Co powinna zawierać oferta handlowa dla firm?

Od: Weronika.
Prowadzimy rodzin­ną fir­mę zaj­mu­ją­cą się dys­try­bu­cją urzą­dzeń prze­ciw­po­ża­ro­wych. W ostat­nim cza­sie nasza sprze­daż bar­dzo spa­dła, więc chce­my stwo­rzyć ofer­tę, któ­rą będzie­my wysy­łać do firm. Lecz nie za bar­dzo wiem, co oprócz cen asor­ty­men­tu powin­na zawie­rać taka ofer­ta.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Mariusz Słowik
+4
osoby uznały odpowiedź
za pomocną

Każda oferta handlowa powinna zawierać klika niezbędnych rzeczy.
Najważniejsze to silny nagłówek i skuteczne — call to action.
 

Warto jednak wiedzieć więcej. Angielskie pojęcie call to action oznacza wezwanie klienta do podjęcia konkretnych działań, np. wejścia na stronę, zamówienia próbek produktu bądź po prostu zakupu. Taki cel powinien być priorytetem projektu – wyobrażoną, idealną reakcją klienta na kontakt z ofertą. W jego realizacji mogą pomóc np. wyróżnione fragmenty tekstu, przyciągająca wzrok grafika połączona z odpowiednim tekstem, sugestywne bannery; wszystkie one powinny w mniej lub bardziej zaowalowany sposób sugerować nabywcy pożądane działanie, argumentując je korzyściami, jakie może z nich wynieść.

Oferta to rodzaj transakcji – powinna więc jasno opisywać, co powinien zrobić czytelnik, który zechce zostać klientem firmy. Większość reklam jest pod tym względem dość zagmatwana, i jedyną reakcją odbiorcy może być co najwyżej telefon do firmy, z pytaniem, „co ma robić”. Nie można jednak liczyć na aż takie zaangażowanie; oferta powinna być nie budzącą wątpliwości instrukcją, swoistą mapą przyszłych działań. Tę rolę spełnia skuteczne call to action.

Oczywiście, to nie wszystko; oprócz konkretnych propozycji dla klienta, oferta uczestniczy też  w budowaniu wizerunku marki, oraz przedstawia sam produkt. Każdy z tych aspektów zasługuje na oddzielną publikację, jedno z nich może znaleźć Pani na stronie opisującej zasady i reguły tworzenia ofert reklamowych.

W wszystkich pracach i ustaleniach co do zbudowania sugestywnej oferty, owocny zespół pozostaje do Pani dyspozycji. Jeśli więc nie znajdzie Pani czasu na prześledzenie odpowiednich zasobów, z przyjemnością wspomożemy Panią w kreatywnych działaniach nad tym projektem.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Ograniczony czas
Ograniczony czas na pod­ję­cie decy­zji zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo uczest­nic­twa.
Powszechnie wyko­rzy­sty­wa­ny w zachę­ca­niu do zaku­pu ogra­ni­czo­ny czas trwa­nia może być tak­że wyko­rzy­sta­ny do kształ­to­wa­nia codzien­nych zacho­wań.

Ustal ogra­ni­czo­ny czas do pod­ję­cia okre­ślo­nych dzia­łań. Udostępnij nagro­dy tyl­ko w okre­ślo­nym cza­sie lub stwórz opcje, któ­re zni­ka­ją, jeśli dzia­ła­nie nie zosta­nie pod­ję­te w okre­ślo­nym cza­sie.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę