White paper - Dowiedz się jak zaprojektować efektywny raport | Owocni
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

eMarketing

Agencja Marketingowa

Copywriting

Pisanie treści

Branding

Projektowanie logo

Naming

Tworzenie nazw

White paper standard

Czyli jak zaprojektować efektywny raport

Poznaj standard dokumentów
używanych oficjalnie w
międzynarodowym biznesie


Spis treści:

White pa­per jest stan­dar­dem doku­mentu, któ­ry ma na celu roz­wią­za­nie jakie­goś prob­lemu lub zaw­iera instruk­cje, jak go roz­wią­zać. Ten ofic­jalny doku­ment fir­mowy w for­mie rapor­tu jest uży­wany w biz­ne­sie do edukowa­nia odbior­ców i poma­gania im w pode­j­mowa­niu decy­zji. Jeżeli chcesz stwo­rzyć white pa­per dla swo­jej mar­ki, pro­duktu lub usługi, dowiedz się naj­pierw, jak robią to pro­fe­sjo­na­li­ści.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tworzeniu dokumentów.

Artykuł sta­no­wi zbiór pro­stych reguł, któ­re z powodze­niem mogą być zas­tosowane przy tworze­niu jakiegokol­wiek doku­mentu, rapor­tu czy pub­likacji. Czuj się swo­bod­nie adop­tu­jąc tą wie­dzę do innych potrzeb.

Więk­szość przy­taczanych wnio­sków bazu­je na kom­plek­sowych bada­ni­ach, jak choć­by te doty­czące psy­chologii czy­ta­nia opi­sa­nych w książ­ce „Magia czy­ta­nia” Billa Hilla.

Na koń­cu pod­powiadamy jak zop­ty­mal­i­zować doku­ment PDF, aby wyświ­et­lał się w Google.

Jedynie poniż­szy aka­pit autor­stwa Hoff­mana, odno­si się ści­śle do stan­dardu white pa­per.
Reszta to doskon­ała pomoc pod­czas opra­cowywa­nia wszel­kich doku­men­tów.

9 najlepszych praktyk projektowych, według Hoffmana.

Już sam wygląd może zachę­cić i wyróż­nić Twoją doku­men­tację spo­śród kon­ku­ren­cji lub cał­ko­wi­cie zniechę­cić potenc­jal­nych odbior­ców do jej przeczy­ta­niaSteve Hoff­man jest preze­sem Hoff­man Mar­ket­ing Com­mu­ni­ca­tions Inc., któ­ra spec­jal­izuje się w tworze­niu bia­łych ksiąg dla wiodą­cych firm na całym świe­cie. W koń­cu white pa­per to tak­że jeden głów­nych hand­low­ców w wie­lu kor­po­rac­jach. Poniżej prezen­tu­jemy jego pry­watną listę dziesię­ciu kluc­zowych wska­zó­wek i najlep­szych prak­tyk. Wiele cie­ka­wych wska­zó­wek dodat­ko­wych na temat pisa­nia znaj­dziesz w arty­ku­łach o tym jak pisać blo­ga i jak napi­sać arty­kuł. Dowiedz się więc, jak zapro­jek­to­wać efek­tyw­ny raport.

"White pa­per powinien być napisany w taki sposób w taki spo­sób, aby moty­wował odbior­ców do pode­j­mowa­nia włas­nych decy­zji, nicze­go jed­nak im nie narzu­ca­jąc."

White paper nie może być zbyt długi.

Złoty śro­dek to ok. 8 – 10 stron wraz z ilu­stra­cja­mi.


Pisz w trze­ciej osobie.

Pisanie w pier­wszej i dru­giej oso­bie może wyda­wać się przy­jazne, ale w trze­ciej jest naj­bar­dziej wia­ry­god­ne.


Unikaj mar­ketingu.

Staraj się nie poda­wać infor­ma­cji mar­ketingowych na temat swo­jego pro­duktu. White pa­per powi­nien być obiek­ty­wny i bez­stron­ny.


Podziel treść między biznes i technologię.

Wyraźnie roz­dziel tek­sty pisa­ne w celach biz­ne­sowych od tych, pisa­nych w celach tech­nicz­nych.


Trzy­maj się faktów.

Unikaj two­rze­nia opi­nii i określa­nia kie­run­ków dzia­łań.


Moty­wuj odbior­ców przy­dat­nymi informacjami.

Nie sto­suj ele­men­tów zwąt­pi­enia czy nie­pew­no­ści.


Zawrzyj opinie osób trzecich.

Postaraj się, aby w oczach czytel­nika były one jak naj­bar­dziej bez­stron­ne.


Pomyśl o profesjonalistach.

Weź pod uwa­gę możli­wość zlece­nia napisa­nia Two­jego white paper przez fir­mę zewnętrz­ną. Rozważ zatrud­nie­nie agen­cji. Zatrud­ni­ają oni wie­le osób i są zde­cy­dowanie pew­niej­si niż fre­elan­ce­rzy.


Ekspert nie zawsze jest najlep­szym rozwiązaniem.

Osoba, któ­ra nie zna zbyt dokład­nie Two­jej bran­ży, może poświę­cić wię­cej pra­cy na to, aby ją poz­nać. Pro­fesjon­alny nie bran­żo­wy copy­writer może szy­b­ciej uporząd­kować pew­ne fak­ty i stwo­rzy prze­wa­gę konkuren­cyjną w miej­scu, któ­re­go nie dostrze­gałeś. Pis­arz, któ­ry two­rzył już podob­ny doku­ment, będzie w tym zakre­sie mniej ela­stycz­ny.

Jak powstają dokumenty, które czyta się z przyjemnością?

Pamię­taj, że potenc­jalni naby­wcy zawsze czy­tają w poś­piechu. Jeśli Twój doku­ment nie prezen­tuje się przy­jem­nie dla oka czy­ta­jącego, wpro­wa­dza prob­lemy z czytel­noś­cią i zain­te­re­so­wa­niem.

Pamię­taj, że potenc­jalni naby­wcy zawsze czy­tają w poś­piechu. Jeśli Twój doku­ment nie prezen­tuje się przy­jem­nie dla oka czy­ta­jącego, wpro­wa­dza prob­lemy z czytel­noś­cią i zain­te­re­so­wa­niem.


Układ

Rozmieszcze­nie tek­stu i gra­fi­ki na każ­dej stro­nie odgry­wa waż­ną rolę dla jego wiz­erunku i czytel­ności. Oto kil­ka porad, któ­re są pod­stawą suk­ce­su w przy­padku two­rze­nia czytel­nego doku­men­tu.

Wybierz układ kol­umn i zad­baj o sze­rokie marginesy.

Sze­rokie mar­gin­esy przy­czy­ni­ają się do zwięk­szenia atrak­cyjności każ­de­go doku­mentu. Dzięki nim czy­tanie sta­je się łatwiej­sze i przy­jem­niejsze. Automaty­cznie twor­zone mar­gin­esy przez więk­szość pro­gramów czę­sto są zbyt wąskie. Dlat­ego zale­ca się tworze­nie nie­s­tandar­d­owych mar­gin­esów stron.


Długie linie tek­stu, cią­gną­ce się od lewej do pra­wej stro­ny mar­gin­esów, spraw­iają, że pro­jekt jest tępy, trud­ny do przeczy­ta­nia. Lep­szym roz­wią­za­niem dla Two­jego doku­mentu będzie opar­cie się o dwie kolum­ny – wąską po lewej stro­nie i szer­szą – po pra­wej. Zwięk­sza to zain­tere­sowanie wiz­ualne każ­dej stro­ny. Podział sza­blo­nu na dwie kolum­ny rów­nież redu­ku­je sze­rokość linii w Twoim doku­men­cie,. dzię­ki cze­mu oczy czy­ta­ją­cych nie będą musi­ały wykony­wać zbyt dużych sko­ków z lewej do pra­wej stro­ny. Po lewej stro­nie dobrze jest umieś­cić krót­kie infor­ma­cje tek­stowe, ofer­ty lub zdję­cia.


Typografia

Typografia odgry­wa jed­ną z głów­nych ról w określa­niu tego, co zna­j­duje się w Two­jej doku­men­tacji. Krój pisma i spo­sób jego pre­zen­cji ma bar­dzo duże znacze­nie w czytel­ności Twoich mate­ria­łów.

Wybierz łatwą do odczy­ta­nia czcionkę. Typ, rozmiar i styl.

Zacznij od wybo­ru czcion­ki szery­fowej, takiej jak Times New Roman lub Gara­mond.
Czcionki szery­fowe są znacz­nie łatwiej­sze do przeczy­ta­nia niż wzo­ry bezsz­ery­fowe jak np. Arial czy Hel­vetica.

Unikaj zbyt małych lub zbyt dużych czcio­nek, któ­re sku­tecz­nie spowal­ni­ają czytel­ników.
 Pon­adto czy­ta­jąc zbyt małe czcion­ki, mru­ży­my oczy, przez co szy­b­ciej się męczy­my. Rozmiar powi­nien być dopa­sowany do typu czcion­ki oraz sze­rokości kolum­ny. Sprawdzaj meto­dą prób i błę­dów. Cza­sami roz­miar 11 jest zbyt mały, a 12 zbyt duży i dopie­ro 11,5 oka­zu­je być tym, cze­go szu­ka­my.

Nigdy nie ustaw­iaj nagłów­ków lub zdań cał­ko­wi­cie napi­sa­nych duży­mi lit­erami.
Słowa napi­sa­ne w ten spo­sób jest o wie­le trud­niej przeczy­tać niż sło­wa napi­sa­ne mały­mi lit­erami. Dodatkowo te napi­sa­ne duży­mi lit­erami zaj­mują wię­cej miej­sca. Osoby czy­ta­jące rozpoz­nają sło­wa po ich wyra­zi­stych ksz­tał­tach, stwor­zonych za pomo­cą roż­nych zna­ków. Niek­tóre sło­wa zaw­ier­ają zna­ki z ele­men­tami, któ­re “rosną” w górę, inne, posz­erzają sło­wa w dół. Styl słów napi­sa­nych kap­i­ta­likami nie daje odbior­cy żad­nej wska­zów­ki, co do tego, jakie sło­wo przed­stawia. Dodatkowo sta­raj się ogra­ni­czać pogru­bianie, pochy­lanie czy pogru­bione pochyle­nie tek­stu. Te sty­le są odpowied­nie do okazjon­al­nego uży­wa­nia, ale tra­cą swo­je znacze­nie, jeśli są zbyt czę­sto uży­wane oraz spo­wal­nia­ją oso­bę czy­ta­ją­cą.

Uży­waj czcionki, która wiz­ual­nie kojarzy tekst z marką.

Ist­nieje wie­le alter­naty­wnych czcio­nek szery­fowych poza Times New Roman.

Z powodze­niem moż­na uży­wać Min­ion, Gara­mond czy Palatyn. Poza tym moż­na kupić mniej zna­ne czcion­ki lub zle­cić wyko­nanie jakiejś charak­terysty­cznej tyl­ko dla Two­jej mar­ki. Charak­tery tyl­ko dla Two­jej mar­ki. Dla Two­jej mar­ki.

Stwórz widoczną hier­ar­chię. Dos­to­suj inter­linię i akapity.

Więk­szość potenc­jal­nych klien­tów szy­bko prze­jrzy Twoją bia­łą księ­gę, zanim zde­cy­duje się ją przeczy­tać. Jeśli nic im się nie rzu­ci w oczy, zna­jdą coś inne­go, cie­kaw­sze­go do czy­ta­nia. Ważne tek­sty, nagłów­ki czy “pod­nagłówki” (jak to u nas się nazy­wa ?) powin­ny być więk­sze i bar­dziej wyróż­ni­a­jące się z tek­stu.

Choć czę­sto jest to pomi­jana kwes­tia, inter­linia i aka­pi­ty są bar­dzo waż­ne dla czytel­ności tek­stu. Domyślne ustaw­ie­nie inter­linii w Twoim pro­gramie jest ustaw­ione zgod­nie ze śred­nią wysokoś­cią linii i uśred­nionym kro­jem pisma. Zbadaj roż­ne ustaw­ienia, korzys­ta­jąc z Two­jego pro­gramu i zmieni­a­jąc roż­ne wiel­ko­ści inter­linii. Pamię­taj jed­nak, że zbyt duża inter­linia rów­nież może prze­szka­dzać i utrud­niać prze­jś­cie od jed­nego wier­sza do dru­gie­go pod­czas szy­bkiego czy­ta­nia.


Grafika

Grafika, zdję­cia, tabe­le i ilus­tracje popraw­iają wygląd Two­jej bia­łej księ­gi i pod­kreślają jej funk­cję. Same sło­wa nie mia­ły­by takiej siły.

Korzys­taj z grafiki, aby uproś­cić komunikację.

W mia­rę możli­wości komu­nikuj się za pośred­nictwem pro­stych obra­zów, któ­re zastą­pią sło­wa. Wybierz typ gra­fi­ki, któ­ry będzie naj­bar­dziej odpo­wied­ni dla Two­jej infor­ma­cji.

Można wyko­rzys­tać wie­le form, któ­re speł­ni­ają róż­ne funk­cje, np.:


– Wykresy koło­we uka­zu­ją pew­ne rela­cje,

– Wykresy słup­kowe obra­zu­ją porów­na­nia,

– Wykresy lin­iowe poka­zu­ją zmi­any w cza­sie,

– Tabele poma­gają coś porów­nać,

– Zdję­cia mogą przekazy­wać infor­ma­cję bar­dzo dosłow­nie,

– Ilus­tracje mogą poka­zać selek­ty­wnie to, co chci­ałeś prze­ka­zać.


Pamię­taj, aby do każ­dej gra­fi­ki dać pod­pis.

Wzmocni to prze­kaz Two­jej infor­ma­cji oraz zni­weluje wszel­kie nie­jas­ności inter­pre­ta­cyj­ne.


Kolorystyka

Grafika, zdję­cia, tabe­le i ilus­tracje popraw­iają wygląd Two­jej bia­łej księ­gi i pod­kreślają jej funk­cję. Same sło­wa nie mia­ły­by takiej siły.

Określ paletę kolorów i korzys­taj z ogranic­zonej ich ilości.

Kolory powin­ny być wyko­rzysty­wane w celach infor­ma­cyjnych, a nie zdob­niczych. Dodawaj więc kolo­ry w celu zwięk­szenia inten­sy­wności prze­ka­zu wiado­mości. Kluczem jest spój­ność. Uży­waj barw, charak­terysty­cznych dla Two­jej mar­ki. Naduży­wanie kolo­rów two­rzy nie­spój­ny obraz fir­my. Gdy kon­sek­went­nie sto­su­jemy jed­ną bar­wę, nasza mar­ka sta­nie się dzię­ki temu lep­iej kojar­zona i rozpoz­nawalna. Mniej zna­czy wię­cej.

Po wybra­niu okre­ślo­nej pale­ty kolo­rów, nale­ży ją udostęp­nić na kom­put­er­ach wszys­tkim pozo­sta­łym pra­cown­ikom. Nie nale­ży wpro­wa­dzać zbyt wie­lu kolo­rów w pale­cie, ponie­waż trze­ba pamię­tać, że powin­ny one wyglą­dać tak samo zarów­no na mon­i­torach, jak i w dru­ku.

Nie korzys­taj z szablonów, gen­erowanych przez programy.

Zami­ast uży­wać domyśl­nych kolo­rów, pro­ponowanych przez pro­gramy, z któ­rych korzys­tasz, użyj barw, kojar­zonych z iden­ty­fikacją wiz­ualną fir­my. To może znacz­nie zwięk­szyć pro­fesjon­alny wiz­erunek mar­ki za pomo­cą white pa­per, ponie­waż komu­nikuje dba­łość o szcze­gó­ły i szcze­gó­ło­we pode­jś­cie do tem­atu. Prawdziwa pra­ca nad bia­łą księ­gą zaczy­na się dopie­ro, jak skoń­czysz pisać do niej tekst.

Dos­tra­janie for­ma­towa­nia tekstu.

Sprawdzanie pisow­ni nie koń­czy się na uru­chomie­niu automaty­cznego sprawdza­nia popraw­no­ści pisow­ni. Poniżej poda­ję najczęst­sze miej­sca, w któ­rych wys­tępują niefor­tunne wpad­ki, któ­re pod­kop­ują wiary­god­ność całej idei pisa­nia doku­men­tacji:

– dzie­le­nie wyra­zów. Należy kon­trolować to, w jaki spo­sób pro­gram je dzie­li. Treść tek­stu powin­na zaw­ierać podzie­lo­ne wyra­zy, ale nagłów­ki już nie.
– zakończe­nie linii. Nie pozwa­laj, aby zda­nia zaw­ier­a­jące daty lub nazwy wła­sne były podzie­lo­ne na dwie linie.
– zbyt dłu­gie spa­cje. Unikaj dwóch spa­cji, następu­ją­cych po krop­ce. Wprowadza to nie­po­trzeb­ne “dzi­ury” w tekś­cie, szczegól­nie jeśli jest on wyjus­towany. Korzys­taj z pro­gramowej funk­cji “zna­jdź i zamień”, aby wyszuki­wać błę­dy tego typu.
– “okna” i “sie­ro­ty”. Unikaj dzie­le­nia nagłów­ka i jego tre­ści mie­dzy stro­ny lub kolum­ny. Upewnij się, że aka­pit zaw­iera co najm­niej dwie linie na dole kolum­ny lub stro­ny.

Jak zoptymalizować PDF pod wyszukiwarki internetowe?

Doku­menty PDF czę­sto są pomi­jane pod­czas dzi­ałań SEO. Jest to duży błąd, ponie­waż opty­mal­iza­cja pli­ków PDF daje nam róż­ne możli­wości. Doku­menty te zaw­ier­ają czę­sto wartoś­ciowe, uni­kal­ne, wysok­iej jako­ści tre­ści, któ­re mogą zaw­ierać dokład­nie te tre­ści, któ­rych szu­kał inter­nauta. Poza tym wyszuki­warki cał­kiem dobrze indek­sują pli­ki PDF. Dlat­ego też upew­nij się, że robisz co możesz, aby zwięk­szyć ich widocz­ność w wyszu­ki­war­kach.

Lista zadań, przy­datna pod­czas opty­mal­iza­cji PDF.

Robiąc opty­mal­iza­cję stro­ny nie zanied­buj opty­mal­iza­cji PDF-ów.
Będziesz zaskoc­zony wyni­kiem, któ­ry uzy­skasz dzię­ki ich zin­dek­so­wa­niu.

a) Zad­baj o łatwe wyszuki­wanie nazw plików.

Trak­tuj pli­ki tak jak w lecze­niu innych pli­ku stro­ny. Uży­waj słów, któ­re są przy­datne użytkown­ikom w i wyszuki­wa­niu. Jeśli nie podasz tytu­łu, nazwa pli­ku będzie wyświ­et­lana jako tytuł doku­men­tu.

b) Twórz tytuły zori­en­towane na słowa kluczowe.

Ponownie, pode­jdź do tytu­łu doku­mentu PDF tak, jak pod­chodzisz do tagu title na każ­dej innej stro­nie. Znasz już zasa­dę — ten tytuł będzie wyświ­et­lany jako tytuł doku­mentu w wyni­kach wyszuki­wa­nia. Ogranicze­nie co do ilo­ści zna­ków w tytu­le jest takie samo jak w tagu title.

c) Pisz infor­ma­cyjne, zwięzłe opisy.

Pole opi­su w doku­men­cie PDF nale­ży potrak­tować tak samo, jak opis meta na dowol­nej stro­nie. W wyszuki­warkach będzie on widocz­ny pod tytu­łem. Limit zna­ków w tym przy­padku będzie rów­nież taki sam jak w przy­padku opi­su meta.

d) W polu autora podaj nazwę firmy.

Ustaw­ienia doku­mentu PDF umożli­wiają poda­nie auto­ra. W więk­szości przy­pad­ków uży­wana jest nazwa fir­my, choć nie mamy danych, któ­re wskazy­wałyby, że to pole ma wpływ na wyni­ki wyszuki­wa­nia. Mimo to, war­to uzu­pełnić cały for­mu­larz w spo­sób pro­fesjon­alny. Nie jest złym roz­wią­za­niem poda­nie nazwi­ska oso­by jako auto­ra, ale jeśli Twoim celem jest budo­wa­nie mar­ki, uży­cie nazwy fir­my będzie odpo­wied­niej­sze.

e) Pole słów kluczy.

Jest to odpowied­nik słów klu­czy meta. Pode­jdź więc do tego w ten sam spo­sób. To może nie mieć zbyt duże­go zna­cze­nia w głów­nych wyszuki­warkach, ale i tak war­to jest wypeł­nić to pole za pomo­cą pow­iązanych ze sobą słów klu­czo­wych.

f) Wypełnij wszys­tkie dostępne pola.

W Acro­bat, jest opcja pokazu­jąca dodat­ko­we meta­da­ne. Upewnij się czy wypeł­ni­łeś każ­de pole — im bar­dziej kom­pletny jest Twój doku­ment, tym bar­dziej uła­twiasz wyszuki­warkom przeszuki­wanie, indek­sowanie oraz oce­ni­anie. Pon­adto róż­ne wyszuki­warki mogą sku­piać się na róż­nych polach meta danych, dlat­ego też nie powi­nie­neś żad­nych zostaw­iać pustych.

g) Dodaj tagi i opcje ułatwia­jące dostęp do dokumentu.

To są mniej zna­ne funk­cje, któ­re mogą wie­le zmie­nić. W Adobe Acro­bat, moż­na prze­jść do zaawan­sowanych opcji i zna­leźć pod­menu Acces­si­bil­ity (uła­twie­nia dostę­pu). Opcje w nim dostęp­ne poz­wolą Ci popra­wić funkcjon­al­ność odczy­tu doku­mentu dzię­ki czyt­nikom ekra­nu i lupom. Warto rów­nież dodać tagi w celu lep­szej kat­e­go­ryza­cji doku­men­tu.

h) Tagi opisowe do zdjęć.

Tak, moż­li­we jest włącze­nie w for­ma­cie PDF tagów opi­so­wych do zdjęć i obraz­ków, więc, pro­szę, nie zapom­nij o nich. Pode­jdź do nich w taki sam spo­sób, jak pod­chodzisz do tago­wa­nie obraz­ków w doku­men­tach HTML.

i) Nie zapom­nij o linkach.

Pamię­taj, że powi­nie­neś trak­tować swój doku­ment PDF tak, jak trak­tu­jesz każ­dą inną stro­nę HTML. Dodaj w nim odno­śnik do Two­jej stro­ny dla botów wyszuki­warek i użytkown­ików. Dodatkowym plu­sem może być to, że inne stro­ny mogą umiesz­czać Twój plik PDF, dzię­ki cze­mu będziesz miał dobre odno­śni­ki z zewnątrz. Może być to szczegól­nie przy­datne w przy­padku “głębo­kich” odno­śni­ków, któ­ry­mi zazwy­czaj są kon­kret­ne pod­strony czy pro­duk­ty.

j) Zabezpiecz dokument przed zmianami.

Dzięki tej funk­cji uniemożli­wisz edy­cję Two­jego doku­mentu przez oso­by trze­cie. Ma to na celu głów­nie ochro­nę Two­jej włas­ności intelek­tu­al­nej, jak i odno­śni­ków do stro­ny. Jeżeli ktoś zde­cy­duje, że Twoja instruk­cja np. “mon­tażu sofy” jest wystar­cza­jąco przy­datna, aby umieś­cić ją na ich stro­nie nie będą mie­li możli­wości jej edy­cji i zastąpi­e­niu Twoich odno­śni­ków wła­sny­mi.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie