X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Nazwa dla korporacji


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Nazwy kor­po­ra­cji sta­no­wią kamień milo­wy stra­te­gii budo­wa­nia mar­ki dla firm. Ustalają nastrój, ton i oso­bo­wość orga­ni­za­cji. Zwykle nazwa kor­po­ra­cji peł­ni bar­dziej rolę tła albo ele­men­tu wspie­ra­ją­ce­go, a nie adre­so­wa­nej do klien­ta nazwy pro­duk­tu lub usłu­gi. Na przy­kład Apple peł­ni rolę para­so­la roz­cią­ga­ją­ce­go się nad pro­duk­ta­mi o nazwach zaczy­na­ją­cych na „i-”, a tak­że kom­pu­te­rem Mac (Macintosh). Tego rodza­ju stra­te­gia kor­po­ra­cyj­na pozwa­la na roz­wi­ja­nie mar­ki i jej ogól­nej „archi­tek­tu­ry” w przy­szło­ści. W innych wypad­kach nazwa kor­po­ra­cji i jej naj­waż­niej­szy produkt/usługa są tak bli­sko ze sobą zwią­za­ne, że sta­ją się jed­nym – jak w przy­pad­ku Coca-Coli. Jeśli jesteś na eta­pie two­rze­nia nowej nazwy dla swo­je­go biz­ne­su i masz mię­dzy­na­ro­do­we aspi­ra­cje, nie mogłeś tra­fić lepiej. Ten arty­kuł jest wła­śnie dla Ciebie.

10 Największych marek świa­ta, według inter­brand.

10 największych marek świata

Bez wzglę­du na to, czy nazwa kor­po­ra­cji peł­ni rolę pierw­szo­pla­no­wą, czy raczej sta­no­wi tło, waż­ne, żeby pamię­tać, że głów­nym celem jest stwo­rze­nie nazwy, któ­ra odzwier­cie­dla ogól­ną misję, cel i prze­sła­nie fir­my. Jeżeli jesz­cze nie czy­ta­łeś naszych publi­ka­cji o nazwach firm, a w szcze­gól­no­ści tych trak­tu­ją­cych o namin­gu, czy pomy­słach na nazwę fir­my, to war­to to zro­bić jesz­cze przed roz­po­czę­ciem prac. Najlepsze nazwy kor­po­ra­cji odno­szą się do ich naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych cech lub nie­prze­mi­ja­ją­cych zasad – nazwy marek, któ­re pozo­sta­ją ponad­cza­so­we i odpo­wied­nie bez wzglę­du na zmia­ny ofer­ty pro­duk­tów i usług – takich, któ­re dzia­ła­ją zarów­no aktyw­nie, jak i pasyw­nie. Cztery stra­te­gie namin­go­we dla kor­po­ra­cji. zosta­ły stwo­rzo­ne wła­śnie w tym celu. Każda z nich zawie­ra uni­ka­to­wy zestaw moż­li­wo­ści uchwy­ce­nia i prze­ka­za­nia misji mar­ki.

4 Korporacyjne strategie namingowe.

W Owocnych każ­de­go dnia poma­ga­my ludziom w znaj­do­wa­niu wła­ści­wych nazw dla ich biz­ne­su. W bran­ży finan­so­wej jeste­śmy auto­ra­mi takich nazw jak: Xandia - Doradztwo finan­so­we, Nobilis Broker, Effit oraz Star Finance. Z przy­jem­no­ścią pomo­że­my tak­że i Tobie. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę, pod nume­rem 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

Nazwy z kluczowymi cechami.

Te nazwy pod­kre­śla­ją naj­waż­niej­szą cechę albo klu­czo­wą war­tość orga­ni­za­cji, któ­ra nigdy się nie zmie­nia. Przykładem może być nazwa Lego - (Z duń­skie­go leg godt, to zna­czy baw się dobrze.). Puma, czy Nike pod­kre­śla­ją­ce spor­to­we osią­gnię­cia.


Ukute/wymyślone nazwy.

W tego typu nazwach kor­po­ra­cji cho­dzi o to, by były odpo­wied­nie. Kodak i Xerox to zupeł­nie zmy­ślo­ne nazwy nie­po­sia­da­ją­ce­go zna­cze­nia same w sobie, ale w cią­gu wie­lu lat dzia­łal­no­ści w bran­ży i dzię­ki wie­lu dola­rom wyda­nym na rekla­mę uda­ło im się zbu­do­wać roz­po­zna­wal­ną mar­kę. Najlepiej taką nazwę zbu­do­wać na mor­fe­mie – czę­ści sło­wa – któ­ry odno­si się do naj­waż­niej­szych kom­pe­ten­cji fir­my. Dobrym przy­kła­dem jest Verizon, któ­ry zawie­ra koń­ców­kę angiel­skie­go sło­wa ozna­cza­ją­ce­go hory­zont, wska­zu­ją­ce­go na przy­szłość. Pixar z kolei zawie­ra w sobie dźwięk „pix” koja­rzą­cy się ze sło­wem pic­tu­re, czy­li obra­zek.


Nazwy o pozytywnych skojarzeniach.

Tego rodza­ju nazwy kor­po­ra­cji to czę­sto dwu­wy­ra­zo­we kon­struk­cje, któ­re czer­pią z ist­nie­ją­cych w języ­ku pozy­tyw­nych war­to­ści, by prze­ka­zać prze­sła­nie mar­ki. Wywołują one sko­ja­rze­nia z geniu­szem, inno­wa­cyj­no­ścią i opty­mi­zmem poprzez łącze­nie słów o takich wła­śnie cechach. Współpracując z fir­mą finan­so­wą stwo­rzy­li­śmy nazwę Investeam, zbu­do­wa­ną na pod­sta­wie dwóch zna­jo­mych i pozy­tyw­nych słów połą­czo­nych w uni­ka­to­wy spo­sób.


Nazwy z metaforami /analogiami

Te nazwy są nie­co trud­niej­sze do zastrze­że­nia, ponie­waż skła­da­ją się zwy­kle z jed­ne­go sło­wa, a nie­mal każ­da bran­ża może wyko­rzy­stać te same meta­fo­ry. Firmy takie jak Apple, Amazon i Caterpillar wyko­rzy­stu­ją meta­fo­ry opar­te na ich swo­ją iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej.

Lista kontrolna - punkty warte zapamiętania.

Oprócz usta­le­nia naj­lep­szej stra­te­gii namin­go­wej, jest jesz­cze kil­ka waż­nych ele­men­tów, któ­re nale­ży wziąć pod uwa­gę przy wymy­śla­niu nazwy dla kor­po­ra­cji. Oto kil­ka punk­tów bran­din­go­wej listy kon­tro­l­nej.

Kryteria nazw dla kor­po­ra­cji:

    • Czy nazwa jest uni­ka­to­wa w waszej bran­ży?
    • Czy nie jest zastrze­żo­na?
    • Czy dostęp­na jest odpo­wia­da­ją­ca jej dome­na .com?
    • Czy nazwę łatwo jest wypo­wie­dzieć i prze­li­te­ro­wać? (atrak­cyj­ność języ­ko­wa)
    • Czy nazwa ma jakieś nega­tyw­ne zna­cze­nie? (wymy­ślo­ne sło­wa mogą mieć nie­za­mie­rzo­ne zna­cze­nia)
   • Czy opra­co­wa­li­ście pro­sty pro­ces poma­ga­ją­cy usta­lić cele bran­din­go­we, naj­waż­niej­szych decy­den­tów i har­mo­no­gram?


Stworzenie potęż­nej i zna­czą­cej nazwy dla kor­po­ra­cji wyma­ga solid­nej stra­te­gii namin­go­wej i spraw­dzo­ne­go pro­ce­su. Wykorzystując doświad­cze­nie eks­per­tów od bran­din­gu, może­cie unik­nąć błę­dów i zagro­żeń, jed­no­cze­śnie posu­wa­jąc mar­kę kor­po­ra­cyj­ną w dobrym kie­run­ku. Możemy pomóc Ci w tym zada­niu. Czuj się swo­bod­nie pisząc do nas, lub dzwo­niąc 660 970 980 w celu otrzy­ma­nia nie­zo­bo­wią­zu­ją­cej ofer­ty. Zapraszamy.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie