X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

William Bernbach

Lepszy od najlepszych? Amerykańscy marketerzy twierdzą, że tak.

Dowiedz się w co
wierzył i poznaj jego
reklamowe arcydzieła.


Spis treści:

Amerykański Adage​.com umieś­cił go na pier­wszym miej­scu swo­jej listy stu najwięk­szych ludzi rekla­my.

Jego pode­jś­cie do mar­ketingu zawsze budz­iło ogrom­ny podziw i sza­cunek. Stał się wzo­rem dla mar­keterów na całym świe­cie. Poz­na­j­cie Williama Bern­bacha czło­wie­ka, któ­ry twier­dzi, że naj­po­tęż­niej­szym ele­mentem w rekla­mie jest praw­da.

Ostrzegam cię przed wiarą, że reklama jest nauką - Bernbach

Jego filo­zofia obra­cała się wokół myśle­nia, że celem rekla­my jest per­swazja. Wierzył, że tyl­ko pro­ste pode­jś­cie two­rzy nieza­pom­ni­any i chwy­tli­wy prze­kaz reklam­owy. Poprzez umiejęt­ność łącze­nia kreaty­wności z pros­totą i humo­rem, William Bern­bach był w sta­nie stwo­rzyć jed­ne z naj­bar­dziej uda­nych kam­panii reklam­owych w his­torii. Do jego naj­bar­dziej zna­nych i cenio­nych pro­jek­tów nale­żą m.in.: rekla­ma Ohrbach’s, piekar­nia Levy’ego z Brook­lynu czy kam­pa­nia Volk­swa­gena.

Najsłyn­niejsze tro­feum świa­ta rekla­my — Golden Lad­der, opi­sał tak: To, że może­my widzieć wię­cej zawdz­ięczamy temu, że sto­imy na szcze­blach dra­biny, wybu­dowanej przez tych, któ­rzy byli przed nami”.

Reklama nie jest nauką. To perswazja. A ona jest sztuką.

Po jego śmier­ci w 1982 r. Harper’s Mag­a­zine napi­sał o nim tak: „Najpraw­dopodob­niej miał on więk­szy wpływ na ame­ry­kań­ską kul­turę, niż którykol­wiek z pis­arzy czy artys­tów w cią­gu ostat­nich 133 lat”. Ten sław­ny copyw­ri­ter lubił powta­rzać, że:

“Dobra rekla­ma budu­je sprze­daż. Wielka rekla­ma budu­je fabry­ki.”

Bern­bach wie­rzył, że za suk­ces reklam­owy odpo­wia­da rów­nież jakość pro­duktu. Doprowadz­iło go to do tego, że sam wybie­rał pro­dukty, któ­re były w sta­nie spro­stać ich rekla­mom.

„Właś­ci­wie prak­tykowana kreaty­wność może spra­wić, że jed­na rekla­ma będzie mia­ła moc dzie­się­ciu”.

Dziś jego wpły­wy nadal nie słab­ną, a jego filo­zofia jest wciąż aktu­alna. Jawi się on jako numer jeden świa­ta reklam XX wie­ku oraz postrze­gany jest jako jed­na z naj­bar­dziej wpły­wowych osób w tej dzie­dzi­nie.

„Najlep­szym medium reklam­owym jest pocz­ta pan­to­flo­wa”.

Najczęś­ciej cyto­wa­ny­mi sło­wa­mi Bern­bacha pozo­sta­ją: „Nic nie pogrą­ża złe­go pro­duktu jesz­cze bar­dziej, niż dobra kam­pa­nia reklam­owa”. Słowa, któ­re wielokrot­nie okazy­wały się pro­ro­cze.

Najpotężniejszym elementem w reklamie jest prawda.

William Bernbach naj­lep­szy copyw­ri­ter według Amerykanów. Był jed­nym z trzech założy­cieli Doyle Dane Bern­bach (DDB)Jest on tak­że uzna­wa­ny za pier­wszego copy­writ­era i dyrek­tora artysty­cznego w jed­nej oso­bie, któ­ry połą­czył dwa dzi­ały pra­cown­ików w jeden kre­aty­ny zespół. Model prak­tykowany w agenc­jach reklam­owych do dziś.

portret Williama Bernbacha

William Bill Bern­bach, naj­lep­szy copyw­ri­ter wszech cza­sów nade wszys­tko cenił on inno­wa­cję. Fawory­zował intu­icję i staw­iał ją ponad ści­śle okre­ślo­ny­mi zasa­da­mi, któ­ry­mi w tym cza­sie sta­ra­ła się kie­ro­wać rekla­ma. Copywriter zmarł w roku 1982 w wie­ku 71 lat.

Sprawdź też: Tak powstała światowa potęga hotelarstwa, czyli historia marki Hilton

Poznaj reklamy Bernbach’a, które sprzedawały więcej
niż pozwalała na to moc produkcyjna reklamodawców.

Świetna kam­pa­nia przed­staw­ia­jąca ludzi róż­nych nacji, o róż­nych kolo­rach skó­ry, w róż­nym wie­ku. Nie trze­ba być Żydem, żeby uwiel­biać chleb Jew­ish Rye.

Dobra reklama Bernbacha

Słynna (trwa­jąca do dziś) kam­pa­nia mar­ki Avis — Staramy się bar­dziej, w któ­rej pod­kreślają, że bycie nume­rem dwa zobow­iązuje do cięż­szej pra­cy. Inna odsło­na: “Avis nie może sobie poz­wolić na nie bycie miłym.”

Reklama firmy Avis

Jestem w trak­cie rozsz­erza­nia tego doku­mentu o nauki, jakich Bern­bach udzie­lał swo­im kole­gom po fachu. Polub ten arty­kuł, a powia­do­mię Cię oso­biś­cie kie­dy to się sta­nie. Jeżeli dys­ponu­jesz cie­ka­wymi mate­ri­ałami wzbo­ga­ca­ją­cymi temat, pro­szę podziel się nim w komen­tarzach na dole tej stro­ny. Dziękuję.


Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie