X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Polskie nazwy firm, które dystansują konkurencję


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Zakładając fir­mę, nadej­dzie moment, gdy będziesz musiał wybrać dla niej nazwę. Decyzja ta może nie wyda­je ci się waż­na, ale uwierz mi - dobra, wol­na nazwa fir­my to poło­wa suk­ce­su. W mia­rę, gdy rynek inter­ne­to­wy sta­ję się coraz bar­dziej zapcha­ny, posia­da­nie cha­rak­te­ry­stycz­nej i łatwo zapa­da­ją­cej w pamięć mar­ki, sta­ło się waż­ne, jak nigdy wcze­śniej. Badania poka­zu­ją, że nazwa two­jej fir­my ma w tym ogrom­ny udział. Zobacz przy­kła­do­we nazwy firm, któ­re wyróż­nia­ją się na ryn­ku.

Śmieszne nazwy firm przykłady, które bawią do łez.

Śmieszne nazwy polskich firm

Świeże chłop­skie jaja, to jed­na z Polskich nazw zare­je­stro­wa­nych
na Pod­la­siu.

Jest tak odważ­na, że ist­nie­je spo­ra szan­sa na zapa­mię­ta­nie.
Nie zosta­ła jed­nak wykre­owa­na świa­do­mie, a raczej przez
przy­pa­dek. Tak więc resz­ta dzia­łań mar­ke­tin­go­wych fir­my, nie
będzie jej wspie­rać tyl­ko pogrą­żać. Jednak rekor­dzi­ści, w tej
kate­go­rii prze­szli samych sie­bie.

Jeśli chcesz zoba­czyć przy­kła­dy śmiesz­nych nazw, zobacz tutaj.

Przykłady nazw firm, które podbiły świat.

Wierz mi lub nie, ale wie­le z naj­lep­szych przy­kła­dów nazw na świe­cie zosta­ło świa­do­mie wykre­owa­nych. Tak, aby nie spra­wia­ły pro­ble­mu w wymo­wie na żad­nym kon­ty­nen­cie i aby w żad­nym miej­scu nie brzmia­ły jak Osram. Oto przy­kła­do­we nazwy firm, oraz gene­za ich pocho­dze­nia.

Marki światowej sławy

Polskie nazwy firm, które brzmią dumnie?

Na rodzi­mym podwór­ku, rów­nież znaj­dzie­my wie­le nazw Polskich firm, któ­re zasłu­gu­ją na podziw i uzna­nie. Najbardziej ape­tycz­ne przy­kła­dy pocho­dzą rzecz jasna z gastro­no­mii.

Wspaniałe nazwy polskich firm

5 cech charakterystycznych wspaniałych nazw firm.

Inteligentna i odpo­wied­nia nazwa może przy­spo­rzyć fir­mie fanów, z kolei nud­na i nie­ory­gi­nal­na poka­zu­je brak entu­zja­zmu wobec przed­się­wzię­cia. Niemniej jed­nak, nigdy nie jest za póź­no, żeby zmie­nić nazwę fir­my; nie­któ­re z naj­lep­szych biz­ne­sów zro­bi­ły to, gdy przy­szedł im do gło­wy lep­szy pomysł. Mimo że nie ist­nie­je magicz­ny prze­pis na stwo­rze­nie dobrej nazwy dla fir­my, oto kil­ka czę­stych moty­wów, któ­re moż­na zna­leźć we wszyst­kich wspa­nia­łych nazwach firm.


A) Wymyśl nowy język

Wymyślenie nowe­go sło­wa nie powin­no być ostat­nią deską ratun­ku. Powinno być raczej pierw­szym wybo­rem. Założyciele firm Google i Gizmodo nie zna­leź­li swo­ich nazw w książ­kach czy gdzie­kol­wiek indziej, ponie­waż te sło­wa nie ist­nia­ły. Połączcie dwa sło­wa lub dwie kon­cep­cje, zapisz­cie sło­wo w nie­ty­po­wy spo­sób, bądź­cie nie­kon­wen­cjo­nal­ni; klien­ci doce­nia­ją nie­za­leż­ne mar­ki, któ­re ryzy­ku­ją i odci­na­ją się od kon­for­mi­stycz­nej kon­ku­ren­cji. Niech więc inne fir­my obsta­ją przy pro­stych opi­so­wych nazwach. Pozwólcie sobie na inność. —Dave Smith


B) Sprawdź czy dobrze się przy­cze­pia

Dobre nazwy firm w pewien spo­sób się „przy­cze­pia­ją”. Przy wymy­śla­niu nazwy, zostaw­cie sobie dużo cza­su – przy­naj­mniej tydzień – pomię­dzy burzą mózgów, a pod­ję­ciem decy­zji, by móc prze­tra­wić wszyst­kie moż­li­wo­ści. Nawet, gdy uda się zna­leźć dobrą nazwę, waż­ne by nie prze­sta­wać szu­kać. Najlepsze nazwy pamię­ta się bez spo­glą­da­nia na listę. Będziecie zasko­cze­ni, któ­re nazwy naj­ła­twiej jest wam przy­wo­łać z pamię­ci. Jeśli przy­kła­do­wa nazwa fir­my trzy­ma się dobrze waszej pamię­ci, to praw­do­po­dob­nie przy­cze­pi się też do pamię­ci klien­tów.


C) Bądź kon­kret­ny. Czyli krót­ko i zwięź­le.

Co wspól­ne­go mają ze sobą Nike, Apple, Facebook, Twitter, Dreamworks, Pixar i eBay? Wszystkie te fir­my osią­gnę­ły duży suk­ces, ale wszyst­kie mają też tyl­ko dwie syla­by w nazwie. Badania wyka­za­ły, że krót­ka nazwa jest łatwiej­sza do zapa­mię­ta­nia, więc spryt­ne fir­my wybie­ra­ją krót­kie i wyra­zi­ste nazwy, któ­rych klien­ci szyb­ko nie zapo­mną. Jedni twier­dzą, że gry słów czy połą­cze­nia wyra­zów są faj­niej­sze, ale cza­sem to może być wada. Takie przy­kła­dy nazw, jak „Naprawdę sza­lo­ny świat kom­pu­te­ro­wy” są nie tyl­ko trud­ne do zapa­mię­ta­nia; nie są to też nazwy, któ­rą klien­ci chcie­li­by powta­rzać zna­jo­mym.

Poznaj dwie legendarne historie
światowego procesu nazewnictwa.

A) Gąsienica

Niektóre nazwy po pro­stu spa­da­ją z nie­ba, więc gdy przy­cho­dzi natchnie­nie, powin­ni­ście sko­rzy­stać z oka­zji. W 1904 r. w Święto Dziękczynienia, fir­ma Holt Tractor Co robi­ła zdję­cia naj­now­szej kopar­ki paro­wej. W bio­gra­fii zało­ży­cie­la fir­my, Benjamina Holta, moż­na prze­czy­tać, że foto­graf stwier­dził, że maszy­na „czoł­ga się jak gąsie­ni­ca” (ang. cater­pil­lar. Holt usły­szał to i stwier­dził: „Niech będzie Caterpillar. To dobra nazwa!”. W 1910 r. Holt ofi­cjal­nie zastrzegł nową nazwę dla swo­je­go przed­się­bior­stwa pro­du­ku­ją­ce­go sprzęt budow­la­ny. Morał z tego taki, że zawsze nale­ży słu­chać. Inspiracja może przyjść w każ­dej chwi­li. Oto cała siła natchnie­nia, nawet w Polsce, uży­wa­my sło­wa gąsie­ni­ca.


B) Godzilla

Weźcie pod uwa­gę kon­kret­ną funk­cję lub usłu­gę, któ­rą powin­na reali­zo­wać wasza fir­ma.W 1998 r. Marc Andreessen, współ­za­ło­ży­ciel Netscape’a — zwa­ne­go wcze­śniej Mosaic — pra­co­wał nad nowym pro­jek­tem opro­gra­mo­wa­nia open sour­ce. Nazwa Mosaic podo­ba­ła się, ale według nie­go sam pro­gram wciąż nie był wystar­cza­ją­co szyb­ki i bez­piecz­ny. Dlatego Andreessen zde­cy­do­wał się napi­sać go na nowo i stwo­rzyć Godzillę, któ­ra zmie­cie z powierzch­ni zie­mi jego poprzed­ni zestaw narzę­dzi. W 2002 r. Andreessen wydał na świat Mosaic Godzillę — Mozillę — i inter­net już nigdy nie był taki sam. Firefox, fla­go­wa prze­glą­dar­ka Mozilli, według ran­kin­gów jest w tej chwi­li jed­ną z naj­czę­ściej uży­wa­nych prze­glą­da­rek na świe­cie.

Jaki jest najlepszy sposób na stworzenie doskonałej nazwy?

Jeśli pla­nu­jesz nowe przed­się­wzię­cie biz­ne­so­we, zaj­mij się tym co potra­fisz robić naj­le­piej, a opra­co­wa­nie nazwy pozo­staw pro­fe­sjo­na­li­stom. Z przy­jem­no­ścią pomo­że­my Ci zapro­jek­to­wać wła­ści­we sło­wo. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę, napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie