X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Jak pisać bloga,
który odwiedzają tłumy?

Turbodoładowany blog firmowy w praktyce.

Poznaj 10 sprawdzonych
recepty na popularny
blog firmowy.


Spis treści:

Masz już blo­ga, ale poza wąskim gro­nem przy­jaciół nikt go nie odwie­dza? AA może dopiero planujesz podzielić się swoim talentem i zacząć pisanie bloga? Nieza­leżnie od tego, war­to poz­nać kil­ka sztu­czek sto­so­wa­nych przez auto­rów naj­bar­dziej poczyt­nych blo­gów. To, co dobre jest dla nich, może pomóc i Twoim pub­likacjom. Dowiedz się rów­nież co dokład­nie spra­wia, że niek­tóre blo­gi fir­mowe two­rzą war­tość, pod­czas gdy inne two­rzą wyłącz­nie kosz­ty.

Dlaczego firmy blogują i jakie przynosi im to korzyści?

Wpływ blogów na decyzje zakupowe

Pisanie blo­ga fir­mowego poma­ga wyprze­dzić kon­ku­ren­cję,
dzię­ki gene­ro­wa­niu dar­mowego ruchu, jaki wyge­ne­ru­ją tre­ści.

Jesteś pro­du­cen­tem gla­zu­ry? Zamieszczaj na swo­im blo­gu rady, jak
ukła­dać płyt­ki w niewymi­arowej łazien­ce, czym kie­ro­wać przy
kup­nie pły­tek. Ucz i inspi­ruj. Będą Cię wte­dy odwie­dzać nie
tyl­ko klien­ci, ale tak­że Ci, któ­rzy do tej pory zaopa­try­wali
się u kon­ku­ren­cji. Umieszcza­jąc w postach przy­datne infor­ma­cję
z bran­ży (w któ­rej jesteś prze­cież najlep­szy!) budu­jesz w
umy­śle czytel­nika obraz pro­fesjon­al­nej fir­my, któ­rej leży na
ser­cu dobro klien­ta. Prowadze­nie blo­ga wyma­ga cza­su i wysił­ku,
jed­nak wło­żo­ny trud zwra­ca się z naw­iązką! Chcesz wie­dzieć jak
pisać blo­ga? Poznaj regu­ły i owoc­ne zasa­dy pisania bloga
i zostań lid­erem w swo­jej bran­ży!

1. Skup się na wartościowej Treści.
Rzeczy napisane bez wysiłku, czyta się bez przyjemności.

Pod­sta­wową zasa­dą, któ­rej nie da się omi­nąć, jest pub­likowanie wartoś­ciowych postów. Jeśli zasta­na­wiasz się jak pisać blo­ga musisz wie­dzieć, że istot­ny jest nie tyl­ko dobór tem­atu, ale i for­ma. Wybieraj ory­gi­nalne, nawet kon­trow­er­syjne zagad­nienia, któ­re spro­wo­ku­ją czytel­ników do pod­ję­cia dys­ku­sji. Koniecznie poświęć choć chwi­lę, na sprawdze­nie swo­jej not­ki przed pub­likacją pod wzglę­dem orto­gra­ficz­nym (możesz sko­rzys­tać z edy­tora tek­stu) i styl­isty­cznym.

Każdy z Twoich postów musi być prze­myślany pod wzglę­dem kom­pozy­cji. Pamię­taj, że inter­nauci są bezl­i­tośni i zauwa­żą nawet drob­ny błąd. Dobrze zas­tanów się nad tytu­łem każ­dej notat­ki. Pamię­taj, że to będzie pier­wsza rzecz z któ­rą spo­tyka się czytel­nik, nagłó­wek musi go więc zachę­cić do zapoz­na­nia się z całym tek­stem. Zobacz też arty­kuł z przy­kła­da­mi najlep­szych nagłów­ków i zasa­da­mi wymyśla­nia nagłów­ków.

2. Zachowaj równowagę, pozwól zatęsknić.
Spragnieni, są bardziej lojalni niż przesyceni.

Staraj się pisać czę­sto, ale nie prze­sadzaj też w dru­gą stro­nę.

Pisanie blo­ga i pub­likowanie sześ­ciu postów dzi­en­nie nie przy­czyni się do zwięk­szenia pop­u­larności Two­jego blo­ga fir­mo­we­go. Czytel­nicy muszą cze­kać na Twoje notat­ki, nie możesz ich nimi „prze­kar­mić”. Nie pozwól, by Twój blog popadł w zapom­nie­nie, przez Twoje nied­balstwo. Narzuć sobie dyscy­plinę i stwórz wła­sny rytm blo­gowa­nia. Możesz pub­likować notat­ki w seri­ach – we wto­rek na weso­ło, w czwar­tek prze­gląd new­sów z Two­jej dzie­dzi­ny, a w sobo­tę „zdję­cie tygo­dnia”.


Czytel­nicy szy­bko przyzwycza­jają się do tego i z niecier­pli­woś­cią ocze­ku­ją na kon­tynu­acji ulu­bionego cyklu. Jeśli wiesz, że nie będzie Cię przez jakiś czas napisz posty wcze­śniej i opub­likuj je w wybra­nym ter­minie, korzys­ta­jąc z wty­czki przez­nac­zonej do tego celu.

3. Buduj autentyczny i zadbany wizerunek.
Autorytety potrafią stworzyć markę z nazwiska.

Na począ­tek zain­wes­tuj w dome­nę z wła­sną nazwą.
Łatwiej zapamię­tać blog fir­mo­wy pod adre­sem www.bullterrier.pl niż kocham­bu­li­ki07.bloxx.pl. Pier­wsza wer­sja adre­su robi też o wie­le lep­sze wraże­nie na czytel­niku i świad­czy o Twoim pro­fesjon­al­izmie. Strona musi być prze­jrzysta i czy­tel­na. Długi czas ład­owa­nia znie­chę­ci czytel­ników. By tego unik­nąć usuń zbęd­ne wid­gety, zostaw tyl­ko te najpop­u­larniejsze i naj­bar­dziej war­to­ścio­we.


Warto też umieś­cić mapę stro­ny, któ­ra uła­twi poru­sza­nie się nowym czytel­nikom. Zad­baj o to by układ stro­ny był prze­jrzysty. Pub­likowane posty muszą być czy­tel­ne, wybierz więc odpo­wied­ni krój i roz­miar czcion­ki, a tak­że zestaw­ie­nie jej kolo­ru z bar­wą tła. Szata gra­ficz­na powin­na być przy­jazna czytel­nikowi, nie może go zniechę­cać ani utrud­niać odbio­ru tre­ści.


4. Dbaj o swoich fanów.
Fani stanowią tlen, dla życia każdej gwiazdy.

Dbaj o swo­ich czytel­ników! To oni decy­dują o pop­u­larności Two­jego blo­ga fir­mo­we­go. Zawsze czy­taj zostaw­ione komen­tarze i sta­raj się na nie reago­wać. Dbaj też o ich jakość, na bie­żą­co usuwa­jąc te bezwartoś­ciowe (np. wul­gar­yzmy lub proś­by typu „fstaf kOm­Cia na mOim blO­gasQ!”) i spam. Możesz stwo­rzyć reg­u­lamin komen­towa­nia, łatwiej będzie zad­bać o porzą­dek. Do pozostaw­ionych komen­tarzy możesz też usto­sunkować się w kole­jnym poś­cie. Czytel­nicy na pew­no będą Ci wdz­ięczni za odpo­wia­da­nie na ich pyta­nia i reago­wa­nie na potrze­by. Jeśli pod każ­dym Twoim postem pojaw­iają się set­ki komen­tarzy to może war­to zało­żyć forum na blo­gu fir­mo­wym? Obow­iązkowo dodaj też for­mu­larz kon­tak­towy lub cho­ciaż adres e-mail czy numer komu­ni­ka­to­ra.

5. Bądź autorytetem w oczach wyszukiwarki.
Droga na szczyt, wiedzie przez algorytmy Google.

Umieść adres swo­jego blo­ga we wszys­t­kich war­to­ścio­wych kat­a­lo­gach stron, nie zapom­i­na­jąc o poda­niu odpowied­nich słów kluc­zowych. Ważną czę­ścią tego, jak pisać blo­ga, jest pamię­ta­nie o tym, że nie jesteś sam w sie­ci! Cytuj cie­ka­we posty na któ­re natra­fi­łeś (koniecz­nie z poda­niem źró­dła!) i infor­muj o tym ich auto­rów. Jest duża szan­sa, że odwdz­ięczą Ci się tym samym. Poz­naj innych blogerów. Publikuj wywiady z najciekawszymi twórcami blogów, zwy­kle są oni otwar­ci na roz­mowy. Masz ulu­bione blo­gi, któ­re śle­dzisz z zapar­tym tchem? Zapro­ponuj ich auto­rom wymi­anę lin­ków.

Dobrym ruchem jest też lin­ko­wa­nie swo­ich sta­rych postów, pow­iązanych z tem­atem o któ­rym aktu­al­nie piszesz. Sprawi to, że wyszuki­warki będą postrze­gać Twoją stro­nę jako pop­u­larną i wartoś­ciową, a pozy­cja Two­jej stro­ny w wyni­kach wyszuki­wa­nia będzie coraz wyż­sza. Warto o to zad­bać, gdyż więk­szość inter­nautów prze­glą­da wyni­ki tyl­ko z pier­wszej stro­ny.


Rozważ założe­nie kont na por­ta­lach społecznoś­ciowych. Np. Google plus, lub face­book. Umieść tam adre­sy i infor­ma­cje o nowych postach na swo­im blo­gu. Jeśli udzie­lasz się na forach inter­ne­towych dobrym ruchem będzie ustaw­ie­nie adre­su blo­ga w pod­pisie, tak by pokazy­wał się pod każ­dą Twoją wypo­wie­dzią.


6. Bądź kreatywny w doborze narzędzi.
Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów.

Pisanie blo­ga, to nie tyl­ko samo pisa­nie, a posty to nie tyl­ko sło­wa.
Uroz­maić swo­jego blo­ga! Możesz pub­likować co jakiś czas not­ki w posta­ci video. Ciekawym pomy­słem jest też dzie­le­nie się swo­ją twór­c­zoś­cią. Przykład­owo – jeśli pasjo­nu­je Cię robi­e­nie zdjęć, pub­likuj część postów w for­mie bloga fotograficznego. Zas­tanów się nad umieszcze­niem na blo­gu son­dy bądź anki­ety. Masz nieby­wałą oka­zję poz­nać opi­nię blo­gowej społeczności na temat nur­tu­jącego Cię aktu­al­nie prob­lemu. Zad­baj też o sza­tę gra­ficz­ną swo­je­go blo­ga. Najlep­szym roz­wią­za­niem było­by, oczy­wiś­cie, stworze­nie ory­gi­nal­nego i niebanal­nego sza­blo­nu spec­jal­nie dla Two­jego blo­ga.

7. Dbaj o aktualność swojego bloga.
Świeże, zawsze smakuje lepiej.

Zatroszcz się o aktu­al­ność Two­jego blo­ga. Pub­likuj infor­ma­cję o intere­su­ją­cych nowin­kach tech­nicznych bądź innowac­jach w Two­jej bran­ży. Staraj się reg­u­larnie przeglą­dać pole­cane lin­ki i usu­wać te któ­re nie dzi­ałają. Dbaj o atrak­cyjny panel bocz­ny. Umieszczaj w nim odno­śni­ki do cie­ka­wych miejsc w sie­ci, na bie­żą­co wpro­wa­dzaj też zmi­any w stro­nie „o mnie”. Zapoz­naj się z narzę­dziem google ana­lyt­ics. Z jego pomo­cą będziesz mógł na bie­żą­co śle­dzić sta­ty­sty­ki doty­czące swo­jego blo­ga.

8. Co dwie głowy, to nie jedna.
Poszukaj pomocy, wśród swoich fanów.

Jeśli piszesz kil­ka blo­gów i nie uda­je Ci się poświę­cać każ­de­mu z nich odpowied­niej ilo­ści uwa­gi może powi­nie­neś roz­wa­żyć zatrud­nie­nie zawo­do­we­go blogera? Wyna­jęty tekś­ciarz zadba o to by Twoi czytel­nicy reg­u­larnie mogli czy­tać cie­ka­we posty. Nie będziesz musiał zaprzą­tać sobie gło­wy zasa­da­mi orto­gra­fii i gra­matyki, wska­żesz tyl­ko intere­su­jący Cię temat i otrzy­masz atrak­cyj­ną, bezbłęd­nie zre­da­go­wa­ną notat­kę. W dodat­ku zawo­do­wy blo­ger zna wszys­tkie sekre­ty społeczności internetowej i na pew­no wie, jak uczy­nić Twój blog fir­mo­wy bar­dziej popu­lar­nym.

9. Czasami warto płynąc pod prąd.
Kreatywność to największa wartość, każdego bloga.

Ory­gi­nal­nym spo­so­bem na zwięk­sze­nie zain­tere­sowa­nia Twoim blo­giem jest zro­bi­e­nie cze­goś niebanal­nego. Daj upust swo­jej kreaty­wności. Możesz zamieś­cić wywiad z kimś zna­nym i sza­no­wa­nym w Two­jej bran­ży. Twoi czytel­nicy będą na pew­no zach­wyceni kon­kur­sem z atrak­cyjną nagro­dą (może być nią cie­ka­wy e-book, albo coś bar­dziej mate­ri­al­nego, zależ­nie od Twoich możli­wości). Taki ruch zag­waran­tuje napływ nowych czytel­ników, zachę­conych per­spek­tywą nagro­dy. Skutecznym, choć nie naj­tańszym spo­so­bem, będzie też wykupi­e­nie miej­sca reklam­owego w innych medi­ach (np. w pra­sie).

10. Nie przesadzaj z reklamami.
Piękno polega na zachowaniu odpowiednich proporcji.

Prowadzisz blo­ga w celach zarob­ko­wych? Nie uspra­wie­dli­wia to umiesz­cza­nia dzie­sią­tek reklam, bane­rów inter­ne­to­wych czy iry­tu­ją­cych okie­nek, wyska­ku­ją­cych w nie­od­po­wied­nim momen­cie. W blo­gu naj­waż­niej­sze są war­to­ścio­we tre­ści. To one przy­cią­ga­ją czy­tel­ni­ków i pro­wo­ku­ją ich do pod­ję­cia z Tobą dys­ku­sji. Wszystko inne jest dozwo­lo­ne pod warun­kiem, że nie zakłó­ca odbio­ru tre­ści. Umieść więc rekla­my na bocz­nym pane­lu i nie zale­waj blo­ga bez­myśl­ny­mi tek­sta­mi, bo stra­cisz zain­te­re­so­wa­nie i zaufa­nie czy­tel­ni­ków. Spójrz jak tę kwe­stię roz­wią­zu­je blog zara­biaj na pisa­niu.

Pisanie bloga firmowego. Najlepsze praktyki.

O czym warto pisać na fir­mowym blogu?

Oczy­wiś­cie naj­waż­niej­sza jest treść. Nie jej ilość, ale jakość. Inter­nauci nie będą wra­cać do Ciebie, jeśli nie zaofer­u­jesz im cie­ka­wych i uży­tecz­nych arty­ku­łów. Zdoby­wa­jąc nowych czytel­ników kreu­jesz ich świado­mość i tym samym zysku­jesz potenc­jal­nych klien­tów. Nie powie­laj na blo­gu fir­mowym tre­ści, któ­re już są na Two­jej stro­nie www. Blog to przede wszys­tkim miej­sce w któ­rym fir­ma zdo­by­wa olbrzy­mią wiary­god­ność, rela­cje z prac nad pro­jek­tami same ukła­da­ją się w uni­kal­ne stu­dia przy­pad­ków (case study). Życie fir­my powin­no być zawsze moty­wem prze­wod­nim, uzu­peł­ni­anym nową wie­dzą z dzie­dzi­ny, w któ­rej fir­ma może staw­iać się w świ­etle eks­per­ta. Abso­lut­nie nie nale­ży umiesz­czać cud­zych tek­stów bez poda­nia źró­dła! Takie dzi­ałanie to zwy­kła kra­dzież, wca­le nie­trud­na do zde­maskowa­nia. Nie rób z blo­ga tabl­icy ogło­szeń, zaśmie­co­nej rekla­mami i miga­ją­cymi ban­nerami. Jego głów­ną war­tość powin­ny sta­no­wić pub­likowane tre­ści. To one będą pro­wo­ko­wać inter­nautów do komen­towa­nia i linkowa­nia Two­jego blo­ga.

Kto najlepiej poprowadzi fir­mowego bloga?

No dobrze, ale jak pisać? I kto będzie to robił? Ciekawym pomy­słem wyda­je się być tworze­nie postów przez róż­nych pra­cown­ików. Pan Marek zawsze try­ska humo­rem i ma dow­cip na każ­dą oka­zję? Świet­nie! Niech zaj­mie się częś­cią „rozry­wkową”, poka­że ludz­ką twarz Two­jej fir­my. Ste­fan na bie­żą­co śle­dzi nowin­ki tech­niczne? Może się więc podzie­lić swo­ją wie­dzą z czytel­nikami. Mar­i­ola z recep­cji wciąż coś rysu­je na mar­gin­e­sach biu­ro­wych nota­tek? Daj jej szan­sę podzie­lić się tą twór­c­zoś­cią ze społecznością blogową. Taka współ­pra­ca wzmoc­ni na pew­no iden­ty­fikację pra­cown­ików z Twoją mar­ką. To roz­wią­za­nie ma też tą zale­tę, że blog nie umrze nagłą śmier­cią, gdy oso­ba, któ­ra go prowadz­iła opu­ści sze­re­gi Two­jej fir­my. Z dru­giej stro­ny im więk­sza ilość auto­rów tym trud­niej o spój­ność prezen­towanych tre­ści. Dobrze jest więc zor­ga­ni­zować „punkt kon­trolny”, któ­ry będzie spraw­dzał notat­ki przed pub­likacją. Pamię­taj, że czytel­nicy wycią­gają o Tobie wnio­ski na pod­stawie tego co piszesz i jak piszesz, nie zna­ją Cię prze­cież oso­bi­ście.

Na co zwró­cić szczególną uwagę?

Założe­nie blo­ga to dopie­ro począ­tek. Teraz zaczy­na się cięż­ka pra­ca, pole­ga­jąca na utrzy­ma­niu go przy życiu. Wymaga to spo­ro samoza­parcia i dyscy­pliny. Dobrym pomysłem jest pisać teksty w cyklach. Przykład­owo w poniedzi­ałki pub­liku­jesz nowin­ki z bran­ży, w śro­dy kącik porad, a w pią­tek aneg­doty. Czytel­nicy przy­zwy­cza­ją się do Two­jego ryt­mu i od rana będą z niecier­pli­woś­cią cze­kać na kole­jny odci­nek. W dodat­ku różnorod­ność notek przy­ciąg­nie do Ciebie szer­sze gro­no czytel­ników. Najważniejszą zale­tą blo­ga, któ­rej nie posi­adają fir­mowe stro­ny www, jest możli­wość pod­ję­cia dia­logu z inter­nautą, wejś­cie w inter­akcję z potenc­jal­nym klien­tem. Dziękuj za pozostaw­ione komen­tarze, czy­taj je uważ­nie i pode­j­muj pole­mi­kę z ich auto­ra­mi, tym samym podsy­cisz zain­tere­sowanie swo­im blo­giem. Nie pozwól jed­nak sek­cji komen­tarzy żyć włas­nym życiem – trze­ba o nią dbać jak o ogród i reg­u­larnie wyry­wać chwa­sty (spam, wul­garne komen­tarze). Zad­baj o możli­wość sta­łe­go i łatwe­go kon­taktu z Firmą. Możesz umieś­cić w tym celu spec­jalny for­mu­larz kon­tak­towy, bądź po pro­stu adres e-mail lub numer komu­nika­tora. Staraj się odpo­wia­dać na wszys­tkie wiado­mości, któ­re otrzy­masz tą dro­gą. Najlepiej pub­likuj, co jakiś czas, odpo­wie­dzi na pow­tarza­jące się pyta­nia w kole­jnych not­kach na blo­gu. Powinieneś też zapew­nić swo­im czytel­nikom możli­wość sub­skrypcji RSS – będą oni powiadami­ani dro­gą mailo­wą o nowych postach pojaw­ia­ją­cych się na Twoim blo­gu.

Od czego powin­niśmy zacząć stworze­nie bloga?

Od porząd­nego, prze­myślanego pla­nu i celów jakie chce­my zre­al­i­zować. Na począ­tek zad­baj o odpo­wied­ni adres dla Two­jego fir­mowego blo­ga. Najlepiej, by był podob­ny do adre­su Two­jej stro­ny. Inter­nauta musi od pier­wszej chwi­li mieć świado­mość na jakim jest blo­gu i kto go pro­wa­dzi. Adres typu marek07.blox.pl zacho­waj na inną oka­zję. Sko­rzys­taj z ser­w­era fir­mowego, zain­wes­tuj w odpowied­nią dome­nę. Stosowne adre­sy to np. blog.nazwafirmy.pl lub nazwafirmy.pl/blog. Pamię­taj, że to wiz­ytówka Two­jej fir­my, adres musi być łatwy do zapa­mię­ta­nia.

Czy warto inwest­ować w ory­gi­nalną grafikę?

Upewnij się, że sza­ta gra­ficz­na Two­jego blo­ga i stro­ny inter­ne­towej jest spój­na. Pamię­taj, że wygląd blo­ga jest częś­cią skład­ową wiz­erunku Two­jej fir­my; musi świad­czyć o Twoim pro­fesjon­al­izmie. Zad­baj więc o umieszcze­nie logo w widocz­nym miej­scu i uży­cie „fir­mowych” kolo­rów. Zain­wes­tuj (czas bądź pie­nią­dze) w stworze­nie unika­towego sza­blo­nu, uni­kaj pop­u­larnych gotow­ców. Inter­nauta nie będzie tra­cił cza­su na przeglą­danie stro­ny, któ­ra jest nie­czy­tel­na, bądź ładu­je się zbyt dłu­go. Zad­baj o odpowied­nią orga­ni­za­cję stro­ny, usuń zbęd­ne wty­czki i wid­gety, któ­re spowal­ni­ają otwie­ra­nie się blo­ga. Ułatw naw­igację – inter­nauci będą Ci wdz­ięczni! Dobrym pomy­słem jest zain­stalowanie wyszuki­warki i odno­śni­ków najpop­u­larniejszych postów. Staraj się reg­u­larnie przeglą­dać lin­ki, któ­re umiesz­czasz na swo­jej stro­nie – usu­waj te nieak­tu­alne i nie­dzia­ła­ją­ce.

Out­sourc­ing bloga? To często spo­tykane rozwiązanie.

A co, jeśli jesteś świet­nym fachow­cem w swo­jej dzie­dzi­nie ale nie masz bla­de­go poję­cia o blo­gowa­niu ani nie jesteś wir­tu­ozem pió­ra? Lub po pro­stu nie masz na to cza­su? Rozsąd­nym roz­wią­za­niem będzie zlece­nie stwo­rze­nia fir­mowego blo­ga pro­fesjon­al­iś­cie, któ­ry według Twoich wska­zó­wek stwo­rzy pop­u­larne i wartoś­ciowe miej­sce w sie­ci. Wyna­jęty bloger będzie sys­tem­aty­cznie dbał o jakość pub­likowanych tre­ści i dobrą pozy­cję stro­ny w wyszuki­warkach. Jeśli zde­cy­du­jesz się powie­rzyć komuś opie­kę nad blo­giem, poświęć choć chwi­lę, by prze­jrzeć jego port­fo­lio i zapoz­nać się z jego doty­chcza­sowymi doko­na­ni­ami. Jakość nie jest tania – nie war­to oszczę­dzać na tej usłu­dze! Blog fir­mowy jest prze­cież istot­nym ele­mentem budowa­nia zau­fa­nia do Two­jej mar­ki!

Chcesz wiedzieć więcej, na temat tego jak pisać bloga?

Jeśli jesteś zain­tere­sowany, wzro­stem ruchu na swo­jej stro­nie i budo­wa­niem sil­nego wiz­erunku w inter­ne­cie za pomo­cą eksper­ck­iej wie­dzy, daj nam o tym znać — tutaj.
Z przy­jem­noś­cią poprowadz­imy strate­gię con­tent mar­ketingu dla Two­jej fir­my.

Jeżeli masz cie­ka­we doświad­czenia w tema­cie pro­wa­dze­nia fir­mowych blo­gów, dołącz do dys­ku­sji na samym dole tej stro­ny. Jeżeli jesteś eks­per­tem w tym tema­cie i chcesz współpra­cować z owoc­nymi na sta­łe, lub free­lance, sko­rzys­taj ze stro­ny rekru­ta­cyjnej.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie