Seo Copywriting 2 – zagadnienia techniczne.
Przygotowywanie stron na duży ruch z Google.

Dowiedz się jak wygląda seo copywriting w praktyce. Wyjaśnienia i opisy.

Co znajdziesz w artykule

  SEO Copy­writ­ing to defi­ni­cja określa­jąca spo­sób pisa­nia tre­ści, któ­re­go głów­nym celem jest zaję­cie wyso­kich pozy­cji w wyszuki­warkach inter­ne­towych. Zadanie to wyma­ga poz­na­nia spo­so­bu w jaki wyszuki­warki czy­tają i prezen­tują stro­nę. W tej tre­ści oprócz pro­ste­go wyja­śnie­nia naj­waż­niej­szych pojęć, zachę­camy do zna­le­źie­nia zło­te­go śro­de­ka mię­dzy upodoba­ni­ami ludzi, a wyma­gani­ami robo­tów. Co poz­woli Ci cie­szyć się naj­bar­dziej trwa­ły­mi efek­tami z moż­li­wych.

  Jak wygląda przyszłość pozycjonowania za pomocą treści?

  Dzisiejsze tre­ści SEO mają zni­ko­mą war­tość dla ludzi, sku­pi­a­jąc się przede wszys­tkim na pobudza­niu algo­ryt­mów wyszuki­warek. Jutro, takie śmie­cio­we stro­ny zaczną zni­kać, a na wyso­kich pozy­c­jach pozo­sta­ną te, któ­re dają wiel­ką war­tość ludziom.

  Staranna anal­iza i dobór słów kluc­zowych jest isto­tą każ­dej kam­panii SEO. Na szczęś­cie nie jest to jedy­na dro­ga do tego, aby naszą wit­rynę odwiedz­iły tłu­my użytkown­ików. Najlep­sze rezul­taty w dłu­gim okre­sie cza­su uzy­ska­ją Ci, któ­rzy na pier­wszym miej­scu posta­wią war­tość tre­ści dla użytkown­ika i wspo­mogą to dzi­ała­ni­ami opi­sa­ny­mi poni­żej. Ci któ­rzy będą pisać tyl­ko pod dyk­tando algo­ryt­mów Google, mogą zostać jutro z pusty­mi ręko­ma.

  Ist­nieje wie­le czyn­ników wpły­wa­ją­cych na pozy­cję wit­ryny w wyni­kach wyszuki­wa­nia.

  Wiedzą na ten temat zaj­muje się pozy­cjonowanie stron, czy­li SEO (Search Engine Optimization).

  Jakich słów kluczowych warto dziś używać na stronach?

  Z obser­wa­cji spec­jal­istów od SEO wyni­ka, iż pop­u­larne sło­wa kluc­zowe, któ­rych mono­pol w wyszuki­warkach nale­ży do firm tyta­nów z olbrzy­mim budże­tem, nie przy­no­szą mniej­szym stro­nom duże­go

  ruchu. Okazuje się, że ogól­ne sło­wa kluc­zowe odpo­wia­da­ją na mniej niż 30% ogól­nych zapy­tań użytkown­ików. Około 70% pozo­sta­je dla tzw. dłu­gie­go ogo­na (long tail).

  Kilkanaście fraz kluczowych w jednym artykule? Czemu nie?

  Ale z gło­wą! Ile słów kluc­zowych moż­na umieś­cić na stro­nie? Nie ma na to regu­ły, jed­nak nale­ży pamię­tać by dany arty­kuł tra­fiał jak naj­le­piej w gusta konkret­nej gru­py odbior­ców. Słowa kluc­zowe muszą być stwor­zone pod tę wła­śnie gru­pę odbior­ców.

  Zawsze nale­ży sto­so­wać wie­le syno­ni­mów.
  Dzięki temu moż­na zdo­być nowe sło­wa kluc­zowe i spra­wić,
  że nasyce­nie pow­tarza­ją­cych się słów nie będzie zbyt duże.

  Warto podzie­lić pod­strony na gru­py doce­lo­we, roz­pi­sać hier­ar­chię. Nie powin­no się jed­nak dzie­lić ich zbyt rady­kal­nie, ponie­waż użytkown­icy chęt­niej lin­ku­ją do jed­nej stro­ny niż do wie­lu. Więcej na ten temat dowiesz się z arty­ku­łu o tym jak pisać blo­ga.

  Czym jest długi ogon i dlaczego generuje on do 70% ruchu?

  Długi ogon w SEO jest kon­cepcją, któ­ra mówi, iż uży­wanie wie­lu nis­zowych, ale zwią­za­nych z tem­atem fraz, może zapew­nić ponad 70% odwie­dzin na stro­nie. Jest to nie­zwy­kle sku­tecz­na alter­natywa dla opty­mal­iza­cji stro­ny. Opty­mal­iza­cja stron inter­ne­towych jest dzi­ałaniem holisty­cznym, co ozna­cza, że doty­czy ona każ­de­go ele­mentu budo­wy stro­ny. Z tego też powo­du nie moż­na zapom­nieć o per­fek­cyjnej zawar­to­ści, bez któ­rej dzi­ałanie to nie będzie kom­plet­ne.

  Jak wygląda perfekcyjnie zoptymalizowana strona?

  By two­ja stro­na mia­ła jesz­cze więk­sze szan­se na wyso­ką pozy­cję w Google, koniecz­na jest opty­mal­iza­cja tre­ści w niej zawar­tych, a konkret­nie spo­so­bu budowa­nia tek­stu, jego prezen­tacji oraz zawar­to­ści zdjęć i fil­mów. Stosowanie się do poniż­szych prak­tyk uła­twi zdoby­wanie lin­ków, zwięk­szy licz­bę wejść na stro­nę, a przede wszys­tkim dobrze wyja­śni robo­tom google o czym jest Twoja stro­na.

  Przykład strony zop­ty­mal­i­zowanej
  dla frazy Pro­jek­towanie opakowań.

  Page Title (Tytuł stro­ny): Pro­jek­towanie opa­ko­wań | Owocni
  Meta descrip­tion (Opis stro­ny): Pro­jek­towanie opa­ko­wań u Owoc­nych
  to praw­dopodob­nie, najlep­sza decy­zja w mar­ketingu Twoich pro­duk­tów.

  Page Url (Adres-stro­ny): http://ProjektowanieGraficzne.pl/pro­jek­to­wa­nie-opa­ko­wań

  7 Zagadnień technicznych: konstrukcja strony internetowej.
  - Czyli podstawy, które każdy seowriter musi znać.

  1. Key­wordsFrazy i słowa kluczowe.

  Są to sło­wa lub zda­nia, któ­re inter­nauta wpi­su­je w wyszuki­warkę, by zna­leźć to, cze­go szu­ka. Dzięki znalezie­niu odpowied­niego sło­wa kluc­zowego i właś­ci­wemu umieszcze­niu go na stro­nie, zwięk­szają się szan­se, że klient tra­fi wła­śnie na tę stro­nę. Jest niemożli­wym wska­za­nie dokład­nej licz­by słów kluc­zowych, któ­ra powin­na zna­leźć się na stro­nie, ale spec­jal­iści kie­ru­ją się zasa­dą 23 słów kluc­zowych na krót­szą stro­nę i 46 na dłuż­szą. Staraj się je umieś­cić w cią­gu pier­wszych 50100 liter tre­ści głów­nej stro­ny. Im szy­b­ciej w tre­ści poja­wią się sło­wa kluc­zowe, tym lep­iej odbie­ra to wyszu­ki­war­ka.

  Jak powi­nien wyglą­dać dobór
  odpowied­nich słów kluc­zowych?


  Pracę znad pozy­cjonowaniem stro­ny powin­no się zacząć od dokład­nego przeanal­i­zowa­nia ryn­ku i kon­ku­ren­cji. Należy dokład­nie wie­dzieć co i komu się ofer­uje, jakie cele chce się osią­gnąć i jaki­mi środ­kami się dys­ponuje.
  Warto znać swo­ją kon­ku­ren­cję. Koniecznie przyj­rzyj się jej ser­wi­som inter­ne­towym, zobacz jak są zbu­dowane, pode­jrzyj kod stro­ny. Kole­jnym krok­iem jest dobra­nie odpowied­nich narzę­dzi pra­cy i wybra­nie słów/fraz klu­czo­wych.  Do tego celu koniecz­nie prze­jrzyj róż­ne­go rodza­ju ran­kin­gi słów kluc­zowych w kil­ku róż­nych ser­wisach. Zde­cy­dowanie nieoce­nionym narzę­dziem jest Google AdWords. Wystar­czy wpi­sać intere­su­jące Cię wyra­zy i przeanal­i­zować wyni­ki. Można je usz­ere­gować pod wzglę­dem częs­tości szuka­nia lub np. kon­ku­ren­cji reklam­owej. Dzięki temu moż­na namie­rzyć sło­wa i fra­zy zarów­no bar­dzo pop­u­larne, jak i te znacz­nie sła­biej pozy­cjonowane (lub wca­le).

  1. Page Title Tytuł strony inter­ne­towej

  Tytuł stro­ny powi­nien być odpowied­nio krót­ki (max 65 zna­ków, w tym spa­cje) i pre­cyzyjnie odno­sić się do tre­ści stro­ny. Pon­adto powi­nien być cie­ka­wy i kusić korzys­ta­jącego z wyszuki­warki do kliknię­cia aku­rat na tę stro­nę z tego wzglę­du, iż jest to jeden z naj­bar­dziej widocz­nych dla odbior­cy ele­men­tów wit­ryny. Sto­suj tzw. meto­dę wiel­kiej trój­ki.

  Chodzi o to, żeby pier­wsze 3 sło­wa tytu­łu były dobra­ne w ten spo­sób, aby dowol­na ich kom­bi­nacja dawa­ła fra­zę kluc­zową. Nie nale­ży zapom­i­nać, że taki zle­pek słów powi­nien mieć sens. Tytuł stro­ny jest istot­ny dla jej pozy­cjonowa­nia, dlat­ego waż­ne jest, by zaw­ierał kluc­zowe fra­zy, naj­le­piej na samym jego począt­ku. Np.:

  1. Meta Tag Descrip­tion Czyli opis strony.

  Pomimo tego, iż nie ma zna­cze­nia dla głów­nych wyszuki­warek, jest waż­nym miej­scem, w któ­rym war­to umieś­cić kluc­zowe hasła. Zwięk­szają one bowiem czę­sto współczyn­nik „kli­kal­no­ści” w dany link. Pojaw­iają się one w wyni­kach wyszuki­wa­nia jako krót­ki opis stro­ny (wyszuki­warki wyświ­et­lają max 170 zna­ków). Dzi­ała podob­nie jak tytuł, któ­ry zachę­ca do odwie­dze­nia stro­ny. Meta Descrip­tion posi­ada tę samą funk­cję – ma sku­sić klien­ta do wejś­cia na stro­nę, dzię­ki cze­mu jej pozy­cja w wyni­kach wyświ­etleń będzie rosła.

  Nie pow­tarzaj ich zbyt czę­sto (max ilość powtó­rzeń w zależ­no­ści od wyszuki­warki to 2 do 3 razy; powy­żej wyszuki­warka może to uznać za spam. Ewen­tu­alne powtó­rze­nia koniecz­nie odd­ziel inny­mi wyra­za­mi. Najlepiej gdy w tagu descrip­tion zna­jdą się peł­ne zda­nia, któ­re właś­ci­wie opi­su­ją daną pod­stronę ser­wisu. Staraj się stwo­rzyć opis do 150 zna­ków (łącz­nie ze spac­jami), choć więk­szość wyszuki­warek bie­rze pod uwa­gę do 256 zna­ków. Google igno­ru­je ten meta tag przy nadawa­niu ran­kin­gu, ale cza­sem korzy­sta z nie­go, jako źró­dła opi­su stro­ny w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia.

  1. Page URL Pełny adres strony lub pod­strony

  Dobra budo­wa URL jest jed­nym z tych ele­men­tów SEO, któ­re wyma­gają nie­wie­le cza­su i tru­du, a pomi­mo to potra­fią przy­no­sić dłu­goter­mi­nowe korzy­ści w kre­owa­niu mar­ki i wyni­kach wyszuki­warek. Oto kil­ka wska­zó­wek, na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę:

  1. Dłu­gość adre­su URL – krót­ki URL zda­je się wypa­dać lep­iej w wyni­kach wyszuki­wa­nia, pon­adto jest chęt­niej kopi­owany czy wkle­jany, umiesz­cza­ny na innych stro­nach
  2. Słowa kluc­zowe w adre­sie URL – im bli­żej sło­wa kluc­zowe zna­j­dują się nazwy dome­ny, tym lep­iej. Owocni.pl/dobra-treść prze­wyż­sza wyda­jnoś­cią Owocni.pl/kategoria1/Dział2/do­bra-treść i jest naj­bar­dziej pole­caną meto­dą przy opty­mal­iza­cji.
  3. Znaki rozdziela­jące – myśl­niki nadal kró­lu­ją wśród innych zna­ków rozdziela­ją­cych sło­wa w URL. Pomimo obiet­nic, iż skoń­czy się ten mono­pol, nic tak sku­tecz­nie nie dzi­ała, jak myśl­nik. Trzeba pamię­tać, iż nie doty­czy to nazwy głów­nej dome­ny: Nazwastrony.com jest sku­tecz­niej­sza niż nazwa-strony.com.


  W jaki spo­sób opi­su­je się Meta Tag Description (czy­li opis stro­ny) ?
  <meta name="opis" content=”Opis stro­ny z sło­wa­mi klu­czo­wy­mi, któ­ry zachę­ca do odwie­dze­nia.">

  1. Alt attrib­utes Opis wiz­ual­nej części zdjęć i obrazów

  Alt attrib­utes jest to opis wiz­ual­nej zawar­to­ści zdjęć, obra­zów i inne­go rodza­ju gra­fi­ki w HTML. Roboty nie potra­fią same odczy­ty­wać co przed­stawia gra­fi­ka, dlat­ego waż­ne jest aby zaw­ier­ały one jak naj­dokład­niejszy opis tego, co jest na obraz­ku. Opis obraz­ka waż­ny jest rów­nież dla osób niedowidzą­cych lub korzys­ta­ją­cych z wyszuki­warek tek­stowych. Nie powin­no się zaśmie­cać tego atry­butu sło­wa­mi kluc­zowymi jeśli nie są one pow­iązane z obraz­kiem.

  W jaki spo­sób opi­su­je się Alt Attributes?
  <meta name="opis" content=”Opis stro­ny z sło­wa­mi klu­czo­wy­mi, któ­ry zachę­ca do odwie­dze­nia.">

  1. Head­line H1, H2, H3Pod­sta­wowe nagłówki strony www

  Jak udowad­ni­amy w tym arty­ku­le o sku­tecz­nych nagłów­kach, zawsze war­to nad nimi dobrze pogłów­ko­wać. Nagłówki uwa­ża­ne są za waż­ne ele­menty opty­mal­iza­cji stro­ny. Jed­nak tak napraw­dę nie gra­ją już one najwięk­szej roli w pozy­cjonowa­niu. Warto jed­nak wyko­rzys­tać to narzę­dzie do umiesz­cze­nia w nim słów klu­czy. Najważniejszy jest oczy­wiś­cie nagłó­wek h1, a najm­niej waż­ny h6. Nagłówki peł­nią rolę tytu­łów blo­ków tek­stu. Dokład­nie tak, jak w książ­ce. Powinny więc opisy­wać poszcze­gól­ne czę­ści tek­stu (ich zawar­tość). Ważne są, choć w nie­wiel­kim stop­niu, pogru­bi­enia, pod­kreśle­nianachyle­nia czcion­ki. Uży­waj tej tech­niki – pozwa­la ona rów­nież zwięk­szyć czytel­ność tek­stu.

  1. Key­word can­ni­bal­iza­tion Kani­bal­iza­cja słów kluc­zowych

  Jeden z kon­sek­went­nie popeł­ni­anych błę­dów w pozy­cjonowa­niu stron to kani­bal­iza­cja słów kluc­zowych ( z ang. key­word self-can­ni­ba­li­za­tion). Ter­min ten okre­śla prak­tykę pole­ga­jącą na stosowa­niu tych samych słów kluc­zowych na wie­lu stro­nach i pod­stronach wit­ryny w celu: osiąg­nię­cia lep­szej pozy­cji w wyni­kach wyszuki­warek, wzro­stu pop­u­larności stro­ny, zwięk­szenia wiary­god­ności stro­ny w „oczach” robo­tów, zdoby­cia więk­szej ilo­ści klien­tów. Niestety takie dzi­ałanie może przy­nieść cał­ko­wi­cie odwrot­ny sku­tek. Wyszuki­warka nie trak­tuje więk­szej ilo­ści słów klu­czo­wych

  jako dowo­du na wyspec­jal­i­zowanie stro­ny w danym kie­run­ku. W takiej sytu­acji wyszuki­warka szu­ka pod­stron Two­jej stro­ny i widzi 4 (optymisty­czna wer­sja), bądź 30 pod­stron, któ­re na podob­nym pozio­mie odpo­wia­da­ją na zapy­tanie, a wte­dy: wyszuki­warka sama wybie­ra stro­nę, któ­ra wyda­je się naj­bar­dziej „odpowied­nia” do zapy­ta­nia (co może być niez­godne z zamy­słem właś­ci­ciela wit­ryny). Tworzy rywal­iza­cję pomię­dzy stron­ami tej samej wit­ryny o pozy­cję w wyszuki­warkach Rozprasza, a co za tym idzie, zmniej­sza potenc­jalną war­tość słów klu­czo­wych.

  BONUS: Jak roz­wią­zać prob­lem kani­ba­li­za­cji?

  Rozwiązanie problemu kanibalizacji na stronie internetowej.

  By unik­nąć pro­ble­mu kani­ba­li­za­cji słów klu­czo­wych, spe­cja­li­ści od SEO pro­po­nu­ją, by zamiast umiesz­cza­nia takie­go same­go sło­wa klu­czo­we­go na każ­dej pod­stro­nie, sto­so­wać róż­ne jego waria­cje, zgod­ne z uni­kal­ną tre­ścią każ­dej z pod­stron, z lin­kiem umoż­li­wia­ją­cym powrót do głów­nej stro­ny. Takie roz­wią­za­nie nie tyl­ko znacz­nie uła­twi pra­cę wyszu­ki­war­kom, ale pomo­że rów­nież prze­miesz­czać się po stro­nie klien­to­wi.

  Rel=”canonical” – nowa opcja, któ­ra wska­że wyszu­ki­war­ce głów­ną stro­nę

  Innym spo­so­bem na dostar­cze­nie wyszu­ki­war­ce infor­ma­cji o tym, któ­ra ze stron jest kano­nicz­ną, jest atry­but rel="canonical". Wiele witryn posia­da stro­ny o takiej samej tre­ści czy­li takie, na któ­rych zna­leźć moż­na te same pro­duk­ty, podzie­lo­ne według róż­nych kate­go­rii. W takiej sytu­acji algo­ryt­my wyszu­ki­war­ki pod­su­ną odwie­dza­ją­ce­mu tę wer­sję stro­ny, któ­ra wyda­je się naj­bar­dziej ade­kwat­na do zapy­ta­nia. Tutaj poja­wia się pew­ne ryzy­ko, że wyszu­ki­war­ka uzna za stro­nę kano­nicz­ną nie tę, któ­rą wybrał wła­ści­ciel witry­ny.

  Atrybut rel="canonical" jest to komu­ni­kat o prio­ry­te­cie danej stro­ny w wyni­kach wyszu­ki­war­ki. Umożliwia wła­ści­cie­lo­wi wska­za­nie wyszu­ki­war­ce wła­ści­wej stro­ny kano­nicz­nej, poprzez doda­nie ele­men­tu z atry­bu­tem rel="canonical" w sek­cji <head> do każ­dej nie­ka­no­nicz­nej wer­sji stro­ny. Przykład:

  <link rel="canonical" href="http://www.nazwastrony.com/product.php?item=polskie-owoce"/>

  Wbrew powszech­nej opi­nii, spe­cja­li­ści od SEO gło­szą, iż rel=”canonical” moż­na zamie­ścić rów­nież na stro­nie kano­nicz­nej, jako refe­ren­cję samej sie­bie. Jest to prak­ty­ka, któ­ra na pew­no nie zaszko­dzi, a może pomóc.

  Jak pisać artykuły, skoro zasady SEO zmienią się co chwilę?

  Temat pisa­nia tre­ści i tek­stów rekla­mo­wych, któ­re pobu­dza­ją algo­rytmy wyszuki­warek to spo­re zagad­nie­nie, w któ­rym wie­dza tech­niczna dość szy­bko się “dez­ak­tu­ali­zu­je” z powo­du nieustan­nego roz­woju wyszuki­warek.

  Dlat­ego zawsze pod­powiadamy, że naj­waż­niej­szą zasa­dą jest to, aby treść zdo­by­ła uzna­nie ludzi. Oczy­wiś­cie w tak zmi­en­nym i nies­tałym śro­do­wi­sku, nie spo­sób napi­sać wszys­tkiego, więc jeśli chcesz pomóc mi roz­wi­nąć ten temat, będę wdz­ięczna, jeże­li zro­bisz to w komen­tarzach na samym dole tej stro­ny — Dziękuję.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Smaczki
  Zapamiętujemy i reagu­je­my pozy­tyw­nie na małe, zaska­ku­ją­ce i weso­łe ucie­chy.
  Jak moż­na stwo­rzyć efekt zasko­cze­nia i drob­nej przy­jem­no­ści? Może to być zabaw­ny krót­ki tekst, link do zabaw­ne­go fil­mi­ku lub kom­ple­ment.

  Może to być „psi­kus”, jak kupon, wir­tu­al­ny upo­mi­nek lub śmiesz­ny obra­zek scho­wa­ny gdzieś na stro­nie. Nawet satys­fak­cja ze odkry­cia połą­cze­nia lub roz­wią­za­nia zagad­ki umy­sło­wej może pomóc stwo­rzyć korzyst­ne i nie­za­po­mnia­ne wra­że­nie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę