X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Jak napisać dochodową
ofertę handlową?

Oferta sprzedażowa w formule sales letter.

Stwórz silną ofertę
sprzedażową dzięki
tym 11 przetestowanym
składnikom sukcesu.


Spis treści:

Dobrze zbu­dowana ofer­ta handlowa to pre­cyzyjna i wyda­jna maszy­na do sprzedawa­nia. Jeśli wygra­łeś pier­wsze spo­jrze­nie, musisz zad­bać o to, co wyda­rzy się póź­niej. I napraw­dę war­to mieć do tego odpowied­nie narzę­dzia. Cały sekret pole­ga na tym, aby przed­stawić swo­ją ofer­tę w taki spo­sób, że trud­no będzie jej się oprzeć. Doskon­ałym środ­kiem do osiąg­nię­cia tego celu są listy sprze­da­żo­we. Poz­naj spo­so­by i zasa­dy pisa­nia wygry­wa­ją­cych ofert han­dlo­wych.

List sprzedażowy. Poznaj formułę, która podbiła biznes.

List sprze­da­żo­wy jest to rodzaj ofer­ty hand­lowej, któ­ra ma w jak najlep­szy spo­sób tra­fić w gusta przy­szłych klien­tów i zachę­cić ich do dzi­ała­nia.

Aby stwo­rzyć sku­tecz­ną ofer­tę hand­lową, nale­ży pre­cyzyjnie zde­fi­nio­wać do kogo będzie ona skie­ro­wa­na. Zanim roz­pocz­niesz pisa­nie ofer­ty, musisz poz­nać nasze­go ide­al­nego klien­ta, zrozu­mieć jego pref­er­encje, potrze­by oraz pozy­cję spo­łecz­ną i mate­ri­alną. Dopiero mówiąc w jego języ­ku będziesz miał szan­sę pre­cyzyjnie dopa­sować ofer­tę do jego rzeczy­wistych potrzeb.

Zapamię­taj: Gdy two­rzysz ofer­tę handlową, musisz naj­pierw sam być prze­ko­na­ny o tym dla­cze­go jesteś lep­szy od kon­ku­ren­cji. Musisz mieć świado­mość rzeczy­wistych walo­rów pro­ponowanego pro­duktu lub usłu­gi.

Jak napisać skuteczną ofertę handlową?
11 składników pisania ofert, które sprzedają świetnie.

Zanim napi­szesz cokol­wiek, musisz odro­bić zada­nie domo­we. Dobre rozpoz­nanie tego, co jest w przy­padku podob­nych ofert waż­ne dla Twoich klien­tów, wca­le nie jest łatwe. O ile Twoja marka nie powa­la kon­ku­ren­cji naj­niż­szą na świe­cie ceną, zna­jdź inne wskaź­ni­ki któ­re będą waż­ne dla bogat­szej klien­te­li i umieść je w swojej ofercie handlowej.


Zbuduj zaufanie. Pamiętaj o tym, że jak Cię widzą, tak Cię piszą.

Najlepiej budu­je się zau­fanie, poda­jąc ref­er­encje zna­nych osób, przed­staw­icieli zna­nych marek, czy peł­ne spek­trum przy­kła­dów dobrych real­iza­cji. Pamię­taj tak­że, że list sprze­da­żo­wy to nie tyl­ko treść, waż­ny jest cały jego pro­jekt. Nie staw­iaj na sza­blo­no­wość, posta­raj się stwo­rzyć coś ory­gi­nal­nego. Zad­baj o wypunk­to­wa­nia, prze­jrzys­tość, ilus­tracje, a tak­że o specy­ficzne cechy, hoł­du­jące wiz­erunk­owi Two­jej mar­ki.


Pisz w dobrej wierze. i postaraj się, aby Twój list brzmiał jak Ty.

Uderzaj w “dobre nuty”. Nikogo nie zachę­cą szty­wne, pom­paty­czne zda­nia, zaw­ier­a­jące bran­żo­we żar­gony. Postaraj się być bar­dziej niefor­malny, przez co bar­dziej wiary­godny. Gdy już pod­kreślisz swo­ją wiary­god­ność, musisz przed­stawić swój pro­dukt i w naj­bar­dziej obiek­ty­wny spo­sób wyja­śnić, dla­cze­go jest on taki dobry.


Stań się nieza­pom­ni­anym. Sprzedaj swoją dobrą markę, nie wciskaj na siłę.

Postaraj się zdo­być zau­fanie klien­ta mały­mi krocz­ka­mi, budu­jąc wza­jemne i trwa­łe rela­cje, któ­re w dłu­giej per­spek­ty­wie przy­no­szą znacz­nie więk­sze korzy­ści niż zysk z poje­dynczej sprze­da­ży. Postaraj się być ory­gi­nalny. Nie wystar­czy pro­sty opis, jakich mnó­stwo jest na ryn­ku. Pamię­taj, że nie sprzeda­jesz przy­sło­wio­wej gumy do żucia, ale korzy­ści jakie z tego wyni­ka­ją, jak cho­ci­ażby świe­ży odd­ech, bia­łe zęby, a idąc jesz­cze dalej – suk­ce­sy w życiu towa­rzy­skim.


Call to action — wezwij klien­tów do dzi­ała­nia. I pod­powiedz im, jaki wygląda pier­wszy krok…

Podaj odbior­cy wszel­kie dane kon­tak­towe, dzię­ki któ­rym będzie mógł z Tobą naw­iązać współ­pra­cę w najwygod­niejszy dla nie­go spo­sób. Pamię­taj, że war­to poin­stru­ować go dla­cze­go powi­nien zro­bić to wła­śnie teraz! Daj tutaj odbior­com jakiś bodziec do dzi­ała­nia. Może to być jakaś zniż­ka, coś gra­tis, spec­jalna ofer­ta. Bądź kre­atyw­ny.


Zrób bada­nia. Testowanie sprawia, że Twoja oferta staje się lep­sza każdego dnia i jeśli to możliwe oprzyj się kore­spon­dencji seryjnej.

Wyślij kil­ka róż­nych tek­stów do klien­tów. Sprawdź, któ­ry spraw­dził się naj­le­piej. Pamię­taj, że lep­sze jest wro­giem dobre­go. Najlep­sze efek­ty daje kore­spon­dencja indy­wid­u­alna, wysy­ła­na imi­en­nie pocz­tą trady­cyjną. Przed wysła­niem listu do swo­jego klien­ta, poz­naj jego pref­er­encje i wyraź to w jakiś spo­sób. Pokaż mu, że jest dla Ciebie waż­ny. Jeśli wysy­łasz kore­spon­dencję seryj­ną, spraw przy­na­jm­niej by zaczy­nała się imie­niem odbior­cy. Droga Aniu, jest nieporówny­wal­nie bar­dziej sku­tecz­ne niż Szanowni Państwo.


Przed­staw­ione strate­gie, nie wycz­er­pują bynaj­mniej wszys­t­kich możli­wych „chwy­tów”, któ­re moż­na wyko­rzys­tać, two­rząc taki pro­jekt. Jeżeli posi­adasz faj­ne spostrzeże­nia doty­czą­ce tego jak napisać ofertę handlową, będzie mi miło jeśli podzie­lisz się nimi w komen­tarzach na samym dole tej stro­ny. 

Sprawdź też: Jak napi­sać arty­kułjak pisać blo­ga, a tak­że jak napi­sać rekla­mę


Sprawdź też: Jak napi­sać arty­kuł, jak pisać blo­ga, a tak­że jak napi­sać rekla­mę.

1. Napisz świet­ny nagłó­wek głów­ny. I odd­zielaj mag­ne­tyzu­ją­cymi nagłów­ka­mi kole­jne sek­cje Two­jej ofer­ty han­dlo­wej. Wyróż­niaj je pogru­bioną i nie­co więk­szą czcion­ką. To w bar­dzo dużej mie­rze od nich będzie zale­ża­ło czy Twoja ofer­ta zosta­nie w ogó­le przeczy­tana. Dowiedz się tu jakie są regu­ły pisa­nia dobrych nagłów­ków.

2. Zadaj pyta­nie, któ­re będzie zaw­ier­ało korzy­ści, pły­ną­ce z Two­jej ofer­ty – np. Czy chcesz otrzy­mać (tu wstaw pro­dukt) i (tu podaj real­ne korzy­ści)? To może być jeden z naj­waż­niej­szych listów, jakie kiedykol­wiek otrzy­małeś.

3. Koniec listu powi­nien wyglą­dać jak koniec listu. Nie męcz się nad wymy­śla­niem pustych fraz. Oferta ma być kon­kret­na i treś­ciwa. Ale możesz wyko­rzys­tać post scrip­tum. Niek­tórzy nazy­wają go „nagłów­kiem na koń­cu” i w taki spo­sób może być wła­śnie wyko­rzys­tany. Możesz tu pod­kreślić jesz­cze raz korzy­ści pły­ną­ce ze swo­jej ofer­ty, lub potrak­tować je jako sku­tecz­ne miej­sce na umieszcze­nie tre­ści zwa­nej “call to action” .


Poznaj przykład oferty handlowej, która prawdopodobnie przyniesie większy zysk, jeśli w ogóle nie zostanie wysłana.

Zanim napi­szesz cokol­wiek do klien­ta, zdaj sobie spra­wę, że dziś nikt nie ma cza­su i najm­niejszej ocho­ty dowiady­wać się czegokol­wiek o jed­nej z kole­jnych super ­o­fert. Masz tyl­ko kil­ka sekund jego uwa­gi, nawet nie pró­buj wyko­rzys­tać ich w spo­sób jaki widzisz poni­żej.

Bardzo zły wzór oferty handlowej firmy Java

Co jest nie tak z tym lis­tem? Prawie wszys­tko! Jest to doskon­ały przy­kład na to, jak napi­sać złą ofer­tę hand­lową. Nagłówek jest o pis­arzu i nic nie mówi o klien­cie. Posługuje się słown­ictwem socjolek­tal­nym, żar­gonowym, któ­re nawet w śro­do­wi­sku, może być niezrozu­mi­ałe. Każdy dobrze rozu­mie, że taki list nie sprze­da­je dziś nicze­go. Aby list sprze­da­żo­wy był sku­tecz­ny, musi zain­tere­sować odbior­cę, zasko­czyć go, przed­stawić jasne korzy­ści. Powinien obiecy­wać real­ne nagro­dy za przeczy­tanie tego tek­stu…

Gdzie znaleźć specjalistów, od tworzenia oferty handlowej?

Jeśli poszuku­jesz wyk­wal­i­fikowanych ludzi, nie mogłeś tra­fić lep­iej. Każdego dnia pisze­my tre­ści, któ­re wygry­wają z kon­ku­ren­cją. Zobacz, jak wyglą­da nasza propozy­cja pisa­nia tek­stów reklam­owych i pisa­nia tek­stów ofert dla firm. Jeśli samodziel­nie two­rzysz swo­je ofer­ty handlowe i masz cie­ka­we doświad­czenia w pra­cy z ofer­tami, będzie mi miło jeśli zechcesz wziąć udział w kreaty­wnej dys­ku­sji na samym dole tej stro­ny.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie