Dobre nazwy firm. Zobacz przykłady i stwórz własną.

Dobra nazwa firmy jest rów­nie waż­nym atu­tem przed­się­bior­stwa, co dore pro­dukty czy świetne usługi. Gdy klienci sły­szą lub widzą dobrą nazwę firmy, natych­miast wyra­biają sobie pozy­tywną opi­nię o jako­ści pro­duk­tów czy usług. Wybór ory­gi­nal­nej nazwy, która będzie paso­wała do firmy i pre­zen­to­wała taki wize­ru­nek, na jakim wam zależy, wymaga czasu i przemyślenia.

Jak wyglą­dają przy­kłady dobrych nazw firm w praktyce?

dobre-nazwy-firm-w-praktyce

W krzy­wym zwier­cia­dle: Praktyka Polskich nazwy firm.

nazwa-firmy-smiech

Jak zazwy­czaj two­rzy się ory­gi­nalne nazwy firm?

Jeśli poważ­nie myślisz o nazwie dla swo­jej firmy, pole­camy nasz prze­wod­nik po Namingu, lub nasz opis kre­atyw­nego pro­cesu jak nazwać nową firmę. Pomysły i pod­po­wie­dzi. Oczywiście zawsze możesz popro­sić nas o pomoc. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Poniżej przed­sta­wiamy skró­cony opis 5 pod­sta­wo­wych kie­run­ków pro­jek­to­wych, które mogą Cię zainspirować.

Kierunek 1: Osobiste

Wielu wła­ści­cieli decy­duje się wybrać swoje imię i nazwi­sko na nazwę firmy. Ta metoda spraw­dza się, gdy jest się zna­nym w spo­łecz­no­ści lub branży, w któ­rej się pra­cuje. Możecie wyko­rzy­stać pełne imię I nazwi­sko, np. Galeria Sztuki Anny Kowalskiej, albo samo nazwi­sko, np. Usługi Prawne Nowaka. Właśnie od nazwi­ska pocho­dzi więk­szość dobrych nazw firm moto­ry­za­cyj­nych. Jak Fiat, Ferrari, Medcedes czy Citroen.

Kierunek 2: Opisowe

Ta kate­go­ria nazw firmy defi­niuje branżę, w któ­rej dzia­ła­cie. Nazwa „Usługi Acme” nie podaje żad­nych wska­zó­wek co do tego, czym zaj­muje się firma. „Acme Catering” albo „Acme Marketing” mówią klien­towi, co ofe­ruje firma. Nazwa firmy może opi­sy­wać ofe­ro­wane pro­dukty lub usługi albo odno­sić się do wyspe­cja­li­zo­wa­nych ryn­ków. Na przy­kład jasno widać, że firma „Acme - Catering Weselny” zaj­muje się obsługą cate­rin­gową wesel.

Kierunek 3: Lokalne

Nazwa firmy może zawie­rać nazwy obsłu­gi­wa­nych obsza­rów, jak na przy­kład mia­sto, osie­dle czy ulica. Przykładem mogą być „Cukiernia Gdańska” lub „Keczup Włocławek”.

Kierunek 4: Tematyczne

Nazwa firmy pre­zen­tuje wasz wize­ru­nek. Wiele firm ofe­ruje podobne usługi, ale mają mniej pro­fe­sjo­nalne albo po pro­stu dzi­waczne nazwy i dla­tego będą prze­ma­wiać do innych klien­tów. Przykładowo nazwa „Obiadki u Mamy” prze­ka­zuje inny wize­ru­nek niż „Bar Agata”.

Kierunek 5: Oryginalnie

Jeśli nazwa han­dlowa nie jest zastrze­żona, możemy ją wyko­rzy­stać jako nazwę firmy. Jednak wyko­rzy­sta­nie ist­nie­ją­cej nazwy może być zaka­zane w pew­nych kra­jach, a już na pewno spo­wo­duje zamie­sza­nie. W pro­wa­dze­niu biz­nesu cho­dzi o uni­kal­ność, więc trzeba wybrać nazwę, która nie jest zajęta. Przejrzyj wykazy zare­je­stro­wa­nych przed­się­biorstw i reje­stry Urzędu Patentowego, spisy KRS aby upew­nić się, że nazwa, którą chcesz wyko­rzy­stać, nie jest już praw­nie chroniona.

Kierunek bonu­sowy: Profesjonalnie

Choć stwo­rze­nie dobrej nazwy firmy, jest dziś sza­le­nie ważne, to wcale nie jest łatwe.
W swo­jej prak­tyce zapro­jek­to­wa­li­śmy, już dzie­siątki dobrych nazw. Pomogliśmy wielu fir­mom i z przy­jem­no­ścią pomo­żemy także i Tobie. Zapytaj nas o bez­płatną wycenę opra­co­wa­nia dobrej nazwy dla Twojego biz­nesu. Zadzwoń: 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony czas
Ograniczony czas na pod­ję­cie decy­zji zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo uczestnictwa.
Powszechnie wyko­rzy­sty­wany w zachę­ca­niu do zakupu ogra­ni­czony czas trwa­nia może być także wyko­rzy­stany do kształ­to­wa­nia codzien­nych zacho­wań.

Ustal ogra­ni­czony czas do pod­ję­cia okre­ślo­nych dzia­łań. Udostępnij nagrody tylko w okre­ślo­nym cza­sie lub stwórz opcje, które zni­kają, jeśli dzia­ła­nie nie zosta­nie pod­jęte w okre­ślo­nym czasie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę