Jak stworzyć udaną nazwę dla firmy, która
spodoba się klientom i zapadnie im w pamięć?

6 prostych kroków, które pozwolą Ci samodzielnie stworzyć poprawną nazwę dla firmy.

  • Jak-stworzyc-nazwe-dla-firmy
Co znajdziesz w artykule

  Tworze­nie ide­al­nej nazwy jest mie­szanką fone­tyki, ling­wistyki, psy­chologii oraz strate­gii mar­ketingowej. Dobra nazwa dla firmy wysyła do odbior­ców wyraźne syg­nały — przy­wołuje emo­cje i sko­jarzenia, które czę­sto mają wpływ na ich decy­zję. Choć reguły i zasady two­rze­nia nazwy są skom­p­likowane, warto spró­bo­wać wykre­ować ją samemu. Zwłaszcza gdy ma się porządną mapę. Ten bar­dzo uproszc­zony sce­nar­iusz wymyśla­nia nowej nazwy dla firmy sta­nowi frag­ment naszej pro­fesjon­al­nej metodologii.

  Firma może odnieść suk­ces dzięki nazwie, albo pomimo niej.

  Klient lojalny cenie i tak wybie­rze naj­tańszą markę, pomimo tego, że ma ona naj­gorszą nazwę na świ­cie. To prawda. Ale to tylko część z ogrom­nej grupy klien­tów. Jeżeli jed­nak Twoje pro­dukty nie są z naj­niż­szej półki ceno­wej. I masz zamiar kon­ku­ro­wać innymi czyn­nikami niż cena, to nagle nazwa firmy staje się bar­dzo ważna. Dzisiaj słabe nazew­nic­two, pogrąża wiele star­tu­ją­cych marek.

  Oczy­wiś­cie, że można stwo­rzyć udany finan­sowo biz­nes pod nieu­daną medi­al­nie nazwą. Ale dla­czego mie­li­by­śmy robić biz­nes na “upar­tego”? Skoro dobra nazwa bar­dzo uła­twia stworze­nie uda­nego biz­nesu i redu­kuje koszty zwią­zane z jego pro­mocją. Naprawdę warto dobrze prze­my­śleć kwe­stie odpowied­niej nazwy za pomocą tych pro­stych kroków.

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych two­rzymy nazwy dla małych firm z gwa­ran­cją satys­fak­cji - bez limi­tów popra­wek i pro­po­zy­cji.

  Zobacz przy­kłady.

  Poznaj 6 pro­stych i spraw­dzo­nych kro­ków, które
  pomogą Ci stwo­rzyć dobrą nazwę dla nowej firmy.

  1. Krok I 
   - spo­rządź ryso­pis ide­al­nych klientów

   Odpowiedz sobie na pyta­nie, jakie cechy naj­le­piej okre­ślają Twoich ide­al­nych klien­tów. Ide­al­nych, czyli tych, któ­rym sprzeda­jesz najczęś­ciej, z najm­niejszym kło­po­tem i z najwięk­szym zyskiem. Które z tych słów paso­wały by do niego? Zajęty, słynny, pry­watny, domowy, prze­mysłowy, czy ekskluzy­wny – to tylko niek­tóre z takich cech.

   • Wskazówka – Myślisz już jak swój ide­alny klient? Wyobraź sobie, że nim jesteś. To najlep­sza postawa, jaką możesz przy­jąć wymyśla­jąc kon­cepcje nazwy firm samemu domo­wym spo­so­bem. Wciąż zas­tanaw­iasz się jak nazwać firmę? Zapraszamy do kroku drugiego…
  2. Krok II
   – zarzuć sze­roko sieci

   Poproś ludzi ze swego oto­cze­nia biz­ne­sowego, aby pomo­gli Ci zbu­dować jak najwięk­szą bazę słów, które są w jakikol­wiek spo­sób połąc­zone z nowym przed­sięwz­ię­ciem. Wyp­isz nawet te odno­szące się położe­nia geo­gra­ficz­nego, ale tylko, jeśli zamie­rzasz dzi­ałać lokal­nie. Być może Twój spo­sób obsługi klienta jest w jakiś spo­sób wyjąt­kowy? Warto o tym wspom­nieć. Każde sko­jarze­nie jest dobre – na tym eta­pie ważne jest, aby słów było jak naj­wię­cej.

   Inspiracji możesz doszu­kać wszę­dzie. Sport, nauka, his­to­ria sztuki a może mitolo­gia? Znakomi­cie okre­śla ona wiele cech i czę­sto wyko­rzysty­wana jest do two­rze­nia nowych nazw. W tym wypadku rów­nież nie powi­nie­neś zostaw­iać nagiej formy takiej jak Herkules; sta­raj się szu­kać spój­nych i log­icznych połą­czeń. Spróbuj także prze­śle­dzić świat natury. Nazwy zwie­rząt czy roślin niosą olbrzymi potenc­jał cech, które można bezbłęd­nie dopa­sować do charak­teru firmy.
   - To wła­śnie ta droga doprowadz­iła nas do stwo­rze­nia nazwy “Owocni.pl”.

   • Wskazówka – Nie musisz być zanadto opi­sowy. Jeden z najczęst­szych błę­dów to próba zawar­cia infor­ma­cji o branży, zale­tach pro­duktu i imie­nia właś­ci­ciela w jed­nej nazwie. Takie opi­sowe nazwy oka­zują się być czę­sto zbyt wąskie i ogranicza­jące, by stać się wyda­jną marką. Trafna nazwa powinna sug­erować, a nie opisy­wać wprost.
  3. Krok III
   – wypa­truj oznak przy­szłego sukcesu

   Rozbuduj bazę słów które zebra­łeś, tak, aby mieć jak najwięk­szy wybór. Możesz użyć słown­ika syn­on­imów, by zna­leźć określe­nia bliź­ni­acze tym naj­trafniejszym przez Ciebie zna­le­zio­nym. Jeśli posi­adasz pro­gram Word, zaz­nacz słowo, klik­nij prawy klaw­isz myszy i wybierz opcję “syn­on­imy”. Nie ogra­ni­czaj się! Na tym eta­pie nawet kilka­dziesiąt okre­śleń nie jest zbyt wielką iloś­cią. Wyp­isz je na dużym arku­szu papieru i spró­buj stwo­rzyć jak najlep­sze w odbio­rze kom­bi­nacje. Zapisuj każde połącze­nie, jakie przy­chodzi ci do głowy, nawet te najm­niej obiecujące.

   • Wskazówka – nazwa firmy jed­nowyra­zowa będzie lep­sza. Choć oczy­wiś­cie ist­nieją słynne marki, które są dłuż­sze, czę­sto pocho­dzą one po pro­stu od nazwisk (cho­ci­ażby Rolls-Royce czy Hewlett-Packard) bądź też oparte są na wiel­kiej trady­cji (i budże­cie, jak np. Gen­eral Electric).
  4. Krok IV
   obiecu­jące nazwy firmmag­ne­tyzu­jące slo­gany.

   Slo­gan to bar­dzo pomocne rozsz­erze­nie nazwy, zwłasz­cza w jej wczes­nej fazie ist­nienia. Stworze­nie go w domo­wym zaci­szu jest moż­liwe i nie takie trudne. Naprawdę dobrze prze­myśl, czego klienci korzys­ta­jący z dóbr, które ofer­u­jesz, pra­gną unik­nąć. Ustal, co jest jego najwięk­szym prob­le­mem, gdy korzy­sta z usług Two­jej branży. Skom­p­likowane formy zamó­wień, dłu­gie ter­miny real­iza­cji, mno­gość ukry­tych opłat, wyso­kie ceny? Spróbuj zna­leźć zwrot, który prze­każe uni­kalne, atrak­cyjne cechy Two­jego biz­nesu. Gdy chcesz zaak­cen­tować szy­bkość real­iza­cji zamó­wień możesz użyć np. hasła „Gotowe na wczo­raj”. Wspo­ma­gaj się bazą wyra­zów, pow­stałą pod­czas kre­owa­nia nowej nazwy.

   Pamię­taj - pracu­jąc ze slo­ganem rozbu­dowu­jesz potenc­jalną
   listę słów z któ­rej wyłon­isz kandy­datów na nazwę.

   • Wskazówka – w każdy etap pro­cesu powi­nien być zaan­gażowany szef (bądź osoby decy­zyjne). Decyzji tak zasad­niczych dla firmy nie da się pod­jąć bez wspar­cia i współudzi­ału “góry”. W innym razie, kierown­ictwo może nie doce­nić wyko­nanych prac bądź zgło­sić uwagi, które cofną cały pro­ces do początku.

   Rozwiązań może być bar­dzo wiele. Wyp­isz wszys­tkie słowa, które okre­ślają rezul­taty i zyski, jakie otrzy­muje klient kupu­jący pro­dukty czy korzys­ta­jący z Twoich usług. Pamię­taj, aby od razu noto­wać każdy zwrot, jaki wymy­ślisz. Pro­ces selek­cji i two­rze­nia wstęp­nych kon­cepcji będzie tutaj podobny, jak w przy­padku nazwy.

   • Wskazówka – Ciągłe bada­nia nie mogą zastą­pić pode­j­mowa­nia decy­zji. Ist­nieje nie­po­li­czalna ilość możli­wych do zbu­dowa­nia nazw i slo­ganów. Twoim zada­niem nie jest wybra­nie „najlep­szej z najlep­szych”, lecz najlep­szej dla tej konkret­nej firmy – i tylko dla niej. Nic wię­cej, i aż tyle. Nie wahaj się więc od samego początku rezyg­nować z całych kat­e­gorii sko­jarzeń, jeśli tylko nie odpo­wia­dają one Two­jej wizji przy­szłej marki.
  5. Krok V 
   – oddziel ziarno od plew

   Jeśli jesteś jedy­nym właś­ci­cielem, możesz zas­tosować kom­bi­nacje zwro­tów połąc­zonych z Twoim imie­niem lub nazwi­skiem. To ryzy­kowna tech­nika – sta­raj się prze­kro­czyć stereo­ty­powe zakoń­cze­nia imion literą „x” lub koń­cówką „-pol” . Firm o nazwach Arex czy Jur-Pol jest na pol­skim rynku tak wiele, że prob­le­mem będzie zami­ana takiej nazwy w spon­tan­iczną rozpoz­nawal­ność charak­teru pro­duk­tów czy usług. Zrezyg­nowanie z uży­cia imie­nia nie lik­widuje prob­lemu pop­u­larnych koń­có­wek: Mięs-Polów czy Pol-Mięsów rów­nież nie bra­kuje na rynku. Nie zakła­daj kolejnego!

   • Wskazówka – wyrzuć z listy wszys­tkie inic­jały. Skró­towce takie jak: UPC, PKO, ING czy U2 ist­nieją tylko dzięki mil­iar­dom przez­nac­zonym na ich pro­mocję (bądź wyjąt­ko­wemu pro­duk­towi). Jeśli nie dys­ponu­jesz ogrom­nym budże­tem na wdroże­nie nic nie zna­czą­cego nazwy (a taki jest każdy akro­nim), odpuść sobie takie kom­bi­nacje. Są trudne do zapamiętania.

   Jeśli zamie­rzasz pod­bi­jać świat, warto abyś zro­bił małe bada­nia.
   Zdarza się, że nazwa uro­cza w jed­nym języku sta­nowi wul­gar­yzm w innym. Na świe­cie ist­nieją znacz­nie więk­sze niedopa­trzenia niż pol­ski odbiór niemieck­iej nazwy „Osram”, która ma cał­kiem szla­chetne pochodze­nie (nazwy pier­wiastków: osm + wolfram).

   • Wskazówka – Jeśli nazwa jest zbyt oczy­wista, porzuć ją. Przykład Osramu poka­zuje, że można poko­nać każde prze­ci­wności. Wiele słyn­nych marek wyko­rzys­tuje nazwy, które nie speł­ni­ają zdroworozsąd­kowych kry­ter­iów; przykła­dem może być choćby Google czy Yahoo!. Nazwa ma poma­gać prze­bić się przez rynek, a nie dopa­sować do niego.
  6. Krok VI
   – przetes­tuj najlep­sze rozwiąza­nia i wybierz lidera.

   Gdy po ostate­cznej fil­tracji, na Two­jej kartce pozo­sta­nie już tylko kilku ofic­jal­nych kandy­datów zacznij je testo­wać. Można to robić na wiele spo­so­bów: mailem, przez komu­nika­tory, ser­wisy społecznoś­ciowe czy fora. My rekomen­du­jemy metodę głu­chego tele­fonu.

   Polega ona na tym, że wybie­rasz listę dwudzi­estu zna­jomych, dzwon­isz do nich i zapo­wia­dasz roz­mowę:Drogi przy­ja­cielu, wła­śnie usta­lam najlep­szą nazwę dla mojej nowej firmy. Chci­ałbym abyś pomógł mi w pod­ję­ciu właś­ci­wej decy­zji. Za chwilkę podam Ci pięć nazw firm i ich slo­gany, powiem je tylko raz i pro­szę abyś nie noto­wał niczego. Zadz­wonię do Ciebie jutro, aby spraw­dzić co pozo­stało w Two­jej pamięci.” Już taki pro­sty sprawdz­ian może pomóc oce­nić łat­wość zapamię­ta­nia danej nazwy.

   • Wskazówka – Pra­cown­icy czy rodz­ina wcale nie wie­dzą lep­iej. Choć nie można kwes­t­ionować ich dobrej woli, a dostęp­ność uła­twia ewen­tu­alne bada­nia, osoby emocjon­al­nie bądź zawo­dowo zaan­gażowane w starą markę mogą mieć trud­ności ze stworze­niem zupeł­nie nowej. Spo­jrze­nie z zewnątrz to gwa­ran­cja aut­en­ty­cznej odnowy i świe­żo­ści; bez tego dys­tansu nowa marka czę­sto pode­jrzanie przy­pom­ina starą – a nie o to prze­cież cho­dzi. Chodzi tu o strate­gię, a nie sen­ty­menty bądź poczu­cie dumy z doty­chcza­sowych doko­nań. Trzeba umieć pozo­sta­wić je za sobą.

  Doskonałe nazwy firm, nie przyj­mują się dziś z łatwością.

  Jeśli rzeczy­wiś­cie jest odpowied­nio ory­gi­nalna i wpro­wa­dza na rynek nowe war­to­ści, nie powinna zbyt szy­bko wto­pić się w tłum.
  Dyskusje pojaw­iają się zarówno przy glob­al­nych mar­kach za mil­iony, jak i tych twor­zonych w domo­wym zaci­szu. Gdy ludzie oswoją się z nazwą, zaczną oce­niać ją zupeł­nie ina­czej. Nie bój się więc pier­wszych reak­cji; w końcu to Ty staran­nie prze­sze­dłeś wszys­tkie kroki pro­cesu, a nie oni. Nazwa, która została odpowied­nio przy­go­towana do swo­ich zadań, wykona je bez prob­lemu. Powodzenia!

  Nad każdą formą reklamy można pra­cować samodziel­nie, bądź pod­jąć współ­pracę, która pow­ięk­szy szanse nowej marki. Jeśli chci­ałbyś, aby­śmy pomo­gli Ci w stworze­niu ide­al­nej nazwy dla Two­jej firmy, po pro­stu daj nam o tym znać. Dowiedz się wię­cej…

  Możemy rów­nież pomóc Ci zapro­jek­tować logo dla nowej firmy, gdy nazwę uda Ci się opra­cować samemu.

  Jak powstają nazwy na potrzeby dużych firm i korporacji?

  Pewnie zacie­kawi Cię ile płacą między­nar­o­dowe kor­po­racje za opra­cow­anie dobrej nazwy? Kwoty z sześ­cioma zerami naprawdę nie są prze­sad­zone, bio­rąc pod uwagę iż, czę­sto jest ponad rok pracy dużego, między­nar­o­dowego zespołu i kon­sul­tacji praw­nych. Wszys­tko jest jed­nak tak indy­wid­u­alne, jak indy­wid­u­alny jest biz­nes i strate­gia, które nazy­wamy. Zas­tanawia Cię też co takiego może kosz­tować kilka mil­ionów? Zobacz więc, poni­żej jaki dokład­nie pro­ces prze­chodzi nazwa, pro­jek­towana na potrzeby korporacji.

  1. Kreaty­wny począ­tek, czyli setki rozsąd­nych propozy­cji
  Kreaty­wność pro­jek­tan­tów wspier­ana jest tu wie­loma narzędzi­ami, od infor­maty­cznych po psy­cho­log­iczne (a nawet, trady­cyjnie, słown­ikami).

  2. Kry­te­ria oceny wiz­erunk­owej
  Pier­wotna roz­maitość idei jest wstęp­nie fil­trowana w naj­bar­dziej ogólny spo­sób — tak, aby żadna cie­kawa kon­cepcja nie została pod­dana przed­w­czes­nej cen­zurze.

  3. Kry­te­ria oceny strate­gicznej
  Teraz z puli wyłąc­zone mogą być rów­nież cie­kawe kon­cepcje nazw — jeżeli tylko nie posi­adają zestawu strate­gicznych cech.

  4. Cechy wyróż­ni­a­jące i odróż­ni­a­jące
  Dobry pro­jekt powi­nien być usu­nięty na rzecz bar­dzo dobrego. Konieczność odróż­nie­nia się na rynku narzuca twarde ogra­ni­cze­nia języ­ko­wej swo­bodzie.

  5. Budowa nazwy (sko­jarzenia)
  Sko­jarzenia mogą zaskaki­wać. Zaskoczenia te powinny być więc staran­nie zapla­no­wane pod kątem możli­wych prze­ina­czeń, pomy­łek i złych interpretacji.

  6. Wymogi prawne
  Rejes­tracja nazwy i przestrze­ganie zas­trzeżonych praw autors­kich. Z uwagi na ilość ist­nieją­cych już marek, selek­cja na tym eta­pie może być bar­dzo surowa.

  7. Dostęp­ność domen
  Kon­trola domen www staje się czę­sto nat­u­ral­nym wymo­giem namingu. Niedostęp­ność adresu czę­sto zmu­sza do porzuce­nia świet­nych kon­cepcji.

  8. Anal­iza języ­kowa
  Gdy nazwa ma funk­cjo­no­wać na wielonar­o­dowym rynku, wszys­tkie etapy wery­fikacji nazw należy powie­lić dla kole­jnych języ­ków.

  9. Wybór final­istów
  Nawet przy tak dro­bi­az­gowej fil­tracji dobrze prowad­zony pro­ces pro­jek­towy owo­cuje zesta­wem nawet kilku­nastu nazw, które są gotowe do wdrożenia.

  Opra­cowu­jąc strate­gię stwo­rze­nia nazwy dla przed­sięwz­ię­cia z między­nar­o­dowymi aspirac­jami warto pamię­tać o ograniczeni­ach: Druz­gocąca więk­szość pojaw­ia­ją­cych się nazw będzie zare­je­strowana lub jest już zarez­er­wowana jako marka innej firmy. Rejes­tracja nazwy jako znaku towa­ro­wego jest pro­ce­sowana odd­ziel­nie w każ­dym państ­wie. To kosz­towny i cza­so­chłonny pro­ces. Dla przy­kładu - pełna rejes­tracja marki na tere­nie USA może trwać kilka lat.

  Ku prze­stro­dze - dosko­nały kolaż od Krzysztofa Tumasza.

  Poniższa ilus­tracja Krzysztofa Tumasza do
  mojego tek­stu “Jak wybrać nazwę dla firmy”,
  – Mag­a­zyn Twój Biznes 9 wrześ­nia 2009.

  Na górę
  Projektujemy nazwy
  które zapadają w pamięć  
  Kliknij i sprawdź jak
  Logika afektu
  Nasze aktu­alne emo­cje mają wpływ na naszą ocenę sytu­acji i podej­mo­wane przez nas decyzje.
  Nawet w naj­bar­dziej racjo­nal­nych momen­tach emo­cje wciąż rzą­dzą naszym zacho­wa­niem. Jak więc sty­mu­lo­wać okre­ślone emo­cje?

  Naprawdę wspa­niałe pierw­sze wra­że­nie może zre­kom­pen­so­wać póź­niej­sze błędy. A gdy jeste­śmy bar­dziej zre­lak­so­wani łatwiej jest zna­leźć roz­wią­za­nia i obej­ścia pro­ble­mów. Wykorzystaj este­tykę i język, by wywo­łać efekt humo­ry­styczny, wzbu­dzić strach lub przyjemność.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę