ri­tingu... Ojciec reklamy David Ogilvy, zanim ocza­ro­wał świat swoim tek­stem dla Rolls Royce’a, przez 3 tygo­dnie mozol­nie zagłę­biał się we wszelką ówcze­śnie dostępną wie­dzę na temat swo­jego klienta, aby stwo­rzyć nagłó­wek i tekst oferty, która zapew­niła mu pamięć przy­szłych pokoleń.

  ogilvy

  Tego etapu nie możesz omi­nąć ani go zlek­ce­wa­żyć. Copywriter pod­czas zbie­ra­nia infor­ma­cji ma wiele wspól­nego z akto­rem, więc czym lepiej wcie­lisz się w swoją grupę doce­lową, tym więk­sze masz szanse na suk­ces. Rozłóż pro­dukt na czyn­niki pierw­sze i sta­ran­nie odrób lekcje.

  Proporcja zbie­ra­nia i przy­swa­ja­nia infor­ma­cji do pisa­nia wynosi 3 do 1 czy nawet 5 do 1
  - niech te liczby uświa­do­mią Ci wagę tego etapu kre­acji! Musisz grun­tow­nie poznać pro­dukt, jeśli masz zamiar go sprzedać.

  Zbieranie infor­ma­cji jest kom­po­no­wa­niem utworu na całą orkie­strę. Copywriting jest jego wir­tu­ozer­skim ode­gra­niem z zazna­cze­niem pauz i zmia­nami tempa. Zainspirowany pro­duk­tem dostrzeż zaska­ku­jące prawdy, korzy­ści oraz motywy, któ­rymi kon­su­menci kie­rują się przed zaku­pem. Nim powtó­rzysz dzie­siątki fra­ze­sów wycią­gnię­tych z ust kon­ku­ren­cji, które nie sprze­da­dzą Twojego pro­duktu skup się na tym,

  by mak­sy­mal­nie zgłę­bić temat. Musisz dowie­dzieć się dla­czego klienci kupują pro­dukt, jak go kupują, po co go uży­wają i co jest dla nich naprawdę ważne. Jeśli nie odpo­wiesz sobie na fun­da­men­talne pyta­nia, Twój copyw­ri­ting legnie w gru­zach, zamiast dorów­ny­wać pozio­mem naj­wyż­szych dra­pa­czy chmur. Nawet naj­bar­dziej mądre tek­sty bez grun­tow­nych badań oka­zują się kolo­sem na gli­nia­nych nogach.

  Wyjdź z domu, zza swo­jego biurka nie stwo­rzysz bły­sko­tli­wej oferty. Szukaj wie­dzy i inspi­ra­cji u ide­al­nie dopa­so­wa­nej grupy doce­lo­wej. Zbierz 10 lub 20 klien­tów, któ­rzy dosko­nale pamię­tają swoje doświad­cze­nia zaku­powe i zadaj im te pytania:

  1. Kim jesteś i co robisz? (określ pro­fil konsumenta)

  2. W czym pomaga Ci produkt?

  3. Jakie para­me­try porów­ny­wa­łeś z innymi produktami?

  4. Które były naj­bar­dziej istotne?

  5. O jakiej alter­na­ty­wie myślałeś?

  6. Jakie korzy­ści prze­wa­żyły i skło­niły do kupna?

  7. Jakie były naj­więk­sze wąt­pli­wo­ści przed zaku­pem produktu?

  8. Jakie infor­ma­cje pomo­głyby Ci w pod­ję­ciu szyb­szej decyzji?

  9. Jakimi sło­wami zare­ko­men­do­wał­byś pro­dukt komuś znajomemu?

  Zapisuj słowa użyte przez kon­su­men­tów. Wpleć je umie­jęt­nie w swój copyw­ri­ting. Odbiorcy czy­ta­jąc słowa i sfor­mu­ło­wa­nia, któ­rych sami uży­wają, chęt­niej przy­ku­wają uwagę do pro­duktu. Zaśpiewaj hymn w ich wła­snym języku. Eksperymenty w stylu Edyty Górniak wywo­łują nie­smak przez lata. Wyciągnij z tego naukę – są ele­menty copyw­ri­tingu, w któ­rych nie możesz być rewo­lu­cjo­ni­stą. Jeśli prze­mó­wisz do nich w ich języku, potrak­tują Cię jako „swo­jego”. Wtedy Twój copyw­ri­ting będzie jak gar­ni­tur szyty na miarę. Wszyscy będą chcieli w nim chodzić.

  2
  Szkic - nakreśl zarys, który pomoże Ci
  powie­dzieć naj­istot­niej­sze rzeczy.

  mindmap

  Strony domowe

  Produkty mogą się róż­nić funk­cjo­nal­no­ścią i branżą. Uniwersalne zawsze będą korzy­ści oferty, czyli zbiór war­to­ści, które dostar­czy marka. Wartość oferty to zwy­kle tekst i ele­menty gra­ficzne. Każdy pro­dukt jest inny, ale przy kon­stru­owa­niu kon­wer­tu­ją­cych stron doce­lo­wych, zwa­nych Landing Pages należy trzy­mać się formuły:

  • nagłó­wek: trafny bene­fit marki w jed­nym zda­niu. Dotknij w nim pro­duktu albo klienta. Byle zwięźle i efek­tow­nie. Jeśli nie przy­kuje uwagi, nie sprzeda.
  • śród­ty­tuły lub 2-3 zda­niowe aka­pity: kon­kretne wyja­śnie­nie co i komu ofe­ru­jesz i dla­czego jest to przydatne.
  • wypunk­to­wa­nia (bul­let points): lista klu­czo­wych korzy­ści lub opcji - czyli naj­waż­niej­sze miej­sca w tek­ście, które naj­czę­ściej czy­tają odbiorcy.

  Strony pro­duk­towe

  Strona pro­duk­towa jest miej­scem, w któ­rym sprze­da­jesz war­tość pro­duktu, a odbiorca ma wyko­nać akcję (zare­je­stro­wać się, dodać do kart, doko­nać zakupu). Poznaj pełny zakres zagad­nień, które umie­jęt­nie roz­mie­ścisz na stro­nie docelowej:

  • Nazwa pro­duktu.
  • Jakie są korzy­ści pro­duktu, jaki jest koń­cowy bene­fit i do kogo jest skierowany?
  • Szczegółowy i przej­rzy­sty opis tego czym jest pro­dukt i dla­czego jest tak dobry – czyli język korzyści.
  • Jaki ból roz­wią­zuje? Opisz problem.
  • Pełna lista pro­duktu (co zawiera).
  • Specyfikacja tech­niczna – para­me­try, czyli co otrzy­mu­jesz i jak to działa?
  • Lista sprze­ci­wów: opisz wąt­pli­wo­ści, pro­blemy, bóle, rekla­ma­cje, obawy - nazwij je i zaadresuj.
  • Bonusy.
  • Gwarancja zwrotu pieniędzy.
  • Cena.
  • Wezwanie do akcji.
  • Oczekiwana reak­cja – co się dzieje po zakupie?

  3
  Wypełnij szkic.

  Mając w gło­wie powyż­sze wska­zówki wypeł­nij nimi szkic. Częstym prze­stęp­stwem copyw­ri­te­rów jest sto­so­wa­nie skom­pli­ko­wa­nych i ozdob­nych słów/sformułowań, które są bez­u­ży­teczne i nie­zro­zu­miałe dla odbiorcy. Mów do odbior­ców ich wła­snym języ­kiem. Wystrzegaj się bez­sen­sow­nych zwro­tów, które nie niosą ze sobą żad­nego prze­sła­nia. Takie zwroty jak „ela­styczna plat­forma”, „zin­te­gro­wane roz­wią­za­nia” czy „zmie­nia­jący się paradygmat”

  powinny wylą­do­wać w koszu, bo nie niosą żad­nego zna­cze­nia. To puste słowa, które nie przy­kują uwagi użyt­kow­nika.
  Nie mów o pro­duk­tach w samych super­la­ty­wach. Unikaj agre­syw­nej reklamy. Określenia w stylu „naj­lep­szy”, „naj­wyż­szy”, „świa­towy leader” czy „jedyna w życiu szansa” zruj­nują Twoją uczci­wość. Ludzie nie wie­rzą w hasła, oparte na „prze­sło­dzo­nych” war­to­ściach. Antidotum na to jest gra detalami.

  4
  Podnieś kon­wer­sję – czyli
  zmień odwie­dza­ją­cego w klienta.

  Kiedy już stwo­rzy­łeś copyw­ri­ting opie­ra­jąc się na powyż­szych ramach, zadbaj o kon­wer­sję. To nic innego jak zamiana odwie­dza­ją­cego w klienta. Prawdopodobieństwo kon­wer­sji zależy od połą­cze­nia oferty i moty­wa­cji odwie­dza­ją­cego z przej­rzy­sto­ścią przed­sta­wie­nia korzy­ści i war­to­ści. Jak wymóc na odwie­dza­ją­cym pod­ję­cie decy­zji? Z pomocą przy­cho­dzi perswazja.

  • Koniecznie stwórz 2 wer­sje copyw­ri­tingu z dwoma nagłów­kami i zesta­wami korzy­ści oferty, opu­bli­kuj je na stro­nie i pod­daj testom. W ten spo­sób dowiesz się która wer­sja kon­wer­tuje lepiej.
  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Efekt humoru
  Dowcipne ele­menty w rekla­mie są znacz­nie bar­dziej lubiane i lepiej zapamiętywane.
  Dlaczego tak poważ­nie? Niemal każdy tekst jest oka­zją do nada­nia mu humo­ry­stycz­nych akcen­tów.

  Nie poprze­sta­waj na tym; pomyśl o inte­rak­cjach. O tym, jak spra­wić, by były zabawne. Tak jak każ­dej roz­mo­wie można dodać humoru, można także spra­wić, by bar­dziej zabawne były chmurki wyświe­tlane po naje­cha­niu na link, przy­ci­ski, poszcze­gólne kroki w pro­ce­sie i inne rze­czy, które napo­tyka użyt­kow­nik. W pro­ce­sie ucze­nia się wyko­rzy­stu­jemy humor do uła­twia­nia przy­swa­ja­nia nowej wie­dzy i jej zapamiętywania.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę