Naming – Wszystko co powinieneś wiedzieć o doskonałych nazwach dla firm i produktów.

Myślisz nad nową nazwą dla swojego biznesu? Zrób to dobrze, albo pakuj walizki.

Co znajdziesz w artykule

  Jedyną stra­te­gicz­ną decy­zją, jaką podej­mu­jesz w mar­ke­tin­gu, jest nada­nie wła­ści­wej nazwy pro­duk­to­wi. – Tak Jack Trout pod­su­mo­wu­je swo­ją kul­to­wą książ­kę Positioning: The Battle for Your Mind. Mimo tego pra­wie codzien­nie jakaś duża fir­ma wpro­wa­dza na rynek nowy pro­dukt z nazwą, któ­ra gwa­ran­tu­je poraż­kę.

  Chcesz dowie­dzieć się o co napraw­dę cho­dzi w efek­tyw­nym namin­gu? Sprawdź jak powsta­ły nazwy legen­dar­nych marek, a potem stwórz mar­kę, któ­ra pod­bi­je ser­ca i umy­sły klien­tów.

  Czym jest nazwa, dla największych marek na świecie?

  No ale prze­cież nazwy i tak nie mają więk­sze­go zna­cze­nia. Liczą się akto­rzy, histo­ria, więź emo­cjo­nal­na, pomysł. Oto typo­we podej­ście, z któ­rym suk­ces w świe­cie przy­tła­cza­ją­ce­go wybo­ru, jest rów­nie praw­do­po­dob­ny, jak moż­li­wość poli­za­nia wła­sne­go łok­cia.

  Gdyby zabrać, naj­więk­szym fir­mom ich nazwy, następ­ne­go dnia ogło­si­ły by ban­kruc­two. John Compton, pre­zes Quaker Oats ujął to tak: Gdyby w przed­się­bior­stwie miał doko­nać się roz­łam, był­bym usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny bio­rąc nazwę fir­my. A wy mogli­by­ście prze­jąć jej wszyst­kie akty­wa, stra­te­gie i fabry­ki, a i tak wyszedł­bym na tym lepiej. Oto praw­dzi­wa waga, naj­więk­sze­go akty­wa każ­dej fir­my.

  Czy wiesz, że…
  6,84 lite­ry.Dokładnie tyle wyno­si śred­nia dłu­gość nazwy 100 naj­więk­szych marek świa­ta. Średnia dłu­gość pierw­szej dzie­siąt­ki, to już tyl­ko 6 liter.

  3 podstawowe cechy idealnej nazwy...

  Co odróż­nia legen­dar­ne nazwy, od tych prze­cięt­nych? W glo­bal­nym świe­cie, w któ­rym rzą­dzą regó­ły hiper kon­ku­ren­cji war­to­ścio­wa biz­ne­so­wo nazwa to ta, któ­ra od począt­ku przy­go­to­wa­na jest na mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces. Oto 3 naj­waż­niej­sze cechy nazwy.  naming-idealna-nazwa

  a) Prostota

  Proste jest mądre. Prosta nazwa to ta któ­ra zawie­ra mało liter. Prawda? Nie do koń­ca. Mała ilość liter, może być rów­nież prze­pi­sem na nazwę skom­pli­ko­wa­ną. Testem pro­stych nazw jest popro­aw­ność z jaką wypo­wia­da­ją ją odbior­cy, kie­dy usły­szą ją po raz pierw­szy. Prosta nazwa to ta, któ­ra po wypo­wie­dze­niu, przez tele­fon nie spo­tka się z reak­cją: “Przepraszam jak? Czy możesz powtó­rzyć?”.  b) Zapamiętywalność

  Magnetyzujące nazwy firm to, te któ­re od razu zapa­da­ją w pamięć. A nie te, któ­re wpy­cha­ją się tam z budże­ta­mi milio­nów zło­tych, prze­zna­czo­nych na rekla­mę. Jeżeli chcesz spraw­dzić jak zapa­mię­ty­wa­na jest Twoja nazwa, zadzwoń do przy­ja­ciół, powiedz im ją tyl­ko raz, a następ­nie zadzwoń za dwa dni i zobacz co z tego wyszło.
  c) Ponadczasowość

  Potrzeba wiel­kie­go geniu­szu, aby odpo­wie­dzieć na pyta­nie czy nazwa będzie się spraw­dzać za kil­ka­na­ście lat. Jeśli pro­jek­tu­jesz logo, możesz wziąć pod uwa­gę współ­cze­sne tren­dy. Firmy regu­lar­nie odświe­ża­ją swój wize­ru­nek. Jednak nazwa pozo­sta­nie wciąż ta sama. Czy Twoja nazwa uży­wa “wspł­cze­sne­go slan­gu”, lub nie mogła by być zro­zu­mia­na 10 lat temu? Oznacza, że nie jest ponad­cza­so­wa.

  Czy kie­dy­kol­wiek sły­sza­łeś o mar­ce "I1 Gjornale"? Była to sieć skle­pów ser­wu­ją­cych kawę, zało­żo­na przez przed­się­bior­cę Howarda Szhultza w 1985 r. Dwa lata póź­niej prze­jął sieć Starbucks od fir­my Peet'sCoffee & Tea. Starbucks czy I1 Gjornale? Nazwa nie ma zna­cze­nia, cho­dzi prze­cież o jakość kawy. Na szczę­ście nazwy mia­ły zna­cze­nie dla Howarda Schultza. Zmienił nazwę z I1 Gjornale na Starbucks. Reszta to już histo­ria.

  Zrób to dobrze, w namingu nie ma kompromisów.

  Nazwy spe­cja­li­stycz­nych pro­duk­tów sta­no­wią duży pro­blem, głów­nie przez ludzi, któ­rzy mia­nu­ją się ich "wyna­laz­ca­mi". Dość czę­sto jakiś wyna­laz­ca chce nadać urzą­dze­niu skom­pli­ko­wa­ną nazwę, w celu zade­mon­stro­wa­nia wszem i wobec, jak nie­sa­mo­wi­tym jest jego urzą­dze­nie, robiąc to w dia­lek­cie zro­zu­mia­ły wyłącz­nie jemu same­mu. Jeśli nie wymy­ślisz wła­ści­wej nazwy, na rewo­lu­cyj­ny pro­dukt, możesz być pewien, że ludzie zro­bią to za Ciebie. Zobacz zabaw­ne przy­kła­dy z przed lat:

  Zobacz frag­ment fil­mu “Jobs”, (60sek) poka­zu­ją­cy powsta­nie nazwy Apple.

  Pierwszy kom­pu­ter nazy­wał się
  Elektroniczno nume­rycz­ny inte­gra­tor i kom­pu­ter.

  Pierwsza zapał­ka nazy­wa­ła się
  Siarczany nad­tle­nek do pocie­ra­nia.

  Pierwszy wykry­wacz kłamstw to
  Kardio-pneu­mo psy­cho­graf

  Kiedy nazwa zaczy­na krą­żyć po ryn­ku przez kil­ka pierw­szych mie­się­cy, "zaszcze­pia" się w umy­słach poten­cjal­nych klien­tów i zmia­na jej jest nie­mal nie­moż­li­wa. Zobacz tak­że cie­ka­wy arty­kuł w któ­rym opi­suj­mey naj­cie­kaw­sze przy­kła­dy nazw firm i ich pocho­dze­nie.

  Dlaczego naming, to tak trudny proces?

  Istnieje miej­sce, gdzie nazwy mają ogrom­ne zna­cze­nie. Witaj w Holywood, gdzie wie­le gwiazd ekra­nu zmie­ni­ło swo­je rodo­we nazwi­ska na takie, któ­re brzmią zde­cy­do­wa­nie lepiej.

  Alphonso D'Abruzzo stał się Alanem Aldą. Tomas Matopher IV zamie­nił się w Toma Cruise'a. Bernard Schwarz w Tony'ego Curtisa. Doris von Kappelhoff stał się Dorisem Day. Issur Danielovitch stał się Kirkiem Douglasem. Nawet Andy Warchol, nazy­wał się ory­gi­nal­nie Andrew Warhola, Można tak bez koń­ca.


  nazwa-strony-tomas-matopherTomas Matopher IV

  Artyści w Hollywood dobrze rozu­mie­ją, że w nazew­nic­twie "mniej zna­czy wię­cej". Jednakże trud­no jest prze­ka­zać zło­żo­ne kon­cep­cje i komu­ni­ka­ty w spo­sób przy­stęp­ny i oszczęd­ny. Po pierw­sze nazwa musi być dostęp­na. Często bywa tak, że jeste­śmy w sta­nie "wyge­ne­ro­wać" ponad 200 nazw w cią­gu wie­lu serii spo­tkań, dopó­ki nie znaj­dzie­my nazwy, któ­ra jest rze­czy­wi­ście dobra.


  Przede wszyst­kim ludzie ina­czej rozu­mie­ją róż­ne sło­wa.


  W wie­lu bran­żach naj­lep­sze sło­wa i fra­zy są już zaję­te przez kon­ku­ren­cję. Bardzo trud­no jest zna­leźć dostęp­ny adres .pl, lub .com. Jeśli aspie­ru­jesz do mię­dzy­na­ro­do­wej dzia­łal­no­ści, weż pod uwa­gę róż­ne zna­cze­nia w kon­tek­ście języ­ko­wym i kul­tu­ro­wym. Na przy­kład Nova, zna­czy po hisz­pań­sku “Nie idzie”.

  naming-nazwa-lego-logo

  Jak stworzyć własną nazwę dla firmy, lub jej produktu.

  Na począt­ku roz­waż logicz­nie brzmie­nie. Wiele napraw­dę war­to­ścio­wych nazw, odno­si się do tego co robią ich fir­my, lub pro­duk­ty. Dobrym tego przy­kła­dem są imio­na boha­te­rów z seria­lu ani­mo­wa­ne­go Pokemon. Poproś dzie­ci aby poka­za­ły ci żeto­ny z wize­run­ka­mi Beautifly’a (jak lata­ją­cy robak), Delcatty’a (jak kot), Flygona (jak lata­ją­cy smok) i Huntaila (jak wąż wod­ny) a zro­zu­miesz co mam na myśli pisząc o logi­ce w nazew­nic­twie i wła­ści­wym pozy­cjo­no­wa­niu. Jeśli to nie przy­nie­sie wła­ści­wych rezul­ta­tów, zacznij pro­ces od począt­ku.


  “Nie idź na ustęp­stwa odno­śnie swo­jej nazwy”.
  Guy Kawasaki. Apple - The Art of start.


  Jeśli chcesz stwo­rzyć war­to­ścio­wą nazwę, koniecz­nie zapo­znaj się z tymi publi­ka­cja­mi.

  naming-dobra-nazwa-firmyKompletny pro­ces, two­rze­nia uda­nej nazwy dla fir­my, bądź pro­duk­tu.

  naming-pomysl-nazwa-firmyKompletny pro­ces, two­rze­nia uda­nej nazwy dla fir­my, bądź pro­duk­tu.

  “Poświęć tro­chę cza­su i wysił­ku na stwo­rze­nie napraw­dę dobrej nazwy – to uła­twi ci wej­ście na rynek.” Mówi Guy Kawasaki, były spe­cja­li­sta od mar­ke­tin­gu Apple Computer i dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy fir­my Garage Technology Ventures. Jeśli chcesz, zle­ćić to pro­fe­sjo­na­li­stom, zobacz naszą kom­plet­ną ofer­tę dostęp­ną na tej stro­nie.

  Na górę
  Projektujemy nazwy
  które zapadają w pamięć  
  Kliknij i sprawdź jak
  Wydarzenia
  cykliczne
  Powtarzające się wyda­rze­nia kreu­ją poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwa­łe zain­te­re­so­wa­nie i wycze­ki­wa­nie.
  Na co cze­ka­ją i co wspo­mi­na­ją Twoi użyt­kow­ni­cy? (Poza zapla­no­wa­ny­mi prze­rwa­mi tech­nicz­ny­mi)

  Czy ist­nie­ją jakieś regu­lar­ne, powta­rza­ją­ce się wyda­rze­nia, któ­re wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzie­ci wyko­rzy­stu­je struk­tu­rę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­cze­go by nie wypró­bo­wać tego same­go w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­ni­cy lub gru­py mogli­by polu­bić powta­rza­ją­ce się doświad­cze­nia.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę