show menu
+ Menu

Nazwa dla kwiaciarni, sklepu ogrodniczego i firmy projektowania ogrodów.

To prawda, że suk­ces zie­lo­nego biz­nesu można wypra­co­wać ciężką pracą pomimo posia­da­nia złej nazwy. Jednak dobra nazwa spra­wia, że nasza ciężka praca zosta­nie wyna­gro­dzona jesz­cze bar­dziej. Nazwy Kwiaciarni, oraz nazwy firm ogrod­ni­czych w 9 przy­pad­kach na 10 pocho­dzą od roślin. Nie zna­czy to jed­nak, że musisz iść tą drogą i zgi­nąć w tłu­mie. Więc jak nazwać kwia­ciar­nię, sklep ogrod­ni­czy, lub jak nazwać firmę od pro­jek­to­wa­nia ogro­dów? Odpowiedzi posta­ram się udzie­lić w poniż­szym artykule.

nazwa-firmy-ogrodniczej

W przy­padku wymy­śla­nia nazw, warto śpie­szyć się powoli. Nazwa to coś na co będziemy pra­co­wać przez naj­bliż­sze lata. To nasza repu­ta­cja, która sta­nie się naj­cen­niej­szą war­to­ścią naszej firmy. Będzie przy­cią­gała klien­tów, bez względu na to czy prze­nie­siemy nasz lokal w inne miej­sce. Pozwoli nam być czymś wię­cej niż firmą z za rogu. Jak więc roz­po­cząć pro­ces wymy­śla­nia dobrej nazwy? Przede wszyst­kim sprawdź nasze naj­lep­sze tre­ści tutajtutaj, a przede wszyst­kim tekst o namingupomy­słach na udaną nazwę. Zawsze możesz także popro­sić nas o pomoc. Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wimy Ci nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę. Zadzwoń 660 970 980.

Pomysł na nazwę firmy ogrod­ni­czej, czy kwia­ciarni
zwią­zany z rośliną to pierw­sze co każ­demu świeżo
upie­czo­nemu wła­ści­cie­lowi przyj­dzie do głowy.

To dobry pomysł, jeśli jeste­śmy prze­ko­nani, że nasza firma będzie zawsze dzia­łać lokal­nie. Jeśli jed­nak masz więk­sze aspi­ra­cje taka nazwa może być złym pomy­słem, także dla­tego, że jej zastrze­że­nie będzie nie­moż­liwe. (Nie można w Polsce zastrze­gać słów opi­so­wych) A co za tym idzie, zaraz obok nas może wyro­snąć kolejna stokrotka.

nazwa-kwiaciarni

Oto logo dla kwia­ciarni zapro­jek­to­wane ostat­nio przez Owocnych.
Z przy­jem­no­ścią, możemy przy­go­to­wać dla cie­bie logo fir­mowe - sprawdź naszą ofertę.

5 Pierwszych kro­ków two­rze­nia uda­nej nazwy dla kwia­ciarni, lub firmy zaj­mu­ją­cej się ogrodnictwem.

 1. Myśl glo­bal­nie, dzia­łaj lokalnie.

  Nawet jeśli star­tu­jesz z małym punk­tem na małym osie­dlu, nie ozna­cza to, że za kilka lat nie będziesz dzia­łał w pręż­nej sieci. Nie kop doł­ków pod samym sobą i nie doda­waj do nazwy nazw oko­licy. Chyba że naprawdę sku­piasz się na bar­dzo regio­nal­nym pro­duk­cie. Nazwa “Zakopianka”, czy “Dąbrówka” z powo­dze­niem mogą być nadane restau­ra­cji a nawet fir­mie budow­la­nej. Nie ma w nich niczego co pozwoli Ci się wyróż­nić od konkurencji.

 2. Unikaj skom­pli­ko­wa­nych
  wyra­zów i pseudo-łaciny.

  Największą pomyłką w stwo­rze­niu dobrej nazwy jest jej prze­war­to­ścio­wa­nie. Być może ist­nieje łaciń­skie słowo, które po prze­tłu­ma­cze­niu zna­czy szczę­ście, natura i piękno. Ale naj­praw­do­po­dob­niej jest trudne do zapi­sa­nia i wręcz nie­moż­liwe do zapi­sa­nia. A to że ma ono takie zna­cze­nie będzie wia­dome tylko dla Ciebie. I aka­de­mic­kiego pro­fe­sora, który jest Twoim klien­tem raz w roku. Pamiętaj pro­ste jest mądre. Jeśli masz wąt­pli­wo­ści naj­le­piej poproś kogoś o prze­li­te­ro­wa­nie. Jeśli będzie miał z tym kło­pot i nie będzie potra­fił jej powtó­rzyć po jed­no­krot­nym usły­sze­niu, to zyskasz pew­ność, że ta pro­po­zy­cja nie jest dobrym kandydatem.

 3. Znajdź przy­kłady godne naśladowania.

  Z pew­no­ścią myślisz już o swoim biz­ne­sie jakiś czas. Z pew­no­ścią, na myśl o nazwie przy­szło Ci do głowy “szkoda, że ta nazwa jest już zajęta”. Co to były za nazwy? Sporządź listę nazw, które świet­nie pasują do Twojego biz­nesu. Dobre przy­kłady zawsze świet­nie inspi­rują i jak nic innego poma­gają roz­po­zna­wać dobry pomysł gdy już na niego wpad­niesz. Następnie roz­wi­jaj tą listę poten­cjal­nych kan­dy­da­tów zgod­nie z meto­do­lo­gią podaną w tym arty­kule.

 4. Uważaj, aby nie wylą­do­wać w sądzie.

  Świat biz­ne­so­wych nazw nie jest spra­wie­dliwy. Znamy przy­padki, gdzie wła­ści­ciele pra­co­wali wiele lat nad stwo­że­niem rodzin­nej marki, po czym oka­zy­wało się, że nazwa została zare­je­stro­wana przez duży kon­cern kilka lat wcze­śniej. Pomimo tego, że sam nie uży­wał tej marki, ode­brał wła­ści­cie­lom prawo do jej uży­wa­nia. Niestety o tym, że nazwa może być zare­ze­ro­wo­ana więk­szość wła­ści­cieli dowia­duje się kilka lat za późno. Nie idź tą drogą i sprawdź legal­ność nazwy, jesz­cze zanim wydru­ku­jesz pierw­szą wizytówkę.

 5. Rozważ wspar­cie profesjonalistów.

  Czasami warto zle­cić sprawę pro­fe­sjo­na­li­stom i zająć się tym na czym znamy się naj­le­piej. Oczywiście z przy­jem­no­ścią pomo­żemy Ci opra­co­wać wła­ściwą nazę dla Twojej kwia­ciarni, lub firmy ogrod­ni­czej. Zamów naszą bez­płatną ofertę pod nume­rem 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc. Zapraszamy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Wydarzenia
cykliczne
Powtarzające się wyda­rze­nia kreują poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwałe zain­te­re­so­wa­nie i wyczekiwanie.
Na co cze­kają i co wspo­mi­nają Twoi użyt­kow­nicy? (Poza zapla­no­wa­nymi prze­rwami tech­nicz­nymi)

Czy ist­nieją jakieś regu­larne, powta­rza­jące się wyda­rze­nia, które wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzieci wyko­rzy­stuje struk­turę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­czego by nie wypró­bo­wać tego samego w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­nicy lub grupy mogliby polu­bić powta­rza­jące się doświadczenia.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam