Jak pisać blog, który odwiedzają tłumy? Turbodoładowany blog firmowy w praktyce.

10 zasad skutecznego bloggera. Czyli sprawdzone recepty na popularny blog firmowy.

  • Blog-firmowy
Co znajdziesz w artykule

  Masz już bloga, ale poza wąskim gro­nem przy­jaciół nikt go nie odwie­dza? A może dopiero planu­jesz zasi­lić swym tal­en­tem blo­gos­ferę? Nieza­leżnie od tego, warto poz­nać kilka sztu­czek sto­so­wa­nych przez auto­rów naj­bar­dziej poczyt­nych blo­gów. To, co dobre jest dla nich, może pomóc i Twoim pub­likacjom. Dowiedz się crów­nież co dokład­nie spra­wia, że niek­tóre blogi fir­mowe two­rzą war­tość, pod­czas gdy inne two­rzą wyłącz­nie koszty.

  Dlaczego firmy blo­gują i jakie przy­nosi im to korzyści?

  Pisanie bloga fir­mowego pomaga  wyprze­dzić kon­ku­ren­cję, dzięki gene­ro­wa­niu dar­mowego ruchu, jaki wyge­ne­rują tre­ści. Jesteś pro­du­cen­tem gla­zury? Zamieszczaj na swoim blogu rady, jak ukła­dać płytki w niewymi­arowej łazience, czym kie­ro­wać przy kup­nie pły­tek. Ucz i inspi­ruj. Będą Cię wtedy odwie­dzać nie tylko klienci, ale także Ci, któ­rzy do tej pory zaopa­try­wali się u kon­ku­ren­cji. Umieszcza­jąc w postach przy­datne infor­ma­cję z branży (w któ­rej jesteś prze­cież najlep­szy!) budu­jesz w umy­śle czytel­nika obraz pro­fesjon­al­nej firmy, któ­rej leży na sercu dobro klienta. Prowadze­nie bloga wymaga czasu i wysiłku, jed­nak wło­żony trud zwraca się z naw­iązką!

  Chcesz wie­dzieć jak pisać bloga? Poznaj reguły i owocne zasady i zostań lid­erem w swo­jej branży!

  1Po pierw­sze: Skup się na war­to­ścio­wej Treści.
  Rzeczy napi­sane bez wysiłku, czyta się bez przyjemności.

  Pod­sta­wową zasadą, któ­rej nie da się omi­nąć, jest pub­likowanie wartoś­ciowych postów. Jeśli zasta­na­wiasz się jak pisać bloga musisz wie­dzieć, że istotny jest nie tylko dobór tem­atu, ale i forma. Wybieraj ory­gi­nalne, nawet kon­trow­er­syjne zagad­nienia, które spro­wo­kują czytel­ników do pod­ję­cia dys­ku­sji. Koniecznie poświęć choć chwilę, na sprawdze­nie swo­jej notki przed pub­likacją pod wzglę­dem orto­gra­ficz­nym (możesz sko­rzys­tać z edy­tora tek­stu) i styl­isty­cznym.

  Każdy z Twoich postów musi być prze­myślany pod wzglę­dem kom­pozy­cji. Pamię­taj, że inter­nauci są bezl­i­tośni i zauważą nawet drobny błąd. Dobrze zas­tanów się nad tytu­łem każ­dej notatki. Pamię­taj, że to będzie pier­wsza rzecz z którą spo­tyka się czytel­nik, nagłó­wek musi go więc zachę­cić do zapoz­na­nia się z całym tek­stem. Zobacz też arty­kuł z przy­kła­dami najlep­szych nagłów­ków i zasa­dami wymyśla­nia nagłówków.

  2Po dru­gie: Zachowaj rów­no­wagę, pozwól zatę­sk­nić.
  - Spragnieni, są bar­dziej lojalni niż przesyceni.

  Staraj się pisać czę­sto, ale nie prze­sadzaj też w drugą stronę.
  Pisanie bloga i pub­likowanie sześ­ciu postów dzi­en­nie nie przy­czyni się do zwięk­szenia pop­u­larności Two­jego bloga fir­mo­wego. Czytel­nicy muszą cze­kać na Twoje notatki, nie możesz ich nimi „prze­kar­mić”. Nie pozwól, by Twój blog popadł w zapom­nie­nie, przez Twoje nied­balstwo. Narzuć sobie dyscy­plinę i stwórz wła­sny rytm blo­gowa­nia. Możesz pub­likować notatki w seri­ach – we wto­rek na wesoło, w czwar­tek prze­gląd new­sów z Two­jej dzie­dziny, a w sobotę „zdję­cie tygodnia”.

  • Czytel­nicy szy­bko przyzwycza­jają się do tego i z niecier­pli­woś­cią ocze­kują na kon­tynu­acji ulu­bionego cyklu. Jeśli wiesz, że nie będzie Cię przez jakiś czas napisz posty wcze­śniej i opub­likuj je w wybra­nym ter­minie, korzys­ta­jąc z wty­czki przez­nac­zonej do tego celu.

  3Po trze­cie: Buduj auten­tyczny i zadbany wize­ru­nek.
  - Autorytety potra­fią stwo­rzyć markę z nazwiska.

  Na począ­tek zain­wes­tuj w domenę z wła­sną nazwą.
  Łatwiej zapamię­tać blog fir­mowy pod adre­sem www.bullterrier.pl niż kocham­bu­liki07.bloxx.pl. Pier­wsza wer­sja adresu robi też o wiele lep­sze wraże­nie na czytel­niku i świad­czy o Twoim pro­fesjon­al­izmie. Strona musi być prze­jrzysta i czy­telna. Długi czas ład­owa­nia znie­chęci czytel­ników. By tego unik­nąć usuń zbędne wid­gety, zostaw tylko te najpop­u­larniejsze i naj­bar­dziej wartościowe.

  4Po czwarte: Dbaj o swo­ich fanów.
  - Fani sta­no­wią tlen, dla życia każ­dej gwiazdy.

  Dbaj o swo­ich czytel­ników! To oni decy­dują o pop­u­larności Two­jego bloga fir­mo­wego.
  Zawsze czy­taj zostaw­ione komen­tarze i sta­raj się na nie reago­wać. Dbaj też o ich jakość, na bie­żąco usuwa­jąc te bezwartoś­ciowe (np. wul­gar­yzmy lub prośby typu „fstaf kOm­Cia na mOim blO­gasQ!”) i spam. Możesz stwo­rzyć reg­u­lamin komen­towa­nia, łatwiej będzie zad­bać o porzą­dek. Do pozostaw­ionych komen­tarzy możesz też usto­sunkować się w kole­jnym poś­cie. Czytel­nicy na pewno będą Ci wdz­ięczni za odpo­wia­da­nie na ich pyta­nia i reago­wa­nie na potrzeby. Jeśli pod każ­dym Twoim postem pojaw­iają się setki komen­tarzy to może warto zało­żyć forum na blogu fir­mo­wym? Obow­iązkowo dodaj też for­mu­larz kon­tak­towy lub cho­ciaż adres e-mail czy numer komunikatora.

  5Po piąte: Bądź auto­ry­te­tem w oczach wyszu­ki­warki.
  - Droga na szczyt, wie­dzie przez algo­rytmy Google.

  Umieść adres swo­jego bloga we wszys­t­kich war­to­ścio­wych kat­a­lo­gach stron, nie zapom­i­na­jąc o poda­niu odpowied­nich słów kluc­zowych. Ważną czę­ścią tego, jak pisać bloga, jest pamię­ta­nie o tym, że nie jesteś sam w sieci! Cytuj cie­kawe posty na które natra­fi­łeś (koniecz­nie z poda­niem źró­dła!) i infor­muj o tym ich auto­rów. Jest duża szansa, że odwdz­ięczą Ci się tym samym. Poz­naj innych blog­gerów. Pub­likuj wywiady z naj­ciekawszymi posta­ci­ami blo­gos­fery, zwy­kle są oni otwarci na roz­mowy. Masz ulu­bione blogi, które śle­dzisz z zapar­tym tchem? Zapro­ponuj ich auto­rom wymi­anę lin­ków.

  Dobrym ruchem jest też lin­ko­wa­nie swo­ich sta­rych postów, pow­iązanych z tem­atem o któ­rym aktu­al­nie piszesz. Sprawi to, że wyszuki­warki będą postrze­gać Twoją stronę jako pop­u­larną i wartoś­ciową, a pozy­cja Two­jej strony w wyni­kach wyszuki­wa­nia będzie coraz wyż­sza. Warto o to zad­bać, gdyż więk­szość inter­nautów prze­gląda wyniki tylko z pier­wszej strony.

  6Po szó­ste: Bądź kre­atywny w dobo­rze narzę­dzi.
  - Jeden obraz wart jest wię­cej niż tysiąc słów.

  Pisanie bloga, to nie tylko samo pisa­nie, a posty to nie tylko słowa.
  Uroz­maić swo­jego bloga! Możesz pub­likować co jakiś czas notki w postaci video. Ciekawym pomy­słem jest też dzie­le­nie się swoją twór­c­zoś­cią. Przykład­owo – jeśli pasjo­nuje Cię robi­e­nie zdjęć, pub­likuj część postów w for­mie foto­bloga. Zas­tanów się nad umieszcze­niem na blogu sondy bądź anki­ety. Masz nieby­wałą oka­zję poz­nać opi­nię blo­gos­fery na temat nur­tu­jącego Cię aktu­al­nie prob­lemu. Zad­baj też o szatę gra­ficzną swo­jego bloga. Najlep­szym roz­wią­za­niem byłoby, oczy­wiś­cie, stworze­nie ory­gi­nal­nego i niebanal­nego sza­blonu spec­jal­nie dla Two­jego bloga.

  7Po siódme: Dbaj o aktu­al­ność swo­jego bloga.
  - Świeże, zawsze sma­kuje lepiej.

  Zatroszcz się o aktu­al­ność Two­jego bloga. Pub­likuj infor­ma­cję o intere­su­ją­cych nowin­kach tech­nicznych bądź innowac­jach w Two­jej branży. Staraj się reg­u­larnie przeglą­dać pole­cane linki i usu­wać te które nie dzi­ałają. Dbaj o atrak­cyjny panel boczny. Umieszczaj w nim odno­śniki do cie­ka­wych miejsc w sieci, na bie­żąco wpro­wa­dzaj też zmi­any w stro­nie „o mnie”. Zapoz­naj się z narzę­dziem google ana­lyt­ics. Z jego pomocą będziesz mógł na bie­żąco śle­dzić sta­ty­styki doty­czące swo­jego bloga.

  8Po ósme: Co dwie głowy, to nie jedna.
  - Poszukaj pomocy, wśród swo­ich fanów.

  Jeśli piszesz kilka blo­gów i nie udaje Ci się poświę­cać każ­demu z nich odpowied­niej ilo­ści uwagi może powi­nie­neś roz­wa­żyć zatrud­nie­nie zawo­do­wego blog­gera? Wyna­jęty tekś­ciarz zadba o to by Twoi czytel­nicy reg­u­larnie mogli czy­tać cie­kawe posty. Nie będziesz musiał zaprzą­tać sobie głowy zasa­dami orto­gra­fii i gra­matyki, wska­żesz tylko intere­su­jący Cię temat i otrzy­masz atrak­cyjną, bezbłęd­nie zre­da­go­waną notatkę. W dodatku zawo­dowy blog­ger zna wszys­tkie sekrety blo­gos­fery i na pewno wie, jak uczy­nić Twój blog fir­mowy bar­dziej popularnym.

  9Po dzie­wiąte: Czasami warto pły­nąc pod prąd.
  - Kreatywność to naj­więk­sza war­tość, każ­dego bloga.

  Ory­gi­nal­nym spo­so­bem na zwięk­sze­nie zain­tere­sowa­nia Twoim blo­giem jest zro­bi­e­nie cze­goś niebanal­nego. Daj upust swo­jej kreaty­wności. Możesz zamieś­cić wywiad z kimś zna­nym i sza­no­wa­nym w Two­jej branży. Twoi czytel­nicy będą na pewno zach­wyceni kon­kur­sem z atrak­cyjną nagrodą (może być nią cie­kawy e-book, albo coś bar­dziej mate­ri­al­nego, zależ­nie od Twoich możli­wości). Taki ruch zag­waran­tuje napływ nowych czytel­ników, zachę­conych per­spek­tywą nagrody. Skutecznym, choć nie naj­tańszym spo­so­bem, będzie też wykupi­e­nie miej­sca reklam­owego w innych medi­ach (np. w prasie).

  10Po dzie­siąte: Nie prze­sa­dzaj, z rekla­mami.
  - Piękno polega na zacho­wa­niu odpo­wied­nich proporcji.

  Prowadzisz bloga w celach zarob­ko­wych? Nie uspra­wie­dli­wia to umiesz­cza­nia dzie­sią­tek reklam, bane­rów inter­ne­to­wych czy iry­tu­ją­cych okie­nek, wyska­ku­ją­cych w nie­od­po­wied­nim momen­cie. W blogu naj­waż­niej­sze są war­to­ściowe tre­ści. To one przy­cią­gają czy­tel­ni­ków i pro­wo­kują ich do pod­ję­cia z Tobą dys­ku­sji. Wszystko inne jest dozwo­lone pod warun­kiem, że nie zakłóca odbioru tre­ści. Umieść więc reklamy na bocz­nym panelu i nie zale­waj bloga bez­myśl­nymi tek­stami, bo stra­cisz zain­te­re­so­wa­nie i zaufa­nie czy­tel­ni­ków. Spójrz jak tę kwe­stię roz­wią­zuje blog zara­biaj na pisaniu.

  Pisanie bloga fir­mo­wego. Najlepsze praktyki.

  Kliknij na intere­su­ją­cym Cię pyta­niu, aby roz­wi­nąć całą odpowiedź.

  O czym warto pisać na fir­mowym blogu?

  Oczy­wiś­cie naj­waż­niej­sza jest treść. Nie jej ilość, ale jakość. Inter­nauci nie będą wra­cać do Ciebie, jeśli nie zaofer­u­jesz im cie­ka­wych i uży­tecz­nych arty­ku­łów. Zdoby­wa­jąc nowych czytel­ników kreu­jesz ich świado­mość i tym samym zysku­jesz potenc­jal­nych klien­tów. Nie powie­laj na blogu fir­mowym tre­ści, które już są na Two­jej stro­nie www. Blog to przede wszys­tkim miej­sce w któ­rym firma zdo­bywa olbrzy­mią wiary­god­ność, rela­cje z prac nad pro­jek­tami same ukła­dają się w uni­kalne stu­dia przy­pad­ków (Case Study). Życie firmy powinno być zawsze moty­wem prze­wod­nim, uzu­peł­ni­anym nową wie­dzą z dzie­dziny, w któ­rej firma może staw­iać się w świ­etle eks­perta. Abso­lut­nie nie należy umiesz­czać cud­zych tek­stów bez poda­nia źró­dła! Takie dzi­ałanie to zwy­kła kra­dzież, wcale nie­trudna do zde­maskowa­nia. Nie rób z bloga tabl­icy ogło­szeń, zaśmie­co­nej rekla­mami i miga­ją­cymi ban­nerami. Jego główną war­tość powinny sta­no­wić pub­likowane tre­ści. To one będą pro­wo­ko­wać inter­nautów do komen­towa­nia i linkowa­nia Two­jego bloga.

  Kto naj­le­piej popro­wa­dzi fir­mowego bloga?

  Na co zwró­cić szcze­gólną uwagę?

  Od czego powin­niśmy zacząć stworze­nie bloga?

  Czy warto inwest­ować w ory­gi­nalną grafikę?

  Out­sourc­ing bloga? To czę­sto spo­tykane rozwiązanie.

  Chcesz wie­dzieć wię­cej, na temat tego jak pisać bloga?

  Jeśli jesteś zain­tere­sowany, wzro­stem ruchu na swo­jej stro­nie i budo­wa­niem sil­nego wiz­erunku w inter­ne­cie za pomocą eksper­ck­iej wie­dzy, daj nam o tym znać — tutaj.
  Z przy­jem­noś­cią poprowadz­imy strate­gię con­tent mar­ketingu dla Two­jej firmy.

  Jeżeli masz cie­kawe doświad­czenia w tema­cie pro­wa­dze­nia fir­mowych blo­gów, dołącz do dys­ku­sji na samym dole tej strony. Jeżeli jesteś eks­per­tem w tym tema­cie i chcesz współpra­cować z owoc­nymi na stałe, lub free­lance, sko­rzys­taj ze strony rekru­ta­cyjnej.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Efekt upływu
  czasu.
  Postrzeganie upływu czasu jest bar­dzo subiek­tywne. Wykorzystaj to w działaniu.
  Jeśli ludzie muszą cze­kać, żeby sys­tem zała­do­wał tre­ści lub wyko­nał zada­nie, stwórz wra­że­nie, że rze­czy dzieją się szyb­ciej niż w rze­czy­wi­sto­ści.

  Używaj wol­niej­szych pre­lo­ade­rów – ludzie liczą cykle, nie mili­se­kundy. Możesz też zaofe­ro­wać jakąś roz­rywkę: ludzie zaan­ga­żo­wani umy­słowo w jakieś zada­nie nie zauwa­żają, jak długo ono zajmuje.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę