Blogazine – fantastyczne formy postów
blogowych, posiadające tłumy wielbicieli.

Nowoczesne formy magazynów internetowych zapowiadają śmierć nudnych tekstów.

  • Blogazine-posty-blogowe
Co znajdziesz w artykule

  Inter­net powoli staje się wiel­kim śmiet­nikiem, zale­wanym sza­blo­no­wymi stron­ami i tek­stami. W odwe­cie na to zja­wi­sko pojaw­iła się nowa ten­dencja, w myśl któ­rej ludzie zaczy­nają doce­niać ory­gi­nal­ność i two­rzyć blogi, które wybi­jają się ponad całą masę takich samych stron. Doskon­ałym spo­so­bem na wyróżnie­nie się w sieci są tzw. blo­ga­zyny, które spek­taku­larnie zwięk­szają wiary­god­ność prezen­towanych w nich informacji.

  Spójrzmy praw­dzie w oczy – kla­syczny blog jest nudny.

  Nie licząc tek­stu i obraz­ków, nie­mal każdy blog ma ten sam układ. Kon­sek­wencja i kre­owanie stylu są ważne przy tworze­niu blogu, ale co z ory­gi­nal­noś­cią? Czy post zaw­ier­a­jący prze­pis na pier­niczki zasłu­guje na taki sam sza­blon jak wpis o hack­ach do CSS?

  Czy zatem to Word­Press jest winny niskiej jako­ści tek­stów? Insta­lacja Word­Pressa jest tak pro­sta, że każdy może mieć swój blog w ciągu kilku minut. Być może skoro stworze­nie ich jest tak pro­ste, ludzie nie zadają sobie trudu, aby ich zawar­tość była wartoś­ciowa. Wystar­czy zas­tanowić się nad tym, jak wiele pracy musi wło­żyć pro­jek­tant w stworze­nie takiego mag­a­zynu inter­ne­towego. Czy warta będzie ona pisa­nia o rze­czach bez zna­cze­nia? Blogazine - Poznaj nowo­cze­sne formy postów blogowych.

  Czy wiesz, że…
  Pierwszy,oficjalny
  blo­ga­zyn pow­stał
  w czer­wcu 2008r. Stworzył go
  Jason Santa Maria,
  jeden z innowa­torów
  nowego trendu.

  Czym jest “blo­ga­zine” i jaki zyskuje tłumy wielbicieli?

  Pisaliśmy już o tym jak pisać bloga. W blo­ga­zy­nie naj­waż­niej­szą rze­czą jest jego wygląd. Każdy z nich ma swój indy­wid­u­alny styl, układ i design. Blogazyn rezy­gnuje ze stan­dar­d­owych roz­wią­zań „word­pres­sowych”. Często wyglą­dem naw­iązują one do inter­ne­towych wydań czasopism.

  Dzięki tworze­niu blo­ga­zynu, zaszcze­pisz w sobie ducha kreaty­wności. Niepow­tarzalne wzory po pro­stu zmu­szą Cię do twór­czego myśle­nia i two­rze­nia cze­goś innowa­cyjnego. Takie ekspery­men­towanie sprawi Ci pon­adto zapewne wiele przy­jem­ności i zabawy. Poza niesamow­itą przy­jem­noś­cią i roz­wo­jem kreaty­wności będziesz musiał wyka­zać się rów­nież wytrwałością.

  Kiedy koń­czy­łem pro­jek­tować mój blog, nien­aw­idz­iłem
  go i zaczy­nałem od nowa. Tak było dzie­sięć albo nawet
  dwanaś­cie razy, aż w końcu zrezygnowałem.

  Jeśli masz nawyk pisa­nia krót­kich arty­ku­łów i chcesz zacząć pisać blo­ga­zyny, będziesz musiał to zmie­nić. Kreatywne blogi, wyma­gają nie tylko więk­szej ilo­ści tre­ści, ale rów­nież tre­ści wartościowej.

  Na co zwra­cać uwagę pod­czas pro­wa­dze­nia blogazine?

  Prowadze­nie blo­ga­zynu, zmu­sza do bar­dziej kreaty­wnego myśle­nia.
  Zapisy­wanie swo­ich myśli i klika­nia „wyślij” bez zas­tanaw­ia­nia się nad ukła­dem tek­stu jest pro­ste. Z kolei poświę­ca­jąc tro­chę czasu dla sztuki blo­gowa­nia, Twoja kreaty­wność rośnie wprost pro­por­cjon­al­nie do Twoich wysiłków.

  Warto wie­dzieć, że...

  Spraw, by Twoje posty
  były bar­dziej czy­telne.
  Jeżeli Twoje posty ogra­ni­czają się tylko do
  tek­stu, tek­stu i tylko tek­stu, ludziom nie
  będzie chciało się ich czy­tać. Włóż tro­chę
  pracy w sty­li­za­cję tre­ści.

  Stwórz coś innego
  i eks­cy­tu­ją­cego dla czy­tel­ni­ków.

  Zmniejsz liczbę krót­kich, pro­stych postów,
  a zadbaj o dłuż­szy i atrak­cyj­nie
  wyglą­da­jącą całość. Twój blog
  auto­ma­tycz­nie będzie miał więk­sze
  zna­cze­nie i przy­cią­gnie rze­sze nowych,
  zain­te­re­so­wa­nych czytelników.

  Czy blo­ga­zyn ma wady?

  - Musisz mieć doświad­cze­nie z HTML-em
  i CSS-em.
  Każdy może two­rzyć blo­ga­zyn
  w WordPressie, ale budowa cie­ka­wego
  układu tek­stu wymaga pew­nego
  doświad­cze­nia z CSSem i HTMLEM.

  - Brak doświad­cze­nia w ukła­dzie druku.
  Wiele ele­men­tów two­rze­nia blo­ga­zy­nów
  czer­pie z maga­zy­nów dru­ko­wa­nych,
  dla­tego też brak doświad­cze­nia w tym
  zakre­sie może być jedną z prze­szkód
  w ich two­rze­niu.

  - Zabieranie dużej ilo­ści czasu. Ktoś może
  uznać to za wadę, ale jeżeli będziemy robili
  to z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem, czas nie
  będzie miał dla nas znaczenia.

  Wszystko co musisz wie­dzieć, ale boisz się zapytać...

  Blogerzy two­rzący blo­ga­zyny nie pra­cują na stan­dar­d­owych Word­pre­ssach, które mają uczy­nić ich życie łatwiej­szym. Prze­ci­wnie, zmieni­ają ten trend i two­rzą naprawdę fan­tasty­czne tre­ści. Starają się kre­ować ory­gi­nalne wzory i układy każ­dego postu, pokazu­jąc tym samym, jak w twór­czy i przy­jemny spo­sób można budo­wać swój blog. I jak poda­wać nawet trudne infor­ma­cje w przy­jemny spo­sób, który łatwo zapada w pamięci. Ci ludzie robią to z zamiłowa­nia, two­rzą z praw­dziwą pasją.

  Trendy mają to do sie­bie, że przy­cią­gają masy, które chcą z tego trendu skorzys­tać. Jed­nak z tren­dem two­rze­nia blo­ga­zy­nów jest nieco ina­czej. Wielu oso­bom się to podoba i chci­ałoby two­rzyć takie blogi, jed­nak nie każdy ma takie możli­wości i umiejęt­ności. Pro­jek­towanie układu kre­atyw­nego bloga do konkret­nej tre­ści, wymaga cier­pli­wości, poświęce­nia, a przede wszys­tkim wysiłku i umiejęt­ności blo­gera.

  Pio­nierami w kat­e­gorii blo­ga­zy­nów są Jason Santa Maria, Dustin Cur­tis i Gre­gory Wood. Przed stworze­niem włas­nego blo­ga­zynu warto więc zapoz­nać się z ich twór­c­zoś­cią. Wiele osób może koja­rzyć Dustina Cur­tisa z jego listu otwar­tego do Amer­i­can Air­lines, w któ­rym pro­ponuje rady­kalny rede­sign ich strony, co mia­łoby na celu uczynie­nie jej bar­dziej prze­jrzys­tej i przy­jaznej dla oka ich klien­tów.

  Jak zro­dził się pomysł blo­ga­zy­nów?
  Dustin Cur­tis w wywia­dzie dla smashingmagazine.com opo­wie­dział w jaki spo­sób stwo­rzył swój pier­wszy blo­ga­zyn – wyz­nał, że nigdy nie był zad­owolony ze swo­jej pracy. Napisał : Zawsze około dwóch tygo­dni po zakończe­niu danego pro­jektu, mam pomysł na to, jak można to było zro­bić lep­iej. Kiedy koń­czy­łem pro­jek­tować mój blog, nien­aw­idz­iłem go i zaczy­nałem od nowa. Tak było dzie­sięć albo nawet dwanaś­cie razy, aż w końcu zrezyg­nowałem. Zrozu­mi­ałem, że każdy post powi­nien mieć wła­sną kon­strukcję, która odpo­wiada jej zawar­to­ści. Pomimo ogra­ni­czeń HTML-a i CSS-a, to wyszło to lep­iej, niż myśla­łem. Ten styl nie nadaje się
  dla wszys­t­kich stron.
  Nie będzie prak­ty­czny
  dla blo­gów, które
  pub­likują 34 arty­kuły
  dzi­en­nie. Wiele stron
  zyskuje jed­nak poczwór­nie
  z każ­dym boga­tym postem.

  Masz nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści
  w two­rze­niu kre­atyw­nego bloga...

  Dlaczego miał­byś ogra­ni­czać się do jed­nego stylu i jed­nego układu, skoro możesz ekspery­men­tować ze swoją kreaty­wnoś­cią, two­rząc nowo­cze­sne blogi? W sieci duszą­cej się już od masy takich samych blo­gów ludzie zaczęli zwra­cać uwagę na ory­gi­nal­ność i formę prze­kazu. Jeśli więc Twój blog należy do tej sza­rej masy blo­gos­fery, być może wkrótce rów­nież zaczniesz tra­cić użytkowników.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Kontrast
  Skanując nowe infor­ma­cje wizu­alne, nie­świa­do­mie przy­cią­gani jeste­śmy do rze­czy, które odróżniają się od otoczenia.
  Na czym mają się sku­piać ludzie? Wykorzystaj kolory, roz­miary, kształty i inne ele­menty pro­jektu, by stwo­rzyć wizu­alny kon­trast.

  Subtelny ruch na sta­tycz­nej stro­nie może przy­cią­gnąć uwagę ludzi. Kontrast można też stwo­rzyć za pomocą czasu (porów­naj nie­re­gu­larne powia­do­mie­nia e-mailem z codzien­nymi powia­do­mie­niami) lub za pomocą nie­zwy­kłej lub nie­spo­dzie­wa­nej treści.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Donald Trump
  CEO Trump Organization.
  Prawdziwy Amerykański
  Multimiliarder i showman.
  Otrzymaj ofertę