X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Czy rynek nazw firmowych jest już przesycony?


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

„Nazwa i znak fir­mo­wy naszej kor­po­ra­cji to nasze naj­bar­dziej war­to­ścio­we akty­wa”. Tak zaczy­na się treść bro­szu­ry kor­po­ra­cyj­nej “Jonson & Jonson”. Pod tymi sło­wa­mi, pod­pi­sać się może każ­da z naj­więk­szych marek świa­ta. Całkiem nie­daw­no Sony prze­pro­wa­dzi­ło kon­kurs na nazwę dla swo­je­go nowe­go produktu.W odpo­wie­dzi wpły­nę­ło 3,400 pomy­słów. Żaden z nich jed­nak nie zwy­cię­żył. Nie jest to jed­nak niczym nie­zwy­kłym. Dziewięć na dzie­sięć mię­dzy­na­ro­do­wych nazw jakie wymy­ślisz, oka­żą się być nie­do­stęp­ne.

Znak fir­mo­wy to czę­sto bar­dziej war­to­ścio­we dobro fir­my, niż wszyst­kie inne jej akty­wa razem wzię­te. Jednak son­daż, któ­ry wśród 400 przed­się­biorstw prze­pro­wa­dził spe­cja­li­sta od nazew­nic­twa - Steve Rivkin, wska­zu­je, że w porów­na­niu do lat 80, spe­cja­li­ści od mar­ke­tin­gu wpro­wa­dza­ją na rynek pra­wie trzy tysią­ce razy wię­cej marek. Używają nowych metod w ich two­rze­niu, i zastrze­ga­ją nawet te, któ­rych nie będą uży­wać. Dlatego wymy­śle­nie napraw­dę dobrej nazwy sta­je się dla nich coraz trud­niej­sze.

"Jedyną, naj­waż­niej­szą decy­zją, jaką podej­mu­jesz w mar­ke­tin­gu, jest nada­nie nazwy pro­duk­to­wi. Jack Trout, w książ­ce Positioning: The Battle for Your Mind"


Aktualnie dostępność wolnych nazw, to problemem numer 1.

Przeładowanie ryn­ku komu­ni­ka­ta­mi i infor­ma­cja­mi doty­ka tak­że świa­ta nazew­nic­twa. Istnieje oko­ło 2,5 milio­na zare­je­stro­wa­nych zna­ków fir­mo­wych w Stanach Zjednoczonych – i przy­naj­mniej o 3 milio­ny wię­cej w innych kra­jach. W ubie­głym roku na całym świe­cie zare­je­stro­wa­no ponad 500, 000 nowych nazw. Standardowy słow­nik ma ok. 100, 000 pozy­cji. Kończą nam się sło­wa na two­rze­nie nowych nazw. Tak więc, jak trud­no jest wpaść na napraw­dę dobrą nazwę dla fir­my, czy pro­duk­tu? Otóż bar­dzo trud­no. Parę lat temu sek­tor pro­duk­tów prze­my­sło­wych Kimberly-Clark zare­je­stro­wał nazwę „Brand X”.

"Gdyby w przed­się­bior­stwie miał się doko­nać roz­łam,
był­bym usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny bio­rąc nazwę, znak
fir­mo­wy i pozy­cję fir­my, a wy mogli­by­ście prze­jąć jej
wszyst­kie tra­dy­cje i stra­te­gie, a i tak wyszedł­bym na
tym o wie­le lepiej niż wy."
John Compton - Były pre­zes Quaker Oats

Marki zaczynają coraz bardziej przypominać handel nieruchomościami.

Przedsiębiorstwa zaczy­na­ją już zbie­rać mar­ki na sprze­daż. Sam natkną­łem się na taką fir­mę, któ­ra posia­da ok. 100 zna­ków towa­ro­wych, marek lub nazw pro­duk­tów. Mają je nawet podzie­lo­ne na kate­go­rie takie jak: pie­lę­gna­cja wło­sów (osiem marek), mro­żon­ki (osiem­na­ście marek), arty­ku­ły gospo­dar­stwa domo­we­go (czte­ry mar­ki). Ponadto mają na sprze­daż tak­że kil­ka nazw powszech­nie zna­nych kor­po­ra­cji. I nie są to głu­pie, wymy­ślo­ne nazwy. Czy możesz po pro­stu odświe­żyć jakąś sta­rą nazwę i zacząć zara­biać na niej pie­nią­dze? Tak – dokład­nie. Ale ist­nie­ją ogra­ni­cze­nia.

"W han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi jest to loka­li­za­cja, loka­li­za­cja, loka­li­za­cja. W mar­kach to świa­do­mość, świa­do­mość, świa­do­mość."

Czy twoi poten­cjal­ni nabyw­cy pamię­ta­ją tą nazwę i mają z nią dobre sko­ja­rze­nia? Nigdy nie odtwo­rzysz jej daw­nej chwa­ły, ale możesz zro­bić na niej nie­zły inte­res. Jednak nie będzie z nie­go takie­go zysku, jaki przy­no­szą aktu­al­ne mar­ki wio­dą­ce prym na ryn­ku. Czy gładź do ścian o nazwie “bie­lik” pora­dzi sobie rów­nie dobrze jak CEKOL? Mało praw­do­po­dob­ne...

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie