X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Skąd zdobyć teksty na stronę?

które będą przyciągać nowych czytelników jak magnes?

Kompletny przewodnik
zdobywania treści
stron internetowych.
Od zera do bohatera.


Spis treści:

Liczby ze sta­ty­styk inter­ne­towych nie kła­mią – Pisanie tre­ści na stro­nę inter­ne­tową opła­ca się robić dobrze. Ciekawe, solid­nie przy­go­towane tek­sty na stro­nie w nat­u­ralny spo­sób zwięk­szają ilość odwiedza­ją­cych, pod­noszą jej war­tość i dają do zrozu­mienia, że napraw­dę wiesz, o czym mówisz i co sprzeda­jesz. Kon­tynuuj czy­tanie i dowiedz się, skąd zdo­być dobre tek­sty na stro­nę fir­mową już teraz!

3 grupy sprzedawców tekstów na stronę internetową.

We wszyst­kich bran­żach powy­żej pew­ne­go śred­niego pozio­mu usług zaczy­na się sfe­ra, w któ­rej więk­sze znacze­nie ma jakość niż cena. Podob­nie jest przy pisa­niu arty­ku­łów na stro­ny inter­ne­towe (web con­tent copy­writ­ing). Ujmu­jąc spra­wę jak najproś­ciej, ist­nieją trzy źró­dła uni­kal­nych tek­stów na stro­nę inter­ne­to­wą; róż­nią się one jakoś­cią i war­to­ścią.

Osoba wieszająca treść na ścianie

1. Auto­ry­tety w dzie­dzi­nie. Znane i sza­no­wa­ne. SEO
Copy­writerzy i znaw­cy piszą­cy tek­sty ze swo­jej spec­jal­ności
nie tyl­ko dla wykaza­nia swo­ich kom­pe­tencji. Wolni strzel­cy
potra­fią­cy pobu­dzić ser­ca ludzi i algo­rytmy wyszuki­warek.

2. Pro­fesjon­alni, dobrze opła­cani twór­cy – Copy­writerzy, czy­li
zawo­dow­cy w peł­nym tego sło­wa znacze­niu, dzi­ała­jący
samodziel­nie (free­lance), bądź w gru­pach (Firmy).

3. Ludzie orkie­stry. Stu­denci, ucznio­wie lub wyko­rzysty­wani,
sła­bo opła­ca­ni pra­cown­icy zatrud­ni­ani przez zawo­do­wych
hand­larzy arty­ku­ła­mi i inny­mi treś­ci­ami do stron.

4. Złodzieje tek­stów. Tworzący mniej lub bar­dziej zag­mat­wane
kom­pi­lacje, odmi­any i zlep­ki roz­maitych tre­ści „poży­c­zonych”
z róż­nych miejsc bez respek­tu dla praw autors­kich czy dobre­go
oby­cza­ju.

Pisanie jak marzenie
- profesjonalni twórcy tekstów internetowych.

Pisanie dobrych tek­stów na stro­ny inter­ne­to­we jest jak szy­cie ubra­nia na mia­rę — dopie­ro gdy bar­dzo dobrze pozna się klien­ta i jego cele, moż­na całą tę wie­dzę wyko­rzys­tać do stwo­rze­nia dokład­nie takie­go pro­duktu, jaki jest potrzeb­ny. Na wyjąt­ko­wość tek­stów na stro­ny inter­ne­to­we, wpływ mają trzy pod­sta­wowe aspek­ty:

Zna­jo­mość tech­nik sprzedaży i perswazji.

Tek­sty wspo­ma­ga­jące sprze­daż — ich specy­ficznym celem jest skłonie­nie klien­ta do dzi­ała­nia, pod­ję­cia decy­zji o sko­rzys­ta­niu z przed­staw­ionej ofer­ty.

Zna­jo­mość zagad­nień technicznych.

Tek­sty tech­niczne – mają­ce jasno i zrozu­mi­ale opisy­wać i tłu­maczyć zło­żo­ne kwe­stie tech­no­log­iczne; jest to zada­nie trud­niejsze, niż pode­jrzewa więk­szość ludzi. Wszystkie te trzy meto­dy pisa­nia prze­ni­ka­ją się na ogół wza­jem­nie, w zależ­no­ści od zlece­nia w róż­nym stop­niu wpły­wa­jąc na final­ną for­mę arty­ku­łu. Nie wszę­dzie bowiem każ­dy z tych celów — sug­esty­wność, pozy­cja w ran­kin­gach i jas­ność opi­su — jest rów­nie istot­ny. Najlepiej jest, jeśli dobrze wia­do­mo, co jest głów­nym zada­niem, jakie staw­iamy przed treś­ci­ami na stro­nie. To pozwa­la stwo­rzyć je pre­cyzyjnie pod tym kątem.

Zna­jo­mość zagad­nień pozy­cjonowa­nia w internecie.

Tek­sty pozy­cjonu­jące (ang. SEO copy­writ­ing) — ich wyjąt­ko­wa pod wie­lo­ma wzglę­dami budo­wa ma poma­gać stro­nie osią­gać wyso­kie wyni­ki w wyszu­ki­war­kach inter­ne­towych, nie tra­cąc przy tym walo­rów trady­cyjnych tek­stów hand­lowych; tworze­nie takich tek­stów to skom­p­likowane zada­nie wyma­ga sze­rok­iej wie­dzy o mech­a­niz­mach dzi­ała­nia wyszuki­warek, znacz­nie wykracza­jącej poza potocz­nie rozu­mi­aną lite­rac­ką bie­głość;

Powiedzmy sobie szcz­erze. Ludzi, któ­rzy napraw­dę dobrze rozu­mieją trzy powyż­sze zagad­nienia jest mało i najczęś­ciej pra­cu­ją na wła­sny rachu­nek nie przyj­mu­jąc nowych zle­ceń z zewnętrz­nych źró­deł. Nie mają potrze­by ogłasza­nia się w inter­ne­cie, tak więc cięż­ko ich tam zna­leźć.

Dobrym roz­wią­za­niem jest spró­bo­wa­nie sił zespo­łu. Gdzie copy­writer, pro­jek­tant i oso­ba od sta­ty­styk i pozy­cjonowa­nia, wypra­cowują tre­ści, któ­re napraw­dę dobrze zara­bi­ają. Dobrym przykła­dem są arty­ku­ły na naszych stro­nach. Jak pisać tek­sty do Internetu? Skąd czer­pać pomy­sły? Jeśli intere­sują Cię odpo­wie­dzi na te pyta­nia  — daj nam o tym znać.

Maszyny do pisania. Czyli szybko, tanio i średnio.

Ludzie przygotowujący się do skoku do basenu

Gdy jesteś głod­ny, nie zawsze uda­jesz się do najlep­szej pary­skiej
restau­racji. Cza­sami nawet nie robisz sobie posił­ku w domu. Tak,
jak nie­kie­dy obi­a­dem musisz nazwać kebab-bur­ge­ra z pob­liskiej
bud­ki, cza­sami możesz potrze­bować tek­stów przy­go­towanych w
bar­dzo ogranic­zonym cza­sie i budże­cie. Oczy­wiś­cie podob­nie
jest wów­czas ogranic­zona jakość.

Stu­denci wie­lu kie­run­ków, bezro­botni absol­wenci tych­że a nawet
super­tani ambit­ni matu­rzy­ści dys­ponu­jący spo­rą iloś­cią cza­su
— to tyl­ko niek­tóre z możli­wych grup. Wszyscy oni praw­dopodob­nie
bez więk­szych kło­po­tów wstu­ka­ją do kom­put­era odpowied­nio
dłu­gi ciąg zna­ków, któ­ry na pier­wszy rzut oka dosko­na­le
wywią­że się z funk­cji arty­ku­łu.

Umiejęt­ność takie­go budowa­nia zdań, by zapew­ni­ły one stro­nie
wyż­sze miej­sce w wyni­kach wyszuki­warek inter­ne­towych, rów­nież
ma swo­ją real­ną cenę, podob­nie jak stworze­nie tek­stu, któ­ry
będzie w sta­nie tyl­ko wła­sną siłą przekony­wa­nia uczy­nić z
odwiedza­jącego — klien­ta.

"Wydawcy, naj­bar­dziej poczyt­nych pub­likacji na świe­cie, wie­dzą dobrze, że rze­czy napi­sa­ne bez wysił­ku, czy­ta się bez przy­jem­no­ści."

W sie­ci skoń­czy­ły się cza­sy, gdzie ludzie poświę­cają swo­ją uwa­gę byle­jakości. Od najlep­szej stro­ny świa­ta dzie­li ich jed­no kliknię­cie, dla­cze­go mie­li­by zostać u Ciebie? Okazuje się, że arty­kuł na stro­nie nie jest gru­pą kil­ku­set wyra­zów ustaw­ionych obok sie­bie. W dobrych rękach, sta­je się on pre­cyzyjnie prze­myślaną kon­strukcją ze słów, pojęć i idei, oblic­zoną na wymier­ny efekt psy­cho­log­iczny i han­dlo­wy.


Złodzieje treści internetowych. Kopiuj, wklej
- tak powstają teksty, których nie chciałbyś posiadać.

To chy­ba nie jest nie­spo­dzian­ka — w inter­ne­cie aż roi się od przy­kła­dów kra­dzie­ży włas­ności intelek­tu­al­nej. Wobec kil­ku­set mil­ionów funkcjonu­ją­cych stron trud­no nawet wyobra­zić sobie dopil­nowanie, czy tekst, jaki otrzy­małeś nie jest pla­giatem, a kon­sek­wencje posi­ada­nia świet­nych tre­ści w “pode­jrzanie niskiej cenie”, są druz­gocące.

Gdy algo­rytmy wyszuki­warki np: Google zori­en­tują się, że Twoje tre­ści to pla­giat (A robią to z dnia na dzień lep­iej. Po pro­stu przes­taną wyświ­et­lać Twoją stro­nę w wyni­kach wyszuki­wań. Kon­sek­wencje autor­skie, i pra­wa mająt­ko­we to już osob­na “sądo­wa” histo­ria.

Jak pow­stają tanie, niele­galne arty­ku­ły?

Nowe tre­ści są łąc­zone z wie­lu innych są przez pseu­do-auto­ra. Poprzez kopi­owanie roz­maitych frag­men­tów tek­stów zna­le­zio­nych w inter­ne­cie; powie­la­ne są zda­nia, rozdzi­ały bądź całe stro­ny, z któ­rych kom­pi­lowana jest cała wit­ryna tzw. franken­steiny. Doty­czy to zwłasz­cza tek­stów bar­dziej spec­jal­isty­cznych, gdzie trud­no o oso­bisty styl. Dostęp­ność Wikipedii oraz roz­maitych innych źró­deł pozwa­la sprze­da­wać nicze­go nie­świa­do­mym klien­tom tre­ści, któ­re dostęp­ne są w inter­ne­cie pub­licznie i za dar­mo (oczy­wiś­cie bez praw odsprze­da­ży).

Innym spo­so­bem jest uży­cie pro­gramów do gen­erowa­nia tre­ści. Koszt takich tek­stów to kil­ka, kilka­naś­cie zło­tych. Trudno jest nazwać arty­ku­ła­mi w peł­nym znacze­niu tego sło­wa; czę­sto są one beł­ko­tli­we, niegra­maty­czne a ich głów­nym zada­niem jest wypełnie­nie pustych stron treś­cią, któ­ra pod­wyższyłaby pozy­cję stro­ny w wyszu­ki­war­kach.

Kupowanie tre­ści nie­wia­do­me­go pocho­dze­nia, ma bar­dzo krót­kie nogi.

Powszech­ność powyż­szych prak­tyk jest dość duża. Jed­nak z dnia na dzień pro­cent wykry­wal­ności takich przy­pad­ków rośnie, dzię­ki nieusta­ją­cym wysił­kom wysił­ki praw­ni­ków i pro­fesjon­al­nych twór­ców i pro­gramistów wyszuki­warek inter­ne­to­wych.

Jak bro­nić się przed kra­dzie­żą tek­stów?Najbardziej zna­nym narzę­dziem do wal­ki z kopi­owaniem tre­ści w inter­ne­cie jest Copy­ScapeUmożli­wia ono odnalezie­nie kopii ele­men­tów wska­za­nej stro­ny w inter­ne­cie. W ten spo­sób, szy­bko możesz zori­en­tować się, czy ktoś nie użył frag­men­tów kodu Two­jej wit­ryny, bądź nawet całych tek­stów na niej umieszc­zonych.

Bardziej rozbu­dowane usłu­gi tego typu dla naszych klien­tów świad­czymy w naszym praw­nym ser­wisie Detek­tor Pla­giatu. Zna­jdziesz tam rów­nież masę innych pro­gramów i plat­form, do zna­j­dowa­nia i zabez­piecza­nia swo­jej war­to­ści inte­lek­tu­al­nej.


Szukasz osób, które piszą treści jak ta? Właśnie je znalazłeś!

Rezy­gnacja z usług pro­fesjon­al­nych copy­writerów nie­sie ze sobą ryzy­ko obniże­nia jako­ści. Trudno zastą­pić czymś facho­wą wie­dzę i doświad­cze­nie w tworze­niu wartoś­ciowych i przekonu­ją­cych tek­stów, nie mówiąc już o ich potenc­jale SEO wpły­wa­ją­cym na pozy­cję w wyszu­ki­war­kach.

Mamy nadzie­ję, że wie­dza w tym arty­ku­le pomo­że Ci roz­po­cząć pisa­nie tre­ści samodziel­nie. Jeśli jed­nak intere­suje Cię współ­pra­ca z nami, po pro­stu daj nam o tym znać; zadz­woń (tel. 660 970 980), lub sko­rzys­taj z pro­ste­go for­mu­la­rza, pro­ste­go for­mu­la­rza, klika­jąc tutaj.


Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie