Tworzenie piekielne dobrych nagłówków stron, które konwertują klientów jak diabli. - Copywriting
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Podstawy
I techniki
Copywriting
w internecie
Nazewnictwo
I pozycjonowanie
Ikony
i ich historie
Wskazówki ekspertów

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Piekielne dobre nagłówki stron.

Które konwertują klientów jak diabli.

Poznaj gorące formuły,
windujące skuteczność
każdej strony.


Spis treści:

Pisaliśmy już o tym, jak dobry nagłó­wek w mgnie­niu oka wyprze­da­je całe nakła­dy gaze­ty. Jednak w inter­ne­cie, poję­cie nakład nie ist­nie­je a wydaw­ców jest nie­mal tyle samo co czy­tel­ni­ków. W świe­cie hiper-kon­ku­ren­cji potrze­ba cze­goś wię­cej. Czas na pie­kiel­nie ostry zestaw porad doty­czą­cych nagłów­ków 2.0. Sprawdź, jak parę­set zna­ków, potra­fi zmu­sić do kupie­nia, klik­nię­cia czy wypeł­nie­nia for­mu­la­rza. Poznaj zasa­dy i for­mu­ły, któ­re wyja­śnia­ją tech­ni­ki pisa­nia dia­bel­sko sku­tecz­nych nagłów­ków, lub zgiń w ogniu kon­ku­ren­cji.

Po czym można rozpoznać efektywny nagłówek na stronie?

Z doświad­cze­nia sku­tecz­nych, sie­cio­wych copyw­ri­te­rów wyła­nia­ją się 3 pod­sta­wo­we cechy nagłów­ków, któ­re czy­nią stro­ny inter­ne­to­we sku­tecz­ny­mi narzę­dzia­mi sprze­da­ży. Dobry nagłó­wek jest:

- Zwięzły, rzeczowy i konkretny.

- Skupia się na wiarygodnej wartości, której pożądają klienci.

- Odpowiada na oczekiwania Klientów.

Jeśli jesteś szczę­ścia­rzem, któ­ry zna uni­ka­to­wą cechę lub korzyść, o któ­rej powin­ni wie­dzieć Twoi klien­ci – po pro­stu pokaż im ją! Jeśli masz jakąś obiet­ni­cę to ją przed­staw, szcze­gól­nie jeśli jest łatwa do zapa­mię­ta­nia. Jeśli odbior­ca ma obiek­cję, któ­rą możesz w przej­rzy­sty spo­sób wyeli­mi­no­wać lub pod­wa­żyć – zrób to. Zaadresuj ją jasno i kon­kret­nie. Pokaż prze­ko­nu­ją­ce dowo­dy. Używaj bez­po­śred­nio słów Twoich Klientów, aby do nich dotrzeć. Tyle w teo­rii. W prak­ty­ce, musisz testo­wać, testo­wać i jesz­cze raz testo­wać.

Sformatuj nagłówek tak, by eksponował korzyści.

Przekonaj się na wła­snej stro­nie doce­lo­wej, jak duży wpływ na kon­wer­sję ma pro­sta kosme­ty­ka tre­ści. Jeśli stwo­rzy­łeś już prze­kaz, któ­ry ma sprze­dać Twój pro­dukt – wyeks­po­nuj go. To tro­chę tak jak­by na poka­zie Maserati jeden z samo­cho­dów był ubło­co­ny i nie­wy­obra­żal­nie brud­ny. Zawiesił byś na nim wzrok, pod­czas gdy inne samo­cho­dy świe­ci­ły by się na wyso­ki połysk? Oczywiście, że nie.

Parę zło­tych zasad per­fek­cyj­ne­go for­ma­to­wa­nia obie­cu­ją­cych nagłów­ków:

- Wypo­środ­kuj swój nagłó­wek.

- Użyj dużej i ciem­nej czcion­ki: ciem­no­sza­rej lub czar­nej (w przy­pad­ku czar­ne­go tła – bia­łej).

- Użyj tytu­łu

- Pozbądź się kształ­tów nagłów­ka w for­mie elip­sy

- Napisz nagłó­wek w cudzy­sło­wie – to łatwo przy­ku­wa uwa­gę odbior­cy

- Wes­przyj nagłó­wek śród­ty­tu­ła­mi lub pogru­bie­niem pierw­sze­go sło­wa aka­pi­tu.

W tak nie­wia­ry­god­nie pro­sty spo­sób możesz spra­wić, by nagłów­ki po pro­stu rzu­ca­ły się w oczy! Jeśli wyeks­po­nu­jesz genial­ną i zwię­złą treść, Twój nagłó­wek wywo­ła reak­cję w posta­ci zaku­pu. Zainwestuj całą swo­ją ener­gię w 5-6 wyra­zów, bo tak napraw­dę to one sprze­da­ją Twoją ofer­tę.

Formuły kreacji nagłówków, które nigdy Cię nie zawiodą.

Formuła A: Wszystkie korzyści, zero bólu.

Zastosowanie: Kiedy Twoi Klienci odczu­wa­ją widocz­ny ból i marzą, by go wyeli­mi­no­wać.

Przykład: CrazyEgg.com

Zadziwiająca siła tech­no­lo­gii “eye tracking’u” bez wyso­kich kosz­tów. Największe sekre­ty, pora­dy i tric­ki, jakie kie­dy­kol­wiek napi­sa­no na bazie “Heatmaps” i know how, któ­re możesz zaim­ple­men­to­wać na swo­jej stro­nie.Formuła B: Obietnica bazująca na nagłówku SEO

Zastosowanie: W przy­pad­ku, kie­dy pozy­cjo­no­wa­nie fraz klu­czo­wych jest dla Ciebie prio­ry­te­tem.

Przykład: AppDesignVault Home Page

Przejrzyste i nowa­tor­skie sza­blo­ny apli­ka­cji na Iphone, któ­re popchną Cię do zaku­pu w skle­pie App Store.


Formuła C: Obietnica

Zastosowanie: Twoi odwie­dza­ją­cy będą wie­rzyć w zło­żo­ną przez Ciebie obiet­ni­cę.

Przykład: Laura Roeder Sales Page

Obiecujemy tyl­ko jed­ną rzecz: zdo­by­cie więk­szej ilo­ści klien­tów z Social Media.


Formuła D: Porównanie

Zastosowanie: Kiedy Klienci uży­wa­ją lub ocze­ku­ją klu­cza porów­naw­cze­go.

Przykład: KISSmetrics Home Page

Google Analitycs powie Ci co się sta­ło. Kissmetrics powie Ci kto to zro­bił.


Formuła E: Korzyści

Zastosowanie: Pokazujemy coś co jest uni­kal­ne zarów­no dla Ciebie, jak i dla odwie­dza­ją­ce­go.

Przykład: Copy Hackers Home Page

Tylko prze­wod­ni­ki copyw­ri­tin­gu inter­ne­to­we­go mogą spra­wić,

byś pre­sti­żo­wo udo­wod­nił swo­ją sprze­daż. Te for­mu­ły i przy­kła­dy

mogą wpły­nąć na pod­nie­sie­nie zysków Twojej fir­my.


Zobacz jak te zasa­dy pra­co­wa­ły na korzyść por­ta­lu Unbounce.com.

- Poczuj siłę pod­no­sze­nia kon­wer­sji w mgnie­niu oka, dzię­ki opty­ma­li­za­cji stro­ny doce­lo­wej bez wspar­cia spe­cja­li­stów IT.

- Nowo­cze­sne, desi­gner­skie i sek­sow­ne stro­ny doce­lo­we, któ­re przy­nio­są Ci sprze­daż.

- Obie­cu­je­my Ci wzrost kon­wer­sji, dzię­ki uży­wa­niu zop­ty­ma­li­zo­wa­nych stron doce­lo­wych.

- Unbounce da Ci dobrze wyglą­da­ją­ce stro­ny doce­lo­we w cią­gu paru minut bez koniecz­no­ści inge­ren­cji dzia­łu IT!

- Tylko te róż­no­rod­ne sza­blo­ny lan­ding pages pozwo­lą Ci dra­stycz­nie pod­nieść kon­wer­sję!

Pisz wła­śnie takie hip­no­tycz­ne nagłów­ki. Twoją prze­pust­ką do Klienta niech będzie rze­czo­wość, język korzy­ści i nawią­za­nie do akcji. Połączenie tych 3 ele­men­tów two­rzy wybu­cho­wą, sprze­da­żo­wą mie­szan­kę.

Unikalna propozycja wartości jako nieodłączny element
błyskotliwych nagłówków.

Nagłówek to wabik na Klienta, zapo­wiedź sztu­ki teatral­nej, któ­ra nie zawsze jest świa­to­wej kla­sy adap­ta­cją, cza­sem to sztu­ka mniej zna­ne­go reży­se­ra, na któ­rą nikt nie chce przyjść. Jeśli zawrzesz korzy­ści lub obiet­ni­cę i okra­sisz to umie­jęt­nie nawo­ła­niem do akcji to przy­cią­gniesz ludzi na spek­takl. Kurtyna pój­dzie w górę, a sala będzie wypeł­nio­na po brze­gi. Show must go on!

Nie samym nagłów­kiem odbior­ca żyje. Pamiętaj, aby nagłó­wek zawsze był czę­ścią dłuż­szej pro­po­zy­cji war­to­ści. Sprzedażowy copyw­ri­ting zawie­ra tak­że śród­ty­tu­ły, aka­pit wpro­wa­dza­ją­cy do pro­duk­tu lub usłu­gi, wypunk­to­wa­nia dla pod­kre­śle­nia korzy­ści. Te ele­men­ty dosko­na­le kore­spon­du­ją ze sty­lem ska­no­wa­nia stron przez użyt­kow­ni­ków i ofia­ro­wu­ją esen­cję prze­ka­zu na ołta­rzu próż­no­ści odwie­dza­ją­cych. Dajmy leni­wym naj­lep­sze kawał­ki na począ­tek. Taka struk­tu­ra, któ­rą opi­sa­li­śmy jest dopa­so­wa­na do mode­lu "F", któ­rym posłu­gu­ją się użyt­kow­ni­cy (link do tego punk­tu z inne­go moje­go arty­ku­łu arty­ku­łu). Eksponujmy korzy­ści, ukry­wa­jąc mniej istot­ne infor­ma­cje na innych pod­stro­nach.


Jak pisać nagłówki na strony docelowe, które są skuteczne?

“Konsument to nie kre­tyn, to Twoja żona” – rzekł ojciec rekla­my David Ogilvy. Taniość jest war­to­ścią na baza­rze, w Internecie jest czymś, co iry­tu­je i wywo­łu­je obo­jęt­ność. Nie tra­fi­my byle jakim nagłów­kiem do swo­jej gru­py doce­lo­wej, jeśli zain­spi­ru­je­my się okle­pa­ny­mi nagłów­ka­mi blo­go­wy­mi.

Pisząc nagłów­ki, powi­nie­neś móc odpo­wie­dzieć twier­dzą­co na te dwa pyta­nia:

wyobraź sobie, że cała Twoja stro­na inter­ne­to­wa to tyl­ko nagłó­wek i call to action (zalo­guj się, zare­je­struj się, dołącz etc.) Czy kto­kol­wiek podej­mie akcję na bazie nagłów­ka? Czy Twój nagłó­wek jest tak dość hip­no­tycz­ny, by przy­kuć uwa­gę Klienta w mniej niż 6 sekund?

Czy użył byś dokład­nie takich słów tłu­ma­cząc kole­dze szcze­gó­ły pro­duk­tu i usłu­gi?

Ten prze­wod­nik pomo­że Ci wejść na dobre tory i nauczyć się pisać hip­no­tycz­ne nagłów­ki.


3 sposoby pisania nagłówków, które działają.

Wydawać by się mogło, że pró­ba stwo­rze­nia rów­na­nia na sprze­da­żo­wy nagłó­wek jest porów­ny­wal­na do zna­le­zie­nia recep­ty na dłu­go­wiecz­ność. Przeanalizowaliśmy 500 nagłów­ków ze stron fir­mo­wych i doświad­czal­nie wyszcze­gól­ni­li­śmy te cechy wspól­ne, któ­re odpo­wia­da­ją za “recep­to­ry kon­wer­sji” u użyt­kow­ni­ków. Wykorzystaj te tric­ki w swo­im biz­ne­sie i naucz się naci­skać w odpo­wied­ni kla­wisz. By to zro­bić, musisz per­fek­cyj­nie uło­żyć akor­dy z odpo­wied­nich słów.

Spo­sób – powiedz co to jest

Mózg z natu­ry lubi pytać i docie­kać. Jesteśmy tak zapro­gra­mo­wa­ni, że zwra­ca­my uwa­gę na coś nowe­go, pomi­ja­my bodź­ce, któ­re są nam dosko­na­le zna­ne. Jeśli widzi­my coś nowa­tor­skie­go, nasz mózg się na tym zatrzy­ma i zapy­ta “Co to jest?”.

- Platforma apli­ka­cji chmur

Analizy i insi­gh­ty dla bran­ży muzycz­nej

- Platforma do retar­ge­tin­gu

Spo­sób – powiedz, co otrzy­masz

Ten spo­sób to nic inne­go jak korzyść, któ­rą otrzy­masz po zalo­go­wa­niu się lub magicz­nym klik­nię­ciu. Im pro­ściej wyra­żo­na, im wię­cej kon­kre­tów – tym lepiej.

Wszystko, cze­go potrze­bu­jesz, by robić to legal­nie

Bądź pierw­szym, któ­ry wie o kon­cer­tach

Zadziwiająca siła tech­no­lo­gii “Eye Tracking” – bez wyso­kich kosz­tów!

Spo­sób – powiedz to, co jesteś w sta­nie zro­bić

Ten rodzaj nagłów­ka to pro­sta dekla­ra­cja tego, co jesteś w sta­nie osią­gnąć, jeśli sko­rzy­stasz z tego pro­duk­tu lub obsłu­gi.

- Przykujesz uwa­gę ludzi, dostar­czysz każ­dą wia­do­mość, każ­de­mu, na każ­dej stro­nie.

Znajdź miej­sce na noc­leg.

Znajdź swój per­fek­cyj­ny fute­rał.

Nie jesteś w sta­nie orzec, któ­ry nagłó­wek będzie odpo­wied­ni dla Twojego biz­ne­su. Musisz stwo­rzyć nagłó­wek i prze­te­sto­wać go. Nie ma innej dro­gi, któ­ra wprost pro­wa­dzi na szczy­ty kon­wer­sji.

Naukowy przewodnik pisania świetnych nagłówków
na Facebooku, Twiterze i Blogu.

Twitter – jak ćwier­kać, by nasz głos miał siłę prze­bi­cia?

Dobranie odpo­wied­nie­go nagłów­ka i tek­stu do Tweeta jest naj­istot­niej­szą rze­czą, by nasz prze­kaz prze­bił się przez tysią­ce innych. Twitter nie zezwa­la na wyświe­tla­nie obra­zów, tyl­ko lin­ków do nich, więc jeśli Twój tekst nie jest wystar­cza­ją­co per­swa­zyj­ny, zosta­jesz zigno­ro­wa­ny przez obser­wu­ją­cych.

Naucz się nauko­wo oce­niać czy Twój nagłó­wek ma poten­cjał, aby wywo­ły­wać pożą­da­nie u odbior­cy.

Przetestuj to teraz!

Eksperymentowaliśmy z testa­mi A/B przy róż­nych nagłów­kach. Odkryliśmy, że moż­li­we jest uzy­ska­nie rze­tel­nych sta­ty­styk w ten spo­sób. Oto co powi­nie­neś zro­bić:

a)   Weź 2 nagłów­ki z arty­ku­łów, któ­re według Ciebie dobrze kon­wer­tu­ją

b)   Opublikuj 2 nagłów­ki w mniej wię­cej tym samym cza­sie, co naj­mniej godzi­nę od sie­bie.

Dowiedzieliśmy się, że publi­ka­cja obu nagłów­ków w godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych i popo­łu­dnio­wych spraw­dza się naj­le­piej. 9 godzi­na ma podob­ne rezul­ta­ty do 10, 12 i 13.

c)   Porównaj dane do każ­de­go nagłów­ka – przej­rzyj sta­ty­sty­ki klik­nięć, wyświe­tleń etc.

Oto, jakie wnio­ski nasu­nę­ły nam się po testach A/B z nagłów­ka­mi dla tego blo­ga - buf­fe­rapp.

Pierwszy nagłówek na Tweeterze
Drugi nagłówek na Tweeterze

2. nagłó­wek oka­zał się być sku­tecz­niej­szy, co poka­za­ły nasze sta­ty­sty­ki. Sklasyfikowano go jako „Top Tweet”, a licz­ba klik­nięć w 2 Tweecie była aż podwój­nie więk­sza. Prosty nagłó­wek z pew­ną tajem­ni­cą zachę­cał do czę­stych klik­nięć i czy­ta­nia arty­ku­łu.

Co nam mówi bada­nie?

Nie wszy­scy mogą sobie pozwo­lić na bada­nia testa­mi A/B. Mają zbyt mało „śle­dzą­cych” lub cza­su, by prze­pro­wa­dzić testy dają­ce rze­tel­ne dane. W tym przy­pad­ku nale­ża­ło­by sko­rzy­stać z publicz­nych badań i ich wnio­ski wyko­rzy­stać do opty­ma­li­za­cji wła­snych nagłów­ków. Dan Zarella wyko­nał nie­sa­mo­wi­tą pra­cę w dzie­dzi­nie badań nad tym, jakich słów uży­wać w Tweetach. Wynika z nich, że naj­sku­tecz­niej­sze są nawo­łu­ją­ce do akcji sło­wa – cza­sow­ni­ki, rza­dziej rze­czow­ni­ki.

Po ana­li­zie 200 tys. lin­ków zawie­ra­ją­cych twe­ety docho­dzi­my do wnio­sku, że naj­bar­dziej sku­tecz­ne były twe­ety zawie­ra­ją­ce przy­słów­ki i cza­sow­ni­ki. Miały dużo wyż­szą kli­kal­ność niż posty opar­te na rze­czow­ni­kach i przy­miot­ni­kach.

Infografika mówiąca, że przymiotniki lepiej konwertują od czasowników

2 najlepsze przykłady, które diabelnie dobrze konwertują!

1.    Prośba o ścią­ga­nie.

Mobilna apli­ka­cja Wallgreens pozwa­la Ci dru­ko­wać zdję­cia pro­sto z tele­fo­nu do Twojego Walgreens. Kliknij tutaj, aby ścią­gnąć!

Tweet Walgreens z prośbą o pobranie

·    Zależ­nie od Twojego pro­fi­lu na Twiterze, zwięk­szy licz­bę klik­nięć śred­nio o 13%.

2.    Poproś o retwe­et.

Retweetuj to dla dar­mo­we­go wej­ścia na #Cadbury 2012 i zwiększ swo­ją szan­sę na wygra­ną! @ParalympicsGB – wygraj bile­ty na cere­mo­nię otwar­cia!

Wynik: 689 retwe­ets, 7 doda­ło do ulu­bio­nych. Tweety na osi cza­su pro­szą­ce o retwe­et zwięk­szy­ły współ­czyn­nik retwe­ets śred­nio o 311%!

Tweet Cadbury z prośbą o retweet

Spodziewałbyś się tak moc­ne­go wyni­ku za pomo­cą tak pro­ste­go zabie­gu? Wprowadź to czym prę­dzej do swo­je­go Twittera, jeśli tego jesz­cze nie zro­bi­łeś...

20 najbardziej „retweetujących” słów.

Dan Zarrella opu­bli­ko­wał listę 20 magicz­nych słów, któ­re na pod­sta­wie jego badań mają naj­więk­szy poten­cjał i skłon­ność do gene­ro­wa­nia retwe­etów.


Ty

Twitter

Proszę

Retweet

Post

Blog

Social

Darmowy

Media

Pomoc

Proszę retwe­etuj

Świetny

Social media

10

Śledź (fol­low)

Jak to

Topowy

Post blo­go­wy

Sprawdź

Nowy post blo­go­wy

Jak zwiększyć efektywność postów na Facebooku:
siła zrozumiałego obrazu.

Wiele ele­men­tów pisa­nia świet­nych nagłów­ków na Twiterze będzie się pokry­wać z Facebookiem, gdyż jest to bar­dzo podob­ne medium. Przetestuj to teraz!

Porównajmy 2 posty z obra­za­mi, któ­re opu­bli­ko­wa­li­śmy o tej samej godzi­nie w róż­nych dniach tygo­dnia.

Przykład 1

Zasięg pierwszego obrazu firmy Buffer na Facebooku

To przy­kład w for­mie info­gra­fi­ki, poka­zu­ją­cej jak jeden z użyt­kow­ni­ków uży­wa Buffera. Pokazuje zarzą­dza­nie Twitterem, FB, Linkedin.

Wynik – 78 laj­ków i 20 udo­stęp­nień.

Przykład 2

Zasięg drugiego obrazu firmy Buffer na Facebooku

Innowacja i mózg: Dlaczego nowe rze­czy spra­wia­ją, że czu­je­my się tak dobrze?

Ekscytującym prze­ży­ciem jest zoba­cze­nie ostat­nie­go arty­ku­łu z blo­ga Buffer, udo­stęp­nio­ne­go dziś na Lifehacker.

Wynik: 11 laj­ków i 3 udo­stęp­nie­nia.

1 przy­kład zadzia­łał dużo bar­dziej sku­tecz­nie głów­nie za spra­wą tego, że info­gra­fi­ka opo­wie­dzia­ła całą histo­rię. 2 przy­kład oka­zał się fia­skiem, ponie­waż obraz nie był jasny i suge­styw­ny.

·    Naj­waż­niej­sza zasa­da Facebooka - wrzu­ca­nie obra­zów ma sens tyl­ko wte­dy, kie­dy są oczy­wi­ste i suge­styw­ne.

Badania KISSmetrics poka­zu­ją, że zdję­cia naj­bar­dziej wpły­wa­ją na kon­wer­sję. Zdjęcia gene­ru­ją o 53% wię­cej laj­ków, o 104% wię­cej komen­ta­rzy i o 84% wię­cej klik­nięć niż same komen­ta­rze bez zdjęć.

·    Posty do 80 zna­ków dłu­go­ści mia­ły lep­szy odzew ( laj­ki, komen­ta­rze) niż posty o dłu­go­ści powy­żej 80 zna­ków.

·    War­to odno­sić się i nawią­zy­wać do nas samych na Facebooku. Mówiąc „jak ja” w porów­na­niu do „moich doświad­czeń” etc. zwięk­sza­my swo­je szan­se na kon­wer­sje. Ten zabieg zde­cy­do­wa­nie nie spraw­dza się na Twitterze, ale na Facebooku robi furo­rę.

Jak pisać dobre, blogowe nagłówki?

Najlepsze nagłów­ki nie bio­rą się z powie­trza. Wyselekcjonowaliśmy 100 naj­lep­szych blo­gów w sie­ci i prze­ana­li­zo­wa­li­śmy je pod kątem nagłów­ków. Zobacz jakie zasa­dy pisa­nia bły­sko­tli­wych nagłów­ków wynie­śli­śmy z tej ana­li­zy.

Pokaż licz­by – bo one napraw­dę się liczą.

-    Zrób listę: „8 powo­dów...” czy „15 zasad...” etc. Eksponowanie liczb w postach powo­du­je, że Twój prze­kaz jest róż­no­rod­ny, prak­tycz­ny i łatwiej­szy do czy­ta­nia!

-    Cyfry dzia­ła­ją lepiej niż sło­wa: „10 spo­so­bów na...” wygry­wa z „Dziesięć spo­so­bów na”. Cyfry spra­wia­ją, że Twój tekst jest bar­dziej dyna­micz­ny.

-    Umieść cyfry na począt­ku zda­nia. Powiedz „ 5 spo­so­bów na zmia­nę świa­ta przez social networks” zamiast „ Jak social networks zmie­nia­ją świat w 5 spo­so­bach”.

Słowa, które skutecznie konwertują.

Pewne sło­wa przy­ku­wa­ją uwa­gę ludzi. Wówczas te posty roku­ją dobrze jako „viral” – czy­li coś co będzie roz­prze­strze­nia­ne wiru­so­wo przez Twoich odbior­ców. Oto magicz­ne sło­wa-klu­cze, któ­re powi­nie­neś wyko­rzy­stać:

●    mądry
●    nie­spo­dzian­ka
●    nauka
●    histo­ria
●    hacker, hackowanie
●    ogromny/duży
●    kry­tycz­ny

Oczywiście jest wię­cej słów, któ­re mają cudow­ną moc nada­wa­nia Twoim nagłów­kom sprze­da­żo­we­go pazu­ra. Musisz sam do nich dotrzeć, robiąc rese­arch i prze­pro­wa­dza­jąc testy A/B, któ­re poka­zu­ją co dzia­ła, a co nie.

Eksperyment z testami A/B, który pomoże Ci
tworzyć lepsze nagłówki na bloga.

Testujemy blo­go­we nagłów­ki na Twitterze - tech­ni­ka Andrew Chena.

Zobrazujmy to na pod­sta­wie przy­kła­dów z testa­mi A/B. Używając retwe­ets (ponow­ne udo­stęp­nie­nie Twojego twe­eta na innym pro­fi­lu) prze­pro­wa­dzo­no eks­pe­ry­ment.

1.    Opublikuj twe­eta zawie­ra­ją­ce­go praw­dę o pro­duk­cie, idee bądź cytat.
2.    Zobacz ile osób to retwe­etu­je.
3.    Jeśli to zadzia­ła, napisz post bazu­ją­cy na tym tema­cie.

Tą tech­ni­kę możesz zasto­so­wać tak­że na Facebooku. Jeśli ludzie to polu­bią i będą udo­step­niać to będziesz mógł wyko­rzy­stać to na blo­gu. Komentarze tak­że pomo­gą, a ich treść nakie­ru­je Cię i dzię­ki temu będziesz mógł wpły­nąć na pod­wyż­sze­nie kon­wer­sji.

Zastosuj te for­mu­ły w swo­im biz­ne­sie, by opty­ma­li­zo­wać moc swo­ich stron doce­lo­wych, blo­gów, Fan Page czy pro­fi­li na Twitterze. Chodzi o to by nagłów­ki speł­nia­ły sprze­da­żo­we zada­nie, a nie były zwy­kłym orna­men­tem Twojej stro­ny. Skontaktuj się z nami, a stwo­rzy­my Ci genial­ne i bły­sko­tli­we nagłów­ki, któ­re tra­fia­ją w czu­łe punk­ty Twoich klien­tów.

Image
Dobry marketing
zaczyna się od
dobrych słów
Znalezienie dobrych słów
najłatwiej zacząć od
znalezienia dobrych ludzi
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie