Czy rynek nazw firmowych jest już przesycony?

„Nazwa i znak fir­mowy naszej kor­po­ra­cji to nasze naj­bar­dziej war­to­ściowe aktywa”. Tak zaczyna się treść bro­szury kor­po­ra­cyj­nej “Jonson & Jonson”. Pod tymi sło­wami, pod­pi­sać się może każda z naj­więk­szych marek świata. Całkiem nie­dawno Sony prze­pro­wa­dziło kon­kurs na nazwę dla swo­jego nowego produktu.W odpo­wie­dzi wpły­nęło 3,400 pomy­słów. Żaden z nich jed­nak nie zwy­cię­żył. Nie jest to jed­nak niczym nie­zwy­kłym. Dziewięć na dzie­sięć mię­dzy­na­ro­do­wych nazw jakie wymy­ślisz, okażą się być niedostępne.

Znak fir­mowy to czę­sto bar­dziej war­to­ściowe dobro firmy, niż wszyst­kie inne jej aktywa razem wzięte. Jednak son­daż, który wśród 400 przed­się­biorstw prze­pro­wa­dził spe­cja­li­sta od nazew­nic­twa - Steve Rivkin, wska­zuje, że w porów­na­niu do lat 80, spe­cja­li­ści od mar­ke­tingu wpro­wa­dzają na rynek pra­wie trzy tysiące razy wię­cej marek. Używają nowych metod w ich two­rze­niu, i zastrze­gają nawet te, któ­rych nie będą uży­wać. Dlatego wymy­śle­nie naprawdę dobrej nazwy staje się dla nich coraz trud­niej­sze.

Jedyną, naj­waż­niej­szą decy­zją, jaką podej­mu­jesz
w mar­ke­tingu, jest nada­nie nazwy pro­duk­towi.
Jack Trout, w książce Positioning: The Battle for Your Mind

Aktualnie dostęp­ność wol­nych nazw, to pro­ble­mem numer 1.

Przeładowanie rynku komu­ni­ka­tami i infor­ma­cjami dotyka także świata nazew­nic­twa. Istnieje około 2,5 miliona zare­je­stro­wa­nych zna­ków fir­mo­wych w Stanach Zjednoczonych – i przy­naj­mniej o 3 miliony wię­cej w innych kra­jach. W ubie­głym roku na całym świe­cie zare­je­stro­wano ponad 500, 000 nowych nazw. Standardowy słow­nik ma ok. 100, 000 pozy­cji. Kończą nam się słowa na two­rze­nie nowych nazw. Tak więc, jak trudno jest wpaść na naprawdę dobrą nazwę dla firmy, czy pro­duktu? Otóż bar­dzo trudno. Parę lat temu sek­tor pro­duk­tów prze­my­sło­wych Kimberly-Clark zare­je­stro­wał nazwę „Brand X”

Gdyby w przed­się­bior­stwie miał się doko­nać roz­łam,
był­bym usa­tys­fak­cjo­no­wany bio­rąc nazwę, znak
fir­mowy i pozy­cję firmy, a wy mogli­by­ście prze­jąć jej wszyst­kie tra­dy­cje i stra­te­gie, a i tak wyszedł­bym na tym o wiele lepiej niż wy.
John Compton - Były pre­zes Quaker Oats

Marki zaczy­nają coraz bar­dziej przy­po­mi­nać han­del nieruchomościami.

<strong> Przedsiębiorstwa zaczy­nają już zbie­rać marki na sprze­daż. Sam natkną­łem się na taką firmę, która posiada ok. 100 zna­ków towa­ro­wych, marek lub nazw pro­duk­tów. Mają je nawet podzie­lone na kate­go­rie takie jak: pie­lę­gna­cja wło­sów (osiem marek), mro­żonki (osiem­na­ście marek), arty­kuły gospo­dar­stwa domo­wego (cztery marki). Ponadto mają na sprze­daż także kilka nazw powszech­nie zna­nych kor­po­ra­cji. I nie są to głu­pie, wymy­ślone nazwy. Czy możesz po pro­stu odświe­żyć jakąś starą nazwę i zacząć zara­biać na niej pie­nią­dze? Tak – dokład­nie. Ale ist­nieją ograniczenia.

W han­dlu nie­ru­cho­mo­ściami jest to loka­li­za­cja, loka­li­za­cja, loka­li­za­cja. W mar­kach to świa­do­mość, świa­do­mość, świadomość.

Czy twoi poten­cjalni nabywcy pamię­tają tą nazwę i mają z nią dobre sko­ja­rze­nia? Nigdy nie odtwo­rzysz jej daw­nej chwały, ale możesz zro­bić na niej nie­zły inte­res. Jednak nie będzie z niego takiego zysku, jaki przy­no­szą aktu­alne marki wio­dące prym na rynku. Czy gładź do ścian o nazwie “bie­lik” pora­dzi sobie rów­nie dobrze jak CEKOL? Mało prawdopodobne...

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony
wybór
Jesteśmy bar­dziej skłonni do doko­na­nia wyboru, gdy mamy mniej możliwości.
Jak wiele wybo­rów znaj­duje się na każ­dej stro­nie? Czy można zmniej­szyć ich liczbę?

Rozważ także kolej­ność punk­tów decy­zyj­nych, które napo­ty­kają ludzie – czy można upro­ścić ścieżkę decy­zyjną, pre­zen­tu­jąc naj­pierw naj­pil­niej­sze wybory?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę