Sprawdzone strategie namingowe dla firm konsultingowych, które wygrywają z konkurencją.

Biorąc pod uwagę wszyst­kie nie­dawne zawi­ro­wa­nia w gospo­darce, wielu doświad­czo­nych spe­cja­li­stów śred­niego i wyż­szego szcze­bla roz­po­czyna wła­sną dzia­łal­ność, wyko­rzy­stu­jąc swoje zdol­no­ści do samo­dziel­nego kre­owa­nia przy­szło­ści i decy­do­wa­nia o wła­snym losie. Gdy nad­szedł czas zas na „zrób to sam” nie wszy­scy mają wła­ściwe infor­ma­cje na temat tego, jak nazwać firmę kon­sul­tin­gową, by osią­gnąć suk­ces.

Bez obaw, jeste­śmy tu by Ci pomóc, poni­żej przed­sta­wiamy frag­ment meto­do­lo­gii, two­rze­nia nazw w branży kon­sul­tin­go­wej. Napisaliśmy wiele publi­ka­cji na temat pro­fe­sjo­nal­nego namingu firm, oraz przy­ta­cza­li­śmy wiele odpo­wie­dzi na pyta­nie jak nazwać firmę. W tej tre­ści bie­rzemy pod lupę nazwy sek­tora kon­sul­tin­go­wego. Jeśli po lek­tu­rze, uznasz, że potrzebne jest Ci wspar­cie, czuj się swo­bod­nie pyta­jąc nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę two­rze­nia dobrej nazwy dla Twojego biz­nesu. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

W świe­cie kon­sul­tin­go­wej hiper­kon­ku­ren­cji zado­wa­la­nie
się nazwi­skiem, rzadko jest dobrą stra­te­gią namingową.

Dla firm kon­sul­tin­go­wych i start-upów nie­wiele jest rze­czy waż­niej­szych niż nazwa.
Bez sil­nej i przy­cią­ga­ją­cej uwagi toż­sa­mo­ści marki, więk­szość firm tonie w morzu podob­nie brzmią­cych, opi­so­wych lub nie­po­sia­da­ją­cych zna­cze­nia nazw. Najczęstszym błę­dem jest po pro­stu wyko­rzy­sta­nie ini­cja­łów lub nazwi­ska (np. Spółka FJZ lub R.Kowalski Consulting).

Te nazwy nie tylko nie zapa­dają w pamięć, ale sta­no­wią dodat­kową prze­szkodę, gdy firma się roz­wija, wła­ści­ciel chce zna­leźć part­nera lub sprze­dać firmę. Który przed­się­biorca chciałby mieć nazwi­sko kogoś innego na drzwiach wej­ścio­wych? Nikt, chyba że nazwa brzmi E.F. Hutton albo w ciągu poko­leń zapra­co­wała na swoją repu­ta­cję. Większość nowych firm nie może sobie pozwo­lić na luk­sus kre­owa­nia prze­sła­nia marki. Jakie są więc stra­te­gie namin­gowe dla kon­sul­tan­tów, które z pew­no­ścią przy­czy­nią się do ich suk­cesu? Rzućmy na nie okiem. Wielka kon­sul­tin­gowa czwórka nie jest pozba­wiona przy­kła­dów nazw pocho­dzą­cych od nazwisk. Ale prawda jest taka, że powsta­wały one w cza­sach, gdy kon­sul­ting był nie­bie­skim oce­anem pozba­wio­nym konkurencji.

konsulting-przyklady

Wcześniej Deloitte & Touche

konsulting

Wcześniej Ernst & Young - powstała z połą­cze­nia Ernst & Whinney i Arthur Young

nazwa-konsulting

Wcześniej PricewaterhouseCoopers

nazwa-konsultingowa

Powstała w wyniku połą­cze­nia Peat Marwick International i Grupy KMG

? Czy zatem lite­rowy skrót jest wła­ściwą odpo­wie­dzą?
Tak dla firm o kli­ku­dzie­się­cio­let­niej, ugrun­to­wa­nej pozy­cji i tra­dy­cji.
Nie dla nowych star­tu­pów. Przypadkowe litery to naj­trud­niej
zapa­mię­ty­wane ciągi zna­ków na świecie.

Nazwa dla firmy kon­sul­tin­go­wej – cztery klu­czowe pytania.

Chcecie stwo­rzyć nową nazwę dla firmy zaj­mu­ją­cej się kon­sul­tin­giem? Zadajcie sobie te cztery ważne pyta­nia, zanim roz­pocz­nie­cie. Pierwszym kro­kiem w bran­dingu firmy kon­sul­tin­go­wej jest zde­fi­nio­wa­nie jej celów. Oto cztery klu­czowe pyta­nia, które wyja­śnią wasze cele…

 1. Chcecie, by nazwa waszej firmy się wyróż­niała, czy żeby się dopasowywała?

  To pyta­nie może się wyda­wać pod­chwy­tliwe, ale nie ma na nie dobrej ani złej odpo­wie­dzi. Niektórzy nowi kon­sul­tanci chcą przede wszyst­kim zyskać akcep­ta­cję w branży, wolą więc zacząć od nazwy, która brzmi wia­ry­god­nie i od samego początku jest usta­bi­li­zo­wana. Jeżeli tak jest i w waszym przy­padku, spró­buj­cie poszu­kać innych firm w branży, aby poznać nomen­kla­turę uży­waną na waszym polu dzia­łal­no­ści.

  Jeżeli chce­cie być zauwa­żeni, zrób­cie coś innego niż wszy­scy w branży! Spójrzcie na nazwy firm w waszym obsza­rze dzia­łal­no­ści i wyko­rzy­staj­cie namin­gowe stra­te­gie prze­szka­dza­nia. Na przy­kład, jeżeli nie­mal każdy w waszej kate­go­rii używa nazw wła­snych, wyko­rzy­staj­cie meta­forę do prze­ka­za­nia cech waszej firmy. Albo spró­buj­cie wyko­rzy­stać słowa z pozy­tyw­nymi kono­ta­cjami do stwo­rze­nia zupeł­nie nowej toż­sa­mo­ści. Upewnijcie się tylko, że potra­fi­cie uza­sad­nić taką nazwę w spo­sób, który wywoła głęb­szą roz­mowę na temat waszej firmy.

 2. Czy spraw­dzi­li­ście wszyst­kie możliwości?

  Właściciele nowych biz­ne­sów czę­sto są sfru­stro­wani i znie­chę­ceni, gdy mają nazwać swoją firmę, dla­tego że wypró­bo­wali tylko jedną lub dwie stra­te­gie namin­gowe. Wielokrotnie two­rzyli listy z dosłow­nymi /funkcjonalnym nazwami (np. Custom Software Consulting), gdy oka­zy­wało się, że dla takiej nazwy nie ma wol­nej domeny. Albo wyko­rzy­stali oczy­wi­ste meta­fory (np. Herkules czy Jaguar) i zna­leźli dzie­siątki firm o podob­nych nazwach. Sęk w tym, by wyko­rzy­stać kilka metod. Wśród nich są…

  • Kluczowe cechy – Firmę bro­ker­ską nazwa­li­śmy na przy­kład Nobilis Broker, ponie­waż firma chciała wpro­wa­dzić usługi bro­ker­skie zupeł­nie nowego poziomu. Usługi godne Nobla. Czy ist­nieje jakaś domi­nu­jąca korzyść, którą zapew­nia­cie i może­cie wkom­po­no­wać w swoją nazwę?

  • Wymyślone nazwy – To ulu­biona kate­go­ria kon­sul­tan­tów, ale bądź­cie ostrożni. W pogoni za nową nazwą łatwo się zapę­dzić i tak prze­krę­cić pisow­nię i prze­sła­nie, że będą zupeł­nie nie­ja­sne. Wykorzystywanie frag­men­tów łaciń­skich słów i nie­ja­snych odnie­sień jest w porządku, o ile nazwę nadal można łatwo wypo­wie­dzieć i zapi­sać. Małe firmy mają tę prze­wagę, że prze­ka­zują prze­sła­nie firmy oso­bi­ście, przez tele­fon lub na kon­fe­ren­cji bran­żo­wej. Jednak nie prze­sadź­cie.

  ”Jeśli zauwa­ży­cie, że cią­gle musi­cie
  lite­ro­wać swoją nazwę lub popra­wiać jej
  pisow­nię, to zna­czy, że kiep­sko wybra­li­ście.”


  Pamiętajcie, że nazwa może być wymy­ślona, ale jed­no­cze­śnie może komu­ni­ko­wać jakieś zna­cze­nie. Możecie więc prze­ka­zać jakąś cechę, nawet jeśli wasza nazwa to wymy­ślone słowo (np. Verizon koja­rzy się z hory­zon­tem, Agilent – ze sło­wem agile, czyli zwinny itd.).

  • Opisowe nazwy hybrydy – Te nazwy łączą w sobie słowo opi­su­jące branżę i słowo wywo­łu­jące emo­cje. Do przy­kła­dów można zali­czyć takie firmy, jak Emisstar, kon­sul­tan­tów w branży kon­troli emi­sji szko­dli­wych sub­stan­cji. Do dużych marek sto­su­ją­cych tę stra­te­gię należą JetBlue i CarMax. Jeżeli wyko­rzy­sta­cie to podej­ście, upew­nij­cie się, że wasze słowo opi­su­jące branżę nie zmieni się z cza­sem.

  • Metafory – Mówi się, że obraz wyraża wię­cej niż tysiąc słów, dla­tego meta­fora to świetny spo­sób na prze­ka­za­nie wielu cech firmy za pomocą jed­nego obrazu. Nazwy takie jak Jaguar, Puma, Caterpillar to meta­fory w czy­stej postaci.

 3. Czy nada­li­ście prio­ry­tet temu, czego chcecie?

  Stwórzcie listę naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków moty­wu­ją­cych wasze wyzwa­nie namin­gowe, żeby­ście z osta­tecz­nej listy mogli wybrać nazwę, która speł­nia wasze naj­waż­niej­sze kry­te­ria. Cały pro­ces może się czę­sto wyda­wać nie­ja­sny i cha­otyczny po prze­dłu­ża­ją­cych się poszu­ki­wa­niach nazwy, kiedy wszyst­kie nazwy zaczy­nają brzmieć tak samo. Upewnijcie się więc jesz­cze zanim zacznie­cie, że wie­cie, co chce­cie osią­gnąć. To pomoże wam, gdy wybije trze­cia nad ranem, oczy zaczną zacho­dzić wam mgłą, a współ­mał­żo­nek nie będzie już chcieć wysłu­chi­wać waszych pomy­słów. Nowo zało­żona firma kon­sul­tin­gowa sta­nowi wspa­niałą pustą kartkę, na któ­rej można stwo­rzyć swoją opo­wieść. Poświęćcie czas na usta­le­nie, co jest naj­waż­niej­sze w tej historii.

 4. Czy macie szer­szy obraz sytuacji?

  Stwórzcie krótką listę ulu­bio­nych nazw i prze­te­stuj­cie je. Upewnijcie się, że do testów wybie­rze­cie ludzi, któ­rzy albo należą do waszego poten­cjal­nego rynku, albo znają się na dobrym bran­dingu. Zamiast losowo rzu­cać nazwami, stwórz­cie dla każ­dej z nich jakiś kon­tekst, żeby nazwa miała do czego paso­wać, gdy zosta­nie wypo­wie­dziana. Wiele marek więk­szych firm brzmia­łoby bez wyrazu, gdyby zostały tylko wypo­wie­dziane. Większość ludzi, pękła by ze śmie­chu, gdyby usły­szała pro­po­zy­cję nazwy “Jabłko”. (Tu znaj­dziesz świetne frag­menty fil­mów na ten temat).

  ”Zdecydujcie, czy chce­cie się dopa­so­wać,
  czy wyróż­niać, wyko­rzy­staj­cie kilka stra­te­gii
  namin­go­wych, nadaj­cie prio­ry­tety swoim
  wyma­ga­niom i prze­te­stuj­cie swoje pomy­sły,
  a będzie­cie na dobrej dro­dze do stwo­rze­nia wspa­nia­łej nazwy dla firmy konsultingowej.”

Jeśli zabrak­nie wam słowa…

Zawsze może­cie wziąć pod uwagę usługi pro­fe­sjo­nal­nych firm zaj­mu­ją­cych się namin­giem. Oczywiście z przy­jem­no­ścią przed­sta­wimy Ci naszą ofertę. Wystarczy zadzwo­nić 600 970 980, lub napi­sać. Jeśli inte­re­sują Cię przy­kłady nazw, które stwo­rzy­li­śmy do tej pory, można zoba­czyć je tutaj.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Donald Trump
CEO Trump Organization.
Prawdziwy Amerykański
Multimiliarder i showman.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Grupowanie
Informacje uło­żone w zna­jome i roz­sądne grupy są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapamiętania.
Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze grupy spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

Jeśli cho­dzi o wyuczone zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­mego dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poranne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­jają w umy­śle zwy­czaje, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obszary, które warto ulepszyć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę