William Bernbach lepszy od najlepszych? Amerykańscy marketerzy twierdzą, że tak.

Poznaj jego reklamowe arcydzieła oraz dowiedz się, kim był, w co wierzył i co zrobił.

  • William-Bernbach
Co znajdziesz w artykule

  Amerykański Adage​.com umieś­cił go na pier­wszym
  miej­scu swo­jej listy stu najwięk­szych ludzi reklamy.


  Jego pode­jś­cie do mar­ketingu zawsze budz­iło ogromny podziw i sza­cunek. Stał się wzo­rem dla mar­keterów na całym świe­cie. Poz­na­j­cie Williama Bern­bacha czło­wieka, który twier­dzi, że naj­po­tęż­niej­szym ele­mentem w rekla­mie jest prawda.

  Ostrzegam cię przed wiarą, że reklama jest nauką - Bernbach

  Jego filo­zofia obra­cała się wokół myśle­nia, że celem reklamy jest per­swazja. Wierzył, że tylko pro­ste pode­jś­cie two­rzy nieza­pom­ni­any i chwy­tliwy prze­kaz reklam­owy. Poprzez umiejęt­ność łącze­nia kreaty­wności z pros­totą i humo­rem, William Bern­bach był w sta­nie stwo­rzyć jedne z naj­bar­dziej uda­nych kam­panii reklam­owych w his­torii. Do jego naj­bar­dziej zna­nych i cenio­nych pro­jek­tów należą m.in.: reklama Ohrbach’s, piekar­nia Levy’ego z Brook­lynu czy kam­pa­nia Volk­swa­gena.

  Najsłyn­niejsze tro­feum świata reklamy — Golden Lad­der, opi­sał tak: To, że możemy widzieć wię­cej zawdz­ięczamy temu, że sto­imy na szcze­blach dra­biny, wybu­dowanej przez tych, któ­rzy byli przed nami”.

  Czy wiesz, że…
  Bern­bach zapro­jek­tował
  najsłyn­niejsze tro­feum
  reklam­owe świata
  Adver­tis­ing Hall
  of Fame „Golden
  Ladder”.

  Reklama nie jest nauką. To per­swa­zja. A ona jest sztuką.

  Po jego śmierci w 1982 r. Harper’s Mag­a­zine napi­sał o nim tak: „Najpraw­dopodob­niej miał on więk­szy wpływ na ame­ry­kań­ską kul­turę, niż którykol­wiek z pis­arzy czy artys­tów w ciągu ostat­nich 133 lat”. Ten sławny copyw­ri­ter lubił powta­rzać, że:

  “Dobra reklama buduje sprze­daż.
  Wielka reklama buduje fabryki.”

  Bern­bach wie­rzył, że za suk­ces reklam­owy odpo­wiada rów­nież jakość pro­duktu. Doprowadz­iło go to do tego, że sam wybie­rał pro­dukty, które były w sta­nie spro­stać ich reklamom.

  „Właś­ci­wie prak­tykowana kreaty­wność
  może spra­wić, że jedna reklama będzie
  miała moc dziesięciu”.

  Dziś jego wpływy nadal nie słabną, a jego filo­zofia jest wciąż aktu­alna. Jawi się on jako numer jeden świata reklam XX wieku oraz postrze­gany jest jako jedna z naj­bar­dziej wpły­wowych osób w tej dziedzinie.

  „Najlep­szym medium reklam­owym jest poczta pantoflowa”.

  Najczęś­ciej cyto­wa­nymi sło­wami Bern­bacha pozo­stają: „Nic nie pogrąża złego pro­duktu jesz­cze bar­dziej, niż dobra kam­pa­nia reklam­owa”. Słowa, które wielokrot­nie okazy­wały się prorocze.

  Najpotężniejszym ele­men­tem w rekla­mie jest prawda.

  William Bernbach naj­lep­szy copyw­ri­ter według Amerykanów. Był jed­nym z trzech założy­cieli Doyle Dane Bern­bach (DDB). Jest on także uzna­wany za pier­wszego copy­writ­era i dyrek­tora artysty­cznego w jed­nej oso­bie, który połą­czył dwa dzi­ały pra­cown­ików w jeden kre­atyny zespół. Model prak­tykowany w agenc­jach reklam­owych do dziś.

  William Bill Bern­bach, naj­lep­szy copyw­ri­ter wszech cza­sów nade wszys­tko cenił on inno­wa­cję. Fawory­zował intu­icję i staw­iał ją ponad ści­śle okre­ślo­nymi zasa­dami, któ­rymi w tym cza­sie sta­rała się kie­ro­wać reklama. Copywriter zmarł w roku 1982 w wieku 71 lat.

  Poznaj reklamy Bernbach’a, które sprze­da­wały wię­cej
  niż pozwa­lała na to moc pro­duk­cyjna reklamodawców.

  Świetna kam­pa­nia przed­staw­ia­jąca ludzi róż­nych nacji, o róż­nych kolo­rach skóry, w róż­nym wieku. Nie trzeba być Żydem, żeby uwiel­biać chleb Jew­ish Rye.

  Słynna (trwa­jąca do dziś) kam­pa­nia marki Avis — Staramy się bar­dziej, w któ­rej pod­kreślają, że bycie nume­rem dwa zobow­iązuje do cięż­szej pracy. Inna odsłona: “Avis nie może sobie poz­wolić na nie bycie miłym.”

  Jestem w trak­cie rozsz­erza­nia tego doku­mentu o nauki, jakich Bern­bach udzie­lał swoim kole­gom po fachu. Polub ten arty­kuł, a powia­do­mię Cię oso­biś­cie kiedy to się sta­nie. Jeżeli dys­ponu­jesz cie­ka­wymi mate­ri­ałami wzbo­ga­ca­ją­cymi temat, pro­szę podziel się nim w komen­tarzach na dole tej strony. Dziękuję.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Ograniczony dostęp
  W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
  W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

  Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę