Sprawdź, jak wybrać skutecznego copywritera.
Wolisz piękną treść czy piękną sprzedaż?

Znajdź i zweryfikuj właściwą osobę do napisania treści reklamowych Twojej firmy.

  • Jak-wybrac-copywritera
Co znajdziesz w artykule

  Świetny copy­writer może mieć więk­sze znacze­nie dla zwięk­szenia sprze­daży w Two­jej fir­mie, niż świetny hand­lowiec. W końcu mało który pra­cownik potrafi prezen­tować ofertę Two­jej firmy set­kom osób jed­nocześnie tak jak robi to treść na stro­nie inter­ne­towej.

  Ist­nieje ogromna róż­nica pomię­dzy treś­ci­ami, które dobrze brzmią, a tymi które dobrze sprze­dają. Dlat­ego warto dobrze zwery­fikować kandy­datów, któ­rzy będą pisać Twoje tek­sty reklam­owe. Pod­powiadamy jak w pro­sty spo­sób odróż­nić tych, któ­rzy świet­nie ściem­ni­ają, od tych któ­rzy świet­nie sprzedają.

  Jacy ludzie piszą naj­bar­dziej sku­teczne tre­ści reklamowe?

  Może się wyda­wać, że dobre tre­ści reklam­owe piszą polo­ni­ści, dzi­en­nikarze czy wydawcy. Jed­nak nie jest to prawdą. Choć wie­dzą dosko­nale jak opo­wie­dzieć fas­cynu­jącą his­torię, wyko­nać redak­cję czy korektę tek­stu, to nie mają poję­cia, jak napi­sać sku­teczną treść sprze­da­żową.

  Ludzie, któ­rzy nie zgłębi­ają behaw­io­rystyki, psy­chologii i nie wpraw­iają się latami w trud­nej sztuce upraszcza­nia, po pro­stu nie są w sta­nie stwo­rzyć sku­tecz­nej komu­nikacji. Tak jak higien­istka, która nie jest w sta­nie prze­pro­wa­dzić oper­acji na otwar­tym sercu.

  Gdyby chodz­iło tylko o przekazy­wanie jak najwięk­szej ilo­ści infor­ma­cji w jak najm­niejszej ilo­ści słów, praw­dopodob­nie wszy­scy byli­by­śmy świet­nymi Copywriterami.

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych dajemy Ci gwa­ran­cję wzro­stu dzięki napi­sa­nym przez nas tre­ściom? Więcej klien­tów lub zwrot pie­nię­dzy.

  Dowiedz się wię­cej.

  Poznaj 4 pro­ste spo­soby szyb­kiej wery­fi­ka­cji copywritera.

  To że treść została napi­sana przez pro­fesjon­al­istę nie sta­nowi gwa­ran­cji suk­cesu.
  Sieć inter­ne­towa roi się od “pseudo copy­writerów”, któ­rzy otwier­ają wła­sne dzi­ałal­ności nie mając ani odpowied­niej wie­dzy, ani wystar­cza­jącego doświad­czenia w tym zakre­sie. Zakładają swoje strony inter­ne­towe i ofer­ują tre­ści, które mają rów­nie niską jakość co cenę.

  Nie dopusz­czaj do sytu­acji w któ­rej
  zgła­szasz się do osoby z prośbą o pomoc,
  a oka­zuje się, że przez cały pro­jekt to Ty
  zmus­zony jesteś poma­gać jej.

  Copywriting, to sztuka sprze­da­wa­nia, a nie pisa­nia "ład­nie­brz­mią­cych" tre­ści.
  Aby uła­twić Ci zada­nie wyboru copyw­ri­tera przy­go­towal­iśmy listę kon­trolną, która poz­woli Ci dobrze zwery­fikować zlece­nio­dawcę. Zale­camy szcze­gólną ostroż­ność w powierza­niu waż­nych pro­jek­tów oso­bie, któ­rej postawa nie będzie odpo­wia­dała cho­ci­ażby jed­nemu z tych czte­rech punk­tów. Warto, być przy­go­to­wa­nym i wie­dzieć, jak pisać arty­kuły, tek­sty rekla­mowe, czy jak pisać bloga.

  1. Oceń jego doświad­cze­nie za­wodowe
   i poz­naj doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia.Szukaj tek­stów, zbli­żo­nych do tego, co chcesz uzyskać.

   Jakość poprzed­nich real­iza­cji będzie najlep­szą rekomen­dacją dla przy­szłego suk­cesu we współ­pracy z Tobą. Dlat­ego koniecz­nie poproś go o pode­sła­nie przykład­owych real­iza­cji. Jeżeli ich nie ma, posta­raj się zas­tanowić dla­czego tak jest. Nie wahaj się zadz­wonić do jego klien­tów i zapy­tać o współ­pracę. Te kilka minut, czę­sto pozwala oszczę­dzić wiele czasu i pieniędzy.

  2. Upewnij się, że masz
   do czy­nie­nia z pro­fesjon­al­istą. Najlepsi copy­writerzy to najczęś­ciej genialni handlowcy.

   Jeśli jego strona prze­ko­nuje słabo, a roz­mowa z nim przy­pom­ina mono­log, to praw­dopodob­nie nic dobrego z tej współ­pracy nie będzie. Osoba, która nie ma prob­lemów ze zna­jo­moś­cią reguł mar­ketingowych, w prak­tyce będzie czę­sto jedy­nym sen­sownym wybo­rem. Ustal z copy­writerem ori­en­ta­cyjną datę ukoń­cze­nia pro­jektu. Dobry tekst reklam­owy na jutro? — To może być tylko sło­wo­tok pisany od ręki. Podz­iękuj takiemu profesjonaliście.

  3. Sprawdź dokład­nie jego stronę.Czu­jesz, że dzi­ała na Ciebie jak magnes i trudno się
   jej oprzeć, czy masz wraże­nie, że jest jedną z wielu…

   Można pomy­śleć, że wszys­tko, co copy­writer przed­stawia na swo­jej stro­nie, jest napi­sane tylko po to, aby zdo­być nowych klien­tów. Możemy jed­nak z tych tek­stów dowie­dzieć się o wiele wię­cej na jego temat, np. w jaki spo­sób inter­pre­tuje on dane projekty.

  4. Upewnij się, że się rozu­miecie.Oceń, czy i w jakim stop­niu Twój potenc­jalny kandy­dat rozu­mie zakres tem­atu i kon­tekst Two­jego projektu.

   Dobry copy­writer zada Ci wiele mądrych pytań, aby póź­niej nie było jakichkol­wiek nie­jas­ności. Jeżeli do wyko­na­nia Two­jego pro­jektu konieczna jest zna­jo­mość zasad, jakimi rzą­dzą się współ­cze­sne rynki, koniecz­nie sprawdź swo­jego copy­writ­era. Zdarza się, że pro­fesjon­al­iści posłu­gują się swo­istym socjolek­tem bran­żo­wym i ciężko jest ich zrozu­mieć. Spróbuj go jed­nak wypy­tać o te wszel­kie obco brzmiące dla ucha neol­o­gizmy. Powinien chęt­nie podzie­lić się z Tobą swoją wie­dzą. Dobry copy­writer zrobi to w pro­sty i zrozu­mi­ały dla Ciebie sposób.

  Jak długo trwa reali­za­cja poje­dyn­czego zle­ce­nia?
  Treści napi­sane bez wysiłku, czyta się bez przyjemności.

  Wolisz otrzy­mać słabą treść na jutro czy porządną w przy­szłym tygod­niu? Zazwyczaj pod­czas pier­wszego kon­taktu z klien­tem copy­writer może mieć prob­lemy z dokład­nym ustal­e­niem, na kiedy będzie mógł wyko­nać dany pro­jekt. W naszym przy­padku czas oczeki­wa­nia to nawet kilka dni, zanim zaj­miemy się nowym projektem.

  Dobry facho­wiec zawsze ma dużo pracy, dzięki rekomen­dacjom poprzed­nich klien­tów. Dlat­ego jeżeli tra­fisz na copy­writ­era, wol­nego „od ręki” to znak, że coś może być nie tak z jego doświad­cze­niem lub jakoś­cią jego pracy. Dokład­nie sprawdź jego kom­pe­tencje i wypy­taj o przy­czynę tego stanu rzeczy.

  Copywriter cen­nik.
  Czyli od czego roz­po­cząć udaną współpracę?

  Dobry copy­writer sam zada Ci wła­ściwe pyta­nia, które poz­wolą mu roz­po­cząć pracę.
  Możesz spo­dzie­wać się pytań o kon­ku­ren­cję, pozy­cję cenową i prze­wagę konkuren­cyjną. W Owoc­nych bada­nia i anal­iza dokony­wane są na wielu płaszczyz­nach. Zawsze budu­jemy pro­fil ide­al­nego kon­sumenta tak, aby nie obcią­żać klien­tów dodat­kową pracą. Jed­nak wiemy, że nie wszy­scy mają w zwy­czaju odra­biać cza­so­chłonne zada­nie domowe, dlat­ego warto zapy­tać przy­szłego kon­tra­henta, czy będzie dokony­wał jakichkol­wiek ana­liz i w jaki spo­sób będzie prze­pro­wa­dzał anal­izę Two­jego biznesu.

  Zas­tanów się dobrze czego oczeku­jesz. God­nego nagrody nobla, dzieła sztuki lit­er­ack­iej ,
  czy tre­ści która fak­ty­cznie pod­nosi wskaź­niki
  sprze­daży Twoich pro­duk­tów i usług.

  Dzięki temu następ­nym razem będziesz miał już kom­pe­tent­nego pra­cown­ika, któ­remu nie będziesz musiał wszys­tkiego od nowa tłu­maczyć. Copy­writerowi rów­nież będzie zale­żało na tym, aby nadal dla Ciebie pra­cować oraz na Twoich ref­er­enc­jach. Mam nadzieję, że powyż­sza lista pomoże Ci wybrać odpowied­niego kandy­data. Oczy­wiś­cie z przy­jem­noś­cią zaprezen­tu­jemy Tobie nasze możli­wości w dzie­dzi­nie pro­jek­towa­nia tre­ści — wystar­czy roz­po­cząć tutaj.

  Jeżeli masz Ciekawe doświad­czenia zwią­zane z wybo­rem copy­writ­era, pro­szę podziel się nimi w komen­tarzach na dole tej strony. Jeśli chcesz poznać nasz cen­nik usług, po pro­stu daj nam o tym znać.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Logika afektu
  Nasze aktu­alne emo­cje mają wpływ na naszą ocenę sytu­acji i podej­mo­wane przez nas decyzje.
  Nawet w naj­bar­dziej racjo­nal­nych momen­tach emo­cje wciąż rzą­dzą naszym zacho­wa­niem. Jak więc sty­mu­lo­wać okre­ślone emo­cje?

  Naprawdę wspa­niałe pierw­sze wra­że­nie może zre­kom­pen­so­wać póź­niej­sze błędy. A gdy jeste­śmy bar­dziej zre­lak­so­wani łatwiej jest zna­leźć roz­wią­za­nia i obej­ścia pro­ble­mów. Wykorzystaj este­tykę i język, by wywo­łać efekt humo­ry­styczny, wzbu­dzić strach lub przyjemność.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę