X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Victor Schwab

Ewangelista mierzenia skuteczności w reklamie.

Jak napisać skuteczne
nagłówki? Najlepiej tak,
jak robił to ten guru reklamy.


Spis treści:

Nagłówek jest naj­waż­niej­szą częś­cią rekla­my. To on decy­duje czy ludzie zechcą zapoz­nać się z zawartoś­cią czy nie. Wszyscy chce­my wie­dziec o czym za chwi­lę bedzie­my czy­tali, aby pod­jąć decy­zję czy opła­ca się nam to zro­bić. Jed­nym z głów­nych auto­ry­tetów w dzie­dzi­nie opra­cowywa­nia nagłów­ków, któ­rym nie moż­na się oprzeć, jest Vic­tor O. Schwab. I choć o jego pry­wat­nym życiu wie­my nie­wie­le, to o jego twór­c­zości moż­na by napi­sac książ­kę. Jeżeli poważ­nie myślisz o tworze­niu dobrych reklam, nie możesz prze­gapić przy­kła­dów Vic­tora O. Schwaba.

5 podstawowych przykazań, skutecznego Copywritingu.

Vic­tor O. Schwab jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych copy­writerów wszech cza­sów. W serii pię­ciu arty­ku­łów pod wspól­nym tytu­łem „Jak napi­sać dobrą rekla­mę — krót­ki kurs copy­writingu”, któ­re uka­za­ły się w 1941 roku, Schwab przed­stawił pięć przy­ka­zań copy­writingu:

1. Zwróć na sie­bie uwa­gę.

2. Uświadom ludziom poży­tecz­ność swo­jego pro­duktu.

3. Udowod­nij to.

4. Przekonaj odbior­ców do swo­ich zalet.

5. Zachęć do dzi­ała­nia.

Później roz­wi­nął tę kon­cepcję i napi­sał książ­kę o takim samym tytu­le. Jest ona nadal uzna­wa­na za jeden z najlep­szych pod­ręcz­ni­ków copyw­ri­tin­gu.

Krótka historia, długiej drogi do sukcesu Victora O. Schwaba.

Victor uro­dził się w 1898 roku w Hobo­ken, w New Jer­sey. W wie­ku 19 lat roz­po­czął stu­dia wiec­zorowe na Colum­bia Uni­ver­sity, gdzie spo­tkał Maxwella Sack­heima. W tym cza­sie Sack­heim był głów­nym copy­writerem w agen­cji Ruthrauff i Ryan. Schwab został zatrud­niony przez Sack­heima jako jego pry­watny sekre­tarz,jed­nak bar­dzo szy­bko awan­sował na copy­writ­era, piszą­ce­go na zamó­wie­nie. Kiedy w 1928 roku Sack­heim i Scher­man zde­cy­dowali się sprze­dać swo­ją agen­cję, prze­szła ona w posi­adanie Schwaba i jego part­nera — Roberta Beatty’ego. Można powie­dzieć, że od tego momen­tu stał się pio­nierem copy­witingu. Zmarł w 1980 w wyni­ku skut­ków uda­ru.

Dobry nagłówek reklamowy, jest dźwignią handlu.

W cza­sach inter­ne­towej kon­ku­ren­cji nikt nie czy­tałby gazet z pre­ten­sjon­al­nymi, nud­nymi nagłów­ka­mi. Ludzie potrze­bują bodź­ca, któ­ry ich sku­tecz­nie zachę­ci do dzi­ała­nia – w tym przy­padku do kup­na. W owoc­nych zawsze pow­tarzamy, że dobry nagłó­wek jest w sta­nie obro­nić słab­szą treść. Nato­mi­ast sła­by nagłó­wek, zabi­je nawet naj­le­piej napi­sa­ny tekst, gdyż nikt się z nim po pro­stu nie zapo­zna.

"Nagłówek książ­ki „Jak zdo­być przy­ja­ciół i zjed­nać sobie ludzi”, stwor­zony przez V. O. Schwaba pomógł zdo­być książ­ce naj­wię­cej czytel­ników w his­torii Amerykańskiego wydaw­nic­twa."

Korzyść wynika­jąca z nagłów­ka musi być Twoją korzyś­cią numer jeden. I choć o pisa­niu sku­tecz­nych nagłów­ków reklam­owych napisal­iśmy już spo­ro tre­ści, to jeste­śmy zda­nia, że nigdy dość przy­pom­i­na­nia o ich najis­tot­niejszych cechach. Nigdy też za dużo inspiru­ją­cych przy­kła­dów, dlat­ego też z radoś­cią przedstawiamy/przypominamy naj­waż­niej­sze zda­nia, jakie stwo­rzył ten słyn­ny copyw­ri­ter.

50 przykładów nagłówków reklamowych
Victora Schwaba, które powtarza dziś cały świat.

Mały błąd, który kosz­tował farmera 3000$ rocznie.

Jest to nagłó­wek rekla­my, któ­ra uka­za­ła się w piśmie dla amerykańs­kich far­me­rów. Często klien­ci reagu­ją moc­niej na zagroże­nie stra­ty (zwłasz­cza finan­sowej), niż na wizję dużej nagro­dy lub korzy­ści. Główną zachę­tą do przeczy­ta­nia tego nagłów­ka mogą być róż­ne nie­do­mó­wie­nia. Farmerzy mogą zacząć się zas­tanaw­iać na czym pole­ga ten „mały błąd”, przez któ­ry moż­na stra­cić aż 3000$ rocz­nie? Czy jeże­li jest on mały to zna­czy, że ja też mogłem go prze­oczyć, a może ja stra­ci­łem już wię­cej? Może dzię­ki temu tek­stowi dowiem się jesz­cze na czym tra­cę pie­nią­dze?


Rada dla żon, których mężowie nie oszczędzają pieniędzy — napisane przez inną żonę.

Jest to nagłó­wek rekla­my, któ­ra uka­za­ła się w piśmie dla amerykańs­kich far­me­rów. Często klien­ci reagu­ją moc­niej na zagroże­nie stra­ty (zwłasz­cza finan­sowej), niż na wizję dużej nagro­dy lub korzy­ści. Główną zachę­tą do przeczy­ta­nia tego nagłów­ka mogą być róż­ne nie­do­mó­wie­nia. Farmerzy mogą zacząć się zas­tanaw­iać na czym pole­ga ten „mały błąd”, przez któ­ry moż­na stra­cić aż 3000$ rocz­nie? Czy jeże­li jest on mały to zna­czy, że ja też mogłem go prze­oczyć, a może ja stra­ci­łem już wię­cej? Może dzię­ki temu tek­stowi dowiem się jesz­cze na czym tra­cę pie­nią­dze?


Dziecko, które zdobyło serca wszystkich.

Temu nagłów­ko­wi towa­rzy­szy­ło zdję­cie uro­czej dziew­czynki, takiej jaką chcie­li­by widzieć swo­ją cór­kę wszy­scy rodz­ice. Reklama umiesz­cza­na była w mag­a­zy­nach dla kobiet. Przed­staw­iona jest jak­by bie­gła do przo­du, w stro­nę oso­by czy­ta­jącej, wycią­ga­jąc ręce w jej kie­run­ku, tak, aby tra­fić w ramio­na i do ser­ca czy­tel­ni­ka.


Czy kiedykol­wiek byłeś onieśmielony na imprezie?

Odwołano się tutaj do samoświado­mości i kom­pleksu niżs­zości, z któ­rym nie radzi sobie wie­lu ludzi. Po przeczy­ta­niu tego nagłów­ka mie­li oni pomy­śleć „to o mnie! Jeżeli przeczy­tam resz­tę tek­stu, może zna­jdę roz­wią­za­nie”.


Jak nowe odkrycie zmieniło prze­ciętną dziew­czynę w prawdziwą piękność

Nagłówek skie­ro­wa­ny do sze­rok­iej gru­py doce­lo­wej. Wyko­rzys­tuje on to, że więk­szość kobiet jest uwa­ża­na lub uwa­ża się za te o prze­cięt­nej uro­dzie. Tak samo więk­szość z nich chci­ałaby popra­wić swo­ją uro­dę.


Jak zdobyć przy­jaciół i zjed­nać sobie ludzi

Nagłówek o któ­rym sły­szał nie­mal każ­dy. Nosi on w sobie uni­w­er­salną korzyść, o któ­rej każ­dy z nas marzy. Pier­wszą wer­sją było “Zdobyć przy­jaciół i zjed­nać sobie ludzi” jed­nak nie mia­ła ona takie­go same­go odd­zi­ały­wa­nia, jak ze sło­wem “jak”. Czytel­nik myśli, że autor dosko­na­le zna odpo­wiedź na zada­ne pyta­nie i pomo­że mu z tym pro­ble­mem.


Ostat­nie 2 godziny są najdłuższe…i są to 2 godziny, które możesz zaoszczędzić.

Jest to doskon­ała rekla­ma odd­zi­ału­jąca przede wszys­tkim na wpraw­ionych podróż­ni­ków, któ­rzy zna­ją bolącz­kę dwóch ostat­nich, nużą­cych godzin przed odlo­tem. Tak zaczy­nała się rekla­ma nowych, szy­b­kich, odrzu­towych lotów pasażer­s­kich. Odbiorca rozu­miał, że dzię­ki takie­mu nagłów­ko­wi te linie mają spo­sób na odzy­ska­nie tych 2 stra­conych godzin.


Kto jeszcze chce mieć fig­urę gwiazdy filmowej?

A kto nie chce? Uni­w­er­salny nagłó­wek ukierunk­owany na sze­roką gru­pę odbior­ców. Zwrot “kto jesz­cze” suge­ru­je, że są już są oso­by, któ­re sko­rzys­tały z propozy­cji i dostał obie­ca­ną korzyść.


Czy też popeł­ni­asz te błędy w języku angielskim?

Nagłówek obok któ­re­go nie prze­chodzi się obo­jęt­nie. Od razu zaczy­namy się zas­tanaw­iać jakie to są „te” błę­dy i czy aby na pew­no ja ich nie popeł­niam. Nagłówek nakie­ro­wa­ny na cieka­wość odbior­cy.


Dlaczego niek­tóre jedzenia eksplo­dują w Twoim żołądku?

Nagłówek rozpoczy­na­jący się od mag­icznego „dla­cze­go”, któ­re według odbior­cy tek­stu na pew­no swo­ją treś­cią odpo­wie na dal­szą część pyta­nia. Nagłówek został wzmoc­niony obraz­kiem przed­staw­ia­ją­cym che­mi­ka­lia eksplo­du­jące w żołąd­ku.


Ręce, które wyglą­dają piękniej już w 24 godziny — albo zwrot pieniędzy

Mocna i sku­tecz­na obiet­nica otrzy­ma­nia szy­b­kich korzy­ści — “już w 24 godzi­ny”, któ­ra popar­ta jest moc­nym dowo­dem “albo zwrot pie­nię­dzy”. Reklama mia­ła tra­fiać do kobiet i myślę, że więk­szość z nich zosta­ła skło­niona do przeczy­ta­nia dal­szej czę­ści tek­stu.


Możesz śmiać się ze zmartwień finan­sowych — jeżeli sko­rzys­tasz z tego Prostego Planu

Nagłówek celu­jący w sze­roki wach­larz odbior­ców, ponie­waż każ­dy chci­ałby móc nigdy nie mar­twić się o swo­je finan­se.


Dlaczego niek­tórzy ludzie prawie zawsze wygry­wają na giełdzie?

Jest to tytuł ofer­ty, rekla­mu­jącej pod­ręcz­nik dla inwest­orów gieł­dowych. Za suk­ces tego nagłów­ka odpo­wia­da­ją dwa mag­iczne sło­wa kluc­zowe – „niek­tórzy” i „pra­wie”, któ­re czy­nią tę ofer­tę bar­dziej wia­ry­god­ną.


To, co robią lekarze, kiedy „czują się parszywie”.

Sukces tego zda­nia zawar­ty jest w paradok­sie. Zazwyczaj nikt nie myśli o tym, że leka­rze cho­rują i czu­ją się parszy­wie w sen­sie fizy­cznym. A jeże­li już się tak czu­ją to to, co robią jest dla ludzi bar­dzo waż­ne, bo prze­cież są leka­rza­mi, więc powin­ni znać najlep­sze spo­so­by na to, aby się lep­iej poczuć. Nagłówek ma rów­nież „ludz­ki wydźwięk” dzię­ki potocz­ne­mu “czuć się parszy­wie”, skra­ca­jąc tym samym dys­tans do odbior­cy.


5 spokrewnionych ze sobą prob­lemów ze skórą — który z nich chcesz pokonać?

Jeżeli odbior­ca miał lub ma jakiekol­wiek prob­lemy ze skó­rą na pew­no zagłę­bi się w resz­tę tek­stu, aby spraw­dzić czy 1 z tych 5 prob­lemów doty­czy wła­śnie nie­go. Dużą rolę ogry­wa tu rów­nież układ pyta­nia, któ­ry to poja­wia się w więk­szości nagłów­ków V. O. Schwaba.


Który z tych “Best­sellerów” w cenie od 2,5$ do 5$ chci­ałbyś jedynie za 1$?

W ten spo­sób sprze­da­wa­na jest ogrom­na ilość ksią­żek. Na ludzi dzi­ałają porów­na­nia ceno­we oraz to, że książ­ki, któ­re mogą kupić tak tanio, są „best­sel­le­ra­mi”.


Kto słyszał o kobiecie tracącej kilo­gramy, która jed­nocześnie w tym samym cza­sie rozkos­zowała się trzema smakow­itymi posiłkami?

Nagłówek, któ­ry wyko­rzys­tuje nie­do­wie­rza­nie czytel­nika i sta­ra się pomóc mu je prze­zwy­cię­żyć.


Jak popraw­iłem swoją pamięć w jeden wieczór

Nagłówek, któ­ry przed­stawia tak niesamow­itą korzyść, że zmu­sza do przeczy­ta­nia całe­go tek­stu.


Odkryj for­tunę, która jest ukryta w Two­jej pensji

Nagłówek zaw­iera zda­nie z mag­icznym zwro­tem “odkryj coś”. Nagłówek wyko­rzys­tany został do ofer­ty papie­rów war­to­ścio­wych.


Lekarze przekonują — 2 z 3 kobiet mogą mieć piękniejszą skórę już w 14 dni

Korzyść, któ­ra tra­fia do więk­szości kobiet. Każda z nich zas­tanowi się naj­pierw dla­cze­go tyl­ko 2 na 3 kobi­ety, czy ona jest jed­ną z tych 2 na 3, co na ten temat powie­dzą leka­rze, czy może być pięk­niej­szą już po 14 dni­ach? Po zada­niu sobie tych pytań, na pew­no będzie chci­ała poz­nać odpo­wiedź.


Jak zaro­biłem for­tunę na “jed­nym z tych głupich pomysłów”

Zain­tere­sowanie wzbu­dza para­doks, jakim jest zara­bi­anie na głu­pich pomy­słach. Każdy z nas mie­wa głu­pie pomy­sły, więc dla­cze­go nie mie­li­by­śmy zacząć na nich zara­biać?


Tysiące mają ten bez­cenny dar — ale nigdy się o nim nie dowiedzą

Czy­ta­jący od razu zas­tanawia się jaki to dar, dla­cze­go jest bez­cenny i sko­ro mają go tysią­ce ludzi, to może ja też go mam? Wielu ludzi żyje z przeświad­cze­niem, że mają jakiś ukry­ty tal­ent, któ­re­go jesz­cze nie odkry­li i przez to są niedoce­ni­ani w swo­im życiu.


Czyja to wina kiedy dzieci są nieposłuszne?

Rodzic czy­ta­jąc taki nagłó­wek myśli, że to praw­dopodob­nie jego wina jako rodz­ica, więc może tekst powie mu, co ma zro­bić, aby jego dziec­ko było grzecz­ne.


Jak “głupi popis” zro­bił ze mnie mis­trza sprzedaży

Nagłówek spra­wia, że odbior­ca zaczy­na sobie zada­wać pyta­nia: co było tym popi­sem i dla­cze­go ludzie mówią, że jest głu­pi oraz jak ten jeden głu­pi popis zmie­nił życie tej oso­by. Odbiorca będzie chciał wie­dzieć, jak moż­na wyko­rzys­tać „głu­pie popi­sy”.


Czy masz te symp­tomy “niewyczerpania”?

Ludzie lubią czy­tać o symp­tomach, bojąc się, że sami mogą je mieć. Poza tym ten nagłó­wek przy­ciąg­nie ich niedopowiedze­niem na temat „niewycz­er­pa­nia” – czym ono może być?


Gwaran­tu­jemy, że pójdzie po lodzie, śniegu i bło­cie – albo pod­wójnie zwrócimy Ci pieniądze

Jeżeli ofer­ta pro­duktu zapew­nia solid­ną gwa­ran­cję to nagłó­wek jest najlep­szym miej­scem żeby się nią pochwa­lić i ją wyek­sponować. Gwaran­towany zwrot pie­nię­dzy zwięk­sza pre­stiż danej mar­ki w oczach klien­tów.


Jak nowy rodzaj gliny poprawił moją cerę w 30 minut

Nagłówek obie­cu­je moc­ną korzyść za zapoz­nanie się treś­cią. Pon­adto nagłó­wek, w któ­rym ktoś mówi o swo­im doświad­cze­niu dodat­ko­wo zachę­ca odbior­cę do czy­ta­nia.


161 nowych sposobów, żeby zdobyć męskie serce — w nowej, fas­cynu­jącej książce dla kucharzy

Ponowne przy­cią­ganie uwa­gi poprzez nie­do­mó­wie­nia — jakie to spo­so­by, dla­cze­go jest ich aku­rat 161, dla­cze­go zna­j­dują się w książ­ce kuchar­skiej? Odbiorca myśli, że odpo­wiedź zna­jdzie w tre­ści.


Czy życie dziecka jest warte dla Ciebie 1$?

Nagłówek z sil­nym ładun­kiem emocjon­al­nym — jak życie dziec­ka może być war­te 1$? Dal­sza część ofer­ty mówi­ła o tym, jak dziec­ko może zgi­nąć w wypad­ku z powo­du wadli­wych hamul­ców w samo­chodzie czy­tel­ni­ka.


Zyski, które kryją się na Two­jej farmie


Wszędzie kobi­ety majaczą o tym niesamow­itym nowym szamponie!

4 ele­menty moc­no pra­cu­ją na sku­tecz­ność tego nagłów­ka: kolok­wialny zwrot “maja­czą”, pod­kreśle­nie suk­ce­su reklam­owanego szam­ponu sło­wem “wszę­dzie”, mag­iczne sło­wo “niesamow­ity” oraz styl całe­go zda­nia jak­by mówi­ła to np. sąsi­adka na uli­cy zapy­tana, co sły­chać.


Czy i Ty robisz jedną z tych 10 zaw­sty­dza­ją­cych rzeczy?

Kole­jny nagłó­wek wzbudza­jący cieka­wość. Każdy zas­tanowi się, jakie to są te zaw­sty­dza­jące rze­czy, ponie­waż nikt nie chce się czuć zaw­sty­d­zony. I oczy­wiś­cie prze­czy­ta dal­szą część tre­ści.


Jest 6 grup inwest­orów — w której grupie jesteś Ty?

Jest to nagłó­wek ofer­ty, któ­rą przeczy­tało mnó­stwo inwest­orów. Najpierw czy­tali oni o róż­nych typach postaw inwest­y­cyjnych, a potem wykony­wali krót­ki quiz, na któ­re­go pod­stawie dowiady­wali się do, któ­rej gru­py nale­żą. Na koniec mogli przeczy­tać ofer­tę pro­gramów inwest­y­cyjnych, któ­re były dopa­sowane do konkret­nego typu inwe­sty­cyj­ne­go.


Dzisiaj… dodaj 10 000$ do wartości swo­jej nieru­chomości za cenę nowego kapelusza

Który właś­ci­ciel nieru­chomości nie chci­ałby zwięk­szyć jej war­to­ści i to “za cenę nowe­go kape­lu­sza”? Nagłówek do rekla­my pro­duktu ubez­pie­cze­nio­we­go.


Czy Twój dom jest ubogi w zdjęcia?

Nagłówek wzmoc­niony został zdję­ciem na, któ­rym wid­niał pokój opa­tr­zony zna­ka­mi X na ścia­nach, w miejs­cach, w któ­rych powin­ny zna­j­dować się zdję­cia.


Jak dostar­czyć swoim dzieciom dodatkowego żelaza — 3 smakowite sposoby

Nagłówek w spry­tny spo­sób zakła­da, że każ­dy rodzic chci­ałby dostar­czyć swo­im rodz­i­com dodat­ko­we­go żela­za. Sugeruje więc, że dal­sza część tek­stu przed­stawi spo­sób jak dostar­czyć to żela­zo i to na 3 spo­so­by, któ­re dziec­ko w 100% zaak­cep­tu­je.


Dla osób, które chcą pisać, ale nie mogą zacząć

Zdanie, któ­re ma tra­fić do konkret­nej gru­py odbior­ców, jaką są początku­jący pisa­rze.


Zbrod­nie, które popeł­ni­amy prze­ci­wko naszym żołądkom

W dzi­siej­szych reali­ach więk­szość jest przeko­nanych, że odży­wia się niewłaś­ci­wie i źle trak­tuje swój układ traw­i­enny uży­wkami. Ważnym chwy­tem jest tutaj zas­tosowanie zda­nia w 1. oso­bie licz­by mno­giej, któ­re zna­czą­co skra­ca dys­tans do odbior­cy.


Człowiek z umysłem konika polnego

Nieco absur­dal­ny nagłó­wek, któ­ry przy­ciąga tym wła­śnie absur­dem. Zas­tanaw­iamy się: kim jest czło­wiek z umy­słem koni­ka pol­nego oraz czy to dobrze czy źle, że ktoś ma umysł koni­ka pol­nego? Kole­jne wyko­rzys­tanie sztucz­ki w sty­lu “czy i ja mam te symp­to­my?”.


Śmi­ali się gdy usi­adłem do pianina — ale gdy zacząłem grać…

Nagłówek, któ­ry jest swe­go rodza­ju mini his­torią z hap­pyen­dem. Bardzo sku­tecz­ne pode­jś­cie “przed i po” któ­re spraw­dza się w wie­lu innych nagłów­kach. Skutecznie wzbu­dza zain­tere­sowanie i suge­ru­je odbior­cy, że cze­ka go cie­ka­wa his­to­ria do przeczy­ta­nia, mimo że każ­dy ocze­ku­je od niej pozy­ty­wnego zakoń­cze­nia.


Wyrzuć swoje wiosła

Świetny spo­sób na wprowadze­nie cze­goś nowe­go na rynek, co poz­woli wyrzu­cić nam star­szy odpowied­nik. W ten wła­śnie spo­sób reklam­owane były sil­niki do łodzi i moto­ró­wek, a tak­że nowe radiood­biorniki (“Wyrzuć swo­ją ante­nę”).


Jak zdzi­ałać cuda z odrobiną ziemi

W tym nagłów­ku zosta­ły wyko­rzys­tane dwa bar­dzo sku­tecz­ne ele­menty — “jak”, któ­re suge­ru­je dal­szą instruk­cję oraz “zdzi­ałać cuda”, któ­re­go nie trze­ba tłu­maczyć. Razem ofer­ują moc­ną korzyść.


Małe prze­cieki, które spraw­iają, że człowiek ubożeje

Kole­jny nagłó­wek, któ­ry wyko­rzys­tuje strach przed stra­tą finan­sową u odbior­cy.


Przebita przez 301 igieł… zachowuje pełne ciśnie­nie powietrza

Każdy kie­row­ca był­by zain­tere­sowany przeczy­taniem arty­ku­łu, któ­ry zapo­wia­da taki nagłó­wek. Zapowiada on tak niesamow­itą korzyść, że musi­my po pro­stu przeczy­tać wię­cej.


Kto jeszcze chce zapalić świeczkę na tor­cie w połowie jego przygotowywania?

Kole­jny nagłó­wek intrygu­jący absur­dem oraz pyta­niem „kto?”. A kto by nie chciał?


Dlaczego Żarówki (tutaj nazwa firmy) Dają W Tym Roku Więcej Światła?

Ten nagłó­wek ma tyl­ko sens wte­dy gdy mar­ka fir­my uży­tej w nim jest sze­roko zna­na, rozpoz­nawalna i przede wszys­tkim sza­no­wa­na. W myśl głów­nej zasa­dy copy­writingu lep­iej nie umiesz­czać nazwy fir­my w nagłów­ku w innym przy­pad­ku.


Do ludzi, którzy pewnego dnia chcą rzu­cić swoją pracę.

Więk­szość z nas uwa­ża, że zasłu­gu­je na lep­szą pra­cę i że rzu­ci kie­dyś tę, któ­rą wyko­nu­je. Nagłówek sku­tecz­nie przy­ciąga takie oso­by.


Często druhna, nigdy panna młoda

Kole­jny zagad­kowy nagłó­wek, któ­ry zachę­ca do przeczy­ta­nia całe­go arty­ku­łu, aby prze­ko­nać o co może cho­dzić.


Wstydź się, że nie zara­bi­asz dużych pieniędzy – kiedy ci faceci robią to z taką łatwością

Nagłówek wyraża­jący oskarże­nie wobec odbior­cy, że nie wie on, jak sobie radzić w życiu. Jesteś tak samo zdol­ny jak ci face­ci, a nie potra­fisz zaro­bić pie­nię­dzy? Musisz przeczy­tać dal­szą część tek­stu.


Sprawdź też: Świetne nagłówki reklamowe i historia marketingu marki Canon.

Nagłówek, który zmienił moje życie.

Zawodowa his­to­ria Vic­tora Schwaba, to tak napraw­dę his­to­ria sku­tecz­nej komu­ni­ka­cji.

Mam nadzie­ję, że wszys­tkie te inspiru­jące przy­kła­dy pomo­gą Ci opra­cować wła­sne sen­tencje. Oczy­wiś­cie to co tu napi­sa­łam, sta­no­wi tyl­ko lakon­iczny wstęp do ogrom­ne­go tem­atu jakim jest Twór­c­zość Schwaba. Dl­atego będę wdz­ięczna jeśli podzie­lisz się swo­imi spo­strze­że­nia­mi lub roz­wi­niesz temat w komen­ta­rzach na dole tej stro­ny. Dziękuję.


Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie