Jak napisać dobre teksty reklamowe, które
przyciągną klientów i zwiększą sprzedaż?

Odkryj techniki pisania treści reklamowych, które informują, przekonują i zarabiają.

Co znajdziesz w artykule

  Klient nie ma cza­su, chę­ci ani potrze­by czy­ta­nia nawet najlep­szych tek­stów reklam­owych. Ta bru­talna praw­da kom­p­likuje zada­nie każ­de­go, kto pró­bu­je napi­sać choć parę słów swo­jej ofer­ty reklam­owej. Aby spra­wić, że klien­ci poświę­cą im swo­ją uwa­gę, a następ­nie wycią­gną port­fele, trze­ba się nie­źle napra­cować. Dobra wiado­mość jest taka, że to napraw­dę się opła­ca. Poz­naj sprawd­zone spo­so­by pisa­nia tre­ści reklam­owych, któ­re infor­mują, prze­ko­nu­ją i zara­bia­ją.

  Najtrudniejszy język na świecie to język klienta.
  Żadnego innego nie warto się nauczyć aż tak bardzo.

  Nie jest pro­sto porozu­mieć się z gru­pą ludzi, któ­rych nigdy się nie spo­tka­ło. Biz­nes­menów od ich klien­tów róż­ni wszys­tko. Już sama per­spek­tywa, z jakiej przyglą­dają się swo­jej współ­pra­cy, zmie­nia ich punkt widze­nia o 180°. Zobaczyć swój biz­nes wyraź­nie oczy­ma klien­ta to spo­re wyzwa­nie.

  Dzisiaj two­rze­nie napraw­dę sku­tecz­nych tek­stów rekla­mo­wych przy­pom­ina astro­no­mię, gdzie czę­sto nowe rze­czy pojaw­iają się naj­pierw w obliczeni­ach, a dopie­ro póź­niej obiek­tyw tele­sko­pu kie­ru­je się w odpo­wied­ni wyci­nek nie­ba. Zaczni­jmy więc od takich obli­czeń…

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych daje­my Ci gwa­ran­cję efek­tu na napi­sa­ne przez nas ofer­ty han­dlo­we? Więcej klien­tów lub zwrot pie­nię­dzy.

  Dowiedz się wię­cej.

  Pierwsza zasada pisania dobrych tekstów reklamowych. Pozycjonuj zanim cokolwiek napiszesz.

  Jak roz­po­cząć pisa­nie rekla­my? Dopasuj styl i język prze­ka­zu do pro­filu odbior­cy.
  Bada­nia ryn­ku to już daw­no dosko­na­le zor­ga­ni­zowana nauka. Im lep­iej poz­nasz swo­ich klien­tów, ich język i potrze­by, tym chęt­niej zapoz­nają się oni z ofer­owanym im pro­duk­tem.

  W rekla­mie liczy się to, co chcesz powie­dzieć.
  Jak to powiesz, ma dużo mniej­sze zna­cze­nie.
  • Napisal­iśmy świet­ny arty­kuł na temat pozy­cjonowa­nia pro­duk­tów na ryn­ku — war­to go przeczy­tać. Jeśli odro­biłeś już swo­je zada­nie domo­we, czas prze­jść do pier­wszej lek­cji o tym jak napi­sać tekst rekla­mo­wy. A teraz poznaj zło­te zasa­dy pisa­nia świet­nych tre­ści rekla­mo­wych, a potem twórz wła­sne.

  Najcenniejsza porada dotycząca sprzedaży za pomocą słów.

  Pisanie tek­stów wg. zasa­dy odwró­conej pira­mi­dy już od daw­na sto­so­wa­ne jest przez dzi­en­nikarzy. Polega ona na umieszcze­niu pod­sumowa­nia i kluc­zowego prze­ka­zu arty­ku­łu na samym począt­ku tek­stu. Zasad­nicza myśl jest rozwi­jana dopie­ro potem – odwrot­nie niż w klasy­cznym schema­cie Wstęp>rozwinięcie>wniosek.

  Zwróć uwa­gę, że wie­le osób prze­czy­ta tyl­ko począ­tek tek­stu. Dlat­ego też naj­bar­dziej kluc­zowe infor­ma­cje, jakie chci­ałbyś prze­ka­zać klien­towi, powin­ny zna­leźć się już w pier­wszych sło­wach przy­go­towywanej tre­ści. Na zwy­cię­stwo masz tyl­ko kil­ka sekund. Skupi­e­nie klien­tów na prze­ka­zie reklam­owym, przy­pom­ina skupi­e­nie musz­ki owo­ców­ki.

  5 składników najbardziej skutecznych tekstów reklamowych.

  1. Hip­no­tyzu­jące nagłówki.

   Czy wiedzi­ałeś, że tyl­ko jed­na oso­ba na pięć czy­ta coś wię­cej niż nagłów­ki? Bada­nia poka­zu­ją, że właś­ciwy nagłó­wek widocz­nie zwięk­sza odzew, jaki gene­ru­je treść (czy ofer­ta). Tak więc, poświęć im pięć razy wię­cej cza­su, niż poświę­casz pisa­niu tre­ści (albo dzie­sięć!).

   Spry­tny nagłó­wek to naj­sil­niej­sza broń każ­de­go copy­writ­era.
   Copywriting zakła­da, że w nagłów­ku musi być zawar­ta obiet­nica korzy­ści. Najlepiej taka, któ­ra real­nie wpły­nie na pod­niesie­nie jako­ści życia. Mocne, angażu­jące uwa­gę, pier­wsze zda­nie to najis­tot­niejszy ele­ment tek­stu mar­ketingowego. Jeśli tekst nie będzie dobry w pier­wszym zda­niu, nikt nie zada sobie tru­du, aby spraw­dzić, czy jest dobry w kole­jnych. To być, albo nie być, każ­dej rekla­my.

   Nagłówki to temat, któ­re­mu poświę­cil­iśmy cały arty­kuł.
   Dowiedz się, jak stwo­rzyć sku­tecz­ne nagłów­ki, klika­jąc tutaj.

    

  2. Korzyści, które dobrze przekonują

   Pro­dukt, któ­ry ofer­uje tyl­ko jed­ną korzyść, praw­dopodob­nie będzie mógł mieć tyl­ko jed­ną cenę – nie­wiel­ką. Zyski, jakie naby­wca czer­pie z danej ofer­ty, powin­ny być przed­staw­iane wycz­er­pu­jąco. To jed­na z tych rze­czy, o któ­rej klien­towi zawsze war­to przy­pom­i­nać. Wyp­isz więc listę wszys­t­kich spo­so­bów, na jakie Twoja ofer­ta może oka­zać się atrak­cyjna dla odbior­ców. Gdy już zapi­szesz przy­na­jm­niej 50 kg papie­ru, ustaw je w kole­jności od tych naj­waż­niej­szych do … bar­dzo waż­nych.

   Pamię­taj! Zgrab­nie uję­te fak­ty, sprze­da­ją wię­cej.
   Kłamstwa mają krót­kie nogi i pro­wa­dzą do poraż­ki dro­gą peł­ną spo­rów.
   To pro­dukt two­rzy korzy­ści. Reklama fir­my może je tyl­ko uwy­puk­lić. Guma do żucia może uła­twiać poca­łun­ki, ale ich nie gwaran­tuje! Na mar­gin­e­sie, to cie­ka­we że od 50 lat poca­łun­ki cały czas świet­nie sprze­da­ją gumy do żucia.

  3. Słowa, które sil­nie przyciągają

   Nowość! Odkryj przeło­mowe fak­ty, za dar­mo! — Tylko teraz. Prawie każ­de sło­wo w powyż­szym zda­niu świet­nie przy­ciąga uwa­gę. Oczy­wiś­cie ist­nieje znacz­nie wię­cej słów, któ­re pozy­ty­wnie anga­żu­ją i zawsze dobrze spraw­dza­ją się w tek­stach zwięk­sza­ją­cych sprze­daż. Najsil­niejszym z nich jest oczy­wiś­cie sło­wo “bezpłat­nie”. Jed­nak ist­nieje mil­ion zdań, któ­re przy­cią­gają jak magnes bez uży­cia, żad­nego z nich. Ist­nieje też dru­gi mil­ion zupeł­nie nie­sku­tecz­nych zdań, któ­re zaw­ier­ają sil­ne sło­wa.

   W prze­ka­zie reklam­owym, naj­bar­dziej liczy się to, co chcesz powie­dzieć. Sposób w jaki to zro­bisz ma dużo mniej­sze znacze­nie. Nigdy nie dawaj wia­ry stwier­dze­niom typu: "Uży­cie mag­icznego sło­wa “Abc” kil­ka razy w tekś­cie reklam­owym, zwięk­sza sprze­daż". Odpowied­nie sło­wa, to te któ­re dosko­na­le trafi­ają do gru­py doce­lo­wej i wspa­nia­le prezen­tują korzy­ści. Cała magia, leży bar­dziej w zestaw­ie­niu słów, niż w poje­dyn­czych wyra­zach.

  4. Silne wezwanie,
   które moty­wuje do działania.

   Doprowadź do akcji. Niech klien­ci dzwo­nią, mailu­ją, pyta­ją i zamaw­iają.
   Dlaczego Twój klient nie miał­by zło­żyć zamó­wie­nia kwad­rans po wejś­ciu na stro­nę czy przeczy­ta­niu rekla­my? Usuń mu te prze­szko­dy spod nóg, a efek­ty prze­jdą Twoje oczeki­wa­nia. Skuteczność w nakła­ni­a­niu odbior­ców do dzi­ała­nia to jedy­ny praw­dzi­wy mier­nik sku­tecz­no­ści reklam­owego tek­stu. Zas­tanów się, jaki rodzaj akty­wności był by naj­bar­dziej wartoś­ciowy: kon­takt oso­bisty, for­mu­larz kon­tak­towy na stro­nie, a może bezpośred­nie zamówie­nie tele­fon­iczne?

   Warto brać przy­kład z man­try pow­tarzanej w kół­ko przez
   bar­dzo sku­tecz­ne (i docho­do­we) tele­-sprze­da­żo­we pro­gramy:
   “…Zadz­woń pod bez­płat­ny numer wyświ­et­lony na dole ekra­nu. Jeśli zadz­won­isz teraz otrzy­masz dodat­ko­wo…”

  5. Upraszczanie i ciągłe testowanie.

   Proste jest mądre. Całość powin­na być tak pro­sta jak to moż­li­we.
   Zanim spi­szesz swą ofer­tę w for­mie ody do klien­ta lub hym­nu na cześć sprze­da­wa­ne­go pro­duktu, przyj­rzyj się uważ­nie, czy ów pro­dukt na pew­no zasłu­gu­je na te wiel­kie sło­wa. Zawsze war­to napi­sać to proś­ciej. Wiary­god­ność to pod­stawa uda­nej sprze­da­ży.

   Nigdy nie prze­sta­waj testo­wać,
   a Twoja rekla­ma nigdy nie przes­tanie się ulep­szać.

   Tes­tuj rozwiąza­nia, po któ­rych spo­dzie­wasz się najlep­szych rezul­tatów. i zmie­niaj na lep­sze, poszcze­gól­ne skład­owe Twoich reklam. Testowanie i porówny­wanie to jedy­na dro­ga do sta­bil­nej popra­wy jako­ści Twoich reklam.

  Jak napisać reklamę, która podbije świat? Największym sekretem treści reklamowych pozostaje doskonały produkt.

  Intere­su­jący wygląd, nieza­wod­ność czy roz­sąd­na cena to zale­ty, któ­re mogą przys­porzyć Ci rze­szy wier­nych klien­tów. Jeśli stwier­dzisz w tym miej­scu, że musisz poświę­cić pro­duk­towi lub usłu­dze dodat­ko­wy tydzień pra­cy, nie żałuj go. Napisanie rekla­my dopra­cow­anego pro­duktu jest nieporów­nanie łatwiej­sze. I będzie bar­dziej sku­tecz­ne z samej natu­ry.

  Klienci któ­rzy są tak zad­owoleni z danej usłu­gi czy pro­duktu, że skłon­ni są poświę­cić czas i opo­wie­dzieć innym o swo­im doświad­cze­niu. To najwięk­szy wyraz uzna­nia, jaki otrzy­mują biz­nes­meni. Nat­u­ralny “szept” i polece­nia to war­tość doda­na, któ­rej nie da się prze­ce­nić. Kto to zrozu­mie, dla tego pisa­nie tek­stów do reklam będzie nie­mal­że for­mal­no­ścią.

  Mam nadzie­ję, że moje wska­zów­ki, pomo­gą Ci stwo­rzyć coś dobre­go, choć zda­ję sobie spra­wę, że nie uda­ło mi się wycz­er­pać tego tem­atu. Ciekawe pora­dy o tym jak pisać tek­sty rekla­mo­we, znaj­dziesz na stro­nie naszych przy­ja­ciół. Jeśli posi­adasz cie­ka­we infor­ma­cje, podziel się nimi w komen­tarzach do arty­ku­łu — będę napraw­dę zobow­iązany. Jeśli chcesz, abym pomógł Ci napi­sać sku­teczne tek­sty reklam­owe — zaj­rzyj tu. Jeśli szu­kasz pomo­cy kom­plek­so­wej agen­cji rekla­mo­wej - klik­nij tutaj.

  Na górę
  Projektujemy nazwy
  które zapadają w pamięć  
  Kliknij i sprawdź jak
  Rywalizacja
  Kiedy dzie­li­my to samo śro­do­wi­sko, będzie­my dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­ry­mi nie moż­na się podzie­lić.
  Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwa­gę, lub zaso­by w Twoim sys­te­mie?

  Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wa­na, jed­nak pozo­sta­je wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Założyciel Microsoft Corp.
  Najbogatszy człowiek na
  świecie kilka lat z rzędu.
  Otrzymaj ofertę