Jak napisać dochodową ofertę handlową?
Oferta sprzedażowa w formule sales letter.

Stwórz silną ofertę sprzedażową dzięki tym 11 przetestowanym składnikom sukcesu.

  • Jak-napisac-oferte
Co znajdziesz w artykule

  Dobrze zbu­dowana oferta reklam­owa to pre­cyzyjna i wyda­jna maszyna do sprzedawa­nia. Jeśli wygra­łeś pier­wsze spo­jrze­nie, musisz zad­bać o to, co wyda­rzy się póź­niej. I naprawdę warto mieć do tego odpowied­nie narzę­dzia. Cały sekret polega na tym, aby przed­stawić swoją ofertę w taki spo­sób, że trudno będzie jej się oprzeć. Doskon­ałym środ­kiem do osiąg­nię­cia tego celu są listy sprze­da­żowe. Poz­naj spo­soby i zasady pisa­nia wygry­wa­ją­cych ofert handlowych.

  List sprze­da­żowy. Poznaj for­mułę, która pod­biła biznes.

  List sprze­da­żowy jest to rodzaj oferty hand­lowej, która ma w jak najlep­szy spo­sób tra­fić w gusta przy­szłych klien­tów i zachę­cić ich do dzi­ała­nia.

  Aby stwo­rzyć sku­teczną ofertę hand­lową, należy pre­cyzyjnie zde­fi­nio­wać do kogo będzie ona skie­ro­wana. Zanim roz­pocz­niesz pisa­nie oferty, musisz poz­nać naszego ide­al­nego klienta, zrozu­mieć jego pref­er­encje, potrzeby oraz pozy­cję spo­łeczną i mate­ri­alną. Dopiero mówiąc w jego języku będziesz miał szansę pre­cyzyjnie dopa­sować ofertę do jego rzeczy­wistych potrzeb.

  Zapamię­taj: Gdy two­rzysz ofertę, musisz naj­pierw sam być prze­ko­nany o tym dla­czego jesteś lep­szy od kon­ku­ren­cji. Musisz mieć świado­mość rzeczy­wistych walo­rów pro­ponowanego pro­duktu lub usługi.

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych dajemy Ci gwa­ran­cję wzro­stu dzięki napi­sa­nym przez nas ofer­tom dla firm? Więcej klien­tów lub zwrot pie­nię­dzy.

  Dowiedz się wię­cej.

  Jak pisać oferty han­dlowe?
  11 skład­ni­ków pisa­nia ofert, które sprze­dają świetnie.

  Zanim napi­szesz cokol­wiek, musisz odro­bić zada­nie domowe. Dobre rozpoz­nanie tego, co jest w przy­padku podob­nych ofert ważne dla Twoich klien­tów, wcale nie jest łatwe. O ile Twoja oferta nie powala kon­ku­ren­cji naj­niż­szą na świe­cie ceną, zna­jdź inne wskaź­niki które będą ważne dla bogat­szej klienteli.

  1. Zbuduj zau­fanie.
   Pamię­taj o tym, że jak Cię widzą, tak Cię piszą.

   Najlepiej buduje się zau­fanie, poda­jąc ref­er­encje zna­nych osób, przed­staw­icieli zna­nych marek, czy pełne spek­trum przy­kła­dów dobrych real­iza­cji. Pamię­taj także, że list sprze­da­żowy to nie tylko treść, ważny jest cały jego pro­jekt. Nie staw­iaj na sza­blo­no­wość, posta­raj się stwo­rzyć coś ory­gi­nal­nego. Zad­baj o wypunk­to­wa­nia, prze­jrzys­tość, ilus­tracje, a także o specy­ficzne cechy, hoł­du­jące wiz­erunk­owi Two­jej marki.

  2. Pisz w dobrej wie­rze.
   i posta­raj się, aby Twój list brzmiał jak Ty.

   Uderzaj w “dobre nuty”. Nikogo nie zachęcą szty­wne, pom­paty­czne zda­nia, zaw­ier­a­jące bran­żowe żar­gony. Postaraj się być bar­dziej niefor­malny, przez co bar­dziej wiary­godny. Gdy już pod­kreślisz swoją wiary­god­ność, musisz przed­stawić swój pro­dukt i w naj­bar­dziej obiek­ty­wny spo­sób wyja­śnić, dla­czego jest on taki dobry.

  3. Stań się nieza­pom­ni­anym.
   Sprzedaj swoją dobrą markę, nie wci­skaj na siłę.

   Postaraj się zdo­być zau­fanie klienta małymi krocz­kami, budu­jąc wza­jemne i trwałe rela­cje, które w dłu­giej per­spek­ty­wie przy­no­szą znacz­nie więk­sze korzy­ści niż zysk z poje­dynczej sprze­daży. Postaraj się być ory­gi­nalny. Nie wystar­czy pro­sty opis, jakich mnó­stwo jest na rynku. Pamię­taj, że nie sprzeda­jesz przy­sło­wio­wej gumy do żucia, ale korzy­ści jakie z tego wyni­kają, jak cho­ci­ażby świeży odd­ech, białe zęby, a idąc jesz­cze dalej – suk­cesy w życiu towarzyskim.

  4. Call to action — wezwij klien­tów do dzi­ała­nia.
   I pod­powiedz im, jaki wygląda pier­wszy krok…

   Podaj odbiorcy wszel­kie dane kon­tak­towe, dzięki któ­rym będzie mógł z Tobą naw­iązać współ­pracę w najwygod­niejszy dla niego spo­sób. Pamię­taj, że warto poin­stru­ować go dla­czego powi­nien zro­bić to wła­śnie teraz! Daj tutaj odbior­com jakiś bodziec do dzi­ała­nia. Może to być jakaś zniżka, coś gra­tis, spec­jalna oferta. Bądź kreatywny.

  5. Zrób bada­nia. Testowanie spra­wia, że Twoja oferta
   staje się lep­sza każ­dego dnia i jeśli to moż­liwe
   oprzyj się kore­spon­dencji seryjnej.

   Wyślij kilka róż­nych tek­stów do klien­tów. Sprawdź, który spraw­dził się naj­le­piej. Pamię­taj, że lep­sze jest wro­giem dobrego. Najlep­sze efekty daje kore­spon­dencja indy­wid­u­alna, wysy­łana imi­en­nie pocztą trady­cyjną. Przed wysła­niem listu do swo­jego klienta, poz­naj jego pref­er­encje i wyraź to w jakiś spo­sób. Pokaż mu, że jest dla Ciebie ważny. Jeśli wysy­łasz kore­spon­dencję seryjną, spraw przy­na­jm­niej by zaczy­nała się imie­niem odbiorcy. Droga Aniu, jest nieporówny­wal­nie bar­dziej sku­teczne niż Szanowni Państwo.

  Przed­staw­ione strate­gie, nie wycz­er­pują bynaj­mniej wszys­t­kich możli­wych „chwy­tów”, które można wyko­rzys­tać, two­rząc taki pro­jekt. Jeżeli posi­adasz fajne spostrzeże­nia, doty­czące tego jak pisać oferty będzie mi miło jeśli podzie­lisz się nimi w komen­tarzach na samym dole tej strony. 

  Sprawdź też: Jak napi­sać arty­kuł, jak pisać bloga, a także jak napi­sać reklamę

  Nie wiesz jak roz­po­cząć pracę z wła­sną ofertą?
  Zapoznaj się z tym krót­kim, owoc­nym przewodnikiem.

  1. Napisz świetny nagłó­wek główny. I odd­zielaj mag­ne­tyzu­ją­cymi nagłów­kami kole­jne sek­cje Two­jej oferty han­dlo­wej. Wyróż­niaj je pogru­bioną i nieco więk­szą czcionką. To w bar­dzo dużej mie­rze od nich będzie zale­żało czy Twoja oferta zosta­nie w ogóle przeczy­tana. Dowiedz się tu jakie są reguły pisa­nia dobrych nagłów­ków.
  2. Zadaj pyta­nie, które będzie zaw­ier­ało korzy­ści, pły­nące z Two­jej oferty – np. Czy chcesz otrzy­mać (tu wstaw pro­dukt) i (tu podaj realne korzy­ści)? To może być jeden z naj­waż­niej­szych listów, jakie kiedykol­wiek otrzymałeś.
  3. Koniec listu powi­nien wyglą­dać jak koniec listu. Nie męcz się nad wymy­śla­niem pustych fraz. Oferta ma być kon­kretna i treś­ciwa. Ale możesz wyko­rzys­tać post scrip­tum. Niek­tórzy nazy­wają go „nagłów­kiem na końcu” i w taki spo­sób może być wła­śnie wyko­rzys­tany. Możesz tu pod­kreślić jesz­cze raz korzy­ści pły­nące ze swo­jej oferty, lub potrak­tować je jako sku­teczne miej­sce na umieszcze­nie tre­ści zwa­nej “call to action” .

  Poznaj przy­kład oferty han­dlo­wej, która praw­do­po­dob­nie przy­nie­sie więk­szy zysk, jeśli w ogóle nie zosta­nie wysłana.

  Zanim napi­szesz cokol­wiek do klienta, zdaj sobie sprawę, że dziś nikt nie ma czasu i najm­niejszej ochoty dowiady­wać się czegokol­wiek o jed­nej z kole­jnych super ­o­fert. Masz tylko kilka sekund jego uwagi, nawet nie pró­buj wyko­rzys­tać ich w spo­sób jaki widzisz poniżej.

  Co jest nie tak z tym lis­tem? Prawie wszys­tko! Jest to doskon­ały przy­kład na to, jak napi­sać złą ofertę hand­lową. Nagłówek jest o pis­arzu i nic nie mówi o klien­cie. Posługuje się słown­ictwem socjolek­tal­nym, żar­gonowym, które nawet w śro­do­wi­sku, może być niezrozu­mi­ałe. Każdy dobrze rozu­mie, że taki list nie sprze­daje dziś niczego. Aby list sprze­da­żowy był sku­teczny, musi zain­tere­sować odbiorcę, zasko­czyć go, przed­stawić jasne korzy­ści. Powinien obiecy­wać realne nagrody za przeczy­tanie tego tekstu…

  Gdzie zna­leźć spe­cja­li­stów, od two­rze­nia oferty handlowej?

  Jeśli poszuku­jesz wyk­wal­i­fikowanych ludzi,nie mogłeś tra­fić lep­iej. Każdego dnia piszemy tre­ści, które wygry­wają z kon­ku­ren­cją. Zobacz, jak wygląda nasza propozy­cja pisa­nia tek­stów reklam­owychpisa­nia tek­stów ofert dla firm. Jeśli samodziel­nie two­rzysz swoje oferty i masz cie­kawe doświad­czenia w pracy z ofer­tami, będzie mi miło jeśli zechcesz wziąć udział w kreaty­wnej dys­ku­sji na samym dole tej strony.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Ograniczony czas
  Ograniczony czas na pod­ję­cie decy­zji zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo uczestnictwa.
  Powszechnie wyko­rzy­sty­wany w zachę­ca­niu do zakupu ogra­ni­czony czas trwa­nia może być także wyko­rzy­stany do kształ­to­wa­nia codzien­nych zacho­wań.

  Ustal ogra­ni­czony czas do pod­ję­cia okre­ślo­nych dzia­łań. Udostępnij nagrody tylko w okre­ślo­nym cza­sie lub stwórz opcje, które zni­kają, jeśli dzia­ła­nie nie zosta­nie pod­jęte w okre­ślo­nym czasie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guy Kawasaki
  Prekursor ewangeli kultu
  produktów Apple. Dzisiaj CEO
  G.T.Ventures
  Otrzymaj ofertę