Renaming – zmiana nazwy firmy na lepszą.
Sprawdź kiedy warto, a kiedy naprawdę trzeba.

Kompletny przewodnik po temacie zmiany nazw dla średnich i dużych firm.

  • Zmiana-nazwy-firmy
Co znajdziesz w artykule

  Istnieją trzy sytu­acje w któ­rych firmy zmie­niają nazwę: Negatywne sko­ja­rze­nia, Fuzje i prze­ję­cia i Optymalizacja.
  Renaming to pro­ces zbu­do­wa­nia od pod­staw nowej toż­sa­mo­ści dla ist­nie­ją­cego przed­się­bior­stwa. Zmiana nazwy to zalety wej­ścia na rynek z nową marką, i korzy­ści pły­nące z już zdo­by­tego doświad­cze­nia. Dowiedz się wszyst­kiego co musisz wie­dzieć, na temat zmiany nazw firm i spółek.

  Polem bitwy stał się dziś, cały mię­dzy­na­ro­dowy rynek...

  Renaming to zmiana nazwy firmy roz­pa­try­wana w kon­tek­ście pro­fe­sjo­nal­nego mar­ke­tingu. Nie powi­nien być przy­pad­kowy, ale przy­czyny i cele mogą być tu różne. Wielkie, marki sta­ran­nie pla­nują każde swoje dzia­ła­nie, i dobrze sza­cują ryzyko. To, że decy­dują się na zmianę swo­jej dobrze wypro­mo­wa­nej nazwy, dowo­dzi, że taki pro­ces w efek­cie final­nym przy­nosi im odpo­wied­nie korzy­ści. Zobacz jak zmie­nić nazwę firmy na lep­szą. Renaming w prak­tyce.W dzi­siej­szym biz­ne­sie
  dobra nazwa to ta, która
  zawsze jest gotowa
  na glo­balny suk­ces.
  Na począ­tek poznaj, lepiej trzy pod­sta­wowe sytu­acje, w któ­rych doko­nuje się zmiany nazwy firmy.

  Zmiana nazwy firmy Sytuacja 1. Negatywne sko­ja­rze­nia
  - Utracone zaufa­nie nie da się w pełni odzyskać.

  To sytu­acja, w któ­rej wcze­śniej­sza nazwa marki budz­iła tak negaty­wne sko­jarzenia, że uwie­rzy­łeś, że jej zmi­ana i rozpoczę­cie wszys­tkiego od nowa zwięk­szy szanse o wiele bar­dziej, niż próba przy­wróce­nia dobrego imie­nia wcze­śniej­szej nazwie.

  Jeśli zmie­ni­łeś nazwę z powo­dów złych sko­jarzeń, nie łącz nowej nazwy z tą wcze­śniej­szą. Odd­ziel prze­szłość od obec­nych dzi­ałań, i ener­gicznie roz­pocz­nij pracę nad nową jakoś­cią. Jeżeli odczu­wasz potrzebę, aby wspom­nieć o poprzed­niej nazwie, to wyja­śnij, że zmi­ana nazwy pod­kreśla istotne zmi­any w two­jej fir­mie oraz w pode­jś­ciu do klienta.

  Wyko­rzys­taj renam­ing jako silny syg­nał tego, że marka zmie­niła się na lep­sze. Pod­kreśl jej nowe cechy i wyma­gania, któ­rym ma spro­stać. Zmi­ana nazwy firmy to zawsze zmi­ana całej firmy; klienci muszą to widzieć.

  Sytuacja 2. Fuzje i prze­ję­cia - Nawet zmiana
  wymu­szona prze­pi­sami może przy­nieść wiele korzyści.

  Zmi­ana nazwy zostaje wymus­zona przez firmę macie­rzy­stą, połącze­nie przed­siębiorstw, zmi­anę włas­ności, odłącze­nie od marki macierzys­tej, praw­nie wymus­zoną utratę możli­wości użytkowa­nia bądź inne podobne przyczyny.

  Taki renam­ing nie wynika już tylko z pla­nów zarządu. Jest po czę­ści naka­zany, a wyzwa­niem staje się wyko­rzys­tanie tej oka­zji tak, aby zadzi­ałał rów­nie korzyst­nie, jak w każ­dym innym przypadku.

  Mon­i­toruj poziom świado­mości klien­tów i inne czyn­niki pop­u­larności zwią­zane z nową marką. Kiedy osią­gną odpo­wiedni, zakła­dany poziom, usuń naw­iąza­nia do wcze­śniej­szej nazwy. Zbyt dłu­gie pro­mowanie pod­wójnej nazwy może dezori­en­tować oraz pozba­wia Cię połowy reklam­owego potenc­jału.

  Pamię­taj też o komu­nikacji z pra­cown­ikami prze­jętej firmy. Powinni szy­bko przy­zwy­czaić się, że pra­cują już w nieco innej fir­mie, i pol­u­bić jej, co prawda tak nagle wdro­żoną, biz­ne­sową osobowość.

  Sytuacja 3. Przejrzysta opty­ma­li­za­cja - Gdy nazwa
  nie do końca odpo­wiada rze­czy­wi­sto­ści lub celom

  Jeśli jesteś właś­ci­cielem kilku marek, które mają wspólne cechy lub speł­ni­ają takie samo zapotrze­bowanie, możesz uproś­cić całą struk­turę i zmniej­szyć koszty poprzez fuzję poje­dynczych marek w jedną.

  Jeżeli zmie­ni­łeś nazwę z powodu prob­lemów dłu­gości lub trud­ności, sprawa jest bar­dzo pro­sta. Zmień nazwy marek, które pod­dałeś fuzji, na tą, która jest zwią­zana z two­imi innymi mar­kami (lub marką). Gdyby wyse­lekcjonowane (a więc wye­lim­i­nowane) marki miały mocną pozy­cję na rynku i posi­adały swoją wierną klien­telę, pode­jdź do sprawy w podobny spo­sób, jaki został przed­staw­iony w poprzed­nim punkcie.

  Specy­ficznym wari­antem tego punktu jest sytu­acja, gdy chcesz jedy­nie lekko zmie­nić starą nazwę. Warto roz­wa­żyć zmi­anę nazwy marki, gdy opi­suje kat­e­gorię pro­duk­tów, do któ­rych przes­tała się odno­sić, lub też stała się niepre­cyzyjna. Zami­ast zmie­niać nazwę cał­ko­wi­cie, posta­raj się zmody­fikować już ist­niejącą w celu zachowa­nia pozy­ty­wnych sko­jarzeń i wye­lim­i­nować odnie­sie­nia do takich wła­śnie kat­e­gorii produktów.

  W ten spo­sób Apple Com­puter Inc. zmie­niło się w Apple Inc. Pro­du­cent wyjąt­ko­wych kom­put­erów nie musiał już przed­staw­iać się długą nazwą, bo potenc­jalni klienci i tak rozpoz­nają markę bez prob­lemu. Na doda­tek, oferta posz­erzyła się na tyle, że iden­ty­fikowanie się tylko z kom­put­erami przes­tało mieć sens.

  Jeżeli taki retusz zosta­nie zro­biony w spo­sób praw­idłowy, pozo­sta­nie on odpowied­nio dys­kretny, chyba, że Twoim zami­arem było zyska­nie roz­głosu. Wów­czas zas­tosować warto bar­dziej efek­towne środki.

  Poznaj spek­ta­ku­larne przy­kłady zmian nazw firm.

  Zmieni­ane są nazwy całych kor­po­racji, ich pod­marek czy wyróż­ni­a­ją­cych się pro­duk­tów. Najczęst­sze przy­czyny należą to trzech opi­sa­nych powy­żej, nie­kiedy też na decy­zję o zmi­anie nazwy wpływa kom­bi­nacja wielu czynników.

  Giganci inwes­t­ują w zmi­anę nazwy
  dzie­siątki mil­ionów, bo wie­dzą,
  że to dosko­nały interes!

  Philip Mor­ris › Altria

  Zmi­ana podyk­towana została nową struk­turą włas­ności wewnątrz kon­cernu oraz chę­cią odcię­cia się od „rakotwór­czego” wiz­erunku. Altria dalej posłu­guje się mar­kami Philip Mor­ris czy nale­żą­cego do nich Marl­boro; jest to jed­nak tylko jeden z ich biz­nesów, na co akcent miała poło­żyć wła­śnie nowa, nad­rzędna wobec skład­owych spółek nazwa.

  Lucky Gold­star › LG

  Pier­wszą nazwę fran­cuskiego kon­cernu mlecz­nego znali zapewne głów­nie kon­ku­renci. 1994 roku marka prze­jęła nazwę swego najsłyn­niejszego jogurtu jako ele­ment iden­ty­fiku­jący cały kon­cern. Grupa Danone oraz same pro­dukty Danone, pomimo wspól­nego ele­mentu nazwy, posłu­gują się jed­nak zupeł­nie odrębną identyfikacją.

  Dat­sun › Nis­san

  Jeden z naj­bar­dziej rozpoz­nawal­nych renam­ingów w his­torii; dla Amerykanów auta marki Dat­sun cią­gle są jesz­cze żywym wspom­nie­niem. Przy­czyną tej odmi­any była chęć wpro­wa­dze­nia porządku w świa­towej gamie mod­eli oraz wypro­mowanie nadrzęd­nej marki (wcze­śniej, mod­ele Datusn nie były w ogóle ozna­czane marką pro­du­centa, czyli Nis­sana). To bar­dzo specy­ficzny przy­padek, gdy nowa nazwa ist­ni­ała już od dawna; zmie­niła się jedy­nie hier­ar­chia dwóch marek. Pro­ces wymi­any nazwy trwał wiele lat i kosz­tował for­tunę (w tym koszty zamó­wio­nych, ale nie pub­likowanych już reklam Datsuna).

  AIG Sage­point, VALIC, Chartis.

  Typowy przy­kład wewnętrz­nej reor­ga­ni­za­cji gigan­ty­cznej kor­po­racji (w tym przy­padku ubez­pieczeniowej). Po kry­zy­sie finan­sowym w 2008 roku zarząd AIG zade­cy­dował o stworze­niu odręb­nych marek dla róż­nych seg­men­tów swo­jej dzi­ałal­ności. Ma to im pomóc zdoby­wać zau­fanie oraz nie obcią­żać się wza­jem­nie negaty­wnymi skojarzeniami.

  BSNGroupe Danone

  Pier­wszą nazwę fran­cuskiego kon­cernu mlecz­nego znali zapewne głów­nie kon­ku­renci.
  1994 roku, marka prze­jęła nazwę swego najsłyn­niejszego jogurtu jako ele­ment iden­ty­fiku­jący cały kon­cern. Grupa Danone oraz same pro­dukty Danone, pomimo wspól­nego ele­mentu nazwy, posłu­gują się jed­nak zupeł­nie odrębną identyfikacją.

  Ciekawa histo­ria jed­nej z 3 naj­słyn­niej­szych marek świata.

  Mało kto wie, że na przy­kład Nokia to po pro­stu nazwa miejs­cowości, w któ­rej zna­j­dowała się fab­ryka firmy (nie mają­cej wów­czas jesz­cze nic wspól­nego z tele­fon­ami). Z kolei nazwa ich kon­ku­renta, Sony, zaw­iera już to “coś”. Po zauważe­niu, że Amerykanie mają trud­ności z wymową nazwy jego marki, pan Kogyo zmie­nił doty­chcza­sową nazwę “Tot­suko” na dużo prost­sze “Sony” — połącze­nie łacińskiego

  sonus (dźwięk) oraz slan­gowego wyraże­nia sonny (jak zwra­cano się wów­czas do chłop­ców). To doskon­ały przy­kład, jak nawet w bar­dzo zwię­złej nazwie można zawrzeć korzystne znacze­nie — albo, z dru­giej strony, nie zro­bić nic. To dokład­nie tak samo, jak dzi­siej­sza nazwa marki Toy­ota. Marka ta miała na ory­gi­nalną postać pisaną “Toy­oda” (Od nazwi­ska założyciela).

  Czy rena­ming może się nie udać? To pro­ste!
  – wystar­czy, by zajęli się tym nie­od­po­wiedni ludzie.

  Efekty poja­wią się naty­ch­mi­ast. Brak doświad­czenia w namingu można nadro­bić tylko je zdoby­wa­jąc (na przy­kład, na Twoim pro­jek­cie). To ryzyko, które można pod­jąć tylko nie­świa­do­mie. W prak­tyce, wypadki zda­rzają się najlep­szym. Gdy pro­ces pro­jek­towa­nia nazwy jest staran­nie prze­pro­wa­dzany, zasko­cze­nia elim­i­nowane jest na samym początku.

  Na przy­kład: Ford sprze­da­wał
  auta pod nazwą Przechodzeń

  Honda Jazz nazy­wała się wcze­śniej Fitta, co w kra­jach skan­dy­naws­kich ozna­cza kobiece gen­i­talia. Sprzedaż chip­sów Bum w USA cier­pi­ała na sko­jarze­niu z mar­gin­e­sem spo­łecz­nym (“bum” ozna­cza wła­śnie osobę, z którą nie chci­ałbyś sie­dzieć w przedziale)

  By nie pozo­stać w tyle, przy­kłady nieszczęśli­wych nazw zna­jdziemy i u nas:
  Kanał naukowy Dis­cov­ery Sci­ence, który zmie­nił nazwę na SyFy, zapewne po pro­stu nie wziął Pol­ski pod uwagę, podob­nie w przy­padku słyn­nego Osramu z dru­giej strony, pop­u­larne nazwy par­ków dzie­cię­cych typu Fart­landia zapom­ni­ały, iż dla osób anglo­języ­cznych “fart” nie­sie zupeł­nie inne niż u nas, bar­dzo niepach­nące skojarzenia.

  99% powyż­szych przy­kła­dów wynika
  z trud­ności prze­niesienia sym­bo­l­iki
  nazwy z jed­nego języka na drugi.

  Gdy marka nie funk­cjo­nuje w wielu róż­nych stre­fach języ­ko­wych, pro­jekt oczy­wiś­cie bar­dzo się uprasz­cza (więc i tanieje). Tym niem­niej, warto o nich pamię­tać. Nazwa Two­jej firmy powinna być zawsze gotowa na glob­alny sukces.

  Ile kosz­tuje zmiana nazwy firmy?

  Nazwa to naj­cen­niejszy zasób wiel­kich firm i wcale nie ten naj­droższy. Wybier­a­jąc imię dla swo­jego biz­nesu, pamię­taj, że może Ci towa­rzy­szyć przez 10, 20, 50 lat. Kto wie, być może prze­ka­żesz ją — wraz z całą zdo­bytą rep­utacją — dzie­ciom? Tak ważna jest dobra nazwa (i tyle Cię może omi­nąć, gdy takiej nie zdo­bę­dziesz).

  Dobrze wiemy, jak trudno jest zna­leźć jest doskon­ałe imię dla nowego biz­nesu – ale wiemy też, jak je zna­leźć. Jeśli masz jakieś pyta­nia lub nowe plany, zadz­woń lub napisz do nas — klika­jąc tutaj. Pomożemy Ci z przyjemnością!

  Na górę
  Projektujemy nazwy
  które zapadają w pamięć  
  Kliknij i sprawdź jak
  Niespodzianka
  W trak­cie codzien­nych czyn­no­ści nasz mózg pobu­dzany jest przez nowe i nie­ocze­ki­wane odkrycia.
  Czy w zapla­no­wa­nych przez Ciebie doświad­cze­niach są jakieś małe nie­spo­dzianki?

  „Niespodzianką” może być nowy doda­tek lub odmiana od codzien­no­ści, jak na przy­kład inne sfor­mu­ło­wa­nie w komu­ni­ka­cie z prośbą o potwier­dze­nie danych lub zmiana obrazka na zna­jo­mej stro­nie. Rozważ też, jak przy­cią­gnąć uwagę ludzi odcho­dząc od ocze­ki­wa­nych wzor­ców usta­lo­nych przez inne strony lub poprzez doświad­cze­nia nie­za­leżne od Twojej strony.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę