X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Nazwa kwiaciarni, sklepu ogrodniczego i firmy projektowania ogrodów.


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę
To praw­da, że suk­ces zie­lo­ne­go biz­ne­su moż­na wypra­co­wać cięż­ką pra­cą pomi­mo posia­da­nia złej nazwy. Jednak dobra nazwa spra­wia, że nasza cięż­ka pra­ca zosta­nie wyna­gro­dzo­na jesz­cze bar­dziej. Nazwy kwiaciarni oraz nazwy firm ogrod­ni­czych w 9 przy­pad­kach na 10 pocho­dzą od roślin. Nie zna­czy to jed­nak, że musisz iść tą dro­gą i zgi­nąć w tłu­mie. Więc jak nazwać kwia­ciar­nię, sklep ogrod­ni­czy, lub jak nazwać fir­mę od pro­jek­to­wa­nia ogro­dów? Odpowiedzi posta­ram się udzie­lić w poniż­szym arty­ku­le.
Nowoczesne nazwy kwiaciarni

W przy­pad­ku wymy­śla­nia nazw, war­to śpie­szyć się powo­li. Nazwa to coś na co będzie­my pra­co­wać przez naj­bliż­sze lata. To nasza repu­ta­cja, któ­ra sta­nie się naj­cen­niej­szą war­to­ścią naszej fir­my. Będzie przy­cią­ga­ła klien­tów, bez wzglę­du na to czy prze­nie­sie­my nasz lokal w inne miej­sce. Pozwoli nam być czymś wię­cej niż fir­mą z za rogu. Jak więc roz­po­cząć pro­ces wymy­śla­nia dobrej nazwy? Przede wszyst­kim sprawdź nasze naj­lep­sze tre­ści tutaj i tutaj, a przede wszyst­kim tekst o namin­gu i pomy­słach na uda­ną nazwę. Zawsze możesz tak­że popro­sić nas o pomoc. Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wi­my Ci nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Zadzwoń 660 970 980.

"Pomysł na nazwę fir­my ogrod­ni­czej, czy kwia­ciar­ni zwią­za­ny z rośli­ną to pierw­sze co każ­de­mu świe­żo upie­czo­ne­mu wła­ści­cie­lo­wi przyj­dzie do gło­wy."

To dobry pomysł, jeśli jeste­śmy prze­ko­na­ni, że nasza kwiaciarnia będzie zawsze dzia­łać lokal­nie. Jeśli jed­nak masz więk­sze aspi­ra­cje taka nazwa może być złym pomy­słem, tak­że dla­te­go, że jej zastrze­że­nie będzie nie­moż­li­we. (Nie moż­na w Polsce zastrze­gać słów opi­so­wych) A co za tym idzie, zaraz obok nas może wyro­snąć kolej­na sto­krot­ka.

Znak kwiaciarni zaprojektowane przez Owocnych

Oto logo dla kwia­ciar­ni zapro­jek­to­wa­ne ostat­nio przez Owocnych.
Z przy­jem­no­ścią, może­my przy­go­to­wać dla cie­bie logo fir­mo­we - sprawdź naszą ofer­tę.

5 Pierwszych kroków tworzenia udanej nazwy dla kwiaciarni, lub firmy zajmującej się ogrodnictwem.

Myśl globalnie, działaj lokalnie.

Nawet jeśli star­tu­jesz z małym punk­tem na małym osie­dlu, nie ozna­cza to, że za kil­ka lat nie będziesz dzia­łał w pręż­nej sie­ci. Nie kop doł­ków pod samym sobą i nie doda­waj do nazwy nazw oko­li­cy. Chyba że napraw­dę sku­piasz się na bar­dzo regio­nal­nym pro­duk­cie. Nazwa “Zakopianka”, czy “Dąbrówka” z powo­dze­niem mogą być nada­ne restau­ra­cji a nawet fir­mie budow­la­nej. Nie ma w nich nicze­go co pozwo­li Ci się wyróż­nić od kon­ku­ren­cji.


Unikaj skomplikowanych wyrazów i pseudo-łaciny.

Największą pomył­ką w stwo­rze­niu dobrej nazwy jest jej prze­war­to­ścio­wa­nie. Być może ist­nie­je łaciń­skie sło­wo, któ­re po prze­tłu­ma­cze­niu zna­czy szczę­ście, natu­ra i pięk­no. Ale naj­praw­do­po­dob­niej jest trud­ne do zapi­sa­nia i wręcz nie­moż­li­we do przeczytania. A to że ma ono takie zna­cze­nie będzie wia­do­me tyl­ko dla Ciebie. I aka­de­mic­kie­go pro­fe­so­ra, któ­ry jest Twoim klien­tem raz w roku. Pamiętaj pro­ste jest mądre. Jeśli masz wąt­pli­wo­ści naj­le­piej poproś kogoś o prze­li­te­ro­wa­nie. Jeśli będzie miał z tym kło­pot i nie będzie potra­fił jej powtó­rzyć po jed­no­krot­nym usły­sze­niu, to zyskasz pew­ność, że ta pro­po­zy­cja nie jest dobrym kan­dy­da­tem.


Znajdź przykłady godne naśladowania.

Z pew­no­ścią myślisz już o swo­im biz­ne­sie jakiś czas. Z pew­no­ścią, na myśl o nazwie przy­szło Ci do gło­wy “szko­da, że ta nazwa jest już zaję­ta”. Co to były za nazwy? Sporządź listę nazw, któ­re świet­nie pasu­ją do Twojego biz­ne­su. Dobre przy­kła­dy zawsze świet­nie inspi­ru­ją i jak nic inne­go poma­ga­ją roz­po­zna­wać dobry pomysł gdy już na nie­go wpad­niesz. Następnie roz­wi­jaj tą listę poten­cjal­nych kan­dy­da­tów zgod­nie z meto­do­lo­gią poda­ną w tym arty­ku­le.


Uważaj, aby nie wylądować w sądzie.

Świat biz­ne­so­wych nazw nie jest spra­wie­dli­wy. Znamy przy­pad­ki, gdzie wła­ści­cie­le pra­co­wa­li wie­le lat nad stwo­rze­niem rodzin­nej mar­ki, po czym oka­zy­wa­ło się, że nazwa zosta­ła zare­je­stro­wa­na przez duży kon­cern kil­ka lat wcze­śniej. Pomimo tego, że sam nie uży­wał tej mar­ki, ode­brał wła­ści­cie­lom pra­wo do jej uży­wa­nia. Niestety o tym, że nazwa może być zare­ze­rwow­ana więk­szość wła­ści­cie­li dowia­du­je się kil­ka lat za póź­no. Nie idź tą dro­gą i sprawdź legal­ność nazwy, jesz­cze zanim wydru­ku­jesz pierw­szą wizy­tów­kę.


Rozważ wsparcie profesjonalistów.

Czasami war­to zle­cić spra­wę pro­fe­sjo­na­li­stom i zająć się tym na czym zna­my się naj­le­piej. Oczywiście z przy­jem­no­ścią pomo­że­my Ci opra­co­wać wła­ści­wą nazwę dla Twojej kwia­ciar­ni, lub fir­my ogrod­ni­czej. Zamów naszą bez­płat­ną ofer­tę pod nume­rem 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc. Zapraszamy.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie