X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

David Ogilvy

Mistrz nadawania właściwego znaczenia.

Król Madison Avenue
zdradza sekrety
wielkiej efektywności.


Spis treści:

Mag­a­zyn For­tune opub­likował arty­kuł pod tytu­łem: “David Oglivy Geniusz?” “Zwró­ciłem się do moje­go praw­nika, by wyto­czył spra­wę wydaw­cy o znak zapy­ta­nia. Nie umiem czy­tać arku­sza kalku­la­cyjnego, posługi­wać się kom­put­erem, jeź­dzić na nar­tach, grać w gol­fa ani mal­ować. Ale jeśli cho­dzi o moją dziedz­inę, to, jak mówi Adver­tis­ing Age, jestem kró­lem twór­czej rekla­my.” Nar­cyz, któ­ry zbyt wyso­ko się ceni?
Zde­cy­dowanie nie!

Jak wygląda przyszłość pozycjonowania za pomocą treści?

David Ogilvy stał się kró­lem rekla­my. Tworzył kam­panie dla takich marek jak Rolls-Royce, Dove, SAAB, Mer­cedes czy Schweppes. Jego pode­jś­cie do więk­szości tego, co mie­ści się w poję­ciu „bran­ża reklam­owa”, w tym samej rekla­my, pra­cown­ików, spo­so­bu pra­cy, potenc­jal­nych klien­tów i pro­duk­tów, nie stra­ci­ło na aktu­al­ności.

Pon­ad­cza­sowość pomy­słów mis­trza zosta­ła doce­niona w 2008 roku na Fes­ti­walu Reklamy w Cannes, gdzie jego dzie­ło rekla­mu­jące Schweppesa ze slo­ganem „Schwep­per­ves­cence” otrzy­mało Złotego Lwa. Ogilvy stwo­rzył je ponad pięć­dzie­siąt lat wcze­śniej! Do dziś Ogilvy&Mather zdo­by­ła 57 meda­li na tym fes­ti­walu, będą­cym Oskarem sce­ny rekla­mo­wej.

100 milowe kampanie reklamowe Davida Ogilvy`ego

Gdy Ogilvy dostał zlece­nie na rekla­mę Rolls-Royce‘a, przez trzy tygod­nie zapoz­nawał się z mate­ri­ałami na ten temat. Następ­nie odi­zolował się o świa­ta na mie­siąc sie­dząc w swej pustel­ni z kart­ką i ołów­kiem. W rezulta­cie pow­stało hasło reklam­owe „Przy pręd­kości sześćdziesię­ciu mil na godz­inę naj­gło­śniej­szy dźwięk w samo­chodzie wyda­je elek­tryczny zegar” wymy­ślo­ne w 1958 roku, do dziś uwa­ża­ne jest przez eks­per­tów rekla­my za jed­no z naj­lep­szych.

Rolls-Royce by Oglivy

To wła­śnie ten zna­ny copyw­ri­ter wypozy­cjonował Dove jako mydło dla kobiet o suchej skó­rze, mówiąc przy tym, że gdy­by chciał, mógł­by zro­bić z nie­go deter­gent dla męż­czyzn z brud­nymi ręko­ma. Jaki jest tego efekt? Ćwierć wie­ku póź­niej Dove nadal „nie wysu­sza skó­ry, tak jak zwy­kłe mydło”.

Ogilvy reklama Dove

Big Idea – czyli naprawdę dobry pomysł

Według Davida Olgilvy‘iego żaden copy­writer nie osiąg­nie sła­wy i wiel­kich pie­nię­dzy bez dobrych pomy­słów. Są one nie­zwy­kle istot­ne, by zwró­cić uwa­gę klien­tów i spra­wić, by kupi­li to, co mamy do zaofe­ro­wa­nia.

"Jeżeli two­je ogłosze­nie reklam­owe nie zaw­iera wiel­kiej idei, to przem­i­nie nieza­uważone jak sta­tek pły­ną­cy w ciem­no­ściach."

Jed­nak „big idea” bez odpowied­niego zaple­cza infor­ma­cji zda się na nic. Więc zanim wpad­niesz na świet­ny pomysł, zdo­bądź jak najwięk­szą wie­dzę o danym pro­duk­cie, czy usłu­dze.

Skąd wie­dzieć, że dany pomysł to dobry pomysł? Ogilvy spraw­dzał to, zada­jąc sobie pyta­nia:

Czy zaparło mi dech, kiedy pier­wszy raz go zobaczyłem?
Czy chci­ałbym sam go wymyślić?
Czy jest wyjątkowy?
Czy ide­al­nie odpowiada założonej strategii?
Czy można go eksploa­tować przez następne trzy­dzieści lat?

Jeżeli na wszys­tkie pyta­nia odpowiedzi­ałeś twier­dzą­co, to jest to „Big Idea”.

Ogilvy twier­dzi, że w swo­jej całej kari­erze wpadł na mniej niż dwadzieś­cia… Niezwykle wybit­ny copy­writer, szanu­jący wie­dzę, bada­nia i strate­gie. Był w swo­im fachu najlep­szy, takich też zatrud­niał w swo­jej fir­mie.

Sprawdź też: Sekrety marki Adidas, która stała się symbolem sportowego obuwia

Prawdopodobnie najlepsza książka o reklamie...

książka Ogilvy - O reklamie

Książka "O rekla­mie" — David Ogilvy. To zde­cy­dowanie jed­na z
najlep­szych ksią­żek, napi­sa­nych na temat rekla­my. Przeczy­taj,
nasze notat­ki z tej książ­ki zanim zde­cy­du­jesz, czy uzu­pełnić
nią wła­sny księ­gozbiór.

Jak zdobyć pracę w reklamie na pozycji copywritera?

William Mayn­nard podzie­lił copy­writerów na dwie kat­e­gorie. Pier­wsi to poeci, dru­dzy to zabój­cy. Jaka jest pomię­dzy nimi róż­ni­ca? Poeci widzą w rekla­mie swój cel, a zabój­cy śro­dek to osiąg­nię­cia celu. Jeśli jesteś poetą i zabój­cą naraz będziesz sław­ny i boga­ty. Wydaje Ci się, że masz zadat­ki na copy­writ­era? Wśród osiemdziesię­ciu ośmiu ludzi wpi­sa­nych w Galerię Sław Reklamy, tyl­ko trzy­naś­cie sta­no­wią copy­writerzy. Jak twier­dzi Ogilvy, nie zmie­nia to fak­tu, że wła­śnie oni są naj­waż­niej­si w agenc­jach reklam­owych.


Oto cechy jakie powi­nie­neś posi­adać, by spraw­dzić się w tym zawo­dzie:

• obse­syj­na cieka­wość ludzi, rekla­my i pro­duk­tów
• ponadprze­ciętne poczu­cie humo­ru
• nawyk cięż­kiej pra­cy (zacznij go już wyra­biać, bo póź­niej może być cięż­ko)
• umiejęt­ność pisa­nia cie­ka­wych tek­stów i nat­u­ral­nie brzmią­cych dia­lo­gów
• zdol­ność obra­zowego myśle­nia
• ambi­cja, by two­rzyć lep­sze tek­sty niż ktokol­wiek inny

"Nie mów­cie mojej mat­ce, że pra­cu­ję w agen­cji reklam­owej — myśli, że gram na pia­ni­nie w bur­delu"

Tytuł auto­bi­ografii Jacques Seguela, spec­jal­isty od mar­ketingu poli­ty­cznego.

Ścieżki kari­ery jakie ofer­uje bran­ża reklam­owa:

•sprze­daż powierzch­ni reklam­owej, cza­su ante­no­we­go reklam­odaw­com i ich agen­cjom
•pra­cę jako copy­writer, art direc­tor, mena­dżer rekla­my w sie­ci skle­pów detal­icznych
•pra­cę brand man­agera w przed­siębiorstwie pro­duk­cyjnym, czy też w kon­cernie
•pra­cę w agen­cji reklam­owej

Pra­cown­icy poszczegól­nych dzi­ałów mają nie­kie­dy możli­wość przemieszcza­nia się w ich obrę­bie, tak­że podział ten nie jest do koń­ca sztyw­ny.

"Na począt­ku kari­ery waż­ne jest cze­go się uczysz, a nie ile zara­bi­asz. Twoje zarob­ki powin­ny wzras­tać wraz ze zdoby­waniem wie­dzy i doświad­cze­nia."

Ten zna­ny copyw­ri­ter wysy­łał każ­de­mu sze­fowi jed­nej ze swo­ich filii rosyj­skie matriosz­ki. W środ­ku była kart­ka z tek­stem „Gdy każ­dy z nas będzie zatrud­niał ludzi mniej­sze­go od sie­bie for­matu, sta­nie­my się fir­mą kar­łów. Ale jeśli każ­dy z nas będzie zatrud­niał więk­szych od sie­bie, Ogilvy & Mather sta­nie się fir­mą gigan­tów.”

Człowiek niecierpiący zasad...

Ogilvy pomi­mo tego, iż nie zno­sił zasad (nazy­wał je pod­powiedzi­ami), uwa­żał je za koniecz­ne w dobrym funkcjonowa­niu agen­cji reklam­owej.

Dla każ­de­go klien­ta i pro­duk­tów, poszuki­wał świe­żych, niebanal­nych pomy­słów, czę­sto szoku­jąc towa­rzy­stwo z bran­ży.

Wiara Ogilvy‘iego w moc nauko­we­go pode­jś­cia do rekla­my poma­gała mu osią­gać tak wiel­kie rezul­taty.

Wiedział o sku­tecz­no­ści badań z włas­nego doświad­czenia, kie­dy pra­cował jesz­cze w insty­tu­cie badań Gallupa. Najwięk­szym jego celem było szu­ka­nie coraz lep­szej recep­ty na sku­tecz­ność badań.

Zastanawiasz się skąd pochodzą geniusze?

Ogilvy dopie­ro w wie­ku 38 lat odkrył swo­je powo­ła­nie w rekla­mie, kie­dy to zaczął speł­niać się jako dyrek­tor kreaty­wny we włas­nej agen­cji reklam­owej Ogilvy & Mather, zało­żo­nej w 1948 roku w Nowym Jorku. W tej dzie­dzi­nie zaszedł naj­da­lej.

Ogilvy i rezydencja pod Paryżem

Zanim zaczął kari­erę w bran­ży reklam­owej stu­diował his­torię, był zawo­do­wym kucha­rzem w wyśmien­itej fran­cuskiej restau­racji, pra­cown­ikiem soc­jal­nym, efek­ty­wnym akwiz­y­torem kuch­enek pop­u­larnej mar­ki w Stanach i bada­czem ryn­ku w insty­tu­cie Georga Gallupa. Mało? Był rów­nież agen­tem bry­tyjskiego wywia­du woj­sko­we­go, a tak­że far­me­rem i znaw­cą kul­tury Amiszów.

"Reklama, któ­ra nie sprze­da­je pro­duktu, nie jest kre­atyw­na."

Życie Ogliviego to sce­nar­iusz na kil­ka ksią­żek, w tym arty­ku­le przed­staw­iłam jedy­nie malut­ki ich frag­ment, jeże­li uwa­żasz, że war­to by rozbu­dować ten temat o dodat­ko­wy wątek, zapra­szam do podzie­le­nia się nim w komen­tarzach na samym dole tej stro­ny.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie