Międzynarodowy standard whitepaper, czyli jak zaprojektować efektywny raport.

Poznaj standard dokumentów, używanych oficjalnie w międzynarodowym biznesie.

  • Whitepaper-biala-ksiega
Co znajdziesz w artykule

  Whitepa­per jest stan­dar­dem doku­mentu, który ma na celu roz­wią­za­nie jakie­goś prob­lemu lub zaw­iera instruk­cje, jak go roz­wią­zać. Ten ofic­jalny doku­ment fir­mowy w for­mie raportu jest uży­wany w biz­ne­sie do edukowa­nia odbior­ców i poma­gania im w pode­j­mowa­niu decy­zji. Jeżeli chcesz stwo­rzyć whitepa­per dla swo­jej marki, pro­duktu lub usługi,dowiedz się naj­pierw, jak robią to profesjonaliści.

  Wszystko co powi­nie­neś wie­dzieć o two­rze­niu dokumentów.

  Artykuł sta­nowi zbiór pro­stych reguł, które z powodze­niem mogą być zas­tosowane przy tworze­niu jakiegokol­wiek doku­mentu, raportu czy pub­likacji. Czuj się swo­bod­nie adop­tu­jąc tą wie­dzę do innych potrzeb.

  Więk­szość przy­taczanych wnio­sków bazuje na kom­plek­sowych bada­ni­ach, jak choćby te doty­czące psy­chologii czy­ta­nia opi­sa­nych w książce „Magia czy­ta­nia” Billa Hilla.

  Na końcu pod­powiadamy jak zop­ty­mal­i­zować doku­ment PDF, aby wyświ­et­lał się w Google.

  Jedynie poniż­szy aka­pit autor­stwa Hoff­mana, odnosi się ści­śle do stan­dardu Whitepa­per.
  Reszta to doskon­ała pomoc pod­czas opra­cowywa­nia wszel­kich dokumentów.

  Czy wiesz, że…
  Czy­tanie opiera się na seryj­nym rozpoz­nawa­niu sza­blo­nów.

  Zami­ast “wczy­ty­wa­nia się” w indy­wid­u­alne litery, skanu­jemy grupy słów. Mózg tłu­maczy te ksz­tałty i nadaje im znaczenia.

  9 naj­lep­szych prak­tyk pro­jek­to­wych, według Hoffmana.

  Już sam wygląd może zachę­cić i wyróż­nić Twoją doku­men­tację spo­śród kon­ku­ren­cji lub cał­ko­wi­cie zniechę­cić potenc­jal­nych odbior­ców do jej przeczy­ta­nia. Steve Hoff­man jest preze­sem Hoff­man Mar­ket­ing Com­mu­ni­ca­tions Inc., która spec­jal­izuje się w tworze­niu bia­łych ksiąg dla wiodą­cych firm na całym świe­cie. W końcu Whitepa­per to także jeden głów­nych hand­low­ców w wielu kor­po­rac­jach. Poniżej prezen­tu­jemy jego pry­watną listę dziesię­ciu kluc­zowych wska­zó­wek i najlep­szych prak­tyk. Wiele cie­ka­wych wska­zó­wek dodat­ko­wych na temat pisa­nia znaj­dziesz w arty­ku­łach o tym jak pisać blogajak napi­sać arty­kuł. Dowiedz się więc, jak zapro­jek­to­wać efek­tywny raport.

  Whitepa­per powinny być napi­sane są
  w taki spo­sób, aby moty­wowały odbior­ców
  do pode­j­mowa­nia włas­nych decy­zji,
  niczego jed­nak im nie narzucając.
  1. Whitepaper nie mogą być zbyt długie.

   Złoty śro­dek to ok. 810 stron wraz z ilustracjami.

  2. Pisz w trze­ciej osobie.

   Pisanie w pier­wszej i dru­giej oso­bie może wyda­wać się przy­jazne, ale w trze­ciej jest naj­bar­dziej wiarygodne.

  3. Unikaj mar­ketingu.

   Staraj się nie poda­wać infor­ma­cji mar­ketingowych na temat swo­jego pro­duktu. Whitepa­per powi­nien być obiek­ty­wny i bezstronny.

  4. Podziel treść mię­dzy biz­nes i technologię.

   Wyraźnie roz­dziel tek­sty pisane w celach biz­ne­sowych od tych, pisa­nych w celach technicznych.

  5. Trzy­maj się faktów.

   Unikaj two­rze­nia opi­nii i określa­nia kie­run­ków działań.

  6. Moty­wuj odbior­ców przy­dat­nymi informacjami.

   Nie sto­suj ele­men­tów zwąt­pi­enia czy niepewności.

  7. Zawrzyj opi­nie osób trzecich.

   Postaraj się, aby w oczach czytel­nika były one jak naj­bar­dziej bezstronne.

  8. Pomyśl o profesjonalistach.

   Weź pod uwagę możli­wość zlece­nia napisa­nia Two­jego Whitepa­peru przez firmę zewnętrzną. Rozważ zatrud­nie­nie agen­cji. Zatrud­ni­ają oni wiele osób i są zde­cy­dowanie pew­niejsi niż freelancerzy.

  9. Ekspert nie zawsze jest najlep­szym rozwiązaniem.

   Osoba, która nie zna zbyt dokład­nie Two­jej branży, może poświę­cić wię­cej pracy na to, aby ją poz­nać. Pro­fesjon­alny nie bran­żowy copy­writer może szy­b­ciej uporząd­kować pewne fakty i stwo­rzy prze­wagę konkuren­cyjną w miej­scu, któ­rego nie dostrze­gałeś. Pis­arz, który two­rzył już podobny doku­ment, będzie w tym zakre­sie mniej elastyczny.

  Jak powstają doku­menty, które czyta się z przyjemnością?

  Pamię­taj, że potenc­jalni naby­wcy zawsze czy­tają w poś­piechu. Jeśli Twój doku­ment nie prezen­tuje się przy­jem­nie dla oka czy­ta­jącego, wpro­wa­dza prob­lemy z czytel­noś­cią i zainteresowaniem.

  Układ

  Rozmieszcze­nie tek­stu i gra­fiki na każ­dej stro­nie odgrywa ważną rolę dla jego wiz­erunku
  i czytel­ności. Oto kilka porad, które są pod­stawą suk­cesu w przy­padku
  two­rze­nia czytel­nego dokumentu.

  Wybierz układ kol­umn i zad­baj o sze­rokie marginesy.

  Sze­rokie mar­gin­esy przy­czy­ni­ają się do zwięk­szenia atrak­cyjności każ­dego doku­mentu. Dzięki nim czy­tanie staje się łatwiej­sze i przy­jem­niejsze. Automaty­cznie twor­zone mar­gin­esy przez więk­szość pro­gramów czę­sto są zbyt wąskie. Dlat­ego zaleca się tworze­nie nie­s­tandar­d­owych mar­gin­esów stron.

  Długie linie tek­stu, cią­gnące się od lewej do pra­wej strony mar­gin­esów, spraw­iają, że pro­jekt jest tępy, trudny do przeczy­ta­nia. Lep­szym roz­wią­za­niem dla Two­jego doku­mentu będzie opar­cie się o dwie kolumny – wąską po lewej stro­nie i szer­szą – po pra­wej. Zwięk­sza to zain­tere­sowanie wiz­ualne każ­dej strony. Podział sza­blonu na dwie kolumny rów­nież redu­kuje sze­rokość linii w Twoim doku­men­cie,. dzięki czemu oczy czy­ta­ją­cych nie będą musi­ały wykony­wać zbyt dużych sko­ków z lewej do pra­wej strony. Po lewej stro­nie dobrze jest umieś­cić krót­kie infor­ma­cje tek­stowe, oferty lub zdjęcia.

  Typografia

  Typografia odgrywa jedną z głów­nych ról w określa­niu tego, co zna­j­duje się w Two­jej
  doku­men­tacji. Krój pisma i spo­sób jego pre­zen­cji ma bar­dzo duże znacze­nie
  w czytel­ności Twoich materiałów.

  Wybierz łatwą do odczy­ta­nia czcionkę. Typ, roz­miar i styl.

  Zacznij od wyboru czcionki szery­fowej, takiej jak Times New Roman lub Gara­mond.
  Czcionki szery­fowe są znacz­nie łatwiej­sze do przeczy­ta­nia niż wzory bezsz­ery­fowe jak np. Arial czy Hel­vetica.

  Unikaj zbyt małych lub zbyt dużych czcio­nek, które sku­tecz­nie spowal­ni­ają czytel­ników. Pon­adto czy­ta­jąc zbyt małe czcionki, mru­żymy oczy, przez co szy­b­ciej się męczymy. Rozmiar powi­nien być dopa­sowany do typu czcionki oraz sze­rokości kolumny. Sprawdzaj metodą prób i błę­dów. Cza­sami roz­miar 11 jest zbyt mały, a 12 zbyt duży i dopiero 11,5 oka­zuje być tym, czego szu­kamy.

  Nigdy nie ustaw­iaj nagłów­ków lub zdań cał­ko­wi­cie napi­sa­nych dużymi lit­erami.
  Słowa napi­sane w ten spo­sób jest o wiele trud­niej przeczy­tać niż słowa napi­sane małymi lit­erami. Dodatkowo te napi­sane dużymi lit­erami zaj­mują wię­cej miej­sca. Osoby czy­ta­jące rozpoz­nają słowa po ich wyra­zi­stych ksz­tał­tach, stwor­zonych za pomocą roż­nych zna­ków. Niek­tóre słowa zaw­ier­ają znaki z ele­men­tami, które “rosną” w gore, inne, posz­erzają słowa w dół. Styl słów napi­sa­nych kap­i­ta­likami nie daje odbiorcy żad­nej wska­zówki, co do tego, jakie słowo przed­stawia. Dodatkowo sta­raj się ogra­ni­czać pogru­bianie, pochy­lanie czy pogru­bione pochyle­nie tek­stu. Te style są odpowied­nie do okazjon­al­nego uży­wa­nia, ale tracą swoje znacze­nie, jeśli są zbyt czę­sto uży­wane oraz spo­wal­niają osobę czytającą.

  Uży­waj czcionki, która wiz­ual­nie koja­rzy tekst z marką.

  Ist­nieje wiele alter­naty­wnych czcio­nek szery­fowych poza Times New Roman.

  Z powodze­niem można uży­wać Min­ion, Gara­mond czy Palatyn. Poza tym można kupić mniej znane czcionki lub zle­cić wyko­nanie jakiejś charak­terysty­cznej tylko dla Two­jej marki. Charak­tery tylko dla Two­jej marki. Dla Two­jej marki.

  Czy wiesz, że…
  Czy­tanie opiera się na
  seryj­nym rozpoz­nawa­niu
  sza­blo­nów.

  Stwórz widoczną hier­ar­chię. Dos­to­suj inter­linię i akapity.

  Więk­szość potenc­jal­nych klien­tów szy­bko prze­jrzy Twoją białą księgę, zanim zde­cy­duje się ją przeczy­tać. Jeśli nic im się nie rzuci w oczy, zna­jdą coś innego, cie­kaw­szego do czy­ta­nia. Ważne tek­sty, nagłówki czy “pod­nagłówki” (jak to u nas się nazywa ?) powinny być więk­sze i bar­dziej wyróż­ni­a­jące się z tekstu

  .

  Choć czę­sto jest to pomi­jana kwes­tia, inter­linia i aka­pity są bar­dzo ważne dla czytel­ności tek­stu. Domyślne ustaw­ie­nie inter­linii w Twoim pro­gramie jest ustaw­ione zgod­nie ze śred­nią wysokoś­cią linii i uśred­nionym kro­jem pisma. Zbadaj rożne ustaw­ienia, korzys­ta­jąc z Two­jego pro­gramu i zmieni­a­jąc rożne wiel­ko­ści inter­linii. Pamię­taj jed­nak, że zbyt duża inter­linia rów­nież może prze­szka­dzać i utrud­niać prze­jś­cie od jed­nego wier­sza do dru­giego pod­czas szy­bkiego czytania.

  Grafika

  Grafika, zdję­cia, tabele i ilus­tracje popraw­iają wygląd Two­jej bia­łej księgi
  i pod­kreślają jej funk­cję. Same słowa nie mia­łyby takiej siły.

  Korzys­taj z gra­fiki, aby uproś­cić komunikację.

  W miarę możli­wości komu­nikuj się za pośred­nictwem pro­stych obra­zów, które zastą­pią słowa. Wybierz typ gra­fiki, który będzie naj­bar­dziej odpo­wiedni dla Two­jej infor­ma­cji.
  Można wyko­rzys­tać wiele form, które speł­ni­ają różne funk­cje, np.:

  – Wykresy kołowe uka­zują pewne rela­cje,
  – Wykresy słup­kowe obra­zują porów­na­nia,
  – Wykresy lin­iowe poka­zują zmi­any w cza­sie,
  – Tabele poma­gają coś porów­nać,
  – Zdję­cia mogą przekazy­wać infor­ma­cję bar­dzo dosłow­nie,
  – Ilus­tracje mogą poka­zać selek­ty­wnie to, co chci­ałeś prze­ka­zać.

  Pamię­taj, aby do każ­dej gra­fiki dać pod­pis.
  Wzmocni to prze­kaz Two­jej infor­ma­cji oraz zni­weluje wszel­kie nie­jas­ności interpretacyjne.

  Kolorystyka

  Grafika, zdję­cia, tabele i ilus­tracje popraw­iają wygląd Two­jej bia­łej księgi
  i pod­kreślają jej funk­cję. Same słowa nie mia­łyby takiej siły.

  Określ paletę kolo­rów i korzys­taj z ogranic­zonej ich ilości.

  Kolory powinny być wyko­rzysty­wane w celach infor­ma­cyjnych, a nie zdob­niczych. Dodawaj więc kolory w celu zwięk­szenia inten­sy­wności prze­kazu wiado­mości. Kluczem jest spój­ność. Uży­waj barw, charak­terysty­cznych dla Two­jej marki. Naduży­wanie kolo­rów two­rzy nie­spójny obraz firmy. Gdy kon­sek­went­nie sto­su­jemy jedną barwę, nasza marka sta­nie się dzięki temu lep­iej kojar­zona i rozpoz­nawalna. Mniej zna­czy wię­cej.

  Po wybra­niu okre­ślo­nej palety kolo­rów, należy ją udostęp­nić na kom­put­er­ach wszys­tkim pozo­sta­łym pra­cown­ikom. Nie należy wpro­wa­dzać zbyt wielu kolo­rów w pale­cie, ponie­waż trzeba pamię­tać, że powinny one wyglą­dać tak samo zarówno na mon­i­torach, jak i w druku.

  Nie korzys­taj z sza­blo­nów, gen­erowanych przez programy.

  Zami­ast uży­wać domyśl­nych kolo­rów, pro­ponowanych przez pro­gramy, z któ­rych korzys­tasz, użyj barw, kojar­zonych z iden­ty­fikacją wiz­ualną firmy. To może znacz­nie zwięk­szyć pro­fesjon­alny wiz­erunek marki za pomocą Whitepa­per, ponie­waż komu­nikuje dba­łość o szcze­góły i szcze­gó­łowe pode­jś­cie do tem­atu. Prawdziwa praca nad białą księgą zaczyna się dopiero, jak skoń­czysz pisać do niej tekst.

  Dos­tra­janie for­ma­towa­nia tekstu.

  Sprawdzanie pisowni nie koń­czy się na uru­chomie­niu automaty­cznego sprawdza­nia popraw­no­ści pisowni. Poniżej podaję najczęst­sze miej­sca, w któ­rych wys­tępują niefor­tunne wpadki, które pod­kop­ują wiary­god­ność całej idei pisa­nia doku­men­tacji:

  – dzie­le­nie wyra­zów. Należy kon­trolować to, w jaki spo­sób pro­gram je dzieli. Treść tek­stu powinna zaw­ierać podzie­lone wyrazy, ale nagłówki już nie.
  – zakończe­nie linii. Nie pozwa­laj, aby zda­nia zaw­ier­a­jące daty lub nazwy wła­sne były podzie­lone na dwie linie.
  – zbyt dłu­gie spa­cje. Unikaj dwóch spa­cji, następu­ją­cych po kropce. Wprowadza to nie­po­trzebne “dzi­ury” w tekś­cie, szczegól­nie jeśli jest on wyjus­towany. Korzys­taj z pro­gramowej funk­cji “zna­jdź i zamień”, aby wyszuki­wać błędy tego typu.
  – “okna” i “sie­roty”. Unikaj dzie­le­nia nagłówka i jego tre­ści mie­dzy strony lub kolumny. Upewnij się, że aka­pit zaw­iera co najm­niej dwie linie na dole kolumny lub strony.

  Jak zop­ty­ma­li­zo­wać PDF pod wyszu­ki­warki internetowe?

  Doku­menty PDF czę­sto są pomi­jane pod­czas dzi­ałań SEO. Jest to duży błąd, ponie­waż opty­mal­iza­cja pli­ków PDF daje nam różne możli­wości. Doku­menty te zaw­ier­ają czę­sto wartoś­ciowe, uni­kalne, wysok­iej jako­ści tre­ści, które mogą zaw­ierać dokład­nie te tre­ści, któ­rych szu­kał inter­nauta. Poza tym wyszuki­warki cał­kiem dobrze indek­sują pliki PDF. Dlat­ego też upew­nij się, że robisz co możesz, aby zwięk­szyć ich widocz­ność w wyszukiwarkach.

  Lista zadań, przy­datna pod­czas opty­mal­iza­cji PDF.

  • Robiąc opty­mal­iza­cję strony nie zanied­buj opty­mal­iza­cji PDF-ów.
   Będziesz zaskoc­zony wyni­kiem, który uzy­skasz dzięki ich zindeksowaniu.

  a) Zad­baj o łatwe wyszuki­wanie nazw plików.

  Trak­tuj pliki tak jak w lecze­niu innych pliku strony. Uży­waj słów, które są przy­datne użytkown­ikom w i wyszuki­wa­niu. Jeśli nie podasz tytułu, nazwa pliku będzie wyświ­et­lana jako tytuł dokumentu.

  b) Twórz tytuły zori­en­towane na słowa kluczowe.

  Ponownie, pode­jdź do tytułu doku­mentu PDF tak, jak pod­chodzisz do tagu title na każ­dej innej stro­nie. Znasz już zasadę — ten tytuł będzie wyświ­et­lany jako tytuł doku­mentu w wyni­kach wyszuki­wa­nia. Ogranicze­nie co do ilo­ści zna­ków w tytule jest takie samo jak w tagu title.

  c) Pisz infor­ma­cyjne, zwię­złe opisy.

  Pole opisu w doku­men­cie PDF należy potrak­tować tak samo, jak opis meta na dowol­nej stro­nie. W wyszuki­warkach będzie on widoczny pod tytu­łem. Limit zna­ków w tym przy­padku będzie rów­nież taki sam jak w przy­padku opisu meta.

  d) W polu autora podaj nazwę firmy.

  Ustaw­ienia doku­mentu PDF umożli­wiają poda­nie autora. W więk­szości przy­pad­ków uży­wana jest nazwa firmy, choć nie mamy danych, które wskazy­wałyby, że to pole ma wpływ na wyniki wyszuki­wa­nia. Mimo to, warto uzu­pełnić cały for­mu­larz w spo­sób pro­fesjon­alny. Nie jest złym roz­wią­za­niem poda­nie nazwi­ska osoby jako autora, ale jeśli Twoim celem jest budo­wa­nie marki, uży­cie nazwy firmy będzie odpowiedniejsze.

  e) Pole słów kluczy.

  Jest to odpowied­nik słów klu­czy meta. Pode­jdź więc do tego w ten sam spo­sób. To może nie mieć zbyt dużego zna­cze­nia w głów­nych wyszuki­warkach, ale i tak warto jest wypeł­nić to pole za pomocą pow­iązanych ze sobą słów kluczowych.

  f) Wypełnij wszys­tkie dostępne pola.

  W Acro­bat, jest opcja pokazu­jąca dodat­kowe meta­dane. Upewnij się czy wypeł­ni­łeś każde pole — im bar­dziej kom­pletny jest Twój doku­ment, tym bar­dziej uła­twiasz wyszuki­warkom przeszuki­wanie, indek­sowanie oraz oce­ni­anie. Pon­adto różne wyszuki­warki mogą sku­piać się na róż­nych polach meta danych, dlat­ego też nie powi­nie­neś żad­nych zostaw­iać pustych.

  g) Dodaj tagi i opcje ułatwia­jące dostęp do dokumentu.

  To są mniej znane funk­cje, które mogą wiele zmie­nić. W Adobe Acro­bat, można prze­jść do zaawan­sowanych opcji i zna­leźć pod­menu Acces­si­bil­ity (uła­twie­nia dostępu). Opcje w nim dostępne poz­wolą Ci popra­wić funkcjon­al­ność odczytu doku­mentu dzięki czyt­nikom ekranu i lupom. Warto rów­nież dodać tagi w celu lep­szej kat­e­go­ryza­cji dokumentu.

  h) Tagi opi­sowe do zdjęć.

  Tak, moż­liwe jest włącze­nie w for­ma­cie PDF tagów opi­so­wych do zdjęć i obraz­ków, więc, pro­szę, nie zapom­nij o nich. Pode­jdź do nich w taki sam spo­sób, jak pod­chodzisz do tago­wa­nie obraz­ków w doku­men­tach HTML.

  i) Nie zapom­nij o linkach.

  Pamię­taj, że powi­nie­neś trak­tować swój doku­ment PDF tak, jak trak­tu­jesz każdą inną stronę HTML. Dodaj w nim odno­śnik do Two­jej strony dla botów wyszuki­warek i użytkown­ików. Dodatkowym plu­sem może być to, że inne strony mogą umiesz­czać Twój plik PDF, dzięki czemu będziesz miał dobre odno­śniki z zewnątrz. Może być to szczegól­nie przy­datne w przy­padku “głębo­kich” odno­śni­ków, któ­rymi zazwy­czaj są kon­kretne pod­strony czy produkty.

  j) Zabezpiecz doku­ment przed zmia­nami.

  Dzięki tej funk­cji uniemożli­wisz edy­cję Two­jego doku­mentu przez osoby trze­cie. Ma to na celu głów­nie ochronę Two­jej włas­ności intelek­tu­al­nej, jak i odno­śni­ków do strony. Jeżeli ktoś zde­cy­duje, że Twoja instruk­cja np. “mon­tażu sofy” jest wystar­cza­jąco przy­datna, aby umieś­cić ją na ich stro­nie nie będą mieli możli­wości jej edy­cji i zastąpi­e­niu Twoich odno­śni­ków własnymi

  k) Pomyśl o udostęp­nie­niu doku­mentu w wer­sji HTML.

  Mimo że ist­nieje wiele korzy­ści w udostęp­ni­a­niu pli­ków PDF na stro­nie, to śmi­ało powie­dzieć, że we współczes­nym świe­cie pra­wie wszys­tko można otwo­rzyć w wer­sji HTMLCSS. Dobrym pomy­słem może być więc udostęp­nie­nie swo­jego doku­mentu PDF jako „zwy­kłej strony”. Ma to kilka zalet — przede wszys­tkim wyż­szy sto­pień zain­dek­sowa­nia i lep­szą uży­tecz­ność.

  Wielu ludzi nie otwiera na stro­nach doku­men­tów w for­ma­cie PDF ze względu na niedo­god­ności zwią­zane z otwar­ciem czyt­nika pod­czas przeglą­da­nia wit­ryn. Pon­adto czę­sto w tym przy­padku blo­ko­wany jest przy­cisk Wstecz, co dla wielu jest iry­tu­jące. Z dru­giej strony taki doku­ment łatwiej się dys­try­bu­uje i drukuje.

  Jeżeli będziesz potrze­bować pomocy, w opra­cow­a­niu właś­ci­wych tre­ści, lub zamknię­ciu oferty w efek­ty­wnej sza­cie gra­ficz­nej, z przy­jem­noś­cią Ci pomo­żemy. Napisz do nas tu.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Logika afektu
  Nasze aktu­alne emo­cje mają wpływ na naszą ocenę sytu­acji i podej­mo­wane przez nas decyzje.
  Nawet w naj­bar­dziej racjo­nal­nych momen­tach emo­cje wciąż rzą­dzą naszym zacho­wa­niem. Jak więc sty­mu­lo­wać okre­ślone emo­cje?

  Naprawdę wspa­niałe pierw­sze wra­że­nie może zre­kom­pen­so­wać póź­niej­sze błędy. A gdy jeste­śmy bar­dziej zre­lak­so­wani łatwiej jest zna­leźć roz­wią­za­nia i obej­ścia pro­ble­mów. Wykorzystaj este­tykę i język, by wywo­łać efekt humo­ry­styczny, wzbu­dzić strach lub przyjemność.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Założyciel Microsoft Corp.
  Najbogatszy człowiek na
  świecie kilka lat z rzędu.
  Otrzymaj ofertę