X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Legendarne pozycjonowanie produktu

Poznaj 5 spektakularnych przykładów kreowania wizerunku

Sprawdź w jaki sposób
ludzie i produkty
odnoszą międzynarodowe
sukcesy.


Spis treści:

David Ogilvy, geniusz zwięk­sza­nia sprze­da­ży czę­sto pow­tarza takie sło­wa: “Mogłem zro­bić z mar­ką Dove co chci­ałem. Mogłem wypozy­cjonować ją jako deter­gent dla cięż­ko pracu­ją­cych męż­czyzn z brud­nymi ręko­ma.” Dziś mar­ka mydła i kos­me­tyków Dove świę­ci tri­umfy na całym świe­cie, przy­no­sząc zys­ki lic­zone w mil­ionach dola­rów. Oto cała magia odpowied­niego pozy­cjonowa­nia pro­duktu na ryn­ku. Chcesz poz­nać inne przy­kła­dy?

1. Marlboro – sukces, który na lata przebił całą konkurencję.

„Przyjdź tam, gdzie jest smak. Przy­jedź do ojczy­zny Marl­boro”. A pod napi­sem wid­niał ame­ry­kań­ski pej­zaż z typo­wym ame­ry­kań­skim “kow­bo­jem alfa” na koniu. Kam­pa­nia reklam­owa autor­stwa Leo Bur­netta stwo­rzy­ła tej mar­ce nie­śmier­tel­ny wiz­erunek, któ­ry dał jej pier­wsze miej­sce w sprze­da­ży papie­ro­sów na świe­cie.

"W 1924 roku Marl­boro nie koja­rzy­ło się niko­mu z kow­bo­jem, tym bar­dziej, że slo­gan reklam­owy brzmiał „Mild as May”. Grupą doce­lo­wą Marl­boro były kobie­ty."

Wyższa cena spra­wia wraże­nie lep­szej jako­ści. Na takim spostrzeże­niu opier­ała się tak­że strate­gia pozy­cjonowa­nia Marl­boro, spry­t­nie łapiąc dodat­ko­wych klien­tów na zniż­ki i pro­mocje. Marl­boro uroz­maiciło rów­nież swo­je pro­dukty o nowe sma­ki i lim­i­towane edy­cje.

Pozycjonowanie produktu - przykład Malboro

Jak Philip Mor­ris rekla­muje dziś, gdy rekla­ma papie­ro­sów jest zaka­za­na? Zespół Mor­risa bar­dzo dłu­go pra­cował nad kom­bi­nacją narzę­dzi mar­ketingowych, któ­ra zapew­ni mu suk­ces. Cztery filary marketingu (4 Ps), w których w skład wchodzi produkt, cena, promocja i dystrybucja ukierunkowane były na pozycjonowanie marki Marlboro jako najlepsze wyroby tytoniowe. Swoją dro­gą, czy to nie jest genial­ne, że pomi­mo dzi­siej­szych zaka­zów i ustaw wpro­wa­dza­nych przez rząd a pro­pos zaży­wa­nia wyro­bów tyto­niowych oraz ich reklam­owa­nia, Marl­boro trzy­ma się dobrze? Powin­niśmy jed­nak coś zro­bić z tą rekla­mą…

2. Apple - pozycjonowanie produktu sloganem „Think different”

Pamię­tasz jak początku­jący Apple wci­skał się na rynek, na któ­rym kró­lo­wał IBM? Kul­towa rekla­ma naw­iązu­jąca do książ­ki Orwella „Rok 1984”, tyl­ko raz pojaw­iła się w ame­ry­kań­skiej tele­wi­zji, ale zro­biła wystar­cza­jąco sil­ne wraże­nie, aby wszys­tkie szko­ły rekla­my na świe­cie wał­ko­wa­ły ją jak man­trę.

Apple – gru­ba ryba w strate­gii nie­bie­skie­go oce­anu. Blue Ocean w mar­ketingu to rynek dotąd nieod­kryty. Apple od począt­ku staw­iał na este­tykę i nowa­torstwo swo­ich pro­duk­tów. Iden­ty­fikował się z nieza­leżną kul­turą. Określał swo­ich klien­tów jako „luza­ków”, co przy­nio­sło mu legio­ny fanów, wier­nych mar­ce niczym pew­ne­go rodza­ju reli­gii.

Mag­ne­tyzu­jące hasło reklam­owe “Think dif­fer­ent” prze­jaw­iało się nie tyl­ko w rekla­mach, ale w całej sze­roko rozu­mi­anej strate­gii i dzi­ałal­ności oper­a­cyjnej fir­my.

Apple sta­ło się świe­żym, nieza­leżnym powi­etrzem na ryn­ku tech­no­log­icznym. Odz­nacza się nie­zwy­kłą kreaty­wnoś­cią w tworze­niu nowych pro­duk­tów. Poza tym łączy je ze świet­nym desi­gnem i prze­mawia za pomo­cą nie­zwy­kle pro­stych, ale i atrak­cyjnych slo­ga­nów.

Przykład strategii pozycjonowania produktu - Think Different

Think dif­fer­ent

Od począt­ku swo­jego ist­nienia Apple, wspie­rał pozy­cjonowanie
swo­jej mar­ki two­rząc wyjąt­ko­wy styl i oso­bo­wość.

Strate­gia budowa­nia ima­gu fir­my opie­ra się na emoc­jach. Takie
cechy prze­no­szą się od razu w świado­mości ludzi na użytkown­ika
pro­duktu. Gadżety takie jak iPod, iTunes, Mac plus ich wszys­tkie
naj­now­sze wer­sje sta­ły się niezbęd­nym ele­mentem mod­nego i
alter­naty­wnego sty­lu życia.

"Steve Jobs miał 21 lat, gdy wraz ze Stevem Woźni­akiem zało­żył fir­mę Apple. Dziś jest to najbo­gat­sza fir­ma na świe­cie!"

Jak mówi­ła jed­na z kam­panii reklam­owych Apple „Niedługo pow­staną dwa rodza­je ludzi. Będą tacy, któ­rzy uży­wają kom­put­erów i tacy, któ­rzy uży­wają Apple”. Ich wizją jest to, by pro­dukty sta­ły się ele­mentem sty­lu życia. Budu­jąc więź z klien­tami, Apple mię­dzy inny­mi otwie­ra skle­py, w któ­rych każ­dy może zapoz­nać się z naj­now­szy­mi pro­duk­tami Apple, otrzy­mać prak­ty­czną pomoc od dobrze przy­go­towanych i entuz­jasty­cznie nastaw­ionych pra­cow­ni­ków.

Zobacz też: Świetne kampanie reklamowe i historia powstania marki IKEA.


3. Barack Obama – genialnie pozycjonowana „firma”

Obama stał się naj­le­piej pozy­cjonowanym “pro­duk­tem” ostat­nich cza­sów.

W ran­kin­gu Adver­tis­ing Age poko­nał zarów­no Apple, jak i Zappos.com. Co było powo­dem suk­ce­su Obamy, któ­ry z mało komu zna­ne­go wcze­śniej czło­wie­ka, stał się kró­lem pop­u­larności i to w bar­dzo krót­kim cza­sie?

Proces pozycjonowania kampanii wyborczej Obamy

Obama został świet­nie wypozy­cjonowany, w spo­sób któ­ry stał się wzo­rem. Sztab pracu­jący nad jego wiz­erunk­iem nie zapom­niał o odro­bi­e­niu pra­cy domo­wej. Firma Obama mia­ła coś intere­su­jącego do zaofer­owa­nia, a tak­że wiedzi­ała jak stwo­rzyć zwią­zek emocjon­alny pomię­dzy sobą a tar­getem. Przeczytaj tutaj o kam­pa­nii i mar­ket­ingu Obamy w USA.

"Zami­ast mil­ionów, dola­rów, mil­iony akty­wnych zwolen­ników. — Recepta na zwy­cię­stwo, któ­rą dziś sto­suje już wie­lu…"

Obama Lincoln

Co obiecy­wała fir­ma i w jaki spo­sób przekon­ała ludzi? Wiz­erunek
Obamy stwor­zony był w taki spo­sób, by koja­rzył się z nadzie­ją i
opty­mi­zmem. Komu­nikat brzmiał ZMI­ANA. To odsu­nę­ło na bok
najwięk­szych rywa­li Obamy– Clin­tona i McCaina, któ­rzy
automaty­cznie sta­li się wobec takiej defi­ni­cji
kon­ser­watys­tami, bez pomy­słu na ulep­szanie życia. Obama
obiecy­wał popra­wę finan­sowej sytu­acji kla­sy śred­niej, czy­li
najwięk­szej gru­py na ryn­ku.

Przepis Obamy na wisien­kę na tor­cie
1. Upewnij się, że two­ja strate­gia pozy­cjonowa­nia jest spój­na i przekonu­jąca.
2. Cały czas wzmac­niaj swo­ją pozy­cję.
3. Definiuj sie­bie cecha­mi, któ­re pod­kreślają sła­bość kon­ku­ren­cji.

4. McDonald`s - Ikona przyspieszającego tempa życia.

To, co było genial­ne w McDonald‘s to wynalezie­nie szy­bkiego spo­so­bu na tanie i smacz­ne jedze­nie, a następ­nie wyko­rzys­tanie sys­temu fran­czy­zy w roz­woju fir­my. Dick i Mac McDon­ald, założy­ciele najwięk­szej dziś sie­ci restau­racji typu fast-food, nigdy nie pode­jrze­wali, że ich wyna­la­zek sta­nie się sym­bolem Ameryki, a ich restau­racje będą roz­sia­ne po całym świe­cie w ponad 120 kra­jach.


Pomimo tego, że pro­dukty McDonald‘s są według niek­tórych smacz­ne, są przede wszys­tkim nie­zdro­we i co naj­ciekawsze, wszy­scy dobrze o tym wie­dzą i nadal kupu­ją. Odpowiedź, zda­je się być bar­dzo banal­na.

Pozycjonowanie marki McDonald's

Dziś McDonald‘s swo­ją pozy­cję pró­bu­je utrzy­mać dzię­ki strate­gii, w któ­rej waż­ną rolę odgry­wa zasa­da, iż klient i jego zad­owole­nie jest na pier­wszym miej­scu, różnorod­ność menu, jego cza­sowe uroz­maice­nia i wygo­da. Dodatkowym genial­nym roz­wią­za­niem jest dri­ve thru, czy­li okien­ko w któ­rym zamaw­iać mogą zmo­to­ry­zowani klien­ci, nawet w godz­i­nach noc­nych. Plan dzi­ała­nia McDonald‘s jest bar­dzo zróżni­cow­any, bo bie­rze rów­nież pod uwa­gę rozmieszcze­nie geo­gra­ficz­ne i róż­ni­ce kul­tur­owe. Najważniejsza jest jed­nak to, że McDonald‘s to goto­wy wzór na suk­ces.

5. Swatch – Czyli, największe przeciwieństwo Quartz.

Kiedy Japończycy wypro­dukowali naj­cieńszy dotąd zega­rek i zaczę­li zaj­mować coraz więk­szą część ryn­ku zby­tu, fir­ma Swatch pojaw­iła się z jesz­cze cień­szym zegar­kiem i dodat­ko­wo uproszc­zoną kon­struk­cją.

Swatch - kreowanie wizerunku nowego produktu

Jaką niszę zna­lazł Swatch? Firma defini­uje sie­bie w sło­wie innowa­cyjność. Na dro­dze roz­woju i przyj­mowanych strate­gii pozy­cjonowa­nia pro­duk­tów, Swatch zako­twi­czył się w świado­mości klien­tów jako coś, co reprezen­tuje kreaty­wność, odwa­gę na poz­nawanie rze­czy niez­nanych, świet­ny zmysł este­ty­czny. Swatch podob­nie jak Apple stał się sty­lem życia i spo­so­bem myśle­nia. Klient wybie­ra odpo­wied­ni dla sie­bie design zegar­ka, by wyra­zić sie­bie, swo­ją oso­bo­wość. Dzisiaj gru­pa Swatch jest najwięk­szą i najszy­b­ciej rozwi­ja­jącą się fir­mą pro­duku­jącą zegar­ki. Swoją ofer­tę posz­erza o nowe pro­dukty, na przy­kład biżu­terię, współpracu­jąc z wiel­ki­mi posta­ci­ami świa­ta mody.

Oczy­wiś­cie to tyl­ko, subiek­ty­wny punkt widze­nia. W zależ­no­ści od spo­so­bu patrze­nia, moż­na by w ten rank­ing wpleść, zupeł­nie inne insty­tucje. A jak wygląda Twój punkt widzenia na najlepiej pozycjonowane produkty na świecie? Będzie mi miło, jeśli podzie­lisz się nim w komen­tarzach na samym dole tej stro­ny.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie