X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Blogazyny

Najpiękniejsze formy postów blogowych.

Magazyny internetowe,
zapowiadające śmierć
nudnych tekstów.


Spis treści:

Inter­net powo­li sta­je się wiel­kim śmiet­nikiem, zale­wanym sza­blo­no­wy­mi stron­ami i tek­stami. W odwe­cie na to zja­wi­sko pojaw­iła się nowa ten­dencja, w myśl któ­rej ludzie zaczy­nają doce­niać ory­gi­nal­ność i two­rzyć blo­gi, któ­re wybi­jają się ponad całą masę takich samych stron. Doskon­ałym spo­so­bem na wyróżnie­nie się w sie­ci są tzw. blo­ga­zy­ny, któ­re spek­taku­larnie zwięk­szają wiary­god­ność prezen­towanych w nich infor­ma­cji.

Spójrzmy prawdzie w oczy – klasyczny blog jest nudny.

Nie licząc tek­stu i obraz­ków, nie­mal każ­dy blog ma ten sam układ. Kon­sek­wencja i kre­owanie sty­lu są waż­ne przy tworze­niu blo­gu, ale co z ory­gi­nal­noś­cią? Czy post zaw­ier­a­jący prze­pis na pier­niczki zasłu­gu­je na taki sam sza­blon jak wpis o hack­ach do CSS?


Czy zatem to Word­Press jest win­ny niskiej jako­ści tek­stów? Insta­lacja Word­Pressa jest tak pro­sta, że każ­dy może mieć swój blog w cią­gu kil­ku minut. Być może sko­ro stworze­nie ich jest tak pro­ste, ludzie nie zada­ją sobie tru­du, aby ich zawar­tość była wartoś­ciowa. Wystar­czy zas­tanowić się nad tym, jak wie­le pra­cy musi wło­żyć pro­jek­tant w stworze­nie takie­go mag­a­zynu inter­ne­towego. Czy war­ta będzie ona pisa­nia o rze­czach bez zna­cze­nia? Blogazine - Poznaj nowo­cze­sne for­my postów blo­go­wych.

Czym jest “blogazine” i jaki zyskuje tłumy wielbicieli?

Słoń podzielony na różne części ciała

Pisaliśmy już o tym jak pisać blo­ga. W blo­ga­zy­nie naj­waż­niej­szą rze­czą jest jego wygląd. Każdy z nich ma swój indy­wid­u­alny styl, układ i design. Blogazyn rezy­gnu­je ze stan­dar­d­owych roz­wią­zań „word­pres­sowych”. Często wyglą­dem naw­iązują one do inter­ne­towych wydań cza­so­pism.

Słoń z opiekującą się nim grupą ludzi

Dzięki tworze­niu blo­ga­zy­nu, zaszcze­pisz w sobie ducha kreaty­wności. Niepow­tarzalne wzo­ry po pro­stu zmu­szą Cię do twór­czego myśle­nia i two­rze­nia cze­goś innowa­cyjnego. Takie ekspery­men­towanie spra­wi Ci pon­adto zapew­ne wie­le przy­jem­ności i zaba­wy. Poza niesamow­itą przy­jem­noś­cią i roz­wo­jem kreaty­wności będziesz musiał wyka­zać się rów­nież wytrwa­ło­ścią.

Przykładowy post blogowy o tytule Content

"Kiedy koń­czy­łem pro­jek­tować mój blog, nien­aw­idz­iłem go i zaczy­nałem od nowa. Tak było dzie­sięć albo nawet dwanaś­cie razy, aż w koń­cu zre­zy­gno­wa­łem."

Jeśli masz nawyk pisa­nia krót­kich arty­ku­łów i chcesz zacząć pisać blo­ga­zy­ny, będziesz musiał to zmie­nić. Kreatywne blo­gi, wyma­gają nie tyl­ko więk­szej ilo­ści tre­ści, ale rów­nież tre­ści war­to­ścio­wej.

Na co zwracać uwagę podczas prowadzenia blogazine?

Prowadze­nie blo­ga­zy­nu, zmu­sza do bar­dziej kreaty­wnego myśle­nia.

Zapisy­wanie swo­ich myśli i klika­nia „wyślij” bez zas­tanaw­ia­nia się nad ukła­dem tek­stu jest pro­ste. Z kolei poświę­ca­jąc tro­chę cza­su dla sztu­ki blo­gowa­nia, Twoja kreaty­wność rośnie wprost pro­por­cjon­al­nie do Twoich wysił­ków.

Przykłady nagłówków blogazynu

Warto wie­dzieć, że...

Spraw, by Twoje posty były bar­dziej czy­tel­ne.
Jeżeli Twoje posty ogra­ni­cza­ją się tyl­ko do tek­stu, tek­stu i tyl­ko tek­stu, ludziom nie będzie chcia­ło się ich czy­tać. Włóż tro­chę pra­cy w sty­li­za­cję tre­ści.

Stwórz coś inne­go i eks­cy­tu­ją­ce­go dla czy­tel­ni­ków.
Zmniejsz licz­bę krót­kich, pro­stych postów, a zadbaj o dłuż­szy i atrak­cyj­nie wyglą­da­ją­cą całość. Twój blog auto­ma­tycz­nie będzie miał więk­sze zna­cze­nie i przy­cią­gnie rze­sze nowych, zain­te­re­so­wa­nych czy­tel­ni­ków.

Czy blogazyn ma wady?

Musisz mieć doświad­cze­nie z HTML-em i CSS-em.
 Każdy może two­rzyć blo­ga­zyn w WordPressie, ale budo­wa cie­ka­we­go ukła­du tek­stu wyma­ga pew­ne­go doświad­cze­nia z CSSem i HTMLEM. 

Brak doświad­cze­nia w ukła­dzie dru­ku.
Wiele ele­men­tów two­rze­nia blo­ga­zy­nów czer­pie z maga­zy­nów dru­ko­wa­nych, dla­te­go też brak doświad­cze­nia w tym zakre­sie może być jed­ną z prze­szkód w ich two­rze­niu. 

Zabieranie dużej ilo­ści cza­su.
Ktoś może uznać to za wadę, ale jeże­li będzie­my robi­li to z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem, czas nie będzie miał dla nas zna­cze­nia.

Wszystko co musisz wiedzieć, ale boisz się zapytać...

Blogazyn piszący o budowie mózgu

Blogerzy two­rzą­cy blo­ga­zy­ny nie pra­cu­ją na stan­dar­d­owych
Word­pre­ssach, któ­re mają uczy­nić ich życie łatwiej­szym.

Prze­ci­wnie, zmieni­ają ten trend i two­rzą napraw­dę fan­tasty­czne
tre­ści. Starają się kre­ować ory­gi­nalne wzo­ry i ukła­dy każ­de­go
postu, pokazu­jąc tym samym, jak w twór­czy i przy­jemny spo­sób
moż­na budo­wać swój blog. I jak poda­wać nawet trud­ne infor­ma­cje
w przy­jemny spo­sób, któ­ry łatwo zapa­da w pamię­ci. Ci ludzie
robią to z zamiłowa­nia, two­rzą z praw­dzi­wą pasją.

Trendy mają to do sie­bie, że przy­cią­gają masy, któ­re chcą z tego
tren­du skorzys­tać.
Jed­nak z tren­dem two­rze­nia blo­ga­zy­nów
jest nie­co ina­czej. Wielu oso­bom się to podo­ba i chci­ałoby
two­rzyć takie blo­gi, jed­nak nie każ­dy ma takie możli­wości i
umiejęt­ności. Pro­jek­towanie ukła­du kre­atyw­ne­go blo­ga do
konkret­nej tre­ści, wyma­ga cier­pli­wości, poświęce­nia, a przede
wszys­tkim wysił­ku i umiejęt­ności blo­ge­ra.

Pio­nierami w kat­e­gorii blo­ga­zy­nów są Jason Santa Maria, Dustin
Cur­tis i Gre­gory Wood.
Przed stworze­niem włas­nego blo­ga­zy­nu
war­to więc zapoz­nać się z ich twór­c­zoś­cią. Wiele osób może
koja­rzyć Dustina Cur­tisa z jego listu otwar­te­go do Amer­i­can
Air­lines, w któ­rym pro­ponuje rady­kal­ny rede­sign ich stro­ny, co
mia­ło­by na celu uczynie­nie jej bar­dziej prze­jrzys­tej i
przy­jaznej dla oka ich klien­tów.

Jak zro­dził się pomysł blo­ga­zy­nów? Dustin Cur­tis w wywia­dzie dla
smashingmagazine.com opo­wie­dział w jaki spo­sób stwo­rzył swój
pier­wszy blo­ga­zyn – wyz­nał, że nigdy nie był zad­owolony ze
swo­jej pra­cy. Napisał : Zawsze oko­ło dwóch tygo­dni po
zakończe­niu dane­go pro­jektu, mam pomysł na to, jak moż­na to było
zro­bić lep­iej. Kiedy koń­czy­łem pro­jek­tować mój blog,
nien­aw­idz­iłem go i zaczy­nałem od nowa. Tak było dzie­sięć albo
nawet dwanaś­cie razy, aż w koń­cu zrezyg­nowałem. Zrozu­mi­ałem, że
każ­dy post powi­nien mieć wła­sną kon­strukcję, któ­ra odpo­wia­da
jej zawar­to­ści. Pomimo ogra­ni­czeń HTML-a i CSS-a, to wyszło to
lep­iej, niż myśla­łem.

Ten styl nie nada­je się dla wszys­t­kich stron. Nie będzie
prak­ty­czny dla blo­gów, któ­re pub­likują 3 – 4
arty­ku­ły dzi­en­nie. Wiele stron zysku­je jed­nak poczwór­nie z
każ­dym boga­tym postem.

Masz nieograniczone możliwości
w tworzeniu kreatywnego bloga...

Dlaczego miał­byś ogra­ni­czać się do jed­nego sty­lu i jed­nego ukła­du, sko­ro możesz ekspery­men­tować ze swo­ją kreaty­wnoś­cią, two­rząc nowo­cze­sne blo­gi? W sie­ci duszą­cej się już od masy takich samych blo­gów ludzie zaczę­li zwra­cać uwa­gę na ory­gi­nal­ność i for­mę prze­ka­zu. Jeśli więc Twój blog nale­ży do tej sza­rej masy blo­gos­fery, być może wkrót­ce rów­nież zaczniesz tra­cić użyt­kow­ni­ków.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie