Jak pisać blog, który odwiedzają tłumy? Turbodoładowany blog firmowy w praktyce.

10 zasad skutecznego bloggera. Czyli sprawdzone recepty na popularny blog firmowy.

Co znajdziesz w artykule

  Masz już blo­ga, ale poza wąskim gro­nem przy­jaciół nikt go nie odwie­dza? A może dopie­ro planu­jesz zasi­lić swym tal­en­tem blo­gos­ferę? Nieza­leżnie od tego, war­to poz­nać kil­ka sztu­czek sto­so­wa­nych przez auto­rów naj­bar­dziej poczyt­nych blo­gów. To, co dobre jest dla nich, może pomóc i Twoim pub­likacjom. Dowiedz się crów­nież co dokład­nie spra­wia, że niek­tóre blo­gi fir­mowe two­rzą war­tość, pod­czas gdy inne two­rzą wyłącz­nie kosz­ty.

  Dlaczego firmy blogują i jakie przynosi im to korzyści?

  Pisanie blo­ga fir­mowego poma­ga  wyprze­dzić kon­ku­ren­cję, dzię­ki gene­ro­wa­niu dar­mowego ruchu, jaki wyge­ne­ru­ją tre­ści. Jesteś pro­du­cen­tem gla­zu­ry? Zamieszczaj na swo­im blo­gu rady, jak ukła­dać płyt­ki w niewymi­arowej łazien­ce, czym kie­ro­wać przy kup­nie pły­tek. Ucz i inspi­ruj. Będą Cię wte­dy odwie­dzać nie tyl­ko klien­ci, ale tak­że Ci, któ­rzy do tej pory zaopa­try­wali się u kon­ku­ren­cji. Umieszcza­jąc w postach przy­datne infor­ma­cję z bran­ży (w któ­rej jesteś prze­cież najlep­szy!) budu­jesz w umy­śle czytel­nika obraz pro­fesjon­al­nej fir­my, któ­rej leży na ser­cu dobro klien­ta. Prowadze­nie blo­ga wyma­ga cza­su i wysił­ku, jed­nak wło­żo­ny trud zwra­ca się z naw­iązką!

  Chcesz wie­dzieć jak pisać blo­ga? Poznaj regu­ły i owoc­ne zasa­dy i zostań lid­erem w swo­jej bran­ży!

  1Po pierwsze: Skup się na wartościowej Treści.
  Rzeczy napisane bez wysiłku, czyta się bez przyjemności.

  Pod­sta­wową zasa­dą, któ­rej nie da się omi­nąć, jest pub­likowanie wartoś­ciowych postów. Jeśli zasta­na­wiasz się jak pisać blo­ga musisz wie­dzieć, że istot­ny jest nie tyl­ko dobór tem­atu, ale i for­ma. Wybieraj ory­gi­nalne, nawet kon­trow­er­syjne zagad­nienia, któ­re spro­wo­ku­ją czytel­ników do pod­ję­cia dys­ku­sji. Koniecznie poświęć choć chwi­lę, na sprawdze­nie swo­jej not­ki przed pub­likacją pod wzglę­dem orto­gra­ficz­nym (możesz sko­rzys­tać z edy­tora tek­stu) i styl­isty­cznym.

  Każdy z Twoich postów musi być prze­myślany pod wzglę­dem kom­pozy­cji. Pamię­taj, że inter­nauci są bezl­i­tośni i zauwa­żą nawet drob­ny błąd. Dobrze zas­tanów się nad tytu­łem każ­dej notat­ki. Pamię­taj, że to będzie pier­wsza rzecz z któ­rą spo­tyka się czytel­nik, nagłó­wek musi go więc zachę­cić do zapoz­na­nia się z całym tek­stem. Zobacz też arty­kuł z przy­kła­da­mi najlep­szych nagłów­ków i zasa­da­mi wymyśla­nia nagłów­ków.

  2Po drugie: Zachowaj równowagę, pozwól zatęsknić.
  - Spragnieni, są bardziej lojalni niż przesyceni.

  Staraj się pisać czę­sto, ale nie prze­sadzaj też w dru­gą stro­nę.
  Pisanie blo­ga i pub­likowanie sześ­ciu postów dzi­en­nie nie przy­czyni się do zwięk­szenia pop­u­larności Two­jego blo­ga fir­mo­we­go. Czytel­nicy muszą cze­kać na Twoje notat­ki, nie możesz ich nimi „prze­kar­mić”. Nie pozwól, by Twój blog popadł w zapom­nie­nie, przez Twoje nied­balstwo. Narzuć sobie dyscy­plinę i stwórz wła­sny rytm blo­gowa­nia. Możesz pub­likować notat­ki w seri­ach – we wto­rek na weso­ło, w czwar­tek prze­gląd new­sów z Two­jej dzie­dzi­ny, a w sobo­tę „zdję­cie tygo­dnia”.

  • Czytel­nicy szy­bko przyzwycza­jają się do tego i z niecier­pli­woś­cią ocze­ku­ją na kon­tynu­acji ulu­bionego cyklu. Jeśli wiesz, że nie będzie Cię przez jakiś czas napisz posty wcze­śniej i opub­likuj je w wybra­nym ter­minie, korzys­ta­jąc z wty­czki przez­nac­zonej do tego celu.

  3Po trzecie: Buduj autentyczny i zadbany wizerunek.
  - Autorytety potrafią stworzyć markę z nazwiska.

  Na począ­tek zain­wes­tuj w dome­nę z wła­sną nazwą.
  Łatwiej zapamię­tać blog fir­mo­wy pod adre­sem www.bullterrier.pl niż kocham­bu­li­ki07.bloxx.pl. Pier­wsza wer­sja adre­su robi też o wie­le lep­sze wraże­nie na czytel­niku i świad­czy o Twoim pro­fesjon­al­izmie. Strona musi być prze­jrzysta i czy­tel­na. Długi czas ład­owa­nia znie­chę­ci czytel­ników. By tego unik­nąć usuń zbęd­ne wid­gety, zostaw tyl­ko te najpop­u­larniejsze i naj­bar­dziej war­to­ścio­we.

  4Po czwarte: Dbaj o swoich fanów.
  - Fani stanowią tlen, dla życia każdej gwiazdy.

  Dbaj o swo­ich czytel­ników! To oni decy­dują o pop­u­larności Two­jego blo­ga fir­mo­we­go.
  Zawsze czy­taj zostaw­ione komen­tarze i sta­raj się na nie reago­wać. Dbaj też o ich jakość, na bie­żą­co usuwa­jąc te bezwartoś­ciowe (np. wul­gar­yzmy lub proś­by typu „fstaf kOm­Cia na mOim blO­gasQ!”) i spam. Możesz stwo­rzyć reg­u­lamin komen­towa­nia, łatwiej będzie zad­bać o porzą­dek. Do pozostaw­ionych komen­tarzy możesz też usto­sunkować się w kole­jnym poś­cie. Czytel­nicy na pew­no będą Ci wdz­ięczni za odpo­wia­da­nie na ich pyta­nia i reago­wa­nie na potrze­by. Jeśli pod każ­dym Twoim postem pojaw­iają się set­ki komen­tarzy to może war­to zało­żyć forum na blo­gu fir­mo­wym? Obow­iązkowo dodaj też for­mu­larz kon­tak­towy lub cho­ciaż adres e-mail czy numer komu­ni­ka­to­ra.

  5Po piąte: Bądź autorytetem w oczach wyszukiwarki.
  - Droga na szczyt, wiedzie przez algorytmy Google.

  Umieść adres swo­jego blo­ga we wszys­t­kich war­to­ścio­wych kat­a­lo­gach stron, nie zapom­i­na­jąc o poda­niu odpowied­nich słów kluc­zowych. Ważną czę­ścią tego, jak pisać blo­ga, jest pamię­ta­nie o tym, że nie jesteś sam w sie­ci! Cytuj cie­ka­we posty na któ­re natra­fi­łeś (koniecz­nie z poda­niem źró­dła!) i infor­muj o tym ich auto­rów. Jest duża szan­sa, że odwdz­ięczą Ci się tym samym. Poz­naj innych blog­gerów. Pub­likuj wywia­dy z naj­ciekawszymi posta­ci­ami blo­gos­fery, zwy­kle są oni otwar­ci na roz­mowy. Masz ulu­bione blo­gi, któ­re śle­dzisz z zapar­tym tchem? Zapro­ponuj ich auto­rom wymi­anę lin­ków.

  Dobrym ruchem jest też lin­ko­wa­nie swo­ich sta­rych postów, pow­iązanych z tem­atem o któ­rym aktu­al­nie piszesz. Sprawi to, że wyszuki­warki będą postrze­gać Twoją stro­nę jako pop­u­larną i wartoś­ciową, a pozy­cja Two­jej stro­ny w wyni­kach wyszuki­wa­nia będzie coraz wyż­sza. Warto o to zad­bać, gdyż więk­szość inter­nautów prze­glą­da wyni­ki tyl­ko z pier­wszej stro­ny.

  6Po szóste: Bądź kreatywny w doborze narzędzi.
  - Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów.

  Pisanie blo­ga, to nie tyl­ko samo pisa­nie, a posty to nie tyl­ko sło­wa.
  Uroz­maić swo­jego blo­ga! Możesz pub­likować co jakiś czas not­ki w posta­ci video. Ciekawym pomy­słem jest też dzie­le­nie się swo­ją twór­c­zoś­cią. Przykład­owo – jeśli pasjo­nu­je Cię robi­e­nie zdjęć, pub­likuj część postów w for­mie foto­bloga. Zas­tanów się nad umieszcze­niem na blo­gu son­dy bądź anki­ety. Masz nieby­wałą oka­zję poz­nać opi­nię blo­gos­fery na temat nur­tu­jącego Cię aktu­al­nie prob­lemu. Zad­baj też o sza­tę gra­ficz­ną swo­je­go blo­ga. Najlep­szym roz­wią­za­niem było­by, oczy­wiś­cie, stworze­nie ory­gi­nal­nego i niebanal­nego sza­blo­nu spec­jal­nie dla Two­jego blo­ga.

  7Po siódme: Dbaj o aktualność swojego bloga.
  - Świeże, zawsze smakuje lepiej.

  Zatroszcz się o aktu­al­ność Two­jego blo­ga. Pub­likuj infor­ma­cję o intere­su­ją­cych nowin­kach tech­nicznych bądź innowac­jach w Two­jej bran­ży. Staraj się reg­u­larnie przeglą­dać pole­cane lin­ki i usu­wać te któ­re nie dzi­ałają. Dbaj o atrak­cyjny panel bocz­ny. Umieszczaj w nim odno­śni­ki do cie­ka­wych miejsc w sie­ci, na bie­żą­co wpro­wa­dzaj też zmi­any w stro­nie „o mnie”. Zapoz­naj się z narzę­dziem google ana­lyt­ics. Z jego pomo­cą będziesz mógł na bie­żą­co śle­dzić sta­ty­sty­ki doty­czące swo­jego blo­ga.

  8Po ósme: Co dwie głowy, to nie jedna.
  - Poszukaj pomocy, wśród swoich fanów.

  Jeśli piszesz kil­ka blo­gów i nie uda­je Ci się poświę­cać każ­de­mu z nich odpowied­niej ilo­ści uwa­gi może powi­nie­neś roz­wa­żyć zatrud­nie­nie zawo­do­we­go blog­gera? Wyna­jęty tekś­ciarz zadba o to by Twoi czytel­nicy reg­u­larnie mogli czy­tać cie­ka­we posty. Nie będziesz musiał zaprzą­tać sobie gło­wy zasa­da­mi orto­gra­fii i gra­matyki, wska­żesz tyl­ko intere­su­jący Cię temat i otrzy­masz atrak­cyj­ną, bezbłęd­nie zre­da­go­wa­ną notat­kę. W dodat­ku zawo­do­wy blog­ger zna wszys­tkie sekre­ty blo­gos­fery i na pew­no wie, jak uczy­nić Twój blog fir­mo­wy bar­dziej popu­lar­nym.

  9Po dziewiąte: Czasami warto płynąc pod prąd.
  - Kreatywność to największa wartość, każdego bloga.

  Ory­gi­nal­nym spo­so­bem na zwięk­sze­nie zain­tere­sowa­nia Twoim blo­giem jest zro­bi­e­nie cze­goś niebanal­nego. Daj upust swo­jej kreaty­wności. Możesz zamieś­cić wywiad z kimś zna­nym i sza­no­wa­nym w Two­jej bran­ży. Twoi czytel­nicy będą na pew­no zach­wyceni kon­kur­sem z atrak­cyjną nagro­dą (może być nią cie­ka­wy e-book, albo coś bar­dziej mate­ri­al­nego, zależ­nie od Twoich możli­wości). Taki ruch zag­waran­tuje napływ nowych czytel­ników, zachę­conych per­spek­tywą nagro­dy. Skutecznym, choć nie naj­tańszym spo­so­bem, będzie też wykupi­e­nie miej­sca reklam­owego w innych medi­ach (np. w pra­sie).

  10Po dziesiąte: Nie przesadzaj, z reklamami.
  - Piękno polega na zachowaniu odpowiednich proporcji.

  Prowadzisz blo­ga w celach zarob­ko­wych? Nie uspra­wie­dli­wia to umiesz­cza­nia dzie­sią­tek reklam, bane­rów inter­ne­to­wych czy iry­tu­ją­cych okie­nek, wyska­ku­ją­cych w nie­od­po­wied­nim momen­cie. W blo­gu naj­waż­niej­sze są war­to­ścio­we tre­ści. To one przy­cią­ga­ją czy­tel­ni­ków i pro­wo­ku­ją ich do pod­ję­cia z Tobą dys­ku­sji. Wszystko inne jest dozwo­lo­ne pod warun­kiem, że nie zakłó­ca odbio­ru tre­ści. Umieść więc rekla­my na bocz­nym pane­lu i nie zale­waj blo­ga bez­myśl­ny­mi tek­sta­mi, bo stra­cisz zain­te­re­so­wa­nie i zaufa­nie czy­tel­ni­ków. Spójrz jak tę kwe­stię roz­wią­zu­je blog zara­biaj na pisa­niu.

  Pisanie bloga firmowego. Najlepsze praktyki.

  Kliknij na intere­su­ją­cym Cię pyta­niu, aby roz­wi­nąć całą odpo­wiedź.

  O czym warto pisać na fir­mowym blogu?

  Oczy­wiś­cie naj­waż­niej­sza jest treść. Nie jej ilość, ale jakość. Inter­nauci nie będą wra­cać do Ciebie, jeśli nie zaofer­u­jesz im cie­ka­wych i uży­tecz­nych arty­ku­łów. Zdoby­wa­jąc nowych czytel­ników kreu­jesz ich świado­mość i tym samym zysku­jesz potenc­jal­nych klien­tów. Nie powie­laj na blo­gu fir­mowym tre­ści, któ­re już są na Two­jej stro­nie www. Blog to przede wszys­tkim miej­sce w któ­rym fir­ma zdo­by­wa olbrzy­mią wiary­god­ność, rela­cje z prac nad pro­jek­tami same ukła­da­ją się w uni­kal­ne stu­dia przy­pad­ków (Case Study). Życie fir­my powin­no być zawsze moty­wem prze­wod­nim, uzu­peł­ni­anym nową wie­dzą z dzie­dzi­ny, w któ­rej fir­ma może staw­iać się w świ­etle eks­per­ta. Abso­lut­nie nie nale­ży umiesz­czać cud­zych tek­stów bez poda­nia źró­dła! Takie dzi­ałanie to zwy­kła kra­dzież, wca­le nie­trud­na do zde­maskowa­nia. Nie rób z blo­ga tabl­icy ogło­szeń, zaśmie­co­nej rekla­mami i miga­ją­cymi ban­nerami. Jego głów­ną war­tość powin­ny sta­no­wić pub­likowane tre­ści. To one będą pro­wo­ko­wać inter­nautów do komen­towa­nia i linkowa­nia Two­jego blo­ga.

  Kto najlepiej poprowadzi fir­mowego bloga?

  Na co zwró­cić szczególną uwagę?

  Od czego powin­niśmy zacząć stworze­nie bloga?

  Czy warto inwest­ować w ory­gi­nalną grafikę?

  Out­sourc­ing bloga? To często spo­tykane rozwiązanie.

  Chcesz wiedzieć więcej, na temat tego jak pisać bloga?

  Jeśli jesteś zain­tere­sowany, wzro­stem ruchu na swo­jej stro­nie i budo­wa­niem sil­nego wiz­erunku w inter­ne­cie za pomo­cą eksper­ck­iej wie­dzy, daj nam o tym znać — tutaj.
  Z przy­jem­noś­cią poprowadz­imy strate­gię con­tent mar­ketingu dla Two­jej fir­my.

  Jeżeli masz cie­ka­we doświad­czenia w tema­cie pro­wa­dze­nia fir­mowych blo­gów, dołącz do dys­ku­sji na samym dole tej stro­ny. Jeżeli jesteś eks­per­tem w tym tema­cie i chcesz współpra­cować z owoc­nymi na sta­łe, lub free­lance, sko­rzys­taj ze stro­ny rekru­ta­cyjnej.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Prowokowanie działań
  W codzien­nych ścież­kach, potrze­bu­je­my małych przy­po­mnień, któ­re zmo­ty­wu­ją nas do dzia­ła­nia.
  Efektywne, zachę­ca­ją­ce kuk­sań­ce powin­ny zacze­piać ludzi tam, gdzie się znaj­du­ją.

  Na stro­nie może to być wyróż­nio­ny guzik, przy­po­mnie­nie mailem a nawet zwy­kły Tweet. Można tak­że wyko­rzy­stać czyn­ni­ki wywo­łu­ją­ce w try­bie offli­ne. Pomyśl o takich rodza­jach przy­po­mnień, któ­re moż­na usta­wić same­mu (SMS, komu­ni­ka­to­ry) Również wydruk, czy naklej­ka będą słu­żyć dokso­na­le jako przy­po­mnie­nie, by coś zro­bić.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę