X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Nazwa dla firmy finansowej

Od Doradcy, przez Fundusz, aż po Bank


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

W opra­co­wa­niu nazwy dla bran­ży finan­so­wej, potrze­ba dziś chi­rur­gicz­nej wręcz pre­cy­zji. Tu zaufa­nie liczy się bar­dziej nawet niż w bran­ży medycz­nej. W finan­so­wym świe­cie doj­rza­łość zaczy­na się wła­śnie od nazwy. Jeśli wła­śnie zasta­na­wiasz się, jak nazwać bank, fun­dusz czy doradz­two finan­so­we, nie mogłeś tra­fić lepiej. W tym arty­ku­le przed­sta­wia­my stra­te­gie namin­gu dla insty­tu­cji finan­so­wych, któ­re war­to zasto­so­wać w prak­ty­ce.

Naming instytucji finansowych

W owoc­nych każ­de­go dnia poma­ga­my ludziom w znaj­do­wa­niu wła­ści­wych nazw dla ich biz­ne­su. W bran­ży finan­so­wej jeste­śmy auto­ra­mi takich nazw jak: Xandia - Doradztwo finan­so­we, Nobilis Broker, Effit oraz Star Finance. Z przy­jem­no­ścią pomo­że­my tak­że i Tobie. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę, pod nume­rem 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

3 strategie budowania solidnej tożsamości marki finansowej.

W zna­le­zie­niu wła­ści­wej nazwy dla fir­my, wie­le zale­ży od sek­to­ra dzia­łal­no­ści i oto­cze­nia kon­ku­ren­cyj­ne­go. Dla firm ofe­ru­ją­cych usłu­gi finan­so­we, gdzie wia­ry­god­ność jest bar­dzo waż­na, gra­ni­ca pomię­dzy nazwa­mi, któ­re za bar­dzo się wyróż­nia­ją i taki­mi, któ­re zle­wa­ją się z tłem (i brzmią jak ogło­sze­nie w Panoramie Firm) jest bar­dzo cien­ka.

"Mocna nazwa finan­so­wa sta­no­wi war­to­ści fir­my. Z cza­sem sta­jąc się jej naj­cen­niej­szym akty­wem."

Przykłady demon­stru­ją­ce te dwie gra­ni­ce bran­din­gu: Firma Finansowa Wsad była­by prze­sa­dą, z kolei Spółka Zarządzanie Kapitałem wywo­łu­je zie­wa­nie. (Warto tu zapo­znać się z naszy­mi naj­waż­niej­szy­mi publi­ka­cja­mi doty­czą­cy­mi two­rze­nia nazw dla firm.) Poniższe stra­te­gie namin­go­we dostar­czą wam narzę­dzi do stwo­rze­nia nazwy, któ­ra zapa­da w pamięć, a tak­że jest wia­ry­god­na.

Strategia nr 1: Ponadczasowe i nie­prze­mi­ja­ją­ce mar­ki

Złotym środ­kiem dla firm ofe­ru­ją­cych usłu­gi finan­so­we jest stra­te­gia, któ­rą nazy­wa­my nazwa­mi „ponad­cza­so­wy­mi” lub „nie­prze­mi­ja­ją­cy­mi”. W przy­pad­ku nazwy ban­ku będzie to słyn­ny Alior Bank. W przy­pad­ku nazwy fun­du­szu inwe­sty­cyj­ne­go będzie to Noble Funds. Tego rodza­ju podej­ście pole­ga na stwo­rze­niu uni­ka­to­wej nazwy poprzez łącze­nie słów o nie­od­łącz­nym pozy­tyw­nym zna­cze­niu. Dzięki tego rodza­ju bran­din­go­wi fir­ma ofe­ru­ją­ca usłu­gi finan­so­we może osią­gnąć podwój­ny cel zaj­mo­wa­nia uni­ka­to­we­go miej­sca w bran­ży i przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu pro­fe­sjo­nal­ne­go i wia­ry­god­ne­go wize­run­ku.

Strategia nr 2: Wymyślenie nowe­go sło­wa

Drugą moż­li­wo­ścią namin­go­wą są nazwy wymy­ślo­ne. Czasem mówi się o nich jako o „pustych” nazwach, ponie­waż nie posia­da­ją wła­sne­go nie­od­łącz­ne­go zna­cze­nia. To zarów­no oka­zja, jak i wyzwa­nie. Okazję sta­no­wi moż­li­wość stwo­rze­nia wła­snej histo­rii mar­ki od zera. Wyzwaniem takiej nazwy jest fakt, że zna­cze­nia nabie­rze dopie­ro z cza­sem albo poprzez kosz­tow­ny mar­ke­ting. Przykłady firm finan­so­wych, któ­re wyko­rzy­stu­ją wymy­ślo­ne nazwy to:

Przykłady nazw firm finansowych

Strategia nr 3: Opisowe hybry­dy

Trzecią moż­li­wo­ścią jest stwo­rze­nie nazwy będą­cej opi­so­wą hybry­dą. Te nazwy są bar­dzo popu­lar­ne w wie­lu bran­żach B2C. Właśnie w tej kate­go­rii wyło­ni­li­śmy lide­ra, dla nazwy buti­ku finan­so­we­go, któ­ry miał koja­żyć się z zagra­nicz­nym kapi­ta­łem, a jed­no­cze­śnie być zbu­do­wa­ny ze słów z któ­rych wypo­wia­da­niem nie będzie mia­ła pro­ble­mu oso­ba nie zna­ją­ca angiel­skie­go. Tak powsta­ła nazwa StarFinance. Dzięki uwzględ­nie­niu opi­so­we­go sło­wa z bran­ży (w tym wypad­ku jest to „finan­se”) połą­czo­ne­go z ponad­cza­so­wym sło­wem (Star – gwiaz­da sil­ny, solid­ny, god­ny zaufa­nia, lep­szy) poja­wia się dobra nazwa dla mar­ki. W bran­ży finan­so­wej obec­nych jest jed­nak znacz­nie wię­cej takich przy­kła­dów. Inne fir­my finan­so­we, któ­re wyko­rzy­stu­ją tę meto­dę to:

Firmy finansowe

Zagrożenia związane z nazwami firm finansowych

Wykorzystujcie naj­lep­sze stra­te­gie w bran­din­gu fir­my, ale upew­nij­cie się też, że unik­nie­cie poniż­szych czę­stych błę­dów namin­go­wych.

Błąd nr 1: Wykorzystywanie nazwi­ska jako nazwy fir­my.

Nazwiska są z zasa­dy nie­zna­jo­me, cza­sem trud­ne do prze­li­te­ro­wa­nia i wyma­ga­ją dłu­gie­go cza­su, by stać się roz­po­zna­wal­ne. Często spra­wia­ją też pro­ble­my przy sprze­da­ży przed­się­bior­stwa. Taka nazwa może też spra­wić, że fir­ma będzie wyda­wać się mała i koja­rzyć z buti­kiem. Więc o ile nie macie nazwy z dwu­dzie­sto­let­nią tra­dy­cją, któ­ra brzmi jak milion dola­rów. Goldman Sachs, naj­le­piej wyko­rzy­stać taką, któ­ra wes­prze prze­sła­nie mar­ki.

Błąd nr 2: Wykorzystywanie akro­ni­mów w nazwie fir­my.

Firmy finan­so­we czę­sto skra­ca­ją dłu­gie opi­so­we nazwy do akro­ni­mów, by potem zorien­to­wać się, że muszą kon­ku­ro­wać z każ­dą inną mar­ką o nazwie zawie­ra­ją­cej akro­nim. O ile nie jeste­ście wła­ści­cie­la­mi IBM-u, uni­kaj­cie pułap­ki skra­ca­nia nazwy do zaszy­fro­wa­nej posta­ci. W prze­ciw­nym wypad­ku wasi klien­ci będą musie­li przy­po­mi­nać sobie nazwę w sty­lu TIAA-CREF.

Połączenie wszystkiego

Dzięki przyj­rze­niu się tym trzem meto­dom i zde­cy­do­wa­niem, któ­ra (lub któ­re) z nich odpo­wia­da waszym potrze­bom, macie szan­sę ulep­szyć swo­ją nazwę, mar­kę i pozy­cję fir­my. Powinniście uzy­skać nazwę, któ­ra jest na tyle uni­ka­to­wa, żeby się wyróż­niać, ale zara­zem będzie wystar­cza­ją­co wia­ry­god­na, by wzbu­dzić zaufa­nie poten­cjal­nych klien­tów. Dzięki więk­szej licz­bie stra­te­gii namin­go­wych będzie­cie mieć tak­że wię­cej moż­li­wo­ści wybo­ru, co pomo­że wam w przej­ściu przez trud­ny pro­ces zastrze­ga­nia nazwy i uzy­ski­wa­nia pasu­ją­cej dome­ny.

Postarajcie się stwo­rzyć osta­tecz­ną listę trzech do pię­ciu nazw, któ­re posia­da­ją taką samą lub podob­ną do nazwy dome­nę, a następ­nie prze­ślij­cie ją do rad­cy praw­ne­go. Z nazw, któ­re pozo­sta­ną, wybierz­cie tę, któ­ra naj­le­piej odzwier­cie­dla naj­waż­niej­sze war­to­ści i cechy waszej fir­my. Na koniec będzie­cie posia­dać uni­ka­to­wą, ponad­cza­so­wą nazwę, któ­rą będzie­cie w sta­nie zare­je­stro­wać, a któ­ra prze­trwa pró­bę cza­su. Jeżeli potrze­bu­je­cie wspar­cia, z przy­jem­no­ścią pomo­że­my wam przejść przez ten pro­ces. Jesteśmy tu by wam pomóc: tel. 660 970 980. Zapraszamy.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie