Naming – Wszystko co powinieneś wiedzieć o doskonałych nazwach dla firm i produktów.

Myślisz nad nową nazwą dla swojego biznesu? Zrób to dobrze, albo pakuj walizki.

  • Naming
Co znajdziesz w artykule

  Jedyną stra­te­giczną decy­zją, jaką podej­mu­jesz w mar­ke­tingu, jest nada­nie wła­ści­wej nazwy pro­duk­towi. – Tak Jack Trout pod­su­mo­wuje swoją kul­tową książkę Positioning: The Battle for Your Mind. Mimo tego pra­wie codzien­nie jakaś duża firma wpro­wa­dza na rynek nowy pro­dukt z nazwą, która gwa­ran­tuje porażkę.

  Chcesz dowie­dzieć się o co naprawdę cho­dzi w efek­tyw­nym namingu? Sprawdź jak powstały nazwy legen­dar­nych marek, a potem stwórz markę, która pod­bije serca i umy­sły klientów.

  Czym jest nazwa, dla naj­więk­szych marek na świecie?

  No ale prze­cież nazwy i tak nie mają więk­szego zna­cze­nia. Liczą się akto­rzy, histo­ria, więź emo­cjo­nalna, pomysł. Oto typowe podej­ście, z któ­rym suk­ces w świe­cie przy­tła­cza­ją­cego wyboru, jest rów­nie praw­do­po­dobny, jak moż­li­wość poli­za­nia wła­snego łok­cia.

  Gdyby zabrać, naj­więk­szym fir­mom ich nazwy, następ­nego dnia ogło­siły by ban­kruc­two. John Compton, pre­zes Quaker Oats ujął to tak: Gdyby w przed­się­bior­stwie miał doko­nać się roz­łam, był­bym usa­tys­fak­cjo­no­wany bio­rąc nazwę firmy. A wy mogli­by­ście prze­jąć jej wszyst­kie aktywa, stra­te­gie i fabryki, a i tak wyszedł­bym na tym lepiej. Oto praw­dziwa waga, naj­więk­szego aktywa każ­dej firmy.

  Czy wiesz, że…
  6,84 litery.Dokładnie tyle wynosi śred­nia dłu­gość nazwy 100 naj­więk­szych marek świata. Śred­nia dłu­gość pierw­szej dzie­siątki, to już tylko 6 liter.

  3 pod­sta­wowe cechy ide­al­nej nazwy...

  Co odróż­nia legen­darne nazwy, od tych prze­cięt­nych? W glo­bal­nym świe­cie, w któ­rym rzą­dzą regóły hiper kon­ku­ren­cji war­to­ściowa biz­ne­sowo nazwa to ta, która od początku przy­go­to­wana jest na mię­dzy­na­ro­dowy suk­ces. Oto 3 naj­waż­niej­sze cechy nazwy.  naming-idealna-nazwa

  a) Prostota

  Proste jest mądre. Prosta nazwa to ta która zawiera mało liter. Prawda? Nie do końca. Mała ilość liter, może być rów­nież prze­pi­sem na nazwę skom­pli­ko­waną. Testem pro­stych nazw jest popro­aw­ność z jaką wypo­wia­dają ją odbiorcy, kiedy usły­szą ją po raz pierw­szy. Prosta nazwa to ta, która po wypo­wie­dze­niu, przez tele­fon nie spo­tka się z reak­cją: “Przepraszam jak? Czy możesz powtó­rzyć?”.  b) Zapamiętywalność

  Magnetyzujące nazwy firm to, te które od razu zapa­dają w pamięć. A nie te, które wpy­chają się tam z budże­tami milio­nów zło­tych, prze­zna­czo­nych na reklamę. Jeżeli chcesz spraw­dzić jak zapa­mię­ty­wana jest Twoja nazwa, zadzwoń do przy­ja­ciół, powiedz im ją tylko raz, a następ­nie zadzwoń za dwa dni i zobacz co z tego wyszło.
  c) Ponadczasowość

  Potrzeba wiel­kiego geniu­szu, aby odpo­wie­dzieć na pyta­nie czy nazwa będzie się spraw­dzać za kil­ka­na­ście lat. Jeśli pro­jek­tu­jesz logo, możesz wziąć pod uwagę współ­cze­sne trendy. Firmy regu­lar­nie odświe­żają swój wize­ru­nek. Jednak nazwa pozo­sta­nie wciąż ta sama. Czy Twoja nazwa używa “wspł­cze­snego slangu”, lub nie mogła by być zro­zu­miana 10 lat temu? Oznacza, że nie jest ponadczasowa.

  Czy kie­dy­kol­wiek sły­sza­łeś o marce "I1 Gjornale"? Była to sieć skle­pów ser­wu­ją­cych kawę, zało­żona przez przed­się­biorcę Howarda Szhultza w 1985 r. Dwa lata póź­niej prze­jął sieć Starbucks od firmy Peet'sCoffee & Tea. Starbucks czy I1 Gjornale? Nazwa nie ma zna­cze­nia, cho­dzi prze­cież o jakość kawy. Na szczę­ście nazwy miały zna­cze­nie dla Howarda Schultza. Zmienił nazwę z I1 Gjornale na Starbucks. Reszta to już historia.

  Zrób to dobrze, w namingu nie ma kompromisów.

  Nazwy spe­cja­li­stycz­nych pro­duk­tów sta­no­wią duży pro­blem, głów­nie przez ludzi, któ­rzy mia­nują się ich "wyna­laz­cami". Dość czę­sto jakiś wyna­lazca chce nadać urzą­dze­niu skom­pli­ko­waną nazwę, w celu zade­mon­stro­wa­nia wszem i wobec, jak nie­sa­mo­wi­tym jest jego urzą­dze­nie, robiąc to w dia­lek­cie zro­zu­miały wyłącz­nie jemu samemu. Jeśli nie wymy­ślisz wła­ści­wej nazwy, na rewo­lu­cyjny pro­dukt, możesz być pewien, że ludzie zro­bią to za Ciebie. Zobacz zabawne przy­kłady z przed lat:

  Zobacz frag­ment filmu “Jobs”, (60sek) poka­zu­jący powsta­nie nazwy Apple.

  Pierwszy kom­pu­ter nazy­wał się
  Elektroniczno nume­ryczny inte­gra­tor i kom­pu­ter.

  Pierwsza zapałka nazy­wała się
  Siarczany nad­tle­nek do pocie­ra­nia.

  Pierwszy wykry­wacz kłamstw to
  Kardio-pneumo psy­cho­graf

  Kiedy nazwa zaczyna krą­żyć po rynku przez kilka pierw­szych mie­sięcy, "zaszcze­pia" się w umy­słach poten­cjal­nych klien­tów i zmiana jej jest nie­mal nie­moż­liwa. Zobacz także cie­kawy arty­kuł w któ­rym opi­suj­mey naj­cie­kaw­sze przy­kłady nazw firm i ich pocho­dze­nie.

  Dlaczego naming, to tak trudny proces?

  Istnieje miej­sce, gdzie nazwy mają ogromne zna­cze­nie. Witaj w Holywood, gdzie wiele gwiazd ekranu zmie­niło swoje rodowe nazwi­ska na takie, które brzmią zde­cy­do­wa­nie lepiej.

  Alphonso D'Abruzzo stał się Alanem Aldą. Tomas Matopher IV zamie­nił się w Toma Cruise'a. Bernard Schwarz w Tony'ego Curtisa. Doris von Kappelhoff stał się Dorisem Day. Issur Danielovitch stał się Kirkiem Douglasem. Nawet Andy Warchol, nazy­wał się ory­gi­nal­nie Andrew Warhola, Można tak bez końca.


  nazwa-strony-tomas-matopherTomas Matopher IV

  Artyści w Hollywood dobrze rozu­mieją, że w nazew­nic­twie "mniej zna­czy wię­cej". Jednakże trudno jest prze­ka­zać zło­żone kon­cep­cje i komu­ni­katy w spo­sób przy­stępny i oszczędny. Po pierw­sze nazwa musi być dostępna. Często bywa tak, że jeste­śmy w sta­nie "wyge­ne­ro­wać" ponad 200 nazw w ciągu wielu serii spo­tkań, dopóki nie znaj­dziemy nazwy, która jest rze­czy­wi­ście dobra.


  Przede wszyst­kim ludzie ina­czej rozu­mieją różne słowa.


  W wielu bran­żach naj­lep­sze słowa i frazy są już zajęte przez kon­ku­ren­cję. Bardzo trudno jest zna­leźć dostępny adres .pl, lub .com. Jeśli aspie­ru­jesz do mię­dzy­na­ro­do­wej dzia­łal­no­ści, weż pod uwagę różne zna­cze­nia w kon­tek­ście języ­ko­wym i kul­tu­ro­wym. Na przy­kład Nova, zna­czy po hisz­pań­sku “Nie idzie”.

  naming-nazwa-lego-logo

  Jak stwo­rzyć wła­sną nazwę dla firmy, lub jej produktu.

  Na początku roz­waż logicz­nie brzmie­nie. Wiele naprawdę war­to­ścio­wych nazw, odnosi się do tego co robią ich firmy, lub pro­dukty. Dobrym tego przy­kła­dem są imiona boha­te­rów z serialu ani­mo­wa­nego Pokemon. Poproś dzieci aby poka­zały ci żetony z wize­run­kami Beautifly’a (jak lata­jący robak), Delcatty’a (jak kot), Flygona (jak lata­jący smok) i Huntaila (jak wąż wodny) a zro­zu­miesz co mam na myśli pisząc o logice w nazew­nic­twie i wła­ści­wym pozy­cjo­no­wa­niu. Jeśli to nie przy­nie­sie wła­ści­wych rezul­ta­tów, zacznij pro­ces od początku.


  “Nie idź na ustęp­stwa odno­śnie swo­jej nazwy”.
  Guy Kawasaki. Apple - The Art of start.


  Jeśli chcesz stwo­rzyć war­to­ściową nazwę, koniecz­nie zapo­znaj się z tymi publikacjami.

  naming-dobra-nazwa-firmyKompletny pro­ces, two­rze­nia uda­nej nazwy dla firmy, bądź produktu.

  naming-pomysl-nazwa-firmyKompletny pro­ces, two­rze­nia uda­nej nazwy dla firmy, bądź produktu.

  “Poświęć tro­chę czasu i wysiłku na stwo­rze­nie naprawdę dobrej nazwy – to uła­twi ci wej­ście na rynek.” Mówi Guy Kawasaki, były spe­cja­li­sta od mar­ke­tingu Apple Computer i dyrek­tor zarzą­dza­jący firmy Garage Technology Ventures. Jeśli chcesz, zle­ćić to pro­fe­sjo­na­li­stom, zobacz naszą kom­pletną ofertę dostępną na tej stro­nie.

  Na górę
  Projektujemy nazwy
  które zapadają w pamięć  
  Kliknij i sprawdź jak
  Autorytet
  Chcemy podą­żać za lide­rami i korzystać
  z rad uzna­nych autorytetów
  Do pew­nego stop­nia wszy­scy szu­kamy porad i wska­zó­wek. Jak twoja strona kie­ruje ludźmi?

  Czy to doświad­cze­nie dodaje im pew­no­ści sie­bie? Czy w apli­ka­cji ist­nieją opcje, które mogą być zro­bione na pozio­mie pro­jektu w imie­niu użyt­kow­ni­ków? Czy w nie­pew­nej lub nowej prze­strzeni znaj­duje się for­malny auto­ry­tet (lub marka), która ma doda­wać ludziom pew­no­ści siebie?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę