Dobre nazwy firm. Zobacz przykłady i stwórz własną.

Dobra nazwa fir­my jest rów­nie waż­nym atu­tem przed­się­bior­stwa, co dore pro­duk­ty czy świet­ne usłu­gi. Gdy klien­ci sły­szą lub widzą dobrą nazwę fir­my, natych­miast wyra­bia­ją sobie pozy­tyw­ną opi­nię o jako­ści pro­duk­tów czy usług. Wybór ory­gi­nal­nej nazwy, któ­ra będzie paso­wa­ła do fir­my i pre­zen­to­wa­ła taki wize­ru­nek, na jakim wam zale­ży, wyma­ga cza­su i prze­my­śle­nia.

Jak wyglądają przykłady dobrych nazw firm w praktyce?

dobre-nazwy-firm-w-praktyce

W krzywym zwierciadle: Praktyka Polskich nazwy firm.

nazwa-firmy-smiech

Jak zazwyczaj tworzy się oryginalne nazwy firm?

Jeśli poważ­nie myślisz o nazwie dla swo­jej fir­my, pole­ca­my nasz prze­wod­nik po Namingu, lub nasz opis kre­atyw­ne­go pro­ce­su jak nazwać nową fir­mę. Pomysły i pod­po­wie­dzi. Oczywiście zawsze możesz popro­sić nas o pomoc. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Poniżej przed­sta­wia­my skró­co­ny opis 5 pod­sta­wo­wych kie­run­ków pro­jek­to­wych, któ­re mogą Cię zain­spi­ro­wać.

Kierunek 1: Osobiste

Wielu wła­ści­cie­li decy­du­je się wybrać swo­je imię i nazwi­sko na nazwę fir­my. Ta meto­da spraw­dza się, gdy jest się zna­nym w spo­łecz­no­ści lub bran­ży, w któ­rej się pra­cu­je. Możecie wyko­rzy­stać peł­ne imię I nazwi­sko, np. Galeria Sztuki Anny Kowalskiej, albo samo nazwi­sko, np. Usługi Prawne Nowaka. Właśnie od nazwi­ska pocho­dzi więk­szość dobrych nazw firm moto­ry­za­cyj­nych. Jak Fiat, Ferrari, Medcedes czy Citroen.

Kierunek 2: Opisowe

Ta kate­go­ria nazw fir­my defi­niu­je bran­żę, w któ­rej dzia­ła­cie. Nazwa „Usługi Acme” nie poda­je żad­nych wska­zó­wek co do tego, czym zaj­mu­je się fir­ma. „Acme Catering” albo „Acme Marketing” mówią klien­to­wi, co ofe­ru­je fir­ma. Nazwa fir­my może opi­sy­wać ofe­ro­wa­ne pro­duk­ty lub usłu­gi albo odno­sić się do wyspe­cja­li­zo­wa­nych ryn­ków. Na przy­kład jasno widać, że fir­ma „Acme - Catering Weselny” zaj­mu­je się obsłu­gą cate­rin­go­wą wesel.

Kierunek 3: Lokalne

Nazwa fir­my może zawie­rać nazwy obsłu­gi­wa­nych obsza­rów, jak na przy­kład mia­sto, osie­dle czy uli­ca. Przykładem mogą być „Cukiernia Gdańska” lub „Keczup Włocławek”.

Kierunek 4: Tematyczne

Nazwa fir­my pre­zen­tu­je wasz wize­ru­nek. Wiele firm ofe­ru­je podob­ne usłu­gi, ale mają mniej pro­fe­sjo­nal­ne albo po pro­stu dzi­wacz­ne nazwy i dla­te­go będą prze­ma­wiać do innych klien­tów. Przykładowo nazwa „Obiadki u Mamy” prze­ka­zu­je inny wize­ru­nek niż „Bar Agata”.

Kierunek 5: Oryginalnie

Jeśli nazwa han­dlo­wa nie jest zastrze­żo­na, może­my ją wyko­rzy­stać jako nazwę fir­my. Jednak wyko­rzy­sta­nie ist­nie­ją­cej nazwy może być zaka­za­ne w pew­nych kra­jach, a już na pew­no spo­wo­du­je zamie­sza­nie. W pro­wa­dze­niu biz­ne­su cho­dzi o uni­kal­ność, więc trze­ba wybrać nazwę, któ­ra nie jest zaję­ta. Przejrzyj wyka­zy zare­je­stro­wa­nych przed­się­biorstw i reje­stry Urzędu Patentowego, spi­sy KRS aby upew­nić się, że nazwa, któ­rą chcesz wyko­rzy­stać, nie jest już praw­nie chro­nio­na.

Kierunek bonusowy: Profesjonalnie

Choć stwo­rze­nie dobrej nazwy fir­my, jest dziś sza­le­nie waż­ne, to wca­le nie jest łatwe.
W swo­jej prak­ty­ce zapro­jek­to­wa­li­śmy, już dzie­siąt­ki dobrych nazw. Pomogliśmy wie­lu fir­mom i z przy­jem­no­ścią pomo­że­my tak­że i Tobie. Zapytaj nas o bez­płat­ną wyce­nę opra­co­wa­nia dobrej nazwy dla Twojego biz­ne­su. Zadzwoń: 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Logika afektu
Nasze aktu­al­ne emo­cje mają wpływ na naszą oce­nę sytu­acji i podej­mo­wa­ne przez nas decy­zje.
Nawet w naj­bar­dziej racjo­nal­nych momen­tach emo­cje wciąż rzą­dzą naszym zacho­wa­niem. Jak więc sty­mu­lo­wać okre­ślo­ne emo­cje?

Naprawdę wspa­nia­łe pierw­sze wra­że­nie może zre­kom­pen­so­wać póź­niej­sze błę­dy. A gdy jeste­śmy bar­dziej zre­lak­so­wa­ni łatwiej jest zna­leźć roz­wią­za­nia i obej­ścia pro­ble­mów. Wykorzystaj este­ty­kę i język, by wywo­łać efekt humo­ry­stycz­ny, wzbu­dzić strach lub przy­jem­ność.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę