X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Błyskotliwe pisanie w Internecie

7 Praktycznych wskazówek


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Jeśli podzie­lisz się jakąś ideą, któ­ra Cię inte­re­su­je, wywo­ła ona jedy­nie nie­wiel­ką iskrę. Pożary wybu­cha­ją w przy­pad­ku, kie­dy zaszcze­pisz pomysł w gło­wach wie­lu ludzi. Jeśli szu­kasz spraw­dzo­nych roz­wią­zań, któ­re pozwo­lą ci zamie­nić iskrę w pożar, roz­pa­la­ją­cy wyobraź­nię ludzi i inspi­ru­ją­cy dzia­ła­nia, koniecz­nie prze­czy­taj ten arty­kuł.

Na świe­że pomy­sły wpaść moż­na wszę­dzie. Należy ich po pro­stu szu­kać. W Owocnych wypra­co­wa­li­śmy nawet spo­so­by, znaj­do­wa­nia dosko­na­łych tema­tów na arty­ku­ły. Jednak dobry pomysł na arty­kuł to jed­no, a prze­nie­sie­nie go na two­je­go blo­ga to inna kwe­stia. Jak prze­kuć dobry temat w dosko­na­ły post? Poznaj 7 szczę­śli­wych zasad pisa­nia.


Miej coś do powie­dze­nia

To napraw­dę uła­twia pisa­nie :) Kiedy nie masz nic do powie­dze­nia, czu­jesz się zmu­szo­ny do pisa­nia zdań sen­sow­nych, lecz nie przed­sta­wia­ją­cych żad­nych głęb­szych war­to­ści. To destruk­cyj­ny kie­ru­nek. Dużo czy­taj. Rób notat­ki. Rozważnie wybie­raj tema­ty. Następnie podziel się infor­ma­cja­mi z czy­tel­ni­ka­mi


Bądź kon­kret­ny

Bądź kon­kret­ny, ale jed­no­cze­śnie zacho­waj umiar.
Rozważ 2 poniż­sze zda­nia:
- Hoduję dużo owo­ców w moim ogro­dzie.
- Hoduję 34 róż­ne gatun­ki owo­ców w moim ogro­dzie, wli­cza­jąc w to owo­ce papa­ja, man­go, a nawet kiwi i liczi.
Które jest bar­dziej inte­re­su­ją­ce? Które pozwa­la lepiej poznać mój ogród?


Używaj pro­stych słów

Pisz "uży­wać" zamiast "użyt­ko­wać", "bli­sko" zamiast "duża bli­skość", "poma­gać" zamiast "udo­gad­niać". Używaj dłuż­szych i bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych słów tyl­ko wte­dy, gdy żad­ne inne sło­wa nie są w sta­nie oddać okre­ślo­ne­go zna­cze­nia.


Pisz krót­ki­mi zda­nia­mi

Powinieneś uży­wać krót­kich zdań z tego same­go powo­du, dla któ­re­go two­je aka­pi­ty też powin­ny być zwię­złe: są łatwiej­sze do prze­czy­ta­nia i zro­zu­mie­nia. Każde zda­nie powin­no zawie­rać jed­ną kon­kret­ną myśl. Większa ich ilość powo­du­je, że two­ja treść sta­je się zło­żo­na i tym samym spra­wia, że łatwiej jest wpro­wa­dzić do tek­stu zamie­sza­nie.


Twórz krót­kie aka­pi­ty

Spójrz na dowol­ną gaze­tę i zwróć uwa­gę, że aka­pi­ty są z regu­ły krót­kie. Jest to zabieg, któ­ry spra­wia, że czy­ta­nie jest łatwiej­sze, ponie­waż nasze mózgi przy­swa­ja­ją infor­ma­cje lepiej, kie­dy tekst podzie­lo­ny jest na mniej­sze czę­ści. W pra­cach nauko­wych każ­dy aka­pit odzwier­cie­dla jed­ną myśl i czę­sto zawie­ra wie­le zdań. Ale w mniej sfor­ma­li­zo­wa­nych tek­stach styl nie ma aż tak duże­go zna­cze­nia, a para­gra­fy mogą być nawet tak krót­kie, jak jed­no zda­nie lub nawet sło­wo.


Wyeliminuj "dodat­ki"

Słowa kwa­li­fi­ku­ją­ce, jak np. "bar­dzo, "tro­chę" "raczej" nie mają w sobie żad­ne­go zna­cze­nia i wysy­sa­ją życie z two­ich zdań. Mark Twain zasu­ge­ro­wał, aby "Wstawić sło­wo cho­ler­nie w miej­sce każ­de­go bar­dzo; twój edy­tor ska­su­je je, a tekst będzie wyglą­dać tak, jak powi­nien". Unikanie "dodat­ków" jest bar­dzo waż­ne, ponie­waż są raczej puste i tro­chę dener­wu­ją­ce.


Edytuj w spo­sób bez­względ­ny

Skracaj, kasuj, pisz na nowo wszyst­ko to , co nie nie­sie dodat­ko­we­go zna­cze­nia. Nie ma nic złe­go w pisa­niu w natu­ral­nym sty­lu, ale nie doda­waj żad­nych zby­tecz­nych słów bez dobre­go powo­du.
Aby uła­twić sobie zada­nie, podziel swo­je pisa­nie na trzy eta­py: 1) Napisz cały tekst. 2) Odłóż spraw­dze­nie swo­jej pra­cy na kil­ka godzin lub dni. 3) Wróć do swo­je­go tek­stu ze świe­żym spoj­rze­niem i przy­stąp do edy­cji.


Nikt z nas praw­do­po­dob­nie nigdy nie zosta­nie per­fek­cyj­nym pisa­rzem, nikt też tego od nas nie ocze­ku­je. Możemy jed­nak dosko­na­lić nasz styl i spra­wiać lep­sze wra­że­nie. Wystarczy kie­ro­wać się powyż­szy­mi wska­zów­ka­mi i pisać natu­ral­nym języ­kiem. A jak wyglą­da­ją Twoje “naj­lep­sze prak­ty­ki”? Podziel się wie­dzą na dole arty­ku­łu, z pew­no­ścią wie­lu ludzi dotrze z tąd na Twoją stroę, jeśli powiesz coś mądre­go...

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie