Ładne i ciekawe nazwy firm. Poznaj najlepsze nazwy firm w kraju.

Gdy wła­ści­ciele start-upów przy­cho­dzą do nas po pomoc, naj­czę­ściej cho­dzi im o cie­kawą nazwę firmy. Jest to z pew­no­ścią naj­waż­niej­szy ele­ment marki, który jest czę­sto zanie­dby­wany. Najlepsze nazwy firm sta­nową wpro­wa­dze­nie do opo­wie­ści, którą marka będzie opo­wia­dać klien­tom.

Jeśli śle­dzi­li­ście naszą serię arty­ku­łów, takich jak, Naming, jak nazwać nową firmę - Pomysły, powin­ni­ście już być na dobrej dro­dze do stwo­rze­nia sil­nej marki. Dziś, będziemy kre­ować ładną nazwę dla nowego pro­duktu lub start-upu, pozwoli nam unik­nąć spek­ta­ku­lar­nych błę­dów, o któ­rych pisa­li­śmy w arty­kule: Najśmieszniejsze nazwy Polskich firm.

nazwa-firmy-smiech

Oczywiście wymy­śle­nie cie­ka­wej nazwy może być łatwe jak wyj­ście do knajpy, gdzie pod­czas weso­łej roz­mowy, ktoś żuci w żar­cie genialny pomysł. Najczęściej jed­nak jest to trudne jak walka, któ­rych już tro­chę w swoim życiu prze­ro­bi­łem. Prawda jest taka, że nie ist­nieje żadna sekretna recep­tura, która dawała by 100% gwa­ran­cję wymy­śle­nia ład­nej nazwy, nie­mniej jed­nak ist­nieje kilka wska­zó­wek, które mogą was popro­wa­dzić we wła­ści­wym kie­runku. Oto lista rad, które moim zda­niem są pomocne w pracy nad nowymi markami.

dobre-nazwy

Jak stwo­rzyć cie­kawą nazwę dla firmy, lub produktu?

A. Niech będzie unikatowa

Unikatowa nazwa to jedna z naj­cen­niej­szych zalet dobrej marki. Dzięki niej łatwo zna­leźć nazwę domeny i wyróż­nić się wśród kon­ku­ren­cji. Znalezienie połą­cze­nia słów, któ­rego nikt do tej pory nie wyko­rzy­stał jest nie­mal nie­moż­liwe, więc trzeba być kre­atyw­nym. Stwórzcie wła­sne słowa, łącz­cie je ze sobą i twórz­cie skróty, by spraw­dzić, co z tego wynik­nie. - Ciekawe nazwy, zawsze są unikatowe.

B. Unikajcie ogólników

Krótko mówiąc, ogólne nazwy są do niczego. Brakuje im oso­bo­wo­ści i taką samą war­tość, jak pro­dukty bez marki. Dobrze się spraw­dzają, ale możemy iść dalej, gdy pojawi się coś tań­szego. Pomyślcie sami, czy jeste­ście lojalni wobec marek z nija­kimi nazwami? Kupujemy książki na Amazonie, dobrze zapro­jek­to­wane gadżety Apple’a i meble z IKEI. Gdy się nad tym zasta­no­wić, naj­bar­dziej popu­larne marki nie mają ogól­nych nazw.

Żeby było jasne, nie cho­dzi mi o to, żeby uni­kać popu­lar­nego słowa w nie­ty­po­wym kon­tek­ście. Apple może być ogólną nazwą dla firmy sku­pu­ją­cej i sprze­da­ją­cej jabłka, ale w latach ’70 była cho­ler­nie uni­ka­towa i inno­wa­cyjna w porów­na­niu z takimi nazwami, jak Digital Equipment Corp (tzn. firma „cyfrowy sprzęt”).

C. Niech będzie prosta

W książce 50 sekre­tów per­swa­zji, zna­la­złem naukowe potwier­dze­nie tej wspa­nia­łej rady, któ­rej udzie­lam już od jakie­goś czasu. Prostota nazwy może spra­wić, że będzie się ona wyda­wać cen­niej­sza. Najlepsze nazwy firm są łatwe do wypo­wie­dze­nia i zapamiętania.

Oto kilka spo­so­bów na pro­stą nazwę:

- Łatwa pisow­nia. Unikajcie skom­pli­ko­wa­nej pisowni i upew­nij­cie się, że nazwę czyta się tak, jak się ją pisze. Ludzie będą się o was dowia­dy­wać „pocztą pan­to­flową”, więc naj­waż­niej­sze jest posia­da­nie nazwy, którą jest łatwo roz­po­wszech­niać. Nawet, jeśli nie pole­ga­cie na tym, że ludzie będą wpi­sy­wać nazwę waszej domeny, by do was dotrzeć, będą musieli gdzieś szu­kać, by was odna­leźć.

- Krótko i zwięźle. Im krót­sza nazwa, tym łatwiej będzie ją zapa­mię­tać. Powtarzające się litery. Im mniej liter, tym łatwiej je zapa­mię­tać.

- Nie łącz­cie liter i cyfr. Trzymajcie się jed­nych albo dru­gich, połą­cze­nie trudno jest zapa­mię­tać i wypo­wie­dzieć.

- Płynność. Nazwa, która pły­nie, jest łatwa do zapa­mię­ta­nia. W ten wła­śnie spo­sób dżin­gle z lat ’80 i ’90 prze­ko­ny­wały nas do kupo­wa­nia róż­nych rze­czy. Znajdźcie cie­kawą nazwę firmy, która dobrze brzmi i łatwo pły­nie w rozmowie.

Od jakiej litery zacząć?

Niektóre litery spraw­dzają się lepiej od innych. Guy Kawasaki poleca litery z początku alfa­betu, by zna­leźć się wyżej w wyka­zach i na wyda­rze­niach. W książce Yes! można prze­czy­tać, że two­rząc nazwę dla pro­duk­tów lub usług prze­zna­czo­nych na rynek masowy powinno się uni­kać zaczy­na­nia od liter „Z”, „X” i „Q”, ponie­waż są bar­dzo rzadko używane.

Wykorzystujcie wszyst­kie dostępne zasoby.
Zbierajcie opi­nie zespołu i pomy­sły z zewnątrz.

Wymyślenie ład­nej nazwy wymaga wiel­kiego nakładu umy­sło­wego i iskry kre­atyw­no­ści. Uzbrójcie się w słow­nik, tezau­rus, otwórz­cie Wikipedię, weź­cie kilka powie­ści i zacznij­cie odkry­wać. Zacznijcie łączyć ze sobą fakty i ana­li­zo­wać moż­li­wo­ści. Wypróbujcie Google Translate, by rzu­cić okiem na inne języki i upew­nić się, że wasza nazwa nie jest obraź­liwa w innych kul­tu­rach. Zaangażowanie zespołu może być dobrym pomy­słem, o ile jest prze­pro­wa­dzone w odpo­wiedni spo­sób. Przecież nie chce­cie, by skoń­czyło się na awan­tu­rze o nazwę. Waszym celem jest zebra­nie jak naj­więk­szej liczby pomy­słów i pod­rzu­ca­nie nazw zespo­łowi, by spraw­dzić ich reak­cje. Pomysły z zewnątrz, na przy­kład od dorad­ców, także mogą pomóc w zna­le­zie­niu naj­lep­szej nazwy

Pamiętajcie, że cza­sami warto odpuścić.

Inspiracja to dziwne stwo­rze­nie. Niemal nigdy nie przy­cho­dzi, gdy jest potrzebna. Najlepsze nazwy pra­wie nigdy nie powstają w trak­cie dłu­gich dys­ku­sji czy gru­po­wych wysił­ków. Prawdopodobnie poja­wią się, gdy będzie­cie brali prysz­nic, jechali na rowe­rze lub kosili traw­nik. Najlepszym spo­so­bem na wycią­gnię­cie war­to­ścio­wych rezul­ta­tów z pod­świa­do­mo­ści jest prze­strze­ga­nie tych kroków:

 1. Zbierzcie wszyst­kie infor­ma­cje na temat waszej marki i tego, co sobą repre­zen­tu­je­cie. Rzeczywiście okre­śl­cie to, co ludzie powinni o was wiedzieć.

 2. Zacznijcie ana­li­zo­wać pomy­sły, war­to­ści i zasady. Określcie połą­cze­nia mię­dzy nimi i sprawdź­cie, w jaki spo­sób pre­zen­to­wano je w przeszłości.

 3. Zacznijcie wymy­ślać nazwy. Nie mar­tw­cie się ich sen­sem, po pro­stu zapi­suj­cie wszystko, co przyj­dzie wam do głowy.

 4. Powtarzajcie punkt 2 i 3, dopóki nie doj­dzie­cie do momentu, gdy nic innego nie przy­cho­dzi wam do głowy

 5. Odpuśćcie na kilka dni, by mogła popra­co­wać wasza pod­świa­do­mość. Po tym cza­sie powin­ni­ście dojść do momentu, w któ­rym powie­cie „Eureka!” i będzie­cie mieć wspa­niałą nazwę.

Nie zapo­mnij­cie o nazwach domen.

Jeśli jesz­cze nie czy­ta­li­ście naszego artu­kułu doty­czą­cego wyszu­ki­wa­nia cie­ka­wych nazw domen, zrób­cie to teraz. Znalezienie domeny „.com” jest nie­kiedy nie­moż­liwe i jest to jeden z powo­dów, dla któ­rych powinno się wymy­ślić nową i uni­ka­tową nazwę. Należy też wziąć pod uwagę to, jak czę­sto ludzie będą wpi­sy­wać domenę w pasek adre­sowy. Jeśli two­rzy­cie apli­ka­cję mobilną lub pro­dukt „offline”, to domena „.com” może nie być zbyt ważna. Dobrze jest mieć taką domenę, jed­nak cza­sem sku­pie­nie się na rynku lokal­nym lub roz­po­zna­nie, jak ludzie mogą was odna­leźć, może spra­wić, że do gry wrócą pewne dobre nazwy.

Nie zapo­mi­naj­cie, że w waszej nazwie cho­dzi o was. Ma ona poka­zać ludziom, dla­czego jeste­ście inni niż wszy­scy i czego powinni od was ocze­ki­wać. Powinna sta­no­wić rzut oka na wasze war­to­ści, ale nie musi dokład­nie opi­sy­wać tego, co robi­cie. Ludzie nie ufają opi­som, ufają nazwom, na któ­rych mogą polegać.

Jeśli mie­li­ście pro­blemy ze zna­le­zie­niem odpo­wied­niej nazwy albo macie coś do doda­nia, napisz­cie o tym w komentarzach.

Zdajcie się na pomoc profesjonalistów.

Jeśli dalej macie ból głowy spo­wo­do­wany stwo­rze­niem cie­ka­wej nazwy firmy, jeste­ście we wła­ści­wym miej­scu. Możemy pomóc. Zapytaj o nie­zo­bo­wiu­ą­zu­jącą ofertę pod nume­rem 660 970 980. Nazwaliśmy dzie­siątki świet­nych firm, z pew­no­ścią zapro­po­nu­jemy coś owoc­nego także dla Ciebie.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ciekawość
Ludzie zachę­ceni nie­wielką ilo­ścią inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji będą chcieli dowie­dzieć się więcej!
Kiedy możesz wstrzy­mać się z poda­wa­niem wszyst­kich infor­ma­cji? Które mia­łyby to być infor­ma­cje?

Wyjaw tylko tyle, by wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie i zachęć do pod­ję­cia następ­nego kroku. Możesz także wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie robiąc coś nie­spo­dzie­wa­nego – ludzie zostaną na tyle długo, by dowie­dzieć się, co się dzieje. To tak, jak intry­gują nas zagadki.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę