Seo Copywriting cz. 2. - zagadnienia techniczne.
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Seo copywriting Cz. II
zagadnienia techniczne.

Przygotuj strony na duży ruch z Google.

Dowiedz się jak w
praktyce wygląda
pisanie pod pozycjonowanie.


Spis treści:

SEO Copy­writ­ing to defi­ni­cja określa­jąca spo­sób pisa­nia tre­ści, któ­re­go głów­nym celem jest zaję­cie wyso­kich pozy­cji w wyszuki­warkach inter­ne­towych. Zadanie to wyma­ga poz­na­nia spo­so­bu w jaki wyszuki­warki czy­tają i prezen­tują stro­nę. W tej tre­ści oprócz pro­ste­go wyja­śnie­nia naj­waż­niej­szych pojęć, zachę­camy do zna­le­źie­nia zło­te­go śro­de­ka mię­dzy upodoba­ni­ami ludzi, a wyma­gani­ami robo­tów. Co poz­woli Ci cie­szyć się naj­bar­dziej trwa­ły­mi efek­tami z moż­li­wych.

Jak wygląda przyszłość pozycjonowania za pomocą treści?

Dzisiejsze tre­ści SEO mają zni­ko­mą war­tość dla ludzi, sku­pi­a­jąc się przede wszys­tkim na pobudza­niu algo­ryt­mów wyszuki­warek. Jutro, takie śmie­cio­we stro­ny zaczną zni­kać, a na wyso­kich pozy­c­jach pozo­sta­ną te, któ­re dają wiel­ką war­tość ludziom.


Staranna anal­iza i dobór słów kluc­zowych jest isto­tą każ­dej kam­panii SEO. Na szczęś­cie nie jest to jedy­na dro­ga do tego, aby naszą wit­rynę odwiedz­iły tłu­my użytkown­ików. Najlep­sze rezul­taty w dłu­gim okre­sie cza­su uzy­ska­ją Ci, któ­rzy na pier­wszym miej­scu posta­wią war­tość tre­ści dla użytkown­ika i wspo­mogą to dzi­ała­ni­ami opi­sa­ny­mi poni­żej. Ci któ­rzy będą pisać tyl­ko pod dyk­tando algo­ryt­mów Google, mogą zostać jutro z pusty­mi ręko­ma.

Jakich słów kluczowych warto dziś używać na stronach?

Z obser­wa­cji spec­jal­istów od SEO wyni­ka, iż pop­u­larne sło­wa kluc­zowe, któ­rych mono­pol w wyszuki­warkach nale­ży do firm tyta­nów z olbrzy­mim budże­tem, nie przy­no­szą mniej­szym stro­nom duże­go ruchu. Okazuje się, że ogól­ne sło­wa kluc­zowe odpo­wia­da­ją na mniej niż 30% ogól­nych zapy­tań użytkown­ików. Około 70% pozo­sta­je dla tzw. dłu­gie­go ogo­na (long tail).

Kilkanaście fraz kluczowych w jednym artykule? Czemu nie?

Ale z gło­wą! Ile słów kluc­zowych moż­na umieś­cić na stro­nie? Nie ma na to regu­ły, jed­nak nale­ży pamię­tać by dany arty­kuł tra­fiał jak naj­le­piej w gusta konkret­nej gru­py odbior­ców. Słowa kluc­zowe muszą być stwor­zone pod tę wła­śnie gru­pę odbior­ców.


Zawsze nale­ży sto­so­wać wie­le syno­ni­mów. Dzięki temu moż­na zdo­być nowe sło­wa kluc­zowe i spra­wić, że nasyce­nie pow­tarza­ją­cych się słów nie będzie zbyt duże.

Warto podzie­lić pod­strony na gru­py doce­lo­we, roz­pi­sać hier­ar­chię. Nie powin­no się jed­nak dzie­lić ich zbyt rady­kal­nie, ponie­waż użytkown­icy chęt­niej lin­ku­ją do jed­nej stro­ny niż do wie­lu. Więcej na ten temat dowiesz się z arty­ku­łu o tym jak pisać blo­ga.

Czym jest długi ogon i dlaczego generuje on do 70% ruchu?

Długi ogon w SEO jest kon­cepcją, któ­ra mówi, iż uży­wanie wie­lu nis­zowych, ale zwią­za­nych z tem­atem fraz, może zapew­nić ponad 70% odwie­dzin na stro­nie. Jest to nie­zwy­kle sku­tecz­na alter­natywa dla opty­mal­iza­cji stro­ny. Opty­mal­iza­cja stron inter­ne­towych jest dzi­ałaniem holisty­cznym, co ozna­cza, że doty­czy ona każ­de­go ele­mentu budo­wy stro­ny. Z tego też powo­du nie moż­na zapom­nieć o per­fek­cyjnej zawar­to­ści, bez któ­rej dzi­ałanie to nie będzie kom­plet­ne.

Jak wygląda perfekcyjnie zoptymalizowana strona?

By two­ja stro­na mia­ła jesz­cze więk­sze szan­se na wyso­ką pozy­cję w Google, koniecz­na jest opty­mal­iza­cja tre­ści w niej zawar­tych, a konkret­nie spo­so­bu budowa­nia tek­stu, jego prezen­tacji oraz zawar­to­ści zdjęć i fil­mów. Stosowanie się do poniż­szych prak­tyk uła­twi zdoby­wanie lin­ków, zwięk­szy licz­bę wejść na stro­nę, a przede wszys­tkim dobrze wyja­śni robo­tom google o czym jest Twoja stro­na.


Przykład strony zop­ty­mal­i­zowanej dla frazy Pro­jek­towanie opakowań.

Dobrze pozycjonowana strona z wybranym słowem kluczowym

Page Title (Tytuł stro­ny): Pro­jek­towanie opa­ko­wań | Owocni
Meta descrip­tion (Opis stro­ny): Pro­jek­towanie opa­ko­wań u Owoc­nych
to praw­dopodob­nie, najlep­sza decy­zja w mar­ketingu Twoich pro­duk­tów.

Page Url (Adres-stro­ny): http://ProjektowanieGraficzne.pl/pro­jek­to­wa­nie-opa­ko­wań

7 Zagadnień technicznych: konstrukcja strony internetowej.
- Czyli podstawy, które każdy seowriter musi znać.

1. Keywords
Frazy i słowa kluczowe.

Są to sło­wa lub zda­nia, któ­re inter­nauta wpi­su­je w wyszuki­warkę, by zna­leźć to, cze­go szu­ka. Dzięki znalezie­niu odpowied­niego sło­wa kluc­zowego i właś­ci­wemu umieszcze­niu go na stro­nie, zwięk­szają się szan­se, że klient tra­fi wła­śnie na tę stro­nę. Jest niemożli­wym wska­za­nie dokład­nej licz­by słów kluc­zowych, któ­ra powin­na zna­leźć się na stro­nie, ale spec­jal­iści kie­ru­ją się zasa­dą 2 – 3 słów kluc­zowych na krót­szą stro­nę i 4 – 6 na dłuż­szą. Staraj się je umieś­cić w cią­gu pier­wszych 50 – 100 liter tre­ści głów­nej stro­ny. Im szy­b­ciej w tre­ści poja­wią się sło­wa kluc­zowe, tym lep­iej odbie­ra to wyszu­ki­war­ka.

Research słowa kluczowego w Google

Jak powi­nien wyglą­dać dobór odpowied­nich słów kluc­zowych?

Pracę znad pozy­cjonowaniem stro­ny powin­no się zacząć od dokład­nego przeanal­i­zowa­nia ryn­ku i kon­ku­ren­cji. Należy dokład­nie wie­dzieć co i komu się ofer­uje, jakie cele chce się osią­gnąć i jaki­mi środ­kami się dys­ponuje.

Warto znać swo­ją kon­ku­ren­cję. Koniecznie przyj­rzyj się jej ser­wi­som inter­ne­towym, zobacz jak są zbu­dowane, pode­jrzyj kod stro­ny. Kole­jnym krok­iem jest dobra­nie odpowied­nich narzę­dzi pra­cy i wybra­nie słów/fraz klu­czo­wych.


Do tego celu koniecz­nie prze­jrzyj róż­ne­go rodza­ju ran­kin­gi słów kluc­zowych w kil­ku róż­nych ser­wisach. Zde­cy­dowanie nieoce­nionym narzę­dziem jest Google AdWords. Wystar­czy wpi­sać intere­su­jące Cię wyra­zy i przeanal­i­zować wyni­ki. Można je usz­ere­gować pod wzglę­dem częs­tości szuka­nia lub np. kon­ku­ren­cji reklam­owej. Dzięki temu moż­na namie­rzyć sło­wa i fra­zy zarów­no bar­dzo pop­u­larne, jak i te znacz­nie sła­biej pozy­cjonowane (lub wca­le).


2. Page Title
Tytuł strony inter­ne­towej

Tytuł stro­ny powi­nien być odpowied­nio krót­ki (max 65 zna­ków, w tym spa­cje) i pre­cyzyjnie odno­sić się do tre­ści stro­ny. Pon­adto powi­nien być cie­ka­wy i kusić korzys­ta­jącego z wyszuki­warki do kliknię­cia aku­rat na tę stro­nę z tego wzglę­du, iż jest to jeden z naj­bar­dziej widocz­nych dla odbior­cy ele­men­tów wit­ryny. Sto­suj tzw. meto­dę wiel­kiej trój­ki.


Chodzi o to, żeby pier­wsze 3 sło­wa tytu­łu były dobra­ne w ten spo­sób, aby dowol­na ich kom­bi­nacja dawa­ła fra­zę kluc­zową. Nie nale­ży zapom­i­nać, że taki zle­pek słów powi­nien mieć sens. Tytuł stro­ny jest istot­ny dla jej pozy­cjonowa­nia, dlat­ego waż­ne jest, by zaw­ierał kluc­zowe fra­zy, naj­le­piej na samym jego począt­ku. Np.:

Gdzie pokazany jest znacznik title w przeglądarce

3. Meta Tag
Descrip­tion Czyli opis strony.

Pomimo tego, iż nie ma zna­cze­nia dla głów­nych wyszuki­warek, jest waż­nym miej­scem, w któ­rym war­to umieś­cić kluc­zowe hasła. Zwięk­szają one bowiem czę­sto współczyn­nik „kli­kal­no­ści” w dany link. Pojaw­iają się one w wyni­kach wyszuki­wa­nia jako krót­ki opis stro­ny (wyszuki­warki wyświ­et­lają max 170 zna­ków). Dzi­ała podob­nie jak tytuł, któ­ry zachę­ca do odwie­dze­nia stro­ny. Meta Descrip­tion posi­ada tę samą funk­cję – ma sku­sić klien­ta do wejś­cia na stro­nę, dzię­ki cze­mu jej pozy­cja w wyni­kach wyświ­etleń będzie rosła.


Przykład opisu meta w Google

Nie pow­tarzaj ich zbyt czę­sto (max ilość powtó­rzeń w zależ­no­ści od wyszuki­warki to 2 do 3 razy; powy­żej wyszuki­warka może to uznać za spam. Ewen­tu­alne powtó­rze­nia koniecz­nie odd­ziel inny­mi wyra­za­mi. Najlepiej gdy w tagu descrip­tion zna­jdą się peł­ne zda­nia, któ­re właś­ci­wie opi­su­ją daną pod­stronę ser­wisu. Staraj się stwo­rzyć opis do 150 zna­ków (łącz­nie ze spac­jami), choć więk­szość wyszuki­warek bie­rze pod uwa­gę do 256 zna­ków. Google igno­ru­je ten meta tag przy nadawa­niu ran­kin­gu, ale cza­sem korzy­sta z nie­go, jako źró­dła opi­su stro­ny w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia.

4. Page URL
Pełny adres strony lub pod­strony

Dobra budo­wa URL jest jed­nym z tych ele­men­tów SEO, któ­re wyma­gają nie­wie­le cza­su i tru­du, a pomi­mo to potra­fią przy­no­sić dłu­goter­mi­nowe korzy­ści w kre­owa­niu mar­ki i wyni­kach wyszuki­warek. Oto kil­ka wska­zó­wek, na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę:


a. Dłu­gość adre­su URL – krót­ki URL zda­je się wypa­dać lep­iej w wyni­kach wyszuki­wa­nia, pon­adto jest chęt­niej kopi­owany czy wkle­jany, umiesz­cza­ny na innych stro­nach

b. Słowa kluc­zowe w adre­sie URL – im bli­żej sło­wa kluc­zowe zna­j­dują się nazwy dome­ny, tym lep­iej. Owocni.pl/dobra-treść prze­wyż­sza wyda­jnoś­cią Owocni.pl/kategoria1/Dział2/do­bra-treść i jest naj­bar­dziej pole­caną meto­dą przy opty­mal­iza­cji.

c. Znaki rozdziela­jące – myśl­niki nadal kró­lu­ją wśród innych zna­ków rozdziela­ją­cych sło­wa w URL. Pomimo obiet­nic, iż skoń­czy się ten mono­pol, nic tak sku­tecz­nie nie dzi­ała, jak myśl­nik. Trzeba pamię­tać, iż nie doty­czy to nazwy głów­nej dome­ny: Nazwastrony.com jest sku­tecz­niej­sza niż nazwa-strony.com.

Adres URL w Google

W jaki spo­sób opi­su­je się Meta Tag Description (czy­li opis stro­ny) ?

<meta name="opis" content=”Opis stro­ny z sło­wa­mi klu­czo­wy­mi, któ­ry zachę­ca do odwie­dze­nia.">

5. Alt attrib­utes
Opis wiz­ual­nej części zdjęć i obrazów

Alt attrib­utes jest to opis wiz­ual­nej zawar­to­ści zdjęć, obra­zów i inne­go rodza­ju gra­fi­ki w HTML. Roboty nie potra­fią same odczy­ty­wać co przed­stawia gra­fi­ka, dlat­ego waż­ne jest aby zaw­ier­ały one jak naj­dokład­niejszy opis tego, co jest na obraz­ku. Opis obraz­ka waż­ny jest rów­nież dla osób niedowidzą­cych lub korzys­ta­ją­cych z wyszuki­warek tek­stowych. Nie powin­no się zaśmie­cać tego atry­butu sło­wa­mi kluc­zowymi jeśli nie są one pow­iązane z obraz­kiem.


W jaki spo­sób opi­su­je się Alt Attributes?

<meta name="opis" content=”Opis stro­ny z sło­wa­mi klu­czo­wy­mi, któ­ry zachę­ca do odwie­dze­nia.">

6. Head­line H1, H2, H3…
Pod­sta­wowe nagłówki strony www

Jak udowad­ni­amy w tym arty­ku­le o sku­tecz­nych nagłów­kach, zawsze war­to nad nimi dobrze pogłów­ko­wać. Nagłówki uwa­ża­ne są za waż­ne ele­menty opty­mal­iza­cji stro­ny. Jed­nak tak napraw­dę nie gra­ją już one najwięk­szej roli w pozy­cjonowa­niu. Warto jed­nak wyko­rzys­tać to narzę­dzie do umiesz­cze­nia w nim słów klu­czy. Najważniejszy jest oczy­wiś­cie nagłó­wek h1, a najm­niej waż­ny h6. Nagłówki peł­nią rolę tytu­łów blo­ków tek­stu. Dokład­nie tak, jak w książ­ce. Powinny więc opisy­wać poszcze­gól­ne czę­ści tek­stu (ich zawar­tość). Ważne są, choć w nie­wiel­kim stop­niu, pogru­bi­enia, pod­kreśle­nia i nachyle­nia czcion­ki. Uży­waj tej tech­niki – pozwa­la ona rów­nież zwięk­szyć czytel­ność tek­stu.

7. Key­word can­ni­bal­iza­tion
Kani­bal­iza­cja słów kluc­zowych

Jeden z kon­sek­went­nie popeł­ni­anych błę­dów w pozy­cjonowa­niu stron to kani­bal­iza­cja słów kluc­zowych ( z ang. key­word self-can­ni­ba­li­za­tion). Ter­min ten okre­śla prak­tykę pole­ga­jącą na stosowa­niu tych samych słów kluc­zowych na wie­lu stro­nach i pod­stronach wit­ryny w celu: osiąg­nię­cia lep­szej pozy­cji w wyni­kach wyszuki­warek, wzro­stu pop­u­larności stro­ny, zwięk­szenia wiary­god­ności stro­ny w „oczach” robo­tów, zdoby­cia więk­szej ilo­ści klien­tów. Niestety takie dzi­ałanie może przy­nieść cał­ko­wi­cie odwrot­ny sku­tek. Wyszuki­warka nie trak­tuje więk­szej ilo­ści słów klu­czo­wych jako dowo­du na wyspec­jal­i­zowanie stro­ny w danym kie­run­ku. W takiej sytu­acji wyszuki­warka szu­ka pod­stron Two­jej stro­ny i widzi 4 (optymisty­czna wer­sja), bądź 30 pod­stron, któ­re na podob­nym pozio­mie odpo­wia­da­ją na zapy­tanie, a wte­dy: wyszuki­warka sama wybie­ra stro­nę, któ­ra wyda­je się naj­bar­dziej „odpowied­nia” do zapy­ta­nia (co może być niez­godne z zamy­słem właś­ci­ciela wit­ryny). Tworzy rywal­iza­cję pomię­dzy stron­ami tej samej wit­ryny o pozy­cję w wyszuki­warkach. Rozprasza, a co za tym idzie, zmniej­sza potenc­jalną war­tość słów klu­czo­wych.

Jak pisać artykuły, skoro zasady SEO zmienią się co chwilę?

Temat pisa­nia tre­ści i tek­stów rekla­mo­wych, któ­re pobu­dza­ją algo­rytmy wyszuki­warek to spo­re zagad­nie­nie, w któ­rym wie­dza tech­niczna dość szy­bko się “dez­ak­tu­ali­zu­je” z powo­du nieustan­nego roz­woju wyszuki­warek.

Dlat­ego zawsze pod­powiadamy, że naj­waż­niej­szą zasa­dą jest to, aby treść zdo­by­ła uzna­nie ludzi. Oczy­wiś­cie w tak zmi­en­nym i nies­tałym śro­do­wi­sku, nie spo­sób napi­sać wszys­tkiego, więc jeśli chcesz pomóc mi roz­wi­nąć ten temat, będę wdz­ięczna, jeże­li zro­bisz to w komen­tarzach na samym dole tej stro­ny — Dziękuję.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie