Sprawdź, jak wybrać skutecznego copywritera.
Wolisz piękną treść czy piękną sprzedaż?

Znajdź i zweryfikuj właściwą osobę do napisania treści reklamowych Twojej firmy.

Co znajdziesz w artykule

  Świetny copy­writer może mieć więk­sze znacze­nie dla zwięk­szenia sprze­da­ży w Two­jej fir­mie, niż świet­ny hand­lowiec. W koń­cu mało któ­ry pra­cownik potra­fi prezen­tować ofer­tę Two­jej fir­my set­kom osób jed­nocześnie tak jak robi to treść na stro­nie inter­ne­towej.

  Ist­nieje ogrom­na róż­ni­ca pomię­dzy treś­ci­ami, któ­re dobrze brzmią, a tymi któ­re dobrze sprze­da­ją. Dlat­ego war­to dobrze zwery­fikować kandy­datów, któ­rzy będą pisać Twoje tek­sty reklam­owe. Pod­powiadamy jak w pro­sty spo­sób odróż­nić tych, któ­rzy świet­nie ściem­ni­ają, od tych któ­rzy świet­nie sprze­da­ją.

  Jacy ludzie piszą najbardziej skuteczne treści reklamowe?

  Może się wyda­wać, że dobre tre­ści reklam­owe piszą polo­ni­ści, dzi­en­nikarze czy wydaw­cy. Jed­nak nie jest to praw­dą. Choć wie­dzą dosko­na­le jak opo­wie­dzieć fas­cynu­jącą his­torię, wyko­nać redak­cję czy korek­tę tek­stu, to nie mają poję­cia, jak napi­sać sku­tecz­ną treść sprze­da­żo­wą.

  Ludzie, któ­rzy nie zgłębi­ają behaw­io­rystyki, psy­chologii i nie wpraw­iają się lata­mi w trud­nej sztu­ce upraszcza­nia, po pro­stu nie są w sta­nie stwo­rzyć sku­tecz­nej komu­nikacji. Tak jak higien­istka, któ­ra nie jest w sta­nie prze­pro­wa­dzić oper­acji na otwar­tym ser­cu.

  Gdyby chodz­iło tyl­ko o przekazy­wanie jak najwięk­szej ilo­ści infor­ma­cji w jak najm­niejszej ilo­ści słów, praw­dopodob­nie wszy­scy byli­by­śmy świet­nymi Copywriterami.

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych daje­my Ci gwa­ran­cję wzro­stu dzię­ki napi­sa­nym przez nas tre­ściom? Więcej klien­tów lub zwrot pie­nię­dzy.

  Dowiedz się wię­cej.

  Poznaj 4 proste sposoby szybkiej weryfikacji copywritera.

  To że treść zosta­ła napi­sa­na przez pro­fesjon­al­istę nie sta­no­wi gwa­ran­cji suk­ce­su.
  Sieć inter­ne­towa roi się od “pseu­do copy­writerów”, któ­rzy otwier­ają wła­sne dzi­ałal­ności nie mając ani odpowied­niej wie­dzy, ani wystar­cza­jącego doświad­czenia w tym zakre­sie. Zakładają swo­je stro­ny inter­ne­towe i ofer­ują tre­ści, któ­re mają rów­nie niską jakość co cenę.

  Nie dopusz­czaj do sytu­acji w któ­rej
  zgła­szasz się do oso­by z proś­bą o pomoc,
  a oka­zu­je się, że przez cały pro­jekt to Ty
  zmus­zony jesteś poma­gać jej.

  Copywriting, to sztu­ka sprze­da­wa­nia, a nie pisa­nia "ład­nie­brz­mią­cych" tre­ści.
  Aby uła­twić Ci zada­nie wybo­ru copyw­ri­te­ra przy­go­towal­iśmy listę kon­trolną, któ­ra poz­woli Ci dobrze zwery­fikować zlece­nio­dawcę. Zale­camy szcze­gól­ną ostroż­ność w powierza­niu waż­nych pro­jek­tów oso­bie, któ­rej posta­wa nie będzie odpo­wia­da­ła cho­ci­ażby jed­nemu z tych czte­rech punk­tów. Warto, być przy­go­to­wa­nym i wie­dzieć, jak pisać arty­ku­ły, tek­sty rekla­mo­we, czy jak pisać blo­ga.

  1. Oceń jego doświad­cze­nie za­wodowe
   i poz­naj doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia.Szukaj tek­stów, zbliżonych do tego, co chcesz uzyskać.

   Jakość poprzed­nich real­iza­cji będzie najlep­szą rekomen­dacją dla przy­szłe­go suk­ce­su we współ­pra­cy z Tobą. Dlat­ego koniecz­nie poproś go o pode­sła­nie przykład­owych real­iza­cji. Jeżeli ich nie ma, posta­raj się zas­tanowić dla­cze­go tak jest. Nie wahaj się zadz­wonić do jego klien­tów i zapy­tać o współ­pra­cę. Te kil­ka minut, czę­sto pozwa­la oszczę­dzić wie­le cza­su i pie­nię­dzy.

  2. Upewnij się, że masz
   do czynienia z pro­fesjon­al­istą. Najlepsi copy­writerzy to najczęś­ciej genialni handlowcy.

   Jeśli jego stro­na prze­ko­nu­je sła­bo, a roz­mowa z nim przy­pom­ina mono­log, to praw­dopodob­nie nic dobre­go z tej współ­pra­cy nie będzie. Osoba, któ­ra nie ma prob­lemów ze zna­jo­moś­cią reguł mar­ketingowych, w prak­tyce będzie czę­sto jedy­nym sen­sownym wybo­rem. Ustal z copy­writerem ori­en­ta­cyjną datę ukoń­cze­nia pro­jektu. Dobry tekst reklam­owy na jutro? — To może być tyl­ko sło­wo­tok pisa­ny od ręki. Podz­iękuj takie­mu pro­fe­sjo­na­li­ście.

  3. Sprawdź dokład­nie jego stronę.Czu­jesz, że dzi­ała na Ciebie jak magnes i trudno się
   jej oprzeć, czy masz wraże­nie, że jest jedną z wielu…

   Można pomy­śleć, że wszys­tko, co copy­writer przed­stawia na swo­jej stro­nie, jest napi­sa­ne tyl­ko po to, aby zdo­być nowych klien­tów. Możemy jed­nak z tych tek­stów dowie­dzieć się o wie­le wię­cej na jego temat, np. w jaki spo­sób inter­pre­tuje on dane pro­jek­ty.

  4. Upewnij się, że się rozu­miecie.Oceń, czy i w jakim stop­niu Twój potenc­jalny kandy­dat rozu­mie zakres tem­atu i kon­tekst Two­jego projektu.

   Dobry copy­writer zada Ci wie­le mądrych pytań, aby póź­niej nie było jakichkol­wiek nie­jas­ności. Jeżeli do wyko­na­nia Two­jego pro­jektu koniecz­na jest zna­jo­mość zasad, jaki­mi rzą­dzą się współ­cze­sne ryn­ki, koniecz­nie sprawdź swo­jego copy­writ­era. Zdarza się, że pro­fesjon­al­iści posłu­gu­ją się swo­istym socjolek­tem bran­żo­wym i cięż­ko jest ich zrozu­mieć. Spróbuj go jed­nak wypy­tać o te wszel­kie obco brzmią­ce dla ucha neol­o­gizmy. Powinien chęt­nie podzie­lić się z Tobą swo­ją wie­dzą. Dobry copy­writer zro­bi to w pro­sty i zrozu­mi­ały dla Ciebie spo­sób.

  Jak długo trwa realizacja pojedynczego zlecenia?
  Treści napisane bez wysiłku, czyta się bez przyjemności.

  Wolisz otrzy­mać sła­bą treść na jutro czy porząd­ną w przy­szłym tygod­niu? Zazwyczaj pod­czas pier­wszego kon­taktu z klien­tem copy­writer może mieć prob­lemy z dokład­nym ustal­e­niem, na kie­dy będzie mógł wyko­nać dany pro­jekt. W naszym przy­padku czas oczeki­wa­nia to nawet kil­ka dni, zanim zaj­mie­my się nowym pro­jek­tem.

  Dobry facho­wiec zawsze ma dużo pra­cy, dzię­ki rekomen­dacjom poprzed­nich klien­tów. Dlat­ego jeże­li tra­fisz na copy­writ­era, wol­nego „od ręki” to znak, że coś może być nie tak z jego doświad­cze­niem lub jakoś­cią jego pra­cy. Dokład­nie sprawdź jego kom­pe­tencje i wypy­taj o przy­czynę tego sta­nu rze­czy.

  Copywriter cennik.
  Czyli od czego rozpocząć udaną współpracę?

  Dobry copy­writer sam zada Ci wła­ści­we pyta­nia, któ­re poz­wolą mu roz­po­cząć pra­cę.
  Możesz spo­dzie­wać się pytań o kon­ku­ren­cję, pozy­cję ceno­wą i prze­wa­gę konkuren­cyjną. W Owoc­nych bada­nia i anal­iza dokony­wane są na wie­lu płaszczyz­nach. Zawsze budu­jemy pro­fil ide­al­nego kon­sumenta tak, aby nie obcią­żać klien­tów dodat­ko­wą pra­cą. Jed­nak wie­my, że nie wszy­scy mają w zwy­cza­ju odra­biać cza­so­chłon­ne zada­nie domo­we, dlat­ego war­to zapy­tać przy­szłe­go kon­tra­hen­ta, czy będzie dokony­wał jakichkol­wiek ana­liz i w jaki spo­sób będzie prze­pro­wa­dzał anal­izę Two­jego biz­ne­su.

  Zas­tanów się dobrze cze­go oczeku­jesz. God­nego nagro­dy nobla, dzie­ła sztu­ki lit­er­ack­iej ,
  czy tre­ści któ­ra fak­ty­cznie pod­nosi wskaź­ni­ki
  sprze­da­ży Twoich pro­duk­tów i usług.

  Dzięki temu następ­nym razem będziesz miał już kom­pe­tent­nego pra­cown­ika, któ­re­mu nie będziesz musiał wszys­tkiego od nowa tłu­maczyć. Copy­writerowi rów­nież będzie zale­ża­ło na tym, aby nadal dla Ciebie pra­cować oraz na Twoich ref­er­enc­jach. Mam nadzie­ję, że powyż­sza lista pomo­że Ci wybrać odpowied­niego kandy­data. Oczy­wiś­cie z przy­jem­noś­cią zaprezen­tu­jemy Tobie nasze możli­wości w dzie­dzi­nie pro­jek­towa­nia tre­ści — wystar­czy roz­po­cząć tutaj.

  Jeżeli masz Ciekawe doświad­czenia zwią­za­ne z wybo­rem copy­writ­era, pro­szę podziel się nimi w komen­tarzach na dole tej stro­ny. Jeśli chcesz poznać nasz cen­nik usług, po pro­stu daj nam o tym znać.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Ciekawość
  Ludzie zachę­ce­ni nie­wiel­ką ilo­ścią inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji będą chcie­li dowie­dzieć się wię­cej!
  Kiedy możesz wstrzy­mać się z poda­wa­niem wszyst­kich infor­ma­cji? Które mia­ły­by to być infor­ma­cje?

  Wyjaw tyl­ko tyle, by wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie i zachęć do pod­ję­cia następ­ne­go kro­ku. Możesz tak­że wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie robiąc coś nie­spo­dzie­wa­ne­go – ludzie zosta­ną na tyle dłu­go, by dowie­dzieć się, co się dzie­je. To tak, jak intry­gu­ją nas zagad­ki.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę