X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Nazwa dla firmy szkoleniowej i eLearningu

3 sprawdzone kierunki, które warto znać


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Myślisz nad tym jak nazwać fir­mę szko­le­nio­wą? Nie mogłeś tra­fić lepiej. Jesteś w odpo­wied­nim miej­scu. W tym arty­ku­le pod­po­wia­da­my, jak zro­bić to dobrze. Wyróżnij się, albo zgiń. Mawiał David Oglivy - Ojciec mar­ke­tin­go­wej rewo­lu­cji. W dzi­siej­szym hiper kon­ku­ren­cyj­nym świe­cie firm szko­le­nio­wych ta mak­sy­ma zda­je się być jesz­cze bar­dziej aktu­al­na. Dobra nazwa być może nie zała­twi wszyst­kie­go, co sta­no­wi o ren­tow­no­ści wasze­go nowe­go przed­się­wzię­cia, ale zła nazwa z pew­no­ścią pogrze­bie wszel­ką ini­cja­ty­wę. Jak w świe­cie tysię­cy firm szko­le­nio­wych, tra­fić do tej, któ­rej nazwy się nie pamię­ta?

Rozpoczynamy “szkolenie nazwy”, która zapadnie w pamięć

Po pierw­sze odrób zale­gło­ści. Przeczytaj nasze naj­waż­niej­sze publi­ka­cje i arty­ku­ły na temat namin­gu i two­rze­nia nazw. Sprawdź też ostat­nie publi­ka­cje: Świetne pol­skie przy­kła­dy nazw firm i dobre nazwy w prak­ty­ce. Zobacz też faj­ne nazwy firm, z któ­rych śmie­je się cały świat.

Po dru­gie zapy­taj nas o bez­płat­ną ofer­tę stwo­rze­nia nazwy dla Twojego biz­ne­su. Każdego dnia poma­ga­my nowo powsta­ją­cym fir­mom w opra­co­wa­niu odpo­wied­niej nazwy. Z przy­jem­no­ścią pomo­że­my tak­że i Tobie. Zadzwoń teraz: 660 970 980.

eLearning. - Czyli jak nazwać szkolenia przez internet.

Platformy eLearningowe, zaczy­na­ją być głów­nym orę­żem wszyst­kich firm szko­le­nio­wych. W tym świe­cie rzą­dzi oczy­wi­ście pra­wo dostęp­no­ści dome­ny inter­ne­to­wej. Większość obec­nych nazw plat­form inter­ne­to­wych powsta­ła przy­pad­kiem, a suk­ces zawdzię­cza­ją temu, że były pierw­sze. Jeśli twój biz­nes szko­le­nio­wy rów­nież opie­ra się o eLearning i wal­kę w sie­ci, koniecz­nie prze­czy­taj nasz arty­kuł o tym jak wybrać wła­ści­wą nazwę dome­ny inter­ne­to­wej.

To bar­dzo trud­na dro­ga, dla nie­któ­rych firm szko­le­nio­wych, gdyż naj­więk­sze uni­wer­sy­te­ty świa­ta uwal­nia­ją swo­ją wie­dzę za dar­mo. Tak! Możesz ukoń­czyć dziś Harvard bez wycho­dze­nia z domu. Jeśli wybie­rzesz tą ścież­kę, koniecz­nie przej­rzyj naj­lep­sze prak­ty­ki roz­wią­zań, któ­re mają dziś milio­ny uczniów. Wspólnymi siła­mi czo­ło­wych uczel­ni powsta­ła plat­for­ma edX. Khan Academy to miej­sce, w któ­rym każ­dy nauczy­cie­le two­rzą dar­mo­we lek­cje, głów­nie dla uczniów kra­jów trze­cie­go świa­ta. Szkoda, że my nie mie­li­śmy szans na ukoń­cze­nie tak dobrej szko­ły. TedED, to krót­kie wpro­wa­dze­nia do cie­ka­wych zagad­nień, któ­rych poziom wręcz wbi­ja w zie­mię. Są jesz­cze Udacity i Coursera w któ­rych skoń­czysz reno­mo­wa­ne uczel­nie od A do Z.

3 sprawdzone kroki w namingu firm szkoleniowych.

Oto pod­sta­wo­we dro­go­wska­zy, któ­re pomo­gą wam roz­po­cząć pro­ces two­rze­nia odpo­wied­niej nazwy dla fir­my szko­le­nio­wej.

Stwórzcie nazwę opierającą się na jej najważniejszym atrybucie.

W tym podej­ściu, toż­sa­mość mar­ki kon­cen­tru­je się na jej naj­waż­niej­szym atu­cie, lub wyróż­ni­ku. Najważniejsza cecha mar­ki dzia­ła dobrze w nazwie, jeże­li chce­cie prze­ka­zać coś wię­cej, niż tyl­ko to, co robi­cie – chce­cie powie­dzieć, jak to robi­cie. Te nazwy róż­nią się od cał­ko­wi­cie zmy­ślo­nych nazw, ponie­waż zawie­ra­ją mor­fem – czy­li część wyra­zu – któ­ra posia­da jakieś nie­od­łącz­ne zna­cze­nie. Dodatkową korzy­ścią takiej stra­te­gii jest to, że zmu­sza was, jako wła­ści­cie­li, do usta­le­nia punk­tu zwrot­ne­go lub naj­waż­niej­szej ofe­ro­wa­nej war­to­ści.

Oprzyjcie nazwę na pozytywnych skojarzeniach.

To jed­na z naszych ulu­bio­nych stra­te­gii namin­go­wych. Polega na wyko­rzy­sta­niu ponad­cza­so­wych, nie­prze­mi­ja­ją­cych słów do stwo­rze­nia nowych nazw o pozy­tyw­nym brzmie­niu.

Wybierzcie metaforę do stworzenia nowej nazwy firmy.

Jeżeli obraz napraw­dę wyra­ża wię­cej niż tysiąc słów, to nazwa w for­mie meta­fo­ry może prze­ka­zać całą gamę atry­bu­tów w jed­nym mgnie­niu umy­słu. Jeżeli jako nauczy­cie­le jeste­ście zna­ni z tego, że potra­fi­cie uczyć szyb­ko, może­cie wyko­rzy­stać meta­fo­rę pumy lub bły­ska­wi­cy. Możecie doło­żyć do tych dodat­ko­we sło­wo, by jesz­cze bar­dziej dosto­so­wać nazwę i uzy­skać pasu­ją­cą nazwę dome­ny.

Wykorzystując stra­te­gie klu­czo­wych atry­bu­tów, pozy­tyw­nych sko­ja­rzeń i meta­for dla fir­my szko­le­nio­wej, może­cie zapew­nić sobie lep­szy start, gdy przed­sta­wia­cie się poten­cjal­nym klien­tom. To tyl­ko 3 spo­so­by, tu znaj­dziesz ich jesz­cze 25. Jeżeli jed­nak potrze­bu­je­cie dodat­ko­wej „mocy”, po pro­stu pstryk­nij­cie przy­cisk z naszą, a dostar­czy­my wam kil­ka nazw, zapro­jek­to­wa­nych po to, by wasza fir­ma mogła zabły­snąć.

Uważaj! Nie twórz marki, którą będziesz musiał porzucić.

Niestety ryn­ko­wa rze­czy­wi­stość nie zawsze jest tak uczci­wa, jak być powin­na. Wiele insty­tu­cji - gigan­tów, zastrze­ga świet­ne nazwy firm szko­le­nio­wych tyl­ko po to, aby nie uży­wa­ła ich kon­ku­ren­cja. Wielu han­dla­rzy dome­na­mi rezer­wu­je atrak­cyj­ne nazwy domen tyl­ko po to, aby odsprze­dać je fir­mom od eLearningu w cenach się­ga­ją­cych kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy. Istnieje wie­le przy­pad­ków szko­le­nio­wych biz­ne­sów, któ­re lata­mi budo­wa­ły swo­ją mar­kę a potem jed­nym naka­zem sądu pozba­wio­ne zosta­ły pra­wa do kon­ty­nu­owa­nia dzia­łal­no­ści pod tym imie­niem. Zawsze sprawdź, czy nazwa pod któ­rą chcesz pro­wa­dzić dzia­łal­ność jest wol­na od zastrze­żeń praw­nych. Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy w zbu­do­wa­niu sil­nej mar­ki po pro­stu daj nam o tym znać. Zadzwoń: 660 970 980, lub napisz, aby otrzy­mać bez­płat­ną ofer­tę.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie