X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

John Caples

Ojciec rewolucji w reklamie.

Dowiedz się, jakie
reguły i zasady
rządzą procesem
tworzenia skutecznych
reklam.


Spis treści:

Zas­tanaw­iasz się cza­sem co spra­wia że niek­tóre rekla­my przy­cią­gają klien­tów jak magnes, pod­czas gdy więk­szość z nich jest zupeł­nie nie­sku­tecz­na? Jeśli tak, war­to abyś poz­nał Johna Caplesa. Człowieka, któ­ry całe swo­je życie zawo­do­we poświę­cił szuka­niu odpo­wie­dzi na to pyta­nie. Nie wie­rzył w żad­ne sło­wa doty­czące dzi­ała­nia rekla­my, dopó­ki go nie spraw­dził i nie prze­te­sto­wał w prak­tyce. Chcesz wie­dzieć jakie wnio­ski pły­ną z jego doświad­czeń? Koniecznie przeczy­taj ten arty­kuł.

Niesamowity upór, odrobina talentu i masa ciężkiej pracy.

W dro­dze poszuki­wań odpo­wie­dzi na pyta­nie o sku­tecz­ność reklam, Caples stwo­rzył zarów­no nowe sys­temy ich two­rze­nia, jak i testowa­nia.

To spo­wo­do­wa­ło począ­tek rewo­lu­cji w sposo­bie pisa­nia reklam, pro­jek­towa­nia oraz sprawdza­nia ich sku­tecz­no­ści. Był absol­wen­tem Akademii Mary­narki Stanów Zjed­noc­zonych, redak­torem cza­sopisma uni­w­er­syteck­iego, inży­nie­rem-elek­try­kiem i repor­te­rem gaze­ty zanim zaczął swo­ją kari­erę w agenc­jach reklam­owych. Jak na wybit­nych ludzi przys­tało Caples był czło­wie­kiem nieprze­cięt­nym we wszys­tkim co robił.

Reklama, która dała początek nauce o reklamie.

Najpop­u­larniejszą rekla­mą Caplesa była rekla­ma na zlece­nie U.S. School of Music, ofer­u­jącej kore­spon­den­cyjny kurs nauki na instru­men­tach. Wielu rze­czy moż­na się nauczyć w taki spo­sób, ale gry na instru­men­cie? Caples pod­jął wyzwa­nie i stwo­rzył nagłó­wek, któ­ry prz­er­abi­ają dziś ucznio­wie szko­ły rekla­my na całym świe­cie.

John Caples został sław­ny pracu­jąc zaled­wie rok jako copy­writer, a jego hasło reklam­owe w cią­gu kil­ku dni sta­ło się pop­u­larnym powiedze­niem w Stanach.


Słynny tekst reklamy Johna Caplesa -

„Śmi­ali się, gdy usi­adłem przy fortepi­anie. Ale kie­dy zaczą­łem
grać…!” To hasło odnio­sło tak wiel­ki suk­ces, że na jego pod­stawie
komi­cy two­rzy­li dow­cipy, copy­writerzy nowe rekla­my, redak­torzy
arty­ku­ły.

Właśnie tak Caple­sowi sze­rzej uchy­li­ły się drzwi do kari­ery w
bran­ży reklam­owej, gdzie mógł uczyć się i w peł­ni roz­wi­nąć
skrzy­dła.

Zwróć uwagę, zainteresuj i przekonaj do działania.
Święta trójca tworzenia skutecznej reklamy według Caplesa.

Zwróć uwagę
Jeżeli w rekla­mie odbior­ca nie zna­jdzie nicze­go co go zain­tere­suje, nie licz na to, że dotrwa on do momen­tu, w któ­rym mowa będzie o pro­duk­cie, któ­ry ofe­ru­jesz.

Podtrzy­maj zainteresowanie
Nie pozwól, by potenc­jalny klient stra­cił zain­tere­sowanie. Twórz rekla­mę w taki spo­sób, by sku­pi­ała się ona na klien­cie i jego potrze­bach, któ­re twój pro­dukt, bądź usłu­ga będą w sta­nie

Przekonaj do działania
Skłoń potenc­jal­nego klien­ta do dzi­ała­nia. Potenc­jalny klient musi zamie­nić się w rzeczy­wis­tego, ina­czej rekla­ma nie speł­nia swo­jej jedy­nej funk­cji – nie sprze­da­je.

Aby tak się nie sta­ło, waż­ny jest następ­ny etap – testo­wa­nie rekla­my.
Mierze­nie sku­tecz­no­ści poz­woli stwier­dzić, czy rekla­ma oprócz tego, że jest twór­cza, spra­wia iż ludzie kupu­ją. Jak tes­tuje się rekla­my? Zobacz jak robił to Caples.

Podstawy naukowego testowania reklam.

Ten nie­przy­zwo­icie dobry copyw­ri­ter przy­kła­dał bar­dzo dużą wagę do sprawdza­nia sku­tecz­no­ści reklam. Korzys­tał ze spo­so­bów testowa­nia, któ­re poz­nał wykonu­jąc zlece­nia dla firm wysył­ko­wych, a tak­że szu­kał nowych form ich udoskon­ala­nia. Przez ponad 50 lat pra­cował w agen­cji reklam­owej BBDO. Warto zapoz­nać się choć­by z kil­ko­ma rada­mi Caplesa, któ­re zre­wolucjoni­zowały pode­jś­cie do rekla­my.

Bez wzglę­du na meto­dę testowa­nia,
waż­ne jest przyję­cie jakiejkol­wiek.
– J. Caples

Nie wierz w nic, co doty­czy dzi­ała­nia reklamy, a nie zostało naukowo
sprawdzone.
Możesz natknąć się na wie­le wiary­god­nie brzmią­cych teo­rii,
któ­re w prak­tyce w ogó­le się nie dzia­ła­ją.

Opieraj się na wszys­t­kich infor­ma­c­jach, jakie zdobyłeś pod­czas testowa­nia i na ich pod­stawie
Udoskon­alaj sys­tem tworzenia i sprawdzania.
Odwołuj się do tego sys­temu za każ­dym razem.

Trak­tuj reklamę jako zbiór wcześniej zebranych wiadomości.
Nie bój się przyz­nać do błę­du, gdy spo­sób, z któ­re­go korzys­tałeś nie dzi­ała.
W ten spo­sób udoskon­alasz sys­tem swo­jego dzi­ała­nia. Jak twier­dzi John Caples:

Każda rekla­ma musi opie­rać się na meto­dzie poz­na­nia obiek­ty­wnych
wyni­ków każ­dej pro­mocji.

Mech­a­nizm testowa­nia powi­nien być wspar­ty poświęce­niem cza­su
i wysił­ku na anal­izę i zapamię­tanie wyni­ków prze­te­sto­wa­nych pro­mocji.

Nowe tek­sty i pro­jekty gra­ficz­ne dla tego same­go pro­duktu,
bądź usłu­gi trze­ba opie­rać na uzy­ska­nych wcze­śniej infor­ma­cjach.

Sprawdź też: Jak rodziła się marka najpopularniejszego keczupu świata

Sprawdzone metody reklamowe - Najważniejsze notatki.

Książka

Tested Adver­tis­ing Meth­ods — John Caples to zde­cy­dowanie jed­ne z
najlep­szych porad doty­czą­cych rekla­my, jakie kiedykol­wiek
zosta­ły napi­sa­ne. Przeczy­taj, nasze naj­waż­niej­sze notat­ki z
książ­ki zanim zde­cy­du­jesz, czy ją kupić.

Zobacz jak John Caples reklamował nieciekawe produkty.

Książka

Sci­en­tific Adver­tis­ing — John Caples Reklama nauko­wa, to
pier­wsza książ­ka, na temat sku­tecz­nych metod reklam­owa­nia na
świe­cie. Wydal­iśmy jej Pol­ską wer­sję, któ­rą koniecz­nie, musisz
przeczy­tać, klika­jąc link poni­żej…

Jeżeli lek­tura powyż­szych tytu­łów wywar­ła na Tobie wraże­nie, to będzie mi bar­dzo miło, jeśli weź­miesz udział w pon­ad­cza­sowej, reklam­owej dys­ku­sji na samym dole tej stro­ny.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie