Owocna biblioteczka

Obowiązkowe notatki z najważniejszych lektur o marketingu.

O reklamie

Autor: David Ogilvy
Jeśli rekla­ma nie sprze­da­je pro­duk­tu, to nie jest kre­atyw­na” – Amen. Reklama, któ­ra nie obie­cu­je kon­su­men­to­wi żad­nych korzy­ści, nie sprze­da pro­duk­tu. A jed­nak więk­szość kam­pa­nii rekla­mo­wych nie zawie­ra żad­nej obiet­ni­cy korzy­ści. To naj­waż­niej­sze zda­nie w tej książ­ce – prze­czy­taj je jesz­cze kil­ka razy! Pisze David Ogilvy, praw­dzi­wy geniusz rekla­mo­wa­nia pro­duk­tów.

How We Decide

Autor: Jonah Lehrer
Genialna książ­ka z jasnym prze­sła­niem: nasz mózg emo­cjo­nal­ny jest szyb­szy i zazwy­czaj mądrzej­szy niż nasz mózg logicz­ny. Lata doświad­czeń i uży­wa­nia logi­ki tre­nu­ją nasze emo­cje; zacho­wu­ją one wszyst­ko, gro­ma­dząc praw­dzi­wą mądrość. Badania dowo­dzą, że wie­le decy­zji podej­mu­je­my lepiej, gdy kie­ru­je­my się instynk­tem.

Potęga Irracjonalności

Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje.
Autor: Dan Ariely
Ludzie są nie­wia­ry­god­nie podat­ni na efekt kon­tek­stu. Podejmowane przez nas decy­zje deter­mi­nu­ją nie­zwią­za­ne wpły­wy z bez­po­śred­nie­go oto­cze­nia, nie­zwią­za­ne emo­cje, krót­ko­wzrocz­ność i inne for­my irra­cjo­nal­no­ści, któ­re poka­zu­je ta książ­ka. Mój ulu­bio­ny rodzaj książ­ki: wymie­nia i wyja­śnia wszyst­kie rze­czy, któ­re ludzie robią wbrew intu­icji.

Wywieranie wpływu na ludzi

Psychologia perswazji
Autor: Robert Cialdini
Pierwsza i kla­sycz­na, już książ­ka na temat psy­cho­lo­gii per­swa­zji. Jak uzy­skać 700% wię­cej ochot­ni­ków. Jak sprze­da­wać wię­cej, podwa­ja­jąc ceny. Jak spra­wić, by ludzie myśle­li, że pod­ję­li wybór, gdy tak napraw­dę to my go pod­ję­li­śmy za nich…

Brain
Rules

12 sposobów na supermózg.
Jak przetrwać w pracy, domu i szkole.
Autor: John Medina
Ludzki mózg ewo­lu­ował w warun­kach nie­mal nie­ustan­ne­go ruchu. Można z tego wnio­sko­wać, że opty­mal­ne śro­do­wi­sko dla prze­twa­rza­nia infor­ma­cji będzie zawie­ra­ło ruch. Dokładnie tak jest. W zasa­dzie naj­lep­sze spo­tka­nie biz­ne­so­we odby­ło­by się, gdy­by wszy­scy cho­dzi­li z pręd­ko­ścią ok. 2,8 km na godzi­nę.

The Culting of Brands

When customers become true believers.
Autor: Douglas Atkin
Sekta nam pochle­bia: spra­wia, że czu­je­my się wyjąt­ko­wi i ory­gi­nal­ni, doce­nia­ni za to, kim napraw­dę jeste­śmy. Sekty muszą odse­pa­ro­wać się od ist­nie­ją­ce­go sta­nu rze­czy. Unikatowa, fascy­nu­ją­ca, wni­kli­wa ana­li­za sekt i tego, dla­cze­go ich stra­te­gia dzia­ła. A tak­że tego, jak wyko­rzy­stać te infor­ma­cje w pro­mo­wa­niu swo­jej fir­my.

Nie każ mi myśleć!

O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.
Autor: Steve Krug
Używaj kon­wen­cjo­nal­nych zwro­tów tak, by ludzie nie musie­li myśleć nawet przez mili­se­kun­dę. – Steve Krug napi­sał książ­kę, któ­ra sta­ła się lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla wszyst­kich, któ­rzy two­rzą stro­ny inter­ne­to­we.

Little
Bets

Jak przełomowe idee wyłaniają się z małych odkryć.
Autor: Peter Sims
Historie stu­dia Pixar, Chrisa Rocka, Franka Gehry’ego i Krzemowej Doliny. Przykłady tego, jak wie­le suk­ce­sów lub kre­atyw­no­ści przy­cho­dzi z wypró­bo­wy­wa­nia wie­lu rze­czy. Szybkich pora­żek i szyb­kich infor­ma­cji zwrot­nych. Wypróbowywania więk­szej ilo­ści rze­czy i prze­my­śla­nych ćwi­czeń.

Zalety Iracjonalności

Korzysci plynace z postepowania wbrew logice.
Autor: Dan Ariely
Jeśli prze­czy­ta­li­ście jego nie­sa­mo­wi­tą książ­kę zaty­tu­ło­wa­ną Potęga irra­cjo­nal­no­ści i bar­dzo się Wam spodo­ba­ła – To ta książ­ka, jest jej kon­ty­nu­acją, z więk­szą ilo­ścią przy­kła­dów – głów­nie orga­ni­za­cyj­nych.

Thinking, Fast and Slow

Zwycięzca nagrody Nobla w Ekonomii.
Autor: Daniel Kahneman
Profesor Kahneman, lau­re­at nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie eko­no­mii, przez więk­szą część książ­ki przed­sta­wia duży prze­gląd więk­szo­ści swo­ich prac. Jeśli podo­ba­ła Wam się „Przewidywalna Irracjonalność” albo „Napotykając szczę­ście” czy któ­ra­kol­wiek z popu­lar­no-psy­cho­lo­gicz­nych ksią­żek, to jest wła­ści­wie Ojciec Chrzestny wszyst­kich tych dzieł.

The Lean Startup

Jak dzisiejsi przedsiębiorcy używają ciągłej innowacji do tworzenia ekstremalnych sukceów w biznesie.
Autor: Eric Ries
Każdy współ­cze­sny przed­się­bior­ca powi­nien prze­czy­tać tę książ­kę dwa razy! Ona zmie­nia życie! Sukces star­tu­pu nie jest efek­tem dobrych genów czy bycia we wła­ści­wym miej­scu we wła­ści­wym cza­sie. Sukces star­tu­pu może być zapro­jek­to­wa­ny dzię­ki prze­strze­ga­niu wła­ści­wej pro­ce­du­ry, co ozna­cza, że moż­na się tego nauczyć. A to ozna­cza, że moż­na też tego nauczać!

Tested Advertising Methods

Autor: John Caples
John Caples – Ojciec rekla­mo­wej rewo­lu­cji, i jeden z pierw­szych ewan­ge­li­stów mie­rze­nia jej sku­tecz­no­ści, napi­sał książ­kę, któ­ra w swo­ich cza­sach była fun­da­men­tem wie­dzy o sku­tecz­nej rekla­mie. To aktu­al­ny rów­nież dziś, obo­wiąz­ko­wy kla­syk wśród pod­ręcz­ni­ków. Uczyli cię na lek­cjach pol­skie­go, by pisać pięk­ny wstęp przed każ­dym wypra­co­wa­niem? Zapomnij o tym! W rekla­mie to nie dzia­ła. A Co dzia­ła świet­nie? Sprawdź tu!

Ignore Everybody

Autor: Hugh MacLeod
Artysta, Hugh MacLeod prze­ka­zu­je genial­ne, zwię­złe infor­ma­cje na temat kre­atyw­no­ści. Seth Godin mówi o tej książ­ce tak „Polecam ten tytuł wszyst­kim muzy­kom, arty­stom i przed­się­bior­com. To będzie wasza naj­waż­niej­sza lek­tu­ra, nawet jak nie lubi­cie zbyt wie­le czy­tać. I muszę potwier­dzić, że jest w tym dużo racji.

Zmień swój mózg, zmień swoje życie.

Opanuj stres, niepokój, depresję, obsesyjne zachowania, gniew i nadimpulsywność.
Autor: David McRaney
Poznaj leka­rza, któ­ry ska­nu­je mózgi i powią­zu­je okre­ślo­ne zacho­wa­nie ze związ­ka­mi che­micz­ny­mi w mózgu. Bardzo tech­nicz­ne zagad­nie­nia neu­ro­lo­gicz­ne, ale w naszym fachu wie­dzy o mózgu nigdy nie jest zbyt wie­le…

You Are Not So Smart.

Why You Have Too Many Friends on Facebook, Why Your Memory Is Mostly Fiction, and 46 Other Ways You're Deluding Yourself
Autor: David McRaney
Wspaniałe pod­su­mo­wa­nie 46 błę­dów poznaw­czych. Wiele z nich było oma­wia­nych w takich książ­kach, jak Potęga Irracjonalności , ale jeśli nie czy­ta­li­ście ich, to jest wspa­nia­ła książ­ka na począ­tek. W prze­ciw­nym wypad­ku jest to dobre przy­po­mnie­nie, war­te prze­czy­ta­nia.

Crowd Sourcing.

Why the power of the crowd is driving the future of business.
Autor: Jeff Howe
Wspaniałe spoj­rze­nie na inny spo­sób wyko­na­nia pro­jek­tu: nie obcią­ża­niem out­so­ur­cin­giem jed­nej oso­biy, ale stwo­rze­nie sys­te­mu, w któ­rym tysią­ce ludzi mogą mieć swój drob­ny wkład.

Wyznania mówcy.

Spraw by ludzie Cię słuchali.
Autor: Scott Berkun
To naj­lep­sza książ­ka o wystą­pie­niach publicz­nych jaka kie­dy­kol­wiek zosta­ła wyda­na. Pozycja obo­wiąz­ko­wa dla każ­de­go, kto się tym zaj­mu­je. Wspaniałe, kon­kret­ne pora­dy i oso­bi­ste opo­wie­ści.

Sztuka skutecznego przekazu

Why some ideas survive and others die.
Autor: Chip Heath and Dan Heath
Doskonała ana­li­za tego, co spra­wia, że okre­ślo­ne pomy­sły czy histo­rie są lepiej zapa­mię­ty­wa­ne od innych! Możemy zasto­so­wać tę wie­dzę w każ­dym obsza­rze fir­mo­we­go mar­ke­tin­gu! Fascynujące!

Pstryk

Jak zmieniać, żeby zmienić.
Autor: Chip Heath and Dan Heath
Wspaniała książ­ka psy­cho­lo­gicz­na o rze­czy­wi­stych spo­so­bach doko­na­nia trwa­łej zmia­ny – zarów­no oso­bi­stej, jak i orga­ni­za­cyj­nej. Tak wie­le potęż­nych prze­my­śleń opie­ra­ją­cych się na fak­tach, a nie teo­rii. Inspirujące, prze­czą­ce intu­icji histo­rie ogrom­nych zmian orga­ni­za­cyj­nych wbrew wszyst­kie­mu. Wysoce zale­ca­na dla każ­de­go.

Paradoks wyboru

Dlaczego więcej to mniej
Autor: Barry Schwartz
Masz przed sobą wie­le moż­li­wo­ści i decy­zji? To zmie­ni spo­sób, w jaki będziesz na nie patrzeć. Gdy mamy nie­ogra­ni­czo­ny wybór, uzy­sku­je­my w naszych decy­zjach lep­sze wyni­ki, niż uzy­ska­li­by­śmy mając bar­dziej ogra­ni­czo­ny świat, jed­nak czu­je­my się gorzej.

Drive

Kompletnie nowe spojrzenie na Motywację.
Autor: Daniel Pink
Kiedy pie­nią­dze wyko­rzy­sty­wa­ne są jako zewnętrz­na nagro­da za jakieś dzia­ła­nie, bada­ni tra­cą zain­te­re­so­wa­nie nim. Bardzo zaska­ku­ją­ca ana­li­za dzia­ła­nia moty­wa­cji. Motywacja zewnętrz­na i wewnętrz­na. Praca i zaba­wa. Niezbędna dla każ­de­go mana­ge­ra.

The Wisdom of Crowds

Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce.
Autor: James Surowiecki
Oszałamiające przy­kła­dy tego, jak gru­py róż­nych ludzi, dzia­ła­ją­cych nie­za­leż­nie, są mądrzej­sze niż każ­da poje­dyn­cza oso­ba w gru­pie. Olbrzymie kon­se­kwen­cje w zarzą­dza­niu, na ryn­kach, w podej­mo­wa­niu decy­zji i wie­lu innych.

Poke the box

Autor: Seth Godin
Obłędny krót­ki mani­fest o tym, jak wyro­bić sobie nawyk zaczy­na­nia róż­nych rze­czy. Inspirujący jak dia­bli.
Dawaj dawaj dawaj!

Linchpin

Are You Indispensable?
Autor: Seth Godin
Geniusz patrzy na coś, przy czym inni utknę­li i świat rusza z miej­sca. Doskonała książ­ka przy­po­mi­na­ją­ca o war­to­ści genial­nych pra­cow­ni­ków zamiast pra­cow­ni­ków sys­te­mo­wych.

Tribes

Zostań internetowym przywódcą.
Autor: Seth Godin
Przywódcy mają zwo­len­ni­ków. Managerowie mają pra­cow­ni­ków. Inspirujące spoj­rze­nie na to, cze­go potrze­ba, by orga­ni­zo­wać i mobi­li­zo­wać gru­py ludzi. Jedna z naj­gło­śniej­szych ksią­żek ostat­nich lat.

Meatball Sundae.

Is Your Marketing out of Sync?
Autor: Seth Godin
Klopsikowe lody – Czy two­im rekla­mom bra­ku­je syn­chro­ni­za­cji, to kolej­na dosko­na­ła pozy­cja autor­stwa Setha Godina. Zamiast pytać, jak wyko­rzy­stać nowe narzę­dzia inter­ne­to­we, by wes­przeć nasz ist­nie­ją­cy biz­nes, spy­taj­my, jak może­my zmie­nić nasz biz­nes, by naj­le­piej wyko­rzy­stać nowe narzę­dzia.

Teraz małe jest wielkie.

Anegdoty i niezwykłe pomysły biznesowe.
Autor: Seth Godin
Seth Godin to jeden z naj­więk­szych cele­bry­tów, w rekla­mo­wej blo­gos­fe­rze. A to zbiór jego krót­kich, głę­bo­kich postów z blo­ga, wszyst­kie pro­wo­ku­ją do myśle­nia i inspi­ru­ją każ­de­go do rekla­mo­wa­nia wszyst­kie­go. Jeśli do tej pory nie był to Twój ulu­bio­ny pisarz, być może po tych tek­stach sta­niesz się jego fanem i wier­nym uczniem.

Potęga minimalizmu

The Fine Art of Limiting Yourself to the Essential...in Business and in Life
Autor: Leo Babuta
Stań się nie­wia­ry­god­nie sku­tecz­ny. – Ustal ogra­ni­cze­nia. Rozpoznaj naj­waż­niej­sze ele­men­ty i cał­ko­wi­cie wyeli­mi­nuj resz­tę. To napraw­dę bar­dzo wia­ry­god­na lek­tu­ra, napi­sa­na przez kogoś, kto przez lata żył w ten spo­sób i osią­gał suk­ce­sy.

Pragmatic Thinking and Learning

Refactor Your Wetware (Pragmatic Programmers)
Autor: Andy Hunt
Wspaniała kolek­cja wybra­nych fak­tów na temat tego, jak uczyć się efek­tyw­nie i myśleć jasno. Ponieważ napi­sa­na zosta­ła przez pro­gra­mi­stę, jest w niej wie­le kom­pu­te­ro­wych ana­lo­gii, któ­re doce­nią pro­gra­mi­ści. W „Pragmatycznym myśle­niu i ucze­nie się” ludzie, któ­rzy nie są pro­gra­mi­sta­mi mogą poczuć się tro­chę pomi­nię­ci…

Nudge

Usprawnianie decyzji dotyczących zdrowia, bogactwa i szczęścia.
Autor: Richard Thaler i Cass Sunstein
Ta książ­ka sta­no­wi wyjąt­ko­wo cie­ka­we omó­wie­nie zagad­nie­nia liber­ta­ria­niań­skie­go pater­na­li­zmu. Czyli wpły­wa­nia na zacho­wa­nie ludzi dla ich wła­sne­go dobra, bez zabra­nia­nia żad­nych opcji ani znacz­ne­go zmie­nia­nia eko­no­micz­nych bodź­ców.

Cognitive Surplus

Creativity and generosity in a connected Age
Autor: Clay Shirky
Czy pasyw­ne oglą­da­nie tele­wi­zji było chwi­lo­wym zwy­cza­jem, któ­ry trwał 80 lat, i czy wra­ca­my dziś do bar­dziej uczest­ni­czą­cej kul­tu­ry? Cały czas wol­ny, któ­ry ludzie poświę­ca­ją na doda­wa­nie haseł do Wikipedii, two­rze­nie fil­mi­ków na YouTube czy śmiesz­nych pod­pi­sów do obraz­ków z kota­mi to czas, w któ­rym wcze­śniej pasyw­nie oglą­da­li tele­wi­zję. Z pew­no­ścią Ty tak­że polu­bisz prze­my­śle­nia Claya Shirky’ego na temat kul­tu­ry inter­ne­to­wej.

Zarządzanie sprzedażą

Najskuteczniejsze metody sprzedaży i budowania więzi z klientami
Autor: Chet Holmes
Jeżeli chcesz stwo­rzyć efek­tyw­ną machi­nę sprze­da­żo­wą we wła­snej fir­mie, to jestem pew­ny, że bar­dzo Ci się ta książ­ka spodo­ba. To jed­na z nie­wie­lu ksią­żek któ­ra w pro­sty spo­sób poka­zu­je, jak zmie­nić zawar­te w niej infor­ma­cje w rze­czy­wi­ste wyni­ki, krok po kro­ku. Bez iro­nii.

You, Inc.

Sztuka sprzedawania siebie
Autor: Harry Beckwith
To jed­na z naj­now­szych ksią­żek Beckwitha, ale może­cie prze­czy­tać cokol­wiek jego autor­stwa. Wszystkie jego książ­ki zawie­ra­ją pierw­szo­rzęd­ne infor­ma­cje na temat uła­twia­nia sobie życia poprzez więk­szą ostroż­ność, bez wzglę­du na to, czy cho­dzi o mar­ke­ting czy po pro­stu o życie.

The personal MBA

Master the art of business
Autor: Josh Kaufman
Oto praw­dzi­we Arcydzieło. To książ­ka „DLA POCZĄTKUJĄCYCH”, któ­rą będę pole­cał wszyst­kim, któ­rzy inte­re­su­ją się biz­ne­sem. Zdumiewający prze­gląd wszyst­kie­go, co trze­ba wie­dzieć. Zawiera wszyst­kie pod­sta­wy, minus mod­ne sło­wa i tłuszcz. Nasze notat­ki mogą wam przy­bli­żyć temat, ale zde­cy­do­wa­nie musi­cie prze­czy­tać całą książ­kę. Jedna z naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych ksią­żek, jaką prze­czy­ta­łem od lat.

Seeking Wisdom

From Darwin to Munger
Autor: Peter Bevelin
To jed­na z moich ulu­bio­nych ksią­żek. Niewiarygodnie boga­ta. Wspaniały prze­gląd lek­cji Charliego Mungera (part­ne­ra Warrena Buffetta) – i jego podej­ścia do list kon­tro­l­nych oraz mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych mode­li kie­ru­ją­cych jasnym myśle­niem. Główny morał: jeśli może­my unik­nąć błę­dów, idzie nam lepiej niż więk­szo­ści. Jest to więc kata­log naj­częst­szych lub naj­waż­niej­szych błę­dów. I choć oma­wia głów­nie inwe­sty­cje, to moż­na go zasto­so­wać do życia.

What Technology Wants

Technology is a living force...
Autor: Kevin Kelly
Technologia podob­nie do bio­lo­gii jest żyją­cą siłą, któ­ra może roz­sze­rzyć nasz poten­cjał, jeśli będzie­my słu­chać cze­go chce. Fascynujące spoj­rze­nie na tech­no­lo­gię z per­spek­ty­wy histo­rii i filo­zo­fii; skąd pocho­dzi tech­no­lo­gia, dokąd zmie­rza.

Potęga pełnego zaangażowania

Zarządzanie energią, a nie czasem, jest gwarancją sukcesu w pracy i w życiu.
Autor: Jim Loehr, Tony Schwartz
Autorzy przez wie­le lat pra­co­wa­li z naj­lep­szy­mi spor­tow­ca­mi, dyrek­to­ra­mi i odkry­li, że naj­lep­si z nich zna­li sekret­ny prze­pis. Wiedzieli, jak się zmu­sić, a potem zre­ge­ne­ro­wać, zmu­sić, zre­ge­ne­ro­wać. Przyjmijmy takie samo podej­ście w swo­im życiu emo­cjo­nal­nym, umy­sło­wym, fizycz­nym i ducho­wym. Powinniśmy myśleć w kate­go­riach sprin­tów, a nie mara­to­nów. Zaangażujmy się w peł­ni w to, co robi­my, a póź­niej daj­my sobie czas na rege­ne­ra­cję. Ale za każ­dym razem zmu­szaj­my się bar­dziej, idź­my dalej niż stre­fa kom­for­tu, dokład­nie tak, jak w przy­pad­ku dobre­go pla­nu ćwi­czeń.

Sukces i co dalej...

Jak ludzie sukcesu, osiągają jeszcze większy sukces.
Autor: Marshall Goldsmith, Mark Reiter
Skierowane do ludzi, któ­rzy już osią­gnę­li suk­ces. Cechy oso­bo­wo­ści, któ­re pro­wa­dzą do suk­ce­su (oso­bi­sta dys­cy­pli­na, zga­dza­nie się na wszyst­ko, nad­mier­na pew­ność sie­bie) to rów­no­cze­śnie cechy, któ­re powstrzy­mu­ją przed pój­ściem dalej! Kiedy to trze­ba słu­chać rad i nie pozwo­lić, by nad­mier­na pew­ność sie­bie spra­wi­ła, że będzie­my robić zbyt wie­le. Uszczypliwe idee wbrew intu­icji, któ­re, jak dla mnie, były bar­dzo praw­dzi­we. Wspaniałe kon­kret­ne suge­stie doty­czą­ce tego, jak być lep­szym. Odkryj 20 nawy­ków dzia­ła­nia, któ­re musisz zła­mać…

Manifest inwestora

Przygotowując się na armagedon dobrobytu i wszystkiego co pomiędzy...
Autor: William J. Bernstein
Każdy, kto ma jakie­kol­wiek pie­nią­dze do zain­we­sto­wa­nia (lub już je zain­we­sto­wał) powi­nien prze­czy­tać tę książ­kę. Jasne myśle­nie, wyko­rzy­stu­ją­ce tyl­ko fak­ty i licz­by, a nie domy­sły. Teoria współ­cze­sne­go port­fe­la: wyko­rzy­stuj ele­men­ty pasyw­ne całe­go ryn­ku, bez spe­ku­la­cji, bez wybie­ra­nia akcji i uni­kaj całej bran­ży finan­so­wej wymu­sza­ją­cej opła­ty.

4-Godzinny tydzień pracy.

Uwolnij się od schematu od 9 do 17 dołącz do niezależnych finansowo
Autor: Timothy Ferriss
Oto książ­ka, któ­ra naj­bar­dziej ze wszyst­kich zmie­ni­ła moje życie. Bestseller New York Times, któ­ry lata­mi oku­po­wał listę prze­bo­jów. Możecie prze­czy­tać moje naj­waż­niej­sze notat­ki, ale to i tak kro­pla w morzu. Genialne odwró­ce­nie wszyst­kich ksią­żek w sty­lu „jak zarzą­dzać całym swo­im bała­ga­nem”. Ta książ­ka opo­wia­da, jak odmó­wić swo­je­mu bała­ga­no­wi, usta­lić ocze­ki­wa­nia na swo­ich warun­kach i być rów­nie sku­tecz­nym w krót­szym cza­sie.

The E Myth Revisited

Dlaczego większość małych biznesów nie działa i co z tym zrobić.
Autor: Michael E. Gerber
W zało­że­niu brzmi bar­dzo pro­sto. Wszystko musi być sys­te­mem. Myślcie o swo­jej fir­mie, jak o pro­to­ty­pie fran­czy­zy. Powinniście móc dać pod­ręcz­nik komu­kol­wiek i spra­wić, by pora­dził sobie rów­nie dobrze, co wy. Ponad milion sprze­da­nych egzem­pla­ży? Przekonaj się sam…

Kod Talentu

Jak zostać geniuszem
Autor: Daniel Coyle
Wspaniała książ­ka, któ­ra poka­zu­je, że głę­bo­kie ćwi­cze­nia są tym, co napraw­dę spra­wia, że sta­je­my się w czymś lep­si. Czym są głę­bo­kie cwi­cze­nia? To nic inne­go jak – zma­ga­nie się w okre­ślo­ny, pożą­da­ny spo­sób – dzia­ła­nie na skra­ju swo­ich moż­li­wo­ści, gdzie popeł­nia się błę­dy –doświad­cze­nia, w trak­cie któ­rych jeste­śmy zmu­sze­ni, by zwol­nić, popeł­nić błę­dy i popra­wić je. Brzmi banal­nie? Tak Ci się tyl­ko wyda­je, sprawdź.

Realizacja

Zasady wprowadzana planów w życie.
Autor: Larry Bossidy i Ram Charan
Egzekwowanie: Brakujące ogni­wo, głów­ny powód tego, że fir­my nie dotrzy­mu­ją swo­ich obiet­nic, prze­paść pomię­dzy tym, co chcą osią­gnąć lide­rzy fir­my i zdol­no­ścia­mi orga­ni­za­cji do wyko­na­nia. Dogłębne spoj­rze­nie na brud­ną dys­cy­pli­nę dopro­wa­dza­nia rze­czy do koń­ca w dużej orga­ni­za­cji.

5 Elements of Effective Thinking

Pięć elementów skutecznego myślenia
Autor: Edward B. Burger i Michael Starbird
Krótka i genial­na książ­ka ze wska­zów­ka­mi na temat lep­sze­go myśle­nia. Konsekwencja, dokład­ność, sku­pia­nie się na pod­sta­wach, kre­atyw­ność i bar­dziej aktyw­na nauka. Zaskakująco inspi­ru­ją­ca.

A Guide to the Good Life

Starożytna sztuka stoickiej radości.
Autor: William Irvine
Przewodnik dobre­go życia: Starożytna sztu­ka sto­ic­kiej rado­ści to książ­ka, któ­ra napraw­dę zro­bi­ła na mnie wra­że­nie. Filozofia, któ­rą kie­ru­ję się w życiu odkąd skoń­czy­łem sie­dem­na­ście lat, ide­al­nie naśla­du­je filo­zo­fię sprzed dwóch tysię­cy lat zwa­ną sto­icy­zmem. Oto naj­waż­niej­sze notat­ki, któ­re stresz­cza­ją książ­kę i powin­ny pomóc Ci w pod­ję­ciu decy­zji czy chcesz czy­tać całą. A war­to!

The War of Art

Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles
Autor: Steven Pressfield
Czy jeś pisa­rzem, któ­ry nie pisze, mala­rzem, któ­ry nie malu­je, przed­się­bior­cą, któ­ry nie zało­żył wła­sne­go biz­ne­su? Czy kie­dy­kol­wiek mia­łeś wizję tego, kim możesz się stać, dzie­ła, któ­re­go może Ci się udać doko­nać, speł­nio­ne­go czło­wie­ka, któ­rym los pozwo­li Ci być? Wiesz więc, czym jest „opór”. Koniecznie prze­czy­taj “Wojnę Sztuki”, lub poniż­sze naj­waż­niej­sze notat­ki z książ­ki.

Kod talentu

Jak zostać geniuszem
Autor: Daniel Coyle
Essencja Coyle’a z „Kodu talen­tu”, któ­ry ze wszyst­kich prze­pro­wa­dzo­nych badań na temat świa­do­mej prak­ty­ki wyde­sty­lo­wał 52 pora­dy, któ­re moż­na wpro­wa­dzić w życie. Niesamowita i inspi­ru­ją­ca książ­ka, w 90 minut moż­na prze­czy­tać całość, a potem zabrać się do pra­cy!

Willpower – Siła woli

Nasza największa siła, odkrywana na nowo!
Autor: Roy Baumeister i John Tierney
Posiadasz ogra­ni­czo­ne zaso­by siły woli, któ­re male­ją kie­dy ich uży­wasz. Istnieją dwie cechy, któ­re wpły­wa­ją na „dobre wyni­ki” w życiu: inte­li­gen­cja i samo­kon­tro­la. Większość pro­ble­mów oso­bi­stych i spo­łecz­nych wypły­wa z bra­ku samo­kon­tro­li. Kiedy spy­ta­no gru­pę ludzi o ich poraż­ki życio­we, brak samo­kon­tro­li zna­lazł się na szczy­cie listy. Porozmawiajmy więc o niej.

Making a Good Brain Great - Zadbaj o mózg

Osiąganie i utrzymanie optymalnej wydajności umysłowej - Program kliniki Amena.
Autor: Daniel G. Amen
O tym, jak dbać o mózg – tę maź wewnątrz czasz­ki – opo­wia­da lekarz, któ­ry ska­nu­je mózgi i powią­zał okre­ślo­ne zacho­wa­nia ze związ­ka­mi che­micz­ny­mi w mózgu.

Powrót do rzeczywistości

Prześmiewcza książka o tym, jak przechytrzyć, prześcignąć i pokonać
Autor: Guy Kawasaki
Świetna kolek­cja ese­jów o przed­się­bior­czo­ści z autor­skie­go blo­ga blog.guykawasaki.com

Nawyk samodyscypliny

Zaprogramuj wewnętrznego stróża.
Autor: Neil Fiore
Dobra książ­ka z prze­my­śle­nia­mi i rada­mi na temat tego, jak poko­nać pro­kra­sty­na­cję.

Zbyt dobry, by mogli Cię zignorować

Dlaczego umiejętności przebijają pasję na drodze do znalezienia pracy którą kochasz.
Autor: Cal Newport
Szokująco mądre prze­my­śle­nia na temat karie­ry. POZYCJA OBOWIĄZKOWA dla każ­de­go, kto nie kocha swo­jej pra­cy, chce odejść z pra­cy i zająć się reali­za­cją swo­ich pasji, albo nie jest pewien, co powi­nien robić. Wiele razy w tygo­dniu pole­cam ją ludziom, któ­rzy wysy­ła­ją mi takie pyta­nia mailem. Najlepsza książ­ka, jaką prze­czy­ta­łem w tym tema­cie.

Sztuka uczenia się.

W poszukiwaniu doskonałości.
Autor: Josh Waitzkin
Mistrz sza­cho­wy zosta­je mistrzem Tai Chi – odkry­wa, że jego praw­dzi­wym talen­tem jest nauka, a następ­nie dzie­li się swo­imi spo­strze­że­nia­mi i opo­wie­ścia­mi.

Sztuka osiągania zysku

The Art of Profitability
Autor: The Art of Profitability
Poniżej znaj­dzie­cie 25 róż­nych przy­kła­dów mode­li osią­ga­nia zysku, któ­re może­cie zasto­so­wać we wła­snym biz­ne­sie, i dzię­ki któ­rym uzy­ska­cie docho­dy ze źró­deł, o któ­rych nigdy byście nie pomy­śle­li.

The Willpower Instinct

Jak działa samokontrola. Dlaczego to ma znaczenie i co możesz zrobić, aby wyciągnąć z niej więcej.
Autor: Kelly McGonigal
Rewelacyjna książ­ka o sile woli autor­stwa pro­fe­sor psy­cho­lo­gii Uniwersytetu Standforda, któ­ra spe­cja­li­zu­je się naucza­niem wła­śnie w tej dzie­dzi­nie. Mocny akcent na począ­tek: Najlepszym spo­so­bem na popra­wę samo­kon­tro­li jest dostrze­że­nie tego, jak i dla­cze­go ją tra­cisz. Jest to lep­sza książ­ka o sile woli od poprzed­niej na mojej liście, łatwiej ją zasto­so­wać, jest lepiej napi­sa­na i lepiej przed­sta­wia temat. Jest napraw­dę świet­na (O ILE zasto­su­jesz ją w życiu!)

Talent jest przeceniany

Co naprawdę odróżnia światowej klasy mistrzów od całej reszty.
Autor: Geoff Colvin
Talent nie jest wro­dzo­ny – bie­rze się z tysię­cy godzin roz­myśl­nej prak­ty­ki, kon­cen­tru­ją­cej się na popra­wie sła­bych stron. Tylko tyle. Jeżeli uda wam się prze­brnąć przez pierw­sze 20 pro­cent książ­ki, w któ­rej znaj­du­ją się same pyta­nia, kolej­ne 60 pro­cent jest cał­kiem nie­złe.
Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Wesołe
naśladownictwo
Wzorowanie się na innych, to naj­ła­twiej­szy spo­sób kształ­to­wa­nia nasze­go zacho­wa­nia.
Jaki wzór do naśla­do­wa­nia poka­zu­jesz na swo­jej stro­nie, by poin­for­mo­wać ludzi jak wyglą­da pożą­da­ne zacho­wa­nie, któ­re chcesz uzy­skać?

Obserwowanie, jak powin­ni­śmy się zacho­wać może spro­wo­ko­wać do dzia­ła­nia lepiej, niż cokol­wiek inne­go. Znajdź i nagródź ludzi, któ­rzy wyka­zu­ją mode­lo­we „dobre” zacho­wa­nie w sytu­acjach, któ­re two­rzysz, na stro­nie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę