X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Seo copywriting.

Podstawy pisania treści, które
Google docenia wysokimi pozycjami.

Wprowadzenie do seo
copywritingu dla
początkujących.


Spis treści:

Zawartość stro­ny, któ­ra sta­no­wi praw­dzi­wą war­tość dla ludzi zdo­by­wa lin­ki w spo­sób nat­u­ralny.

Wyszuki­warki to uwiel­bi­ają. Takie tre­ści zawsze doce­ni­ane są wyso­ki­mi pozy­c­jami. Słyszymy czę­sto “Con­tent is king” (czy­li zawar­tość jest kró­lem.) To praw­da. eBiznes, któ­ry dziś tego nie zrozu­mie, bedzie tra­cił zyski jutro.

Jak pisać artykuły, skoro zasady SEO zmienią się co chwilę?

Algo­rytm wyszuku­jący Google, sta­je się inteligent­niejszy z dnia na dzień. W cią­gu tyl­ko ostat­niego roku, fir­ma wprowadz­iła do nie­go kilka­naś­cie tysię­cy zmian. Strate­gia fir­my dąży do podawa­nia użyt­kow­ni­kom wyni­ków o jak naj­wyż­szej jako­ści.


Jeśli piszesz treść, pisz z myślą, że two­rzysz najlep­szy arty­kuł na ten temat na świe­cie. Tylko ta strate­gia jest w sta­nie przy­nieść dłu­go­falowe korzy­ści. Treści sła­bej jako­ści, pisa­ne nied­bale, kopi­owane coraz szy­b­ciej zni­ka­ją z list wyni­ków wyszuki­wań z dużą pręd­koś­cią. I nikt ich ich nie odwie­dza.


Jeśli będziesz doce­niony przez ludzi, algo­rytmy wyszuki­warek pój­dą w ich śla­dy.

7 podstawowych zasad pisania artykułów dla internetu.

Jeśli chcesz poz­nać tech­niczne zagad­nienia zwią­za­nie SEO Copy­writingiem, czy­li pisa­niem tek­stów i tre­ści, któ­re dobrze się pozy­cjonują — przeczy­taj ten arty­kuł.

Wierzymy, że tyl­ko dobra treść ma szan­sę oku­po­wać wyso­kie wyni­ki w przy­szło­ści. Dlat­ego prezen­tu­jemy temat w dwóch częś­ci­ach. Część mery­to­ryczną poni­żej i część tech­niczną w lin­ku powy­żej. – Życzę miłej lek­tu­ry.

Musisz stać się eks­per­tem w dzie­dzi­nie, któ­rą zaj­muje się Twoja stro­na. "Rzetelne i świe­że infor­ma­cje są pod­stawą do tego, by zdo­być zau­fanie użyt­kow­ni­ków."

Temat, któ­rym się zaj­mu­jesz, nale­ży przed­stawić w ory­gi­nalny spo­sób, by mógł się wyróż­nić spo­śród wie­lu podob­nych. Jeżeli będziesz powie­lać sche­ma­ty, ist­nieje duża szan­sa, iż zle­ją się z masą innych i mało kto je prze­czy­ta. A już z pewnoś­cią nikt go nie pole­ci innym (pod­lin­ku­je).


Upewnij się, że przed­staw­iłeś temat wycz­er­pu­jąco i szcze­gó­ło­wo. Ty, jako pis­arz, dosko­na­le znasz temat, o któ­rym piszesz, ale Twój czytel­nik może nie mieć o nim żad­nego poję­cia. Postaw się w jego roli i odpo­wiedz na pyta­nie czy wszys­tko uda­ło Ci się zrozu­mieć.

Pamię­taj, że bar­dzo dobra treść, któ­ra ma usatys­fakcjonować Two­jego klien­ta i przy­nieść korzy­ści Tobie i jemu, wyma­ga cięż­kiej pra­cy. Tworze­nie arty­ku­łów jedy­nie pod wyszuki­warki jest strate­gią, któ­ra ma krót­kie nogi. Nie przy­nie­sie ona dłu­goter­mi­nowych korzy­ści.

Jeżeli posi­adasz wie­dzę i doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie, któ­rą zaj­mu­jesz się na stro­nie, zas­tanów się, jaką iloś­cią infor­ma­cji chcesz się podzie­lić z inny­mi. Ludzie rozu­miejąc znacze­nie Two­jego doświad­czenia i tak kupią Twój pro­dukt, nawet wte­dy, gdy będą wie­dzie­li, jak zro­bić to same­mu.

Bardzo waż­ne jest, by temat, któ­ry ofer­u­jesz, przed­staw­iony był w odpo­wied­ni spo­sób dla użytkown­ika. Postaw się na miej­scu klien­ta i pomyśl, jaka for­ma naj­bar­dziej by mu odpo­wia­da­ła (film, arty­kuł SEO, a może pro­sty komiks?)

Istot­nym fak­tem jest, że pier­wsze sekun­dy są naj­waż­niej­sze, by przy­ciągnąć odwiedza­jącego naszą stro­nę. Jeżeli począ­tek arty­ku­łu SEO nie będzie cie­ka­wy, nie ma co liczyć, że ktoś doczy­ta go choć­by do poło­wy. Użytkown­icy czę­sto nie czy­tają arty­ku­łów od począt­ku do koń­ca, lecz przeglą­dają je, szuka­jąc rze­czy, któ­re ich intere­sują. Z tego wzglę­du resz­ta tek­stu nie jest zwol­niona z odpowiedzial­ności bycia atrak­cyjnym dla klien­ta.

Pisz zwięź­le i na temat. Unikaj pow­tarza­nia. Przeczy­taj każ­dy aka­pit, wczuwa­jąc się w rolę swo­jego czytel­nika. Gdy już stwier­dzisz, że jesteś zad­owolony ze swo­jej pra­cy, poproś bez­stron­ną oso­bę zna­jącą zagad­nie­nie o bez­stron­ną oce­nę.

Nie nudź i dbaj o popraw­ność pisow­ni. Zad­baj o to, by odbior­ca czy­tał Twój tekst SEO z zain­tere­sowaniem i peł­nym zaan­gażowaniem. Twórz krót­kie, zwię­złe i traf­ne zda­nia. Czytel­nik zna­jący zasa­dy popraw­nej pisow­ni szy­bko zra­ża się do tek­stu, w któ­rym zauwa­ża błę­dy.

Więcej na temat tego jak napi­sać arty­kuł, dowiesz się tu.

Dobra zawartość = Dobre wyniki w wyszukiwarkach? NIE!

Z dobrą zawartoś­cią stro­ny jest podob­nie jak z ludz­kim tal­en­tem. Trzeba go naj­pierw wykryć, by mógł się rozwi­jać i przy­no­sić jakiekol­wiek korzy­ści. Zawartość stro­ny, choć­by była zna­ko­mi­ta, może zostać nieza­uważona, jeże­li pozo­sta­łe ele­menty opty­mal­iza­cji zosta­ną pomi­nię­te. Fas­cynu­jące arty­ku­ły SEO, któ­re zaw­ierają rze­tel­ne infor­ma­cje, korzy­sta­ją z pro­fesjon­al­nej anal­izy słów kluc­zowych, mają zop­ty­mal­i­zowaną treść i tytuł pod wyszuki­warki są dobrym począt­kiem, ale dopie­ro począt­kiem.

Zawsze więc o tym pamię­taj.

SEO Copywriting. Zasada pierwsza.
Czyli najważniejsza prawda pisania do internetu.

Jak pisać tek­sty do pozy­cjo­no­wa­nia w sie­ci? W dzi­siej­szym świe­cie SEO (ang. Search Engine Optimizationjed­ną z naj­waż­niej­szych cech arty­ku­łu jest to aby, odpo­wia­dał zapy­tan­iom inter­nautów. Doskon­ałym przykła­dem jest feno­men Wikipedii, któ­rej arty­ku­ły SEO są skon­struowane zgod­nie z pra­wem zero­wym.

Pisz dobre arty­ku­ły, któ­rych tytu­ły odpo­wia­da­ją na zapy­ta­nia użytkown­ików wyszuki­warek, a treść jest odpo­wie­dzią na te pyta­nia. Tytuł nie musi być zda­niem zło­żo­nym, może być nawet rów­no­waż­ni­kiem zda­nia. Na samym począt­ku upew­nij się, czy arty­kuł, bądź stro­na zbu­dowana jest w opar­ciu o tę zasa­dę.

Na koniec, unikaj zła. - Czyli Cloaking i duplicate content.

Główne mot­to dzi­ałań fir­my Google brzmi. — Unikaj zła. Miej na uwa­dze ten prze­kaz pisząc tre­ści dla stron inter­ne­towych. Wyszuki­warki coraz sku­tecz­niej zna­j­dują stro­ny, któ­rych treść jest inna dla użytkown­ików, niż ta przez­nac­zona dla Google, Yahoo czy innych wyszuki­warek. Taka prak­tyka nosi nazwę cloak­ing. Jest to, mówiąc wprost, oszuki­wanie wyszuki­warki po to, by zdo­być lep­szą pozy­cję w jej ran­kin­gu. Gdy taka dzi­ałal­ność zosta­nie wykry­ta, stro­na może być trwa­le usu­nię­ta z indek­sów wyszu­ki­wa­rek.

Ważne jest tak­że, aby treść była uni­kal­na. Należy pamię­tać, aby nie „poży­czać” sobie tre­ści z innych stron. W przy­padku takich dzi­ałań nie tyl­ko możesz być osą­dza­ny w kat­e­go­ri­ach zło­dzie­ja, ale Google szy­bko roz­po­zna, kto pier­wszy opub­likował daną treść, (nawet lek­ko zmody­fikowaną) wkłada­jąc Twoją pra­cę do szu­flady, dupli­cate con­tent, czy­li dupli­kat.

Oczy­wiś­cie, ten arty­kuł to tyl­ko wstęp do wiel­kie­go zagad­nienia jakim jest pozy­cjonowanie. Mam nadzie­ję, że ten arty­kuł, pomo­że Ci zrozu­mieć to zagad­nie­nie, choć dosko­na­le zda­ję sobie spra­wę, że nie powiedzi­ałam o wie­lu spra­wach. Jeśli posi­adasz wie­dzę lub cie­ka­we doświad­czenia, któ­re pomo­gą roz­wi­nąć nam ten temat pro­si­my podziel się z nami w komen­tarzach zaraz pod treś­cią. Dziękuję.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie