Victor Schwab – ewangelista skuteczności – oraz jego 50 najlepszych nagłówków.

Jak napisać skuteczne nagłówki? Najlepiej tak, jak robił to guru reklamy.

  • Victor-Schwab
Co znajdziesz w artykule

  Nagłówek jest naj­waż­niej­szą częś­cią reklamy. To on decy­duje czy ludzie zechcą zapoz­nać się z zawartoś­cią czy nie. Wszyscy chcemy wie­dziec o czym za chwilę bedziemy czy­tali, aby pod­jąć decy­zję czy opłaca się nam to zro­bić. Jed­nym z głów­nych auto­ry­tetów w dzie­dzi­nie opra­cowywa­nia nagłów­ków, któ­rym nie można się oprzeć, jest Vic­tor O. Schwab. I choć o jego pry­wat­nym życiu wiemy nie­wiele, to o jego twór­c­zości można by napi­sac książkę. Jeżeli poważ­nie myślisz o tworze­niu dobrych reklam, nie możesz prze­gapić przy­kła­dów Vic­tora O. Schwaba.

  5 pod­sta­wo­wych przy­ka­zań, sku­tecz­nego Copywritingu.

  Vic­tor O. Schwab jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych copy­writerów wszech cza­sów. W serii pię­ciu arty­ku­łów pod wspól­nym tytu­łem „Jak napi­sać dobrą reklamę — krótki kurs copy­writingu”, które uka­zały się w 1941 roku, Schwab przed­stawił pięć przy­ka­zań copy­writingu:

  1. Zwróć na sie­bie uwagę.
  2. Uświadom ludziom poży­tecz­ność
  swo­jego pro­duktu.
  3. Udowod­nij to.
  4. Przekonaj odbior­ców do swo­ich zalet.
  5. Zachęć do dzi­ała­nia.


  Później roz­wi­nął tę kon­cepcję i napi­sał książkę o takim samym tytule. Jest ona nadal uzna­wana za jeden z najlep­szych pod­ręcz­ni­ków copywritingu.

  Czy wiesz, że…
  Książka „How to
  write a good ad”,
  została opub­likowana
  dokład­nie 50 lat temu,
  a jej wnio­ski są
  nadal aktu­alne.

  Krótka histo­ria, dłu­giej drogi do suk­cesu Victora O. Schwaba.

  Victor uro­dził się w 1898 roku w Hobo­ken, w New Jer­sey. W wieku 19 lat roz­po­czął stu­dia wiec­zorowe na Colum­bia Uni­ver­sity, gdzie spo­tkał Maxwella Sack­heima. W tym cza­sie Sack­heim był głów­nym copy­writerem w agen­cji Ruthrauff i Ryan. Schwab został zatrud­niony przez Sack­heima jako jego pry­watny sekretarz,

  jed­nak bar­dzo szy­bko awan­sował na copy­writ­era, piszą­cego na zamó­wie­nie. Kiedy w 1928 roku Sack­heim i Scher­man zde­cy­dowali się sprze­dać swoją agen­cję, prze­szła ona w posi­adanie Schwaba i jego part­nera — Roberta Beatty’ego. Można powie­dzieć, że od tego momentu stał się pio­nierem copy­witingu. Zmarł w 1980 w wyniku skut­ków udaru.

  Dobry nagłó­wek rekla­mowy, jest dźwi­gnią handlu.

  W cza­sach inter­ne­towej kon­ku­ren­cji nikt nie czy­tałby gazet z pre­ten­sjon­al­nymi, nud­nymi nagłów­kami. Ludzie potrze­bują bodźca, który ich sku­tecz­nie zachęci do dzi­ała­nia – w tym przy­padku do kupna. W owoc­nych zawsze pow­tarzamy, że dobry nagłó­wek jest w sta­nie obro­nić słab­szą treść. Nato­mi­ast słaby nagłó­wek, zabije nawet naj­le­piej napi­sany tekst, gdyż nikt się z nim po pro­stu nie zapozna.

  Nagłówek książki „Jak zdo­być przy­ja­ciół i zjed­nać
  sobie ludzi”, stwor­zony przez V. O. Schwaba
  pomógł zdo­być książce naj­wię­cej czytel­ników
  w his­torii Amerykańskiego wydawnictwa.

  Korzyść wynika­jąca z nagłówka musi być Twoją korzyś­cią numer jeden. I choć o pisa­niu sku­tecz­nych nagłów­ków reklam­owych napisal­iśmy już sporo tre­ści, to jeste­śmy zda­nia, że nigdy dość przy­pom­i­na­nia o ich najis­tot­niejszych cechach. Nigdy też za dużo inspiru­ją­cych przy­kła­dów, dlat­ego też z radoś­cią przedstawiamy/przypominamy naj­waż­niej­sze zda­nia, jakie stwo­rzył ten słynny copywriter.

  50 przy­kła­dów nagłów­ków rekla­mo­wych
  Victora Schwaba, które powta­rza dziś cały świat.

  1. Mały błąd, który kosz­tował far­mera 3000$ rocz­nie.

   Jest to nagłó­wek reklamy, która uka­zała się w piśmie dla amerykańs­kich far­me­rów. Często klienci reagują moc­niej na zagroże­nie straty (zwłasz­cza finan­sowej), niż na wizję dużej nagrody lub korzy­ści. Główną zachętą do przeczy­ta­nia tego nagłówka mogą być różne nie­do­mó­wie­nia. Farmerzy mogą zacząć się zas­tanaw­iać na czym polega ten „mały błąd”, przez który można stra­cić aż 3000$ rocz­nie? Czy jeżeli jest on mały to zna­czy, że ja też mogłem go prze­oczyć, a może ja stra­ci­łem już wię­cej? Może dzięki temu tek­stowi dowiem się jesz­cze na czym tracę pieniądze?

  2. Rada dla żon, któ­rych mężo­wie nie oszczę­dzają
   pie­nię­dzy — napi­sane przez inną żonę.

   Jest to nagłó­wek reklamy, która uka­zała się w piśmie dla amerykańs­kich far­me­rów. Często klienci reagują moc­niej na zagroże­nie straty (zwłasz­cza finan­sowej), niż na wizję dużej nagrody lub korzy­ści. Główną zachętą do przeczy­ta­nia tego nagłówka mogą być różne nie­do­mó­wie­nia. Farmerzy mogą zacząć się zas­tanaw­iać na czym polega ten „mały błąd”, przez który można stra­cić aż 3000$ rocz­nie? Czy jeżeli jest on mały to zna­czy, że ja też mogłem go prze­oczyć, a może ja stra­ci­łem już wię­cej? Może dzięki temu tek­stowi dowiem się jesz­cze na czym tracę pieniądze?

  3. Dziecko, które zdo­było serca wszystkich.

   Temu nagłów­kowi towa­rzy­szyło zdję­cie uro­czej dziew­czynki, takiej jaką chcie­liby widzieć swoją córkę wszy­scy rodz­ice. Reklama umiesz­czana była w mag­a­zy­nach dla kobiet. Przed­staw­iona jest jakby bie­gła do przodu, w stronę osoby czy­ta­jącej, wycią­ga­jąc ręce w jej kie­runku, tak, aby tra­fić w ramiona i do serca czytelnika.

  4. Czy kiedykol­wiek byłeś onie­śmie­lony na imprezie?

   Odwołano się tutaj do samoświado­mości i kom­pleksu niżs­zości, z któ­rym nie radzi sobie wielu ludzi. Po przeczy­ta­niu tego nagłówka mieli oni pomy­śleć „to o mnie! Jeżeli przeczy­tam resztę tek­stu, może zna­jdę rozwiązanie”.

  5. Jak nowe odkry­cie zmie­niło prze­ciętną dziew­czynę w praw­dziwą piękność

   Nagłówek skie­ro­wany do sze­rok­iej grupy doce­lo­wej. Wyko­rzys­tuje on to, że więk­szość kobiet jest uwa­żana lub uważa się za te o prze­cięt­nej uro­dzie. Tak samo więk­szość z nich chci­ałaby popra­wić swoją urodę.

  6. Jak zdo­być przy­jaciół i zjed­nać sobie ludzi

   Nagłówek o któ­rym sły­szał nie­mal każdy. Nosi on w sobie uni­w­er­salną korzyść, o któ­rej każdy z nas marzy. Pier­wszą wer­sją było “Zdobyć przy­jaciół i zjed­nać sobie ludzi” jed­nak nie miała ona takiego samego odd­zi­ały­wa­nia, jak ze sło­wem “jak”. Czytel­nik myśli, że autor dosko­nale zna odpo­wiedź na zadane pyta­nie i pomoże mu z tym problemem.

  7. Ostat­nie 2 godziny są najdłuższe…i są to 2 godziny, które możesz zaoszczędzić.

   Jest to doskon­ała reklama odd­zi­ału­jąca przede wszys­tkim na wpraw­ionych podróż­ni­ków, któ­rzy znają bolączkę dwóch ostat­nich, nużą­cych godzin przed odlo­tem. Tak zaczy­nała się reklama nowych, szy­b­kich, odrzu­towych lotów pasażer­s­kich. Odbiorca rozu­miał, że dzięki takiemu nagłów­kowi te linie mają spo­sób na odzy­ska­nie tych 2 stra­conych godzin.

  8. Kto jesz­cze chce mieć fig­urę gwiazdy filmowej?

   A kto nie chce? Uni­w­er­salny nagłó­wek ukierunk­owany na sze­roką grupę odbior­ców. Zwrot “kto jesz­cze” suge­ruje, że są już są osoby, które sko­rzys­tały z propozy­cji i dostał obie­caną korzyść.

  9. Czy też popeł­ni­asz te błędy w języku angielskim?

   Nagłówek obok któ­rego nie prze­chodzi się obo­jęt­nie. Od razu zaczy­namy się zas­tanaw­iać jakie to są „te” błędy i czy aby na pewno ja ich nie popeł­niam. Nagłówek nakie­ro­wany na cieka­wość odbiorcy.

  10. Dlaczego niek­tóre jedze­nia eksplo­dują w Twoim żołądku?

   Nagłówek rozpoczy­na­jący się od mag­icznego „dla­czego”, które według odbiorcy tek­stu na pewno swoją treś­cią odpo­wie na dal­szą część pyta­nia. Nagłówek został wzmoc­niony obraz­kiem przed­staw­ia­ją­cym che­mi­ka­lia eksplo­du­jące w żołądku.

  11. Ręce, które wyglą­dają pięk­niej już w 24 godziny — albo zwrot pieniędzy

   Mocna i sku­teczna obiet­nica otrzy­ma­nia szy­b­kich korzy­ści — “już w 24 godziny”, która poparta jest moc­nym dowo­dem “albo zwrot pie­nię­dzy”. Reklama miała tra­fiać do kobiet i myślę, że więk­szość z nich została skło­niona do przeczy­ta­nia dal­szej czę­ści tekstu.

  12. Możesz śmiać się ze zmar­twień finan­sowych — jeżeli sko­rzys­tasz z tego Prostego Planu

   Nagłówek celu­jący w sze­roki wach­larz odbior­ców, ponie­waż każdy chci­ałby móc nigdy nie mar­twić się o swoje finanse.

  13. Dlaczego niek­tórzy ludzie pra­wie zawsze wygry­wają na giełdzie?

   Jest to tytuł oferty, rekla­mu­jącej pod­ręcz­nik dla inwest­orów gieł­dowych. Za suk­ces tego nagłówka odpo­wia­dają dwa mag­iczne słowa kluc­zowe – „niek­tórzy” i „pra­wie”, które czy­nią tę ofertę bar­dziej wiarygodną.

  14. To, co robią leka­rze, kiedy „czują się parszywie”.

   Sukces tego zda­nia zawarty jest w paradok­sie. Zazwyczaj nikt nie myśli o tym, że leka­rze cho­rują i czują się parszy­wie w sen­sie fizy­cznym. A jeżeli już się tak czują to to, co robią jest dla ludzi bar­dzo ważne, bo prze­cież są leka­rzami, więc powinni znać najlep­sze spo­soby na to, aby się lep­iej poczuć. Nagłówek ma rów­nież „ludzki wydźwięk” dzięki potocz­nemu “czuć się parszy­wie”, skra­ca­jąc tym samym dys­tans do odbiorcy.

  15. 5 spo­krew­nio­nych ze sobą prob­lemów ze skórą — który z nich chcesz pokonać?

   Jeżeli odbiorca miał lub ma jakiekol­wiek prob­lemy ze skórą na pewno zagłębi się w resztę tek­stu, aby spraw­dzić czy 1 z tych 5 prob­lemów doty­czy wła­śnie niego. Dużą rolę ogrywa tu rów­nież układ pyta­nia, który to poja­wia się w więk­szości nagłów­ków V. O. Schwaba.

  16. Który z tych “Best­sellerów” w cenie od 2,5$ do 5$ chci­ałbyś jedy­nie za 1$ ?

   W ten spo­sób sprze­da­wana jest ogromna ilość ksią­żek. Na ludzi dzi­ałają porów­na­nia cenowe oraz to, że książki, które mogą kupić tak tanio, są „bestsellerami”.

  17. Kto sły­szał o kobie­cie tra­cą­cej kilo­gramy, która jed­nocześnie w tym samym cza­sie rozkos­zowała się trzema smakow­itymi posiłkami?

   Nagłówek, który wyko­rzys­tuje nie­do­wie­rza­nie czytel­nika i stara się pomóc mu je przezwyciężyć.

  18. Jak popraw­iłem swoją pamięć w jeden wieczór

   Nagłówek, który przed­stawia tak niesamow­itą korzyść, że zmu­sza do przeczy­ta­nia całego tekstu.

  19. Odkryj for­tunę, która jest ukryta w Two­jej pensji

   Nagłówek zaw­iera zda­nie z mag­icznym zwro­tem “odkryj coś”. Nagłówek wyko­rzys­tany został do oferty papie­rów wartościowych.

  20. Lekarze prze­ko­nują — 23 kobiet mogą mieć pięk­niej­szą skórę już w 14 dni

   Korzyść, która tra­fia do więk­szości kobiet. Każda z nich zas­tanowi się naj­pierw dla­czego tylko 2 na 3 kobi­ety, czy ona jest jedną z tych 2 na 3, co na ten temat powie­dzą leka­rze, czy może być pięk­niej­szą już po 14 dni­ach? Po zada­niu sobie tych pytań, na pewno będzie chci­ała poz­nać odpowiedź.

  21. Jak zaro­biłem for­tunę na “jed­nym z tych głu­pich pomysłów”

   Zain­tere­sowanie wzbu­dza para­doks, jakim jest zara­bi­anie na głu­pich pomy­słach. Każdy z nas miewa głu­pie pomy­sły, więc dla­czego nie mie­li­by­śmy zacząć na nich zarabiać?

  22. Tysiące mają ten bez­cenny dar — ale nigdy się o nim nie dowiedzą

   Czy­ta­jący od razu zas­tanawia się jaki to dar, dla­czego jest bez­cenny i skoro mają go tysiące ludzi, to może ja też go mam? Wielu ludzi żyje z przeświad­cze­niem, że mają jakiś ukryty tal­ent, któ­rego jesz­cze nie odkryli i przez to są niedoce­ni­ani w swoim życiu.

  23. Czyja to wina kiedy dzieci są nieposłuszne?

   Rodzic czy­ta­jąc taki nagłó­wek myśli, że to praw­dopodob­nie jego wina jako rodz­ica, więc może tekst powie mu, co ma zro­bić, aby jego dziecko było grzeczne.

  24. Jak “głupi popis” zro­bił ze mnie mis­trza sprzedaży

   Nagłówek spra­wia, że odbiorca zaczyna sobie zada­wać pyta­nia: co było tym popi­sem i dla­czego ludzie mówią, że jest głupi oraz jak ten jeden głupi popis zmie­nił życie tej osoby. Odbiorca będzie chciał wie­dzieć, jak można wyko­rzys­tać „głu­pie popisy”.

  25. Czy masz te symp­tomy “niewyczerpania”?

   Ludzie lubią czy­tać o symp­tomach, bojąc się, że sami mogą je mieć. Poza tym ten nagłó­wek przy­ciąg­nie ich niedopowiedze­niem na temat „niewycz­er­pa­nia” – czym ono może być?

  26. Gwaran­tu­jemy, że pój­dzie po lodzie, śniegu i bło­cie – albo pod­wójnie zwró­cimy Ci pieniądze

   Jeżeli oferta pro­duktu zapew­nia solidną gwa­ran­cję to nagłó­wek jest najlep­szym miej­scem żeby się nią pochwa­lić i ją wyek­sponować. Gwaran­towany zwrot pie­nię­dzy zwięk­sza pre­stiż danej marki w oczach klientów.

  27. Jak nowy rodzaj gliny popra­wił moją cerę w 30 minut

   Nagłówek obie­cuje mocną korzyść za zapoz­nanie się treś­cią. Pon­adto nagłó­wek, w któ­rym ktoś mówi o swoim doświad­cze­niu dodat­kowo zachęca odbiorcę do czytania.

  28. 161 nowych spo­so­bów, żeby zdo­być męskie serce — w nowej, fas­cynu­jącej książce dla kucharzy

   Ponowne przy­cią­ganie uwagi poprzez nie­do­mó­wie­nia — jakie to spo­soby, dla­czego jest ich aku­rat 161, dla­czego zna­j­dują się w książce kuchar­skiej? Odbiorca myśli, że odpo­wiedź zna­jdzie w treści.

  29. Czy życie dziecka jest warte dla Ciebie 1$?

   Nagłówek z sil­nym ładun­kiem emocjon­al­nym — jak życie dziecka może być warte 1$? Dal­sza część oferty mówiła o tym, jak dziecko może zgi­nąć w wypadku z powodu wadli­wych hamul­ców w samo­chodzie czytelnika.

  30. Zyski, które kryją się na Two­jej farmie

   Zyski, które kryją się na Two­jej farmie

  31. Wszędzie kobi­ety maja­czą o tym niesamow­itym nowym szamponie !

   4 ele­menty mocno pra­cują na sku­tecz­ność tego nagłówka: kolok­wialny zwrot “maja­czą”, pod­kreśle­nie suk­cesu reklam­owanego szam­ponu sło­wem “wszę­dzie”, mag­iczne słowo “niesamow­ity” oraz styl całego zda­nia jakby mówiła to np. sąsi­adka na ulicy zapy­tana, co słychać.

  32. Czy i Ty robisz jedną z tych 10 zaw­sty­dza­ją­cych rzeczy ?

   Kole­jny nagłó­wek wzbudza­jący cieka­wość. Każdy zas­tanowi się, jakie to są te zaw­sty­dza­jące rze­czy, ponie­waż nikt nie chce się czuć zaw­sty­d­zony. I oczy­wiś­cie prze­czyta dal­szą część treści.

  33. Jest 6 grup inwest­orów — w któ­rej gru­pie jesteś Ty?

   Jest to nagłó­wek oferty, którą przeczy­tało mnó­stwo inwest­orów. Najpierw czy­tali oni o róż­nych typach postaw inwest­y­cyjnych, a potem wykony­wali krótki quiz, na któ­rego pod­stawie dowiady­wali się do, któ­rej grupy należą. Na koniec mogli przeczy­tać ofertę pro­gramów inwest­y­cyjnych, które były dopa­sowane do konkret­nego typu inwestycyjnego.

  34. Dzisiaj…dodaj 10 000$ do war­to­ści swo­jej nieru­chomości za cenę nowego kapelusza

   Który właś­ci­ciel nieru­chomości nie chci­ałby zwięk­szyć jej war­to­ści i to “za cenę nowego kape­lu­sza”? Nagłówek do reklamy pro­duktu ubezpieczeniowego.

  35. Czy Twój dom jest ubogi w zdjęcia?

   Nagłówek wzmoc­niony został zdję­ciem na, któ­rym wid­niał pokój opa­tr­zony zna­kami X na ścia­nach, w miejs­cach, w któ­rych powinny zna­j­dować się zdjęcia.

  36. Jak dostar­czyć swoim dzie­ciom dodat­ko­wego żelaza — 3 sma­ko­wite sposoby

   Nagłówek w spry­tny spo­sób zakłada, że każdy rodzic chci­ałby dostar­czyć swoim rodz­i­com dodat­ko­wego żelaza. Sugeruje więc, że dal­sza część tek­stu przed­stawi spo­sób jak dostar­czyć to żelazo i to na 3 spo­soby, które dziecko w 100% zaak­cep­tuje.

  37. Dla osób, które chcą pisać, ale nie mogą zacząć

   Zdanie, które ma tra­fić do konkret­nej grupy odbior­ców, jaką są początku­jący pisarze.

  38. Zbrod­nie, które popeł­ni­amy prze­ci­wko naszym żołądkom

   W dzi­siej­szych reali­ach więk­szość jest przeko­nanych, że odży­wia się niewłaś­ci­wie i źle trak­tuje swój układ traw­i­enny uży­wkami. Ważnym chwy­tem jest tutaj zas­tosowanie zda­nia w 1. oso­bie liczby mno­giej, które zna­cząco skraca dys­tans do odbiorcy.

  39. Człowiek z umy­słem konika polnego

   Nieco absur­dalny nagłó­wek, który przy­ciąga tym wła­śnie absur­dem. Zas­tanaw­iamy się: kim jest czło­wiek z umy­słem konika pol­nego oraz czy to dobrze czy źle, że ktoś ma umysł konika pol­nego? Kole­jne wyko­rzys­tanie sztuczki w stylu “czy i ja mam te symptomy?”.

  40. Śmi­ali się gdy usi­adłem do pia­nina — ale gdy zaczą­łem grać…

   Nagłówek, który jest swego rodzaju mini his­torią z hap­pyen­dem. Bardzo sku­teczne pode­jś­cie “przed i po” które spraw­dza się w wielu innych nagłów­kach. Skutecznie wzbu­dza zain­tere­sowanie i suge­ruje odbiorcy, że czeka go cie­kawa his­to­ria do przeczy­ta­nia, mimo że każdy ocze­kuje od niej pozy­ty­wnego zakończenia.

  41. Wyrzuć swoje wiosła

   Świetny spo­sób na wprowadze­nie cze­goś nowego na rynek, co poz­woli wyrzu­cić nam star­szy odpowied­nik. W ten wła­śnie spo­sób reklam­owane były sil­niki do łodzi i moto­ró­wek, a także nowe radiood­biorniki (“Wyrzuć swoją antenę”).

  42. Jak zdzi­ałać cuda z odro­biną ziemi

   W tym nagłówku zostały wyko­rzys­tane dwa bar­dzo sku­teczne ele­menty — “jak”, które suge­ruje dal­szą instruk­cję oraz “zdzi­ałać cuda”, któ­rego nie trzeba tłu­maczyć. Razem ofer­ują mocną korzyść.

  43. Małe prze­cieki, które spraw­iają, że czło­wiek ubożeje

   Kole­jny nagłó­wek, który wyko­rzys­tuje strach przed stratą finan­sową u odbiorcy.

  44. Przebita przez 301 igieł… zacho­wuje pełne ciśnie­nie powietrza

   Każdy kie­rowca byłby zain­tere­sowany przeczy­taniem arty­kułu, który zapo­wiada taki nagłó­wek. Zapowiada on tak niesamow­itą korzyść, że musimy po pro­stu przeczy­tać więcej.

  45. Kto jesz­cze chce zapa­lić świeczkę na tor­cie w poło­wie jego przygotowywania?

   Kole­jny nagłó­wek intrygu­jący absur­dem oraz pyta­niem „kto?”. A kto by nie chciał?

  46. Dlaczego Żarówki (tutaj nazwa firmy) Dają W Tym Roku Więcej Światła ?

   Ten nagłó­wek ma tylko sens wtedy gdy marka firmy uży­tej w nim jest sze­roko znana, rozpoz­nawalna i przede wszys­tkim sza­no­wana. W myśl głów­nej zasady copy­writingu lep­iej nie umiesz­czać nazwy firmy w nagłówku w innym przypadku.

  47. Do ludzi, któ­rzy pew­nego dnia chcą rzu­cić swoją pracę.

   Więk­szość z nas uważa, że zasłu­guje na lep­szą pracę i że rzuci kie­dyś tę, którą wyko­nuje. Nagłówek sku­tecz­nie przy­ciąga takie osoby.

  48. Często druhna, nigdy panna młoda

   Kole­jny zagad­kowy nagłó­wek, który zachęca do przeczy­ta­nia całego arty­kułu, aby prze­ko­nać o co może chodzić.

  49. Wstydź się, że nie zara­bi­asz dużych pie­nię­dzy – kiedy ci faceci robią to z taką łatwością

   Nagłówek wyraża­jący oskarże­nie wobec odbiorcy, że nie wie on, jak sobie radzić w życiu. Jesteś tak samo zdolny jak ci faceci, a nie potra­fisz zaro­bić pie­nię­dzy? Musisz przeczy­tać dal­szą część tekstu.

  Nagłówek, który zmie­nił moje życie.

  Zawodowa his­to­ria Vic­tora Schwaba, to tak naprawdę his­to­ria sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji.
  Mam nadzieję, że wszys­tkie te inspiru­jące przy­kłady pomogą Ci opra­cować wła­sne sen­tencje. Oczy­wiś­cie to co tu napi­sa­łam, sta­nowi tylko lakon­iczny wstęp do ogrom­nego tem­atu jakim jest Twór­c­zość Schwaba. Dl­atego będę wdz­ięczna jeśli podzie­lisz się swo­imi spo­strze­że­niami lub roz­wi­niesz temat w komen­ta­rzach na dole tej strony. Dziękuję.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Kompletowanie zestawu
  Im bli­żej jeste­śmy skom­ple­to­wa­nia całej kolek­cji, tym bar­dziej chcemy mieć wszyst­kie jej elementy.
  Ta zasada ma zasto­so­wa­nie także w przy­padku nie­do­koń­czo­nych puz­zli i obraz­ków – chcemy zoba­czyć cały, ukoń­czony obra­zek.

  Poszukaj logicz­nych zesta­wów (jak rodzaje infor­ma­cji), które mogą suge­ro­wać kom­ple­to­wa­nie kolek­cji. Co ludzie mogą zbie­rać w Twoim sys­te­mie? Jak można pogru­po­wać te ele­menty w odrębne zestawy by stwo­rzyć łatwiej­sze do osią­gnię­cia cele (i moty­wa­cję do dal­szego zbie­ra­nia więk­szej kolekcji)?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę