Jak napisać dobre teksty reklamowe, które
przyciągną klientów i zwiększą sprzedaż?

Odkryj techniki pisania treści reklamowych, które informują, przekonują i zarabiają.

  • Jak-napisac-tekst-reklamowy
Co znajdziesz w artykule

  Klient nie ma czasu, chęci ani potrzeby czy­ta­nia nawet najlep­szych tek­stów reklam­owych. Ta bru­talna prawda kom­p­likuje zada­nie każ­dego, kto pró­buje napi­sać choć parę słów swo­jej oferty reklam­owej. Aby spra­wić, że klienci poświęcą im swoją uwagę, a następ­nie wycią­gną port­fele, trzeba się nie­źle napra­cować. Dobra wiado­mość jest taka, że to naprawdę się opłaca. Poz­naj sprawd­zone spo­soby pisa­nia tre­ści reklam­owych, które infor­mują, prze­ko­nują i zarabiają.

  Najtrudniejszy język na świe­cie to język klienta.
  Żad­nego innego nie warto się nauczyć aż tak bardzo.

  Nie jest pro­sto porozu­mieć się z grupą ludzi, któ­rych nigdy się nie spo­tkało. Biz­nes­menów od ich klien­tów różni wszys­tko. Już sama per­spek­tywa, z jakiej przyglą­dają się swo­jej współ­pracy, zmie­nia ich punkt widze­nia o 180°. Zobaczyć swój biz­nes wyraź­nie oczyma klienta to spore wyzwa­nie.

  Dzisiaj two­rze­nie naprawdę sku­tecz­nych tek­stów rekla­mo­wych przy­pom­ina astro­no­mię, gdzie czę­sto nowe rze­czy pojaw­iają się naj­pierw w obliczeni­ach, a dopiero póź­niej obiek­tyw tele­skopu kie­ruje się w odpo­wiedni wyci­nek nieba. Zaczni­jmy więc od takich obliczeń…

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych dajemy Ci gwa­ran­cję efektu na napi­sane przez nas oferty han­dlowe? Więcej klien­tów lub zwrot pie­nię­dzy.

  Dowiedz się wię­cej.

  Pierwsza zasada pisa­nia dobrych tek­stów rekla­mo­wych. Pozycjonuj zanim cokol­wiek napiszesz.

  Jak roz­po­cząć pisa­nie reklamy? Dopasuj styl i język prze­kazu do pro­filu odbiorcy.
  Bada­nia rynku to już dawno dosko­nale zor­ga­ni­zowana nauka. Im lep­iej poz­nasz swo­ich klien­tów, ich język i potrzeby, tym chęt­niej zapoz­nają się oni z ofer­owanym im produktem.

  W rekla­mie liczy się to, co chcesz powie­dzieć.
  Jak to powiesz, ma dużo mniej­sze znaczenie.
  • Napisal­iśmy świetny arty­kuł na temat pozy­cjonowa­nia pro­duk­tów na rynku — warto go przeczy­tać. Jeśli odro­biłeś już swoje zada­nie domowe, czas prze­jść do pier­wszej lek­cji o tym jak napi­sać tekst rekla­mowy. A teraz poznaj złote zasady pisa­nia świet­nych tre­ści rekla­mo­wych, a potem twórz własne.

  Najcenniejsza porada doty­cząca sprze­daży za pomocą słów.

  Pisanie tek­stów wg. zasady odwró­conej pira­midy już od dawna sto­so­wane jest przez dzi­en­nikarzy. Polega ona na umieszcze­niu pod­sumowa­nia i kluc­zowego prze­kazu arty­kułu na samym początku tek­stu. Zasad­nicza myśl jest rozwi­jana dopiero potem – odwrot­nie niż w klasy­cznym schema­cie Wstęp>rozwinięcie>wniosek.

  Zwróć uwagę, że wiele osób prze­czyta tylko począ­tek tek­stu. Dlat­ego też naj­bar­dziej kluc­zowe infor­ma­cje, jakie chci­ałbyś prze­ka­zać klien­towi, powinny zna­leźć się już w pier­wszych sło­wach przy­go­towywanej tre­ści. Na zwy­cię­stwo masz tylko kilka sekund. Skupi­e­nie klien­tów na prze­ka­zie reklam­owym, przy­pom­ina skupi­e­nie muszki owocówki.

  5 skład­ni­ków naj­bar­dziej sku­tecz­nych tek­stów reklamowych.

  1. Hip­no­tyzu­jące nagłówki.

   Czy wiedzi­ałeś, że tylko jedna osoba na pięć czyta coś wię­cej niż nagłówki? Bada­nia poka­zują, że właś­ciwy nagłó­wek widocz­nie zwięk­sza odzew, jaki gene­ruje treść (czy oferta). Tak więc, poświęć im pięć razy wię­cej czasu, niż poświę­casz pisa­niu tre­ści (albo dzie­sięć!).

   Spry­tny nagłó­wek to naj­sil­niej­sza broń każ­dego copy­writ­era.
   Copywriting zakłada, że w nagłówku musi być zawarta obiet­nica korzy­ści. Najlepiej taka, która real­nie wpły­nie na pod­niesie­nie jako­ści życia. Mocne, angażu­jące uwagę, pier­wsze zda­nie to najis­tot­niejszy ele­ment tek­stu mar­ketingowego. Jeśli tekst nie będzie dobry w pier­wszym zda­niu, nikt nie zada sobie trudu, aby spraw­dzić, czy jest dobry w kole­jnych. To być, albo nie być, każ­dej reklamy.

   Nagłówki to temat, któ­remu poświę­cil­iśmy cały arty­kuł.
   Dowiedz się, jak stwo­rzyć sku­teczne nagłówki, klika­jąc tutaj.

    

  2. Korzyści, które dobrze przekonują

   Pro­dukt, który ofer­uje tylko jedną korzyść, praw­dopodob­nie będzie mógł mieć tylko jedną cenę – nie­wielką. Zyski, jakie naby­wca czer­pie z danej oferty, powinny być przed­staw­iane wycz­er­pu­jąco. To jedna z tych rze­czy, o któ­rej klien­towi zawsze warto przy­pom­i­nać. Wyp­isz więc listę wszys­t­kich spo­so­bów, na jakie Twoja oferta może oka­zać się atrak­cyjna dla odbior­ców. Gdy już zapi­szesz przy­na­jm­niej 50 kg papieru, ustaw je w kole­jności od tych naj­waż­niej­szych do … bar­dzo waż­nych.

   Pamię­taj! Zgrab­nie ujęte fakty, sprze­dają wię­cej.
   Kłamstwa mają krót­kie nogi i pro­wa­dzą do porażki drogą pełną spo­rów.
   To pro­dukt two­rzy korzy­ści. Reklama firmy może je tylko uwy­puk­lić. Guma do żucia może uła­twiać poca­łunki, ale ich nie gwaran­tuje! Na mar­gin­e­sie, to cie­kawe że od 50 lat poca­łunki cały czas świet­nie sprze­dają gumy do żucia.

  3. Słowa, które sil­nie przyciągają

   Nowość! Odkryj przeło­mowe fakty, za darmo! — Tylko teraz. Prawie każde słowo w powyż­szym zda­niu świet­nie przy­ciąga uwagę. Oczy­wiś­cie ist­nieje znacz­nie wię­cej słów, które pozy­ty­wnie anga­żują i zawsze dobrze spraw­dzają się w tek­stach zwięk­sza­ją­cych sprze­daż. Najsil­niejszym z nich jest oczy­wiś­cie słowo “bezpłat­nie”. Jed­nak ist­nieje mil­ion zdań, które przy­cią­gają jak magnes bez uży­cia, żad­nego z nich. Ist­nieje też drugi mil­ion zupeł­nie nie­sku­tecz­nych zdań, które zaw­ier­ają silne słowa.

   W prze­ka­zie reklam­owym, naj­bar­dziej liczy się to, co chcesz powie­dzieć. Sposób w jaki to zro­bisz ma dużo mniej­sze znacze­nie. Nigdy nie dawaj wiary stwier­dze­niom typu: "Uży­cie mag­icznego słowa “Abc” kilka razy w tekś­cie reklam­owym, zwięk­sza sprze­daż". Odpowied­nie słowa, to te które dosko­nale trafi­ają do grupy doce­lo­wej i wspa­niale prezen­tują korzy­ści. Cała magia, leży bar­dziej w zestaw­ie­niu słów, niż w poje­dyn­czych wyrazach.

  4. Silne wezwa­nie,
   które moty­wuje do działania.

   Doprowadź do akcji. Niech klienci dzwo­nią, mailują, pytają i zamaw­iają.
   Dlaczego Twój klient nie miałby zło­żyć zamó­wie­nia kwad­rans po wejś­ciu na stronę czy przeczy­ta­niu reklamy? Usuń mu te prze­szkody spod nóg, a efekty prze­jdą Twoje oczeki­wa­nia. Skuteczność w nakła­ni­a­niu odbior­ców do dzi­ała­nia to jedyny praw­dziwy mier­nik sku­tecz­no­ści reklam­owego tek­stu. Zas­tanów się, jaki rodzaj akty­wności był by naj­bar­dziej wartoś­ciowy: kon­takt oso­bisty, for­mu­larz kon­tak­towy na stro­nie, a może bezpośred­nie zamówie­nie tele­fon­iczne?

   Warto brać przy­kład z man­try pow­tarzanej w kółko przez
   bar­dzo sku­teczne (i docho­dowe) tele­-sprzedażowe pro­gramy:
   “…Zadz­woń pod bez­płatny numer wyświ­et­lony na dole ekranu. Jeśli zadz­won­isz teraz otrzy­masz dodatkowo…”

  5. Upraszczanie i cią­głe testowanie.

   Proste jest mądre. Całość powinna być tak pro­sta jak to moż­liwe.
   Zanim spi­szesz swą ofertę w for­mie ody do klienta lub hymnu na cześć sprze­da­wa­nego pro­duktu, przyj­rzyj się uważ­nie, czy ów pro­dukt na pewno zasłu­guje na te wiel­kie słowa. Zawsze warto napi­sać to proś­ciej. Wiary­god­ność to pod­stawa uda­nej sprze­daży.

   Nigdy nie prze­sta­waj testo­wać,
   a Twoja reklama nigdy nie przes­tanie się ulep­szać.

   Tes­tuj rozwiąza­nia, po któ­rych spo­dzie­wasz się najlep­szych rezul­tatów. i zmie­niaj na lep­sze, poszcze­gólne skład­owe Twoich reklam. Testowanie i porówny­wanie to jedyna droga do sta­bil­nej poprawy jako­ści Twoich reklam.

  Jak napi­sać reklamę, która pod­bije świat? Największym sekre­tem tre­ści rekla­mo­wych pozo­staje dosko­nały produkt.

  Intere­su­jący wygląd, nieza­wod­ność czy roz­sądna cena to zalety, które mogą przys­porzyć Ci rze­szy wier­nych klien­tów. Jeśli stwier­dzisz w tym miej­scu, że musisz poświę­cić pro­duk­towi lub usłu­dze dodat­kowy tydzień pracy, nie żałuj go. Napisanie reklamy dopra­cow­anego pro­duktu jest nieporów­nanie łatwiej­sze. I będzie bar­dziej sku­teczne z samej natury.

  Klienci któ­rzy są tak zad­owoleni z danej usługi czy pro­duktu, że skłonni są poświę­cić czas i opo­wie­dzieć innym o swoim doświad­cze­niu. To najwięk­szy wyraz uzna­nia, jaki otrzy­mują biz­nes­meni. Nat­u­ralny “szept” i polece­nia to war­tość dodana, któ­rej nie da się prze­ce­nić. Kto to zrozu­mie, dla tego pisa­nie tek­stów do reklam będzie nie­malże formalnością.

  Mam nadzieję, że moje wska­zówki, pomogą Ci stwo­rzyć coś dobrego, choć zdaję sobie sprawę, że nie udało mi się wycz­er­pać tego tem­atu. Ciekawe porady o tym jak pisać tek­sty rekla­mowe, znaj­dziesz na stro­nie naszych przy­ja­ciół. Jeśli posi­adasz cie­kawe infor­ma­cje, podziel się nimi w komen­tarzach do arty­kułu — będę naprawdę zobow­iązany. Jeśli chcesz, abym pomógł Ci napi­sać sku­teczne tek­sty reklam­owe — zaj­rzyj tu. Jeśli szu­kasz pomocy kom­plek­so­wej agen­cji rekla­mo­wej - klik­nij tutaj.

  Na górę
  Projektujemy nazwy
  które zapadają w pamięć  
  Kliknij i sprawdź jak
  Metafora
  koncepcyjna
  Nadajemy sens i rozu­miemy nowe kon­cep­cje przez porów­na­nie ich do innych, które zna­li­śmy już wcześniej.
  Czy wyko­rzy­stu­jesz obra­zo­wa­nie lub suge­stywny język, by wyja­śnić trudne poję­cia?

  Pomóż ludziom zro­zu­mieć Twój prze­kaz poprzez nakre­śle­nie dosłow­nej lub ukry­tej prze­no­śni. Wykorzystaj to sko­ja­rze­nie, by pomóc ludziom zro­zu­mieć poję­cie i wpły­nąć na to, jak jest ono postrzegane.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę