William Bernbach - najlepszy copywriter według Amerykanów
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

eMarketing

Agencja Marketingowa

Copywriting

Pisanie treści

Branding

Projektowanie logo

Naming

Tworzenie nazw

William Bernbach

Lepszy od najlepszych? Amerykańscy marketerzy twierdzą, że tak.

Dowiedz się w co
wierzył i poznaj jego
reklamowe arcydzieła.


Spis treści:

Amerykański Adage​.com umieś­cił go na pier­wszym miej­scu swo­jej listy stu najwięk­szych ludzi rekla­my.

Jego pode­jś­cie do mar­ketingu zawsze budz­iło ogrom­ny podziw i sza­cunek. Stał się wzo­rem dla mar­keterów na całym świe­cie. Poz­na­j­cie Williama Bern­bacha czło­wie­ka, któ­ry twier­dzi, że naj­po­tęż­niej­szym ele­mentem w rekla­mie jest praw­da.

Ostrzegam cię przed wiarą, że reklama jest nauką - Bernbach

Jego filo­zofia obra­cała się wokół myśle­nia, że celem rekla­my jest per­swazja. Wierzył, że tyl­ko pro­ste pode­jś­cie two­rzy nieza­pom­ni­any i chwy­tli­wy prze­kaz reklam­owy. Poprzez umiejęt­ność łącze­nia kreaty­wności z pros­totą i humo­rem, William Bern­bach był w sta­nie stwo­rzyć jed­ne z naj­bar­dziej uda­nych kam­panii reklam­owych w his­torii. Do jego naj­bar­dziej zna­nych i cenio­nych pro­jek­tów nale­żą m.in.: rekla­ma Ohrbach’s, piekar­nia Levy’ego z Brook­lynu czy kam­pa­nia Volk­swa­gena.

Najsłyn­niejsze tro­feum świa­ta rekla­my — Golden Lad­der, opi­sał tak: To, że może­my widzieć wię­cej zawdz­ięczamy temu, że sto­imy na szcze­blach dra­biny, wybu­dowanej przez tych, któ­rzy byli przed nami”.

Reklama nie jest nauką. To perswazja. A ona jest sztuką.

Po jego śmier­ci w 1982 r. Harper’s Mag­a­zine napi­sał o nim tak: „Najpraw­dopodob­niej miał on więk­szy wpływ na ame­ry­kań­ską kul­turę, niż którykol­wiek z pis­arzy czy artys­tów w cią­gu ostat­nich 133 lat”. Ten sław­ny copyw­ri­ter lubił powta­rzać, że:

“Dobra rekla­ma budu­je sprze­daż. Wielka rekla­ma budu­je fabry­ki.”

Bern­bach wie­rzył, że za suk­ces reklam­owy odpo­wia­da rów­nież jakość pro­duktu. Doprowadz­iło go to do tego, że sam wybie­rał pro­dukty, któ­re były w sta­nie spro­stać ich rekla­mom.

„Właś­ci­wie prak­tykowana kreaty­wność może spra­wić, że jed­na rekla­ma będzie mia­ła moc dzie­się­ciu”.

Dziś jego wpły­wy nadal nie słab­ną, a jego filo­zofia jest wciąż aktu­alna. Jawi się on jako numer jeden świa­ta reklam XX wie­ku oraz postrze­gany jest jako jed­na z naj­bar­dziej wpły­wowych osób w tej dzie­dzi­nie.

„Najlep­szym medium reklam­owym jest pocz­ta pan­to­flo­wa”.

Najczęś­ciej cyto­wa­ny­mi sło­wa­mi Bern­bacha pozo­sta­ją: „Nic nie pogrą­ża złe­go pro­duktu jesz­cze bar­dziej, niż dobra kam­pa­nia reklam­owa”. Słowa, któ­re wielokrot­nie okazy­wały się pro­ro­cze.

Najpotężniejszym elementem w reklamie jest prawda.

William Bernbach naj­lep­szy copyw­ri­ter według Amerykanów. Był jed­nym z trzech założy­cieli Doyle Dane Bern­bach (DDB)Jest on tak­że uzna­wa­ny za pier­wszego copy­writ­era i dyrek­tora artysty­cznego w jed­nej oso­bie, któ­ry połą­czył dwa dzi­ały pra­cown­ików w jeden kre­aty­ny zespół. Model prak­tykowany w agenc­jach reklam­owych do dziś.

portret Williama Bernbacha

William Bill Bern­bach, naj­lep­szy copyw­ri­ter wszech cza­sów nade wszys­tko cenił on inno­wa­cję. Fawory­zował intu­icję i staw­iał ją ponad ści­śle okre­ślo­ny­mi zasa­da­mi, któ­ry­mi w tym cza­sie sta­ra­ła się kie­ro­wać rekla­ma. Copywriter zmarł w roku 1982 w wie­ku 71 lat.

Sprawdź też: Tak powstała światowa potęga hotelarstwa, czyli historia marki Hilton

Poznaj reklamy Bernbach’a, które sprzedawały więcej
niż pozwalała na to moc produkcyjna reklamodawców.

Świetna kam­pa­nia przed­staw­ia­jąca ludzi róż­nych nacji, o róż­nych kolo­rach skó­ry, w róż­nym wie­ku. Nie trze­ba być Żydem, żeby uwiel­biać chleb Jew­ish Rye.

Dobra reklama Bernbacha

Słynna (trwa­jąca do dziś) kam­pa­nia mar­ki Avis — Staramy się bar­dziej, w któ­rej pod­kreślają, że bycie nume­rem dwa zobow­iązuje do cięż­szej pra­cy. Inna odsło­na: “Avis nie może sobie poz­wolić na nie bycie miłym.”

Reklama firmy Avis

Jestem w trak­cie rozsz­erza­nia tego doku­mentu o nauki, jakich Bern­bach udzie­lał swo­im kole­gom po fachu. Polub ten arty­kuł, a powia­do­mię Cię oso­biś­cie kie­dy to się sta­nie. Jeżeli dys­ponu­jesz cie­ka­wymi mate­ri­ałami wzbo­ga­ca­ją­cymi temat, pro­szę podziel się nim w komen­tarzach na dole tej stro­ny. Dziękuję.


Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie