Seo Copywriting 2 – zagadnienia techniczne.
Przygotowywanie stron na duży ruch z Google.

Dowiedz się jak wygląda seo copywriting w praktyce. Wyjaśnienia i opisy.

  • SEO-Copywriting2
Co znajdziesz w artykule

  SEO Copy­writ­ing to defi­ni­cja określa­jąca spo­sób pisa­nia tre­ści, któ­rego głów­nym celem jest zaję­cie wyso­kich pozy­cji w wyszuki­warkach inter­ne­towych. Zadanie to wymaga poz­na­nia spo­sobu w jaki wyszuki­warki czy­tają i prezen­tują stronę. W tej tre­ści oprócz pro­stego wyja­śnie­nia naj­waż­niej­szych pojęć, zachę­camy do zna­le­źie­nia zło­tego śro­deka mię­dzy upodoba­ni­ami ludzi, a wyma­gani­ami robo­tów. Co poz­woli Ci cie­szyć się naj­bar­dziej trwa­łymi efek­tami z możliwych.

  Jak wygląda przy­szłość pozy­cjo­no­wa­nia za pomocą treści?

  Dzisiejsze tre­ści SEO mają zni­komą war­tość dla ludzi, sku­pi­a­jąc się przede wszys­tkim na pobudza­niu algo­ryt­mów wyszuki­warek. Jutro, takie śmie­ciowe strony zaczną zni­kać, a na wyso­kich pozy­c­jach pozo­staną te, które dają wielką war­tość ludziom.

  Staranna anal­iza i dobór słów kluc­zowych jest istotą każ­dej kam­panii SEO. Na szczęś­cie nie jest to jedyna droga do tego, aby naszą wit­rynę odwiedz­iły tłumy użytkown­ików. Najlep­sze rezul­taty w dłu­gim okre­sie czasu uzy­skają Ci, któ­rzy na pier­wszym miej­scu posta­wią war­tość tre­ści dla użytkown­ika i wspo­mogą to dzi­ała­ni­ami opi­sa­nymi poni­żej. Ci któ­rzy będą pisać tylko pod dyk­tando algo­ryt­mów Google, mogą zostać jutro z pustymi rękoma.

  Ist­nieje wiele czyn­ników wpły­wa­ją­cych na pozy­cję wit­ryny w wyni­kach wyszuki­wa­nia.

  Wiedzą na ten temat zaj­muje się pozy­cjonowanie stron, czyli SEO (Search Engine Optimization).

  Jakich słów klu­czo­wych warto dziś uży­wać na stronach?

  Z obser­wa­cji spec­jal­istów od SEO wynika, iż pop­u­larne słowa kluc­zowe, któ­rych mono­pol w wyszuki­warkach należy do firm tyta­nów z olbrzy­mim budże­tem, nie przy­no­szą mniej­szym stro­nom dużego

  ruchu. Okazuje się, że ogólne słowa kluc­zowe odpo­wia­dają na mniej niż 30% ogól­nych zapy­tań użytkown­ików. Około 70% pozo­staje dla tzw. dłu­giego ogona (long tail).

  Kilkanaście fraz klu­czo­wych w jed­nym arty­kule? Czemu nie?

  Ale z głową! Ile słów kluc­zowych można umieś­cić na stro­nie? Nie ma na to reguły, jed­nak należy pamię­tać by dany arty­kuł tra­fiał jak naj­le­piej w gusta konkret­nej grupy odbior­ców. Słowa kluc­zowe muszą być stwor­zone pod tę wła­śnie grupę odbiorców.

  Zawsze należy sto­so­wać wiele synonimów.
  Dzięki temu można zdo­być nowe słowa kluc­zowe i spra­wić,
  że nasyce­nie pow­tarza­ją­cych się słów nie będzie zbyt duże.

  Warto podzie­lić pod­strony na grupy doce­lowe, roz­pi­sać hier­ar­chię. Nie powinno się jed­nak dzie­lić ich zbyt rady­kal­nie, ponie­waż użytkown­icy chęt­niej lin­kują do jed­nej strony niż do wielu. Więcej na ten temat dowiesz się z arty­kułu o tym jak pisać bloga.

  Czym jest długi ogon i dla­czego gene­ruje on do 70% ruchu?

  Długi ogon w SEO jest kon­cepcją, która mówi, iż uży­wanie wielu nis­zowych, ale zwią­za­nych z tem­atem fraz, może zapew­nić ponad 70% odwie­dzin na stro­nie. Jest to nie­zwy­kle sku­teczna alter­natywa dla opty­mal­iza­cji strony. Opty­mal­iza­cja stron inter­ne­towych jest dzi­ałaniem holisty­cznym, co ozna­cza, że doty­czy ona każ­dego ele­mentu budowy strony. Z tego też powodu nie można zapom­nieć o per­fek­cyjnej zawar­to­ści, bez któ­rej dzi­ałanie to nie będzie kompletne.

  Jak wygląda per­fek­cyj­nie zop­ty­ma­li­zo­wana strona?

  By twoja strona miała jesz­cze więk­sze szanse na wysoką pozy­cję w Google, konieczna jest opty­mal­iza­cja tre­ści w niej zawar­tych, a konkret­nie spo­sobu budowa­nia tek­stu, jego prezen­tacji oraz zawar­to­ści zdjęć i fil­mów. Stosowanie się do poniż­szych prak­tyk uła­twi zdoby­wanie lin­ków, zwięk­szy liczbę wejść na stronę, a przede wszys­tkim dobrze wyja­śni robo­tom google o czym jest Twoja strona.

  Przykład strony zop­ty­mal­i­zowanej
  dla frazy Pro­jek­towanie opakowań.

  Page Title (Tytuł strony): Pro­jek­towanie opa­ko­wań | Owocni
  Meta descrip­tion (Opis strony): Pro­jek­towanie opa­ko­wań u Owoc­nych
  to praw­dopodob­nie, najlep­sza decy­zja w mar­ketingu Twoich pro­duk­tów.

  Page Url (Adres-strony): http://ProjektowanieGraficzne.pl/projektowanie-opakowań

  7 Zagadnień tech­nicz­nych: kon­struk­cja strony inter­ne­to­wej.
  - Czyli pod­stawy, które każdy seow­ri­ter musi znać.

  1. Key­wordsFrazy i słowa kluczowe.

  Są to słowa lub zda­nia, które inter­nauta wpi­suje w wyszuki­warkę, by zna­leźć to, czego szuka. Dzięki znalezie­niu odpowied­niego słowa kluc­zowego i właś­ci­wemu umieszcze­niu go na stro­nie, zwięk­szają się szanse, że klient trafi wła­śnie na tę stronę. Jest niemożli­wym wska­za­nie dokład­nej liczby słów kluc­zowych, która powinna zna­leźć się na stro­nie, ale spec­jal­iści kie­rują się zasadą 23 słów kluc­zowych na krót­szą stronę i 46 na dłuż­szą. Staraj się je umieś­cić w ciągu pier­wszych 50100 liter tre­ści głów­nej strony. Im szy­b­ciej w tre­ści poja­wią się słowa kluc­zowe, tym lep­iej odbiera to wyszukiwarka.

  Jak powi­nien wyglą­dać dobór
  odpowied­nich słów kluc­zowych?


  Pracę znad pozy­cjonowaniem strony powinno się zacząć od dokład­nego przeanal­i­zowa­nia rynku i kon­ku­ren­cji. Należy dokład­nie wie­dzieć co i komu się ofer­uje, jakie cele chce się osią­gnąć i jakimi środ­kami się dys­ponuje.
  Warto znać swoją kon­ku­ren­cję. Koniecznie przyj­rzyj się jej ser­wi­som inter­ne­towym, zobacz jak są zbu­dowane, pode­jrzyj kod strony. Kole­jnym krok­iem jest dobra­nie odpowied­nich narzę­dzi pracy i wybra­nie słów/fraz kluczowych.  Do tego celu koniecz­nie prze­jrzyj róż­nego rodzaju ran­kingi słów kluc­zowych w kilku róż­nych ser­wisach. Zde­cy­dowanie nieoce­nionym narzę­dziem jest Google AdWords. Wystar­czy wpi­sać intere­su­jące Cię wyrazy i przeanal­i­zować wyniki. Można je usz­ere­gować pod wzglę­dem częs­tości szuka­nia lub np. kon­ku­ren­cji reklam­owej. Dzięki temu można namie­rzyć słowa i frazy zarówno bar­dzo pop­u­larne, jak i te znacz­nie sła­biej pozy­cjonowane (lub wcale).

  1. Page Title Tytuł strony internetowej

  Tytuł strony powi­nien być odpowied­nio krótki (max 65 zna­ków, w tym spa­cje) i pre­cyzyjnie odno­sić się do tre­ści strony. Pon­adto powi­nien być cie­kawy i kusić korzys­ta­jącego z wyszuki­warki do kliknię­cia aku­rat na tę stronę z tego względu, iż jest to jeden z naj­bar­dziej widocz­nych dla odbiorcy ele­men­tów wit­ryny. Sto­suj tzw. metodę wiel­kiej trójki.

  Chodzi o to, żeby pier­wsze 3 słowa tytułu były dobrane w ten spo­sób, aby dowolna ich kom­bi­nacja dawała frazę kluc­zową. Nie należy zapom­i­nać, że taki zle­pek słów powi­nien mieć sens. Tytuł strony jest istotny dla jej pozy­cjonowa­nia, dlat­ego ważne jest, by zaw­ierał kluc­zowe frazy, naj­le­piej na samym jego początku. Np.:

  1. Meta Tag Descrip­tion Czyli opis strony.

  Pomimo tego, iż nie ma zna­cze­nia dla głów­nych wyszuki­warek, jest waż­nym miej­scem, w któ­rym warto umieś­cić kluc­zowe hasła. Zwięk­szają one bowiem czę­sto współczyn­nik „kli­kal­no­ści” w dany link. Pojaw­iają się one w wyni­kach wyszuki­wa­nia jako krótki opis strony (wyszuki­warki wyświ­et­lają max 170 zna­ków). Dzi­ała podob­nie jak tytuł, który zachęca do odwie­dze­nia strony. Meta Descrip­tion posi­ada tę samą funk­cję – ma sku­sić klienta do wejś­cia na stronę, dzięki czemu jej pozy­cja w wyni­kach wyświ­etleń będzie rosła.

  Nie pow­tarzaj ich zbyt czę­sto (max ilość powtó­rzeń w zależ­no­ści od wyszuki­warki to 2 do 3 razy; powy­żej wyszuki­warka może to uznać za spam. Ewen­tu­alne powtó­rze­nia koniecz­nie odd­ziel innymi wyra­zami. Najlepiej gdy w tagu descrip­tion zna­jdą się pełne zda­nia, które właś­ci­wie opi­sują daną pod­stronę ser­wisu. Staraj się stwo­rzyć opis do 150 zna­ków (łącz­nie ze spac­jami), choć więk­szość wyszuki­warek bie­rze pod uwagę do 256 zna­ków. Google igno­ruje ten meta tag przy nadawa­niu ran­kingu, ale cza­sem korzy­sta z niego, jako źró­dła opisu strony w wyni­kach wyszukiwania.

  1. Page URL Pełny adres strony lub podstrony

  Dobra budowa URL jest jed­nym z tych ele­men­tów SEO, które wyma­gają nie­wiele czasu i trudu, a pomimo to potra­fią przy­no­sić dłu­goter­mi­nowe korzy­ści w kre­owa­niu marki i wyni­kach wyszuki­warek. Oto kilka wska­zó­wek, na które warto zwró­cić uwagę:

  1. Dłu­gość adresu URL – krótki URL zdaje się wypa­dać lep­iej w wyni­kach wyszuki­wa­nia, pon­adto jest chęt­niej kopi­owany czy wkle­jany, umiesz­czany na innych stronach
  2. Słowa kluc­zowe w adre­sie URL – im bli­żej słowa kluc­zowe zna­j­dują się nazwy domeny, tym lep­iej. Owocni.pl/dobra-treść prze­wyż­sza wyda­jnoś­cią Owocni.pl/kategoria1/Dział2/dobra-treść i jest naj­bar­dziej pole­caną metodą przy optymalizacji.
  3. Znaki rozdziela­jące – myśl­niki nadal kró­lują wśród innych zna­ków rozdziela­ją­cych słowa w URL. Pomimo obiet­nic, iż skoń­czy się ten mono­pol, nic tak sku­tecz­nie nie dzi­ała, jak myśl­nik. Trzeba pamię­tać, iż nie doty­czy to nazwy głów­nej domeny: Nazwastrony.com jest sku­tecz­niej­sza niż nazwa-strony.com.


  W jaki spo­sób opi­suje się Meta Tag Description (czyli opis strony) ?
  <meta name="opis" content=”Opis strony z sło­wami klu­czo­wymi, który zachęca do odwiedzenia.">

  1. Alt attrib­utes Opis wiz­ual­nej czę­ści zdjęć i obrazów

  Alt attrib­utes jest to opis wiz­ual­nej zawar­to­ści zdjęć, obra­zów i innego rodzaju gra­fiki w HTML. Roboty nie potra­fią same odczy­ty­wać co przed­stawia gra­fika, dlat­ego ważne jest aby zaw­ier­ały one jak naj­dokład­niejszy opis tego, co jest na obrazku. Opis obrazka ważny jest rów­nież dla osób niedowidzą­cych lub korzys­ta­ją­cych z wyszuki­warek tek­stowych. Nie powinno się zaśmie­cać tego atry­butu sło­wami kluc­zowymi jeśli nie są one pow­iązane z obraz­kiem.

  W jaki spo­sób opi­suje się Alt Attributes?
  <meta name="opis" content=”Opis strony z sło­wami klu­czo­wymi, który zachęca do odwiedzenia.">

  1. Head­line H1, H2, H3Pod­sta­wowe nagłówki strony www

  Jak udowad­ni­amy w tym arty­kule o sku­tecz­nych nagłów­kach, zawsze warto nad nimi dobrze pogłów­ko­wać. Nagłówki uwa­żane są za ważne ele­menty opty­mal­iza­cji strony. Jed­nak tak naprawdę nie grają już one najwięk­szej roli w pozy­cjonowa­niu. Warto jed­nak wyko­rzys­tać to narzę­dzie do umiesz­cze­nia w nim słów klu­czy. Najważniejszy jest oczy­wiś­cie nagłó­wek h1, a najm­niej ważny h6. Nagłówki peł­nią rolę tytu­łów blo­ków tek­stu. Dokład­nie tak, jak w książce. Powinny więc opisy­wać poszcze­gólne czę­ści tek­stu (ich zawar­tość). Ważne są, choć w nie­wiel­kim stop­niu, pogru­bi­enia, pod­kreśle­nianachyle­nia czcionki. Uży­waj tej tech­niki – pozwala ona rów­nież zwięk­szyć czytel­ność tekstu.

  1. Key­word can­ni­bal­iza­tion Kani­bal­iza­cja słów kluczowych

  Jeden z kon­sek­went­nie popeł­ni­anych błę­dów w pozy­cjonowa­niu stron to kani­bal­iza­cja słów kluc­zowych ( z ang. key­word self-cannibalization). Ter­min ten okre­śla prak­tykę pole­ga­jącą na stosowa­niu tych samych słów kluc­zowych na wielu stro­nach i pod­stronach wit­ryny w celu: osiąg­nię­cia lep­szej pozy­cji w wyni­kach wyszuki­warek, wzro­stu pop­u­larności strony, zwięk­szenia wiary­god­ności strony w „oczach” robo­tów, zdoby­cia więk­szej ilo­ści klien­tów. Niestety takie dzi­ałanie może przy­nieść cał­ko­wi­cie odwrotny sku­tek. Wyszuki­warka nie trak­tuje więk­szej ilo­ści słów kluczowych

  jako dowodu na wyspec­jal­i­zowanie strony w danym kie­runku. W takiej sytu­acji wyszuki­warka szuka pod­stron Two­jej strony i widzi 4 (optymisty­czna wer­sja), bądź 30 pod­stron, które na podob­nym pozio­mie odpo­wia­dają na zapy­tanie, a wtedy: wyszuki­warka sama wybiera stronę, która wydaje się naj­bar­dziej „odpowied­nia” do zapy­ta­nia (co może być niez­godne z zamy­słem właś­ci­ciela wit­ryny). Tworzy rywal­iza­cję pomię­dzy stron­ami tej samej wit­ryny o pozy­cję w wyszuki­warkach Rozprasza, a co za tym idzie, zmniej­sza potenc­jalną war­tość słów kluczowych.

  BONUS: Jak roz­wią­zać prob­lem kanibalizacji?

  Rozwiązanie pro­blemu kani­ba­li­za­cji na stro­nie internetowej.

  By unik­nąć pro­blemu kani­ba­li­za­cji słów klu­czo­wych, spe­cja­li­ści od SEO pro­po­nują, by zamiast umiesz­cza­nia takiego samego słowa klu­czo­wego na każ­dej pod­stro­nie, sto­so­wać różne jego waria­cje, zgodne z uni­kalną tre­ścią każ­dej z pod­stron, z lin­kiem umoż­li­wia­ją­cym powrót do głów­nej strony. Takie roz­wią­za­nie nie tylko znacz­nie uła­twi pracę wyszu­ki­war­kom, ale pomoże rów­nież prze­miesz­czać się po stro­nie klien­towi.

  Rel=”canonical” – nowa opcja, która wskaże wyszu­ki­warce główną stronę

  Innym spo­so­bem na dostar­cze­nie wyszu­ki­warce infor­ma­cji o tym, która ze stron jest kano­niczną, jest atry­but rel="canonical". Wiele witryn posiada strony o takiej samej tre­ści czyli takie, na któ­rych zna­leźć można te same pro­dukty, podzie­lone według róż­nych kate­go­rii. W takiej sytu­acji algo­rytmy wyszu­ki­warki pod­suną odwie­dza­ją­cemu tę wer­sję strony, która wydaje się naj­bar­dziej ade­kwatna do zapy­ta­nia. Tutaj poja­wia się pewne ryzyko, że wyszu­ki­warka uzna za stronę kano­niczną nie tę, którą wybrał wła­ści­ciel witryny.

  Atrybut rel="canonical" jest to komu­ni­kat o prio­ry­te­cie danej strony w wyni­kach wyszu­ki­warki. Umożliwia wła­ści­cie­lowi wska­za­nie wyszu­ki­warce wła­ści­wej strony kano­nicz­nej, poprzez doda­nie ele­mentu z atry­bu­tem rel="canonical" w sek­cji <head> do każ­dej nie­ka­no­nicz­nej wer­sji strony. Przykład:

  <link rel="canonical" href="http://www.nazwastrony.com/product.php?item=polskie-owoce"/>

  Wbrew powszech­nej opi­nii, spe­cja­li­ści od SEO gło­szą, iż rel=”canonical” można zamie­ścić rów­nież na stro­nie kano­nicz­nej, jako refe­ren­cję samej sie­bie. Jest to prak­tyka, która na pewno nie zaszko­dzi, a może pomóc.

  Jak pisać arty­kuły, skoro zasady SEO zmie­nią się co chwilę?

  Temat pisa­nia tre­ści i tek­stów rekla­mo­wych, które pobu­dzają algo­rytmy wyszuki­warek to spore zagad­nie­nie, w któ­rym wie­dza tech­niczna dość szy­bko się “dez­ak­tu­ali­zuje” z powodu nieustan­nego roz­woju wyszuki­warek.

  Dlat­ego zawsze pod­powiadamy, że naj­waż­niej­szą zasadą jest to, aby treść zdo­była uzna­nie ludzi. Oczy­wiś­cie w tak zmi­en­nym i nies­tałym śro­do­wi­sku, nie spo­sób napi­sać wszys­tkiego, więc jeśli chcesz pomóc mi roz­wi­nąć ten temat, będę wdz­ięczna, jeżeli zro­bisz to w komen­tarzach na samym dole tej strony — Dziękuję.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Kompletowanie zestawu
  Im bli­żej jeste­śmy skom­ple­to­wa­nia całej kolek­cji, tym bar­dziej chcemy mieć wszyst­kie jej elementy.
  Ta zasada ma zasto­so­wa­nie także w przy­padku nie­do­koń­czo­nych puz­zli i obraz­ków – chcemy zoba­czyć cały, ukoń­czony obra­zek.

  Poszukaj logicz­nych zesta­wów (jak rodzaje infor­ma­cji), które mogą suge­ro­wać kom­ple­to­wa­nie kolek­cji. Co ludzie mogą zbie­rać w Twoim sys­te­mie? Jak można pogru­po­wać te ele­menty w odrębne zestawy by stwo­rzyć łatwiej­sze do osią­gnię­cia cele (i moty­wa­cję do dal­szego zbie­ra­nia więk­szej kolekcji)?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę