Blogazine - Poznaj kreatywne formy postów blogowych.
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

eMarketing

Agencja Marketingowa

Copywriting

Pisanie treści

Branding

Projektowanie logo

Naming

Tworzenie nazw

Blogazyny

Najpiękniejsze formy postów blogowych.

Magazyny internetowe,
zapowiadające śmierć
nudnych tekstów.


Spis treści:

Inter­net powo­li sta­je się wiel­kim śmiet­nikiem, zale­wanym sza­blo­no­wy­mi stron­ami i tek­stami. W odwe­cie na to zja­wi­sko pojaw­iła się nowa ten­dencja, w myśl któ­rej ludzie zaczy­nają doce­niać ory­gi­nal­ność i two­rzyć blo­gi, któ­re wybi­jają się ponad całą masę takich samych stron. Doskon­ałym spo­so­bem na wyróżnie­nie się w sie­ci są tzw. blo­ga­zy­ny, któ­re spek­taku­larnie zwięk­szają wiary­god­ność prezen­towanych w nich infor­ma­cji.

Spójrzmy prawdzie w oczy – klasyczny blog jest nudny.

Nie licząc tek­stu i obraz­ków, nie­mal każ­dy blog ma ten sam układ. Kon­sek­wencja i kre­owanie sty­lu są waż­ne przy tworze­niu blo­gu, ale co z ory­gi­nal­noś­cią? Czy post zaw­ier­a­jący prze­pis na pier­niczki zasłu­gu­je na taki sam sza­blon jak wpis o hack­ach do CSS?


Czy zatem to Word­Press jest win­ny niskiej jako­ści tek­stów? Insta­lacja Word­Pressa jest tak pro­sta, że każ­dy może mieć swój blog w cią­gu kil­ku minut. Być może sko­ro stworze­nie ich jest tak pro­ste, ludzie nie zada­ją sobie tru­du, aby ich zawar­tość była wartoś­ciowa. Wystar­czy zas­tanowić się nad tym, jak wie­le pra­cy musi wło­żyć pro­jek­tant w stworze­nie takie­go mag­a­zynu inter­ne­towego. Czy war­ta będzie ona pisa­nia o rze­czach bez zna­cze­nia? Blogazine - Poznaj nowo­cze­sne for­my postów blo­go­wych.

Czym jest “blogazine” i jaki zyskuje tłumy wielbicieli?

Słoń podzielony na różne części ciała

Pisaliśmy już o tym jak pisać blo­ga. W blo­ga­zy­nie naj­waż­niej­szą rze­czą jest jego wygląd. Każdy z nich ma swój indy­wid­u­alny styl, układ i design. Blogazyn rezy­gnu­je ze stan­dar­d­owych roz­wią­zań „word­pres­sowych”. Często wyglą­dem naw­iązują one do inter­ne­towych wydań cza­so­pism.

Słoń z opiekującą się nim grupą ludzi

Dzięki tworze­niu blo­ga­zy­nu, zaszcze­pisz w sobie ducha kreaty­wności. Niepow­tarzalne wzo­ry po pro­stu zmu­szą Cię do twór­czego myśle­nia i two­rze­nia cze­goś innowa­cyjnego. Takie ekspery­men­towanie spra­wi Ci pon­adto zapew­ne wie­le przy­jem­ności i zaba­wy. Poza niesamow­itą przy­jem­noś­cią i roz­wo­jem kreaty­wności będziesz musiał wyka­zać się rów­nież wytrwa­ło­ścią.

Przykładowy post blogowy o tytule Content

"Kiedy koń­czy­łem pro­jek­tować mój blog, nien­aw­idz­iłem go i zaczy­nałem od nowa. Tak było dzie­sięć albo nawet dwanaś­cie razy, aż w koń­cu zre­zy­gno­wa­łem."

Jeśli masz nawyk pisa­nia krót­kich arty­ku­łów i chcesz zacząć pisać blo­ga­zy­ny, będziesz musiał to zmie­nić. Kreatywne blo­gi, wyma­gają nie tyl­ko więk­szej ilo­ści tre­ści, ale rów­nież tre­ści war­to­ścio­wej.

Na co zwracać uwagę podczas prowadzenia blogazine?

Prowadze­nie blo­ga­zy­nu, zmu­sza do bar­dziej kreaty­wnego myśle­nia.

Zapisy­wanie swo­ich myśli i klika­nia „wyślij” bez zas­tanaw­ia­nia się nad ukła­dem tek­stu jest pro­ste. Z kolei poświę­ca­jąc tro­chę cza­su dla sztu­ki blo­gowa­nia, Twoja kreaty­wność rośnie wprost pro­por­cjon­al­nie do Twoich wysił­ków.

Przykłady nagłówków blogazynu

Warto wie­dzieć, że...

Spraw, by Twoje posty były bar­dziej czy­tel­ne.
Jeżeli Twoje posty ogra­ni­cza­ją się tyl­ko do tek­stu, tek­stu i tyl­ko tek­stu, ludziom nie będzie chcia­ło się ich czy­tać. Włóż tro­chę pra­cy w sty­li­za­cję tre­ści.

Stwórz coś inne­go i eks­cy­tu­ją­ce­go dla czy­tel­ni­ków.
Zmniejsz licz­bę krót­kich, pro­stych postów, a zadbaj o dłuż­szy i atrak­cyj­nie wyglą­da­ją­cą całość. Twój blog auto­ma­tycz­nie będzie miał więk­sze zna­cze­nie i przy­cią­gnie rze­sze nowych, zain­te­re­so­wa­nych czy­tel­ni­ków.

Czy blogazyn ma wady?

Musisz mieć doświad­cze­nie z HTML-em i CSS-em.
 Każdy może two­rzyć blo­ga­zyn w WordPressie, ale budo­wa cie­ka­we­go ukła­du tek­stu wyma­ga pew­ne­go doświad­cze­nia z CSSem i HTMLEM. 

Brak doświad­cze­nia w ukła­dzie dru­ku.
Wiele ele­men­tów two­rze­nia blo­ga­zy­nów czer­pie z maga­zy­nów dru­ko­wa­nych, dla­te­go też brak doświad­cze­nia w tym zakre­sie może być jed­ną z prze­szkód w ich two­rze­niu. 

Zabieranie dużej ilo­ści cza­su.
Ktoś może uznać to za wadę, ale jeże­li będzie­my robi­li to z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem, czas nie będzie miał dla nas zna­cze­nia.

Wszystko co musisz wiedzieć, ale boisz się zapytać...

Blogazyn piszący o budowie mózgu

Blogerzy two­rzą­cy blo­ga­zy­ny nie pra­cu­ją na stan­dar­d­owych
Word­pre­ssach, któ­re mają uczy­nić ich życie łatwiej­szym.

Prze­ci­wnie, zmieni­ają ten trend i two­rzą napraw­dę fan­tasty­czne
tre­ści. Starają się kre­ować ory­gi­nalne wzo­ry i ukła­dy każ­de­go
postu, pokazu­jąc tym samym, jak w twór­czy i przy­jemny spo­sób
moż­na budo­wać swój blog. I jak poda­wać nawet trud­ne infor­ma­cje
w przy­jemny spo­sób, któ­ry łatwo zapa­da w pamię­ci. Ci ludzie
robią to z zamiłowa­nia, two­rzą z praw­dzi­wą pasją.

Trendy mają to do sie­bie, że przy­cią­gają masy, któ­re chcą z tego
tren­du skorzys­tać.
Jed­nak z tren­dem two­rze­nia blo­ga­zy­nów
jest nie­co ina­czej. Wielu oso­bom się to podo­ba i chci­ałoby
two­rzyć takie blo­gi, jed­nak nie każ­dy ma takie możli­wości i
umiejęt­ności. Pro­jek­towanie ukła­du kre­atyw­ne­go blo­ga do
konkret­nej tre­ści, wyma­ga cier­pli­wości, poświęce­nia, a przede
wszys­tkim wysił­ku i umiejęt­ności blo­ge­ra.

Pio­nierami w kat­e­gorii blo­ga­zy­nów są Jason Santa Maria, Dustin
Cur­tis i Gre­gory Wood.
Przed stworze­niem włas­nego blo­ga­zy­nu
war­to więc zapoz­nać się z ich twór­c­zoś­cią. Wiele osób może
koja­rzyć Dustina Cur­tisa z jego listu otwar­te­go do Amer­i­can
Air­lines, w któ­rym pro­ponuje rady­kal­ny rede­sign ich stro­ny, co
mia­ło­by na celu uczynie­nie jej bar­dziej prze­jrzys­tej i
przy­jaznej dla oka ich klien­tów.

Jak zro­dził się pomysł blo­ga­zy­nów? Dustin Cur­tis w wywia­dzie dla
smashingmagazine.com opo­wie­dział w jaki spo­sób stwo­rzył swój
pier­wszy blo­ga­zyn – wyz­nał, że nigdy nie był zad­owolony ze
swo­jej pra­cy. Napisał : Zawsze oko­ło dwóch tygo­dni po
zakończe­niu dane­go pro­jektu, mam pomysł na to, jak moż­na to było
zro­bić lep­iej. Kiedy koń­czy­łem pro­jek­tować mój blog,
nien­aw­idz­iłem go i zaczy­nałem od nowa. Tak było dzie­sięć albo
nawet dwanaś­cie razy, aż w koń­cu zrezyg­nowałem. Zrozu­mi­ałem, że
każ­dy post powi­nien mieć wła­sną kon­strukcję, któ­ra odpo­wia­da
jej zawar­to­ści. Pomimo ogra­ni­czeń HTML-a i CSS-a, to wyszło to
lep­iej, niż myśla­łem.

Ten styl nie nada­je się dla wszys­t­kich stron. Nie będzie
prak­ty­czny dla blo­gów, któ­re pub­likują 3 – 4
arty­ku­ły dzi­en­nie. Wiele stron zysku­je jed­nak poczwór­nie z
każ­dym boga­tym postem.

Masz nieograniczone możliwości
w tworzeniu kreatywnego bloga...

Dlaczego miał­byś ogra­ni­czać się do jed­nego sty­lu i jed­nego ukła­du, sko­ro możesz ekspery­men­tować ze swo­ją kreaty­wnoś­cią, two­rząc nowo­cze­sne blo­gi? W sie­ci duszą­cej się już od masy takich samych blo­gów ludzie zaczę­li zwra­cać uwa­gę na ory­gi­nal­ność i for­mę prze­ka­zu. Jeśli więc Twój blog nale­ży do tej sza­rej masy blo­gos­fery, być może wkrót­ce rów­nież zaczniesz tra­cić użyt­kow­ni­ków.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie