Masz pytanie?

W tym miejscu możesz liczyć na darmową odpowiedź.

Odpowiedzi ekspertów.

Ile kosztuje napisanie oferty handlowej dla firmy?

Chcę umie­ścić w dużej sie­ci han­dlo­wej mój pro­dukt — gamę akce­so­riów samo­cho­do­wych. Warunki są cięż­kie, i muszę bar­dzo się posta­rać, by ich...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje stworzenie nazwy dla firmy?

Chcę zało­żyć przed­szko­le; wszyst­kie nazwy, jakie przy­szły mi do gło­wy, są już zaję­te w Internecie (albo w oko­li­cy ist­nie­ją jakieś podob­ne). Chciałam...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje napisanie tekstów reklamowych na stronę internetową?

Mam już stro­nę - drob­na budow­lan­ka, remon­ty itp. Moje usłu­gi nie są rzad­ko­ścią; chciał­bym, by opi­sał je ktoś zna­ją­cy się...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Jak sprawdzić i ocenić umiejętności copywritera?

Chcę wypro­mo­wać stro­nę spo­łecz­no­ścio­wą poświę­co­ną waka­cjom i podró­żom. Potrzebuję tre­ści od doświad­czo­ne­go tek­ścia­rza, któ­ry wyróż­ni się ponad stan­dard tego typu, wypocz­nij...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w kategorii treści
Kliknij aby kontynuować

Jak wybrać dobrego copywritera. Czy możecie mi jakiegoś polecić?

Chcę otwo­rzyć luk­su­so­wy salon z ele­ganc­ki­mi lap­to­pa­mi (w sty­lu Ego). Tekstów z dzie­dzi­ny kom­pu­te­rów jest mnó­stwo, ale to nic cie­ka­we­go, bra­ku­je ele­ganc­kich...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w kategorii treści
Kliknij aby kontynuować

Szukam sprawdzonego copywritera. Kogo polecacie?

Mam spra­wę, dokład­nie jak w tema­cie. Szukam fir­my, któ­ra napi­sze tek­sty rekla­mo­we, wymy­śli hasła i zaj­mie się tek­sta­mi na stro­nę inter­ne­to­wą. Możecie...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Gdzie szukać dobrego copywritera?

Potrzebuję opra­co­wać tek­sty na stro­nę z biżu­te­rią; to pro­dukt, gdzie wize­ru­nek to spra­wa wiel­kiej wagi, a kon­ku­ren­cja jest ogrom­na. Z góry dzię­ku­ję za...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Jak zwracać się do klientów na piśmie — formie „Państwo” czy „Ty”?

Piszę wła­śnie list-zapro­sze­nie na tar­gi i utknę­łam już na pierw­szym zda­niu. Mogę liczyć na szyb­ką pomoc? Dziękuję!

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w kategorii treści
Kliknij aby kontynuować

Jak napisać ofertę na stronie internetowej gabinetu lekarskiego?

Jestem der­ma­to­lo­giem; moim pomy­słem na dzia­łal­ność jest skie­ro­wa­nie ofer­ty spe­cjal­nie do ludzi mło­dych, któ­rzy mają czę­sto wyjąt­ko­we pro­ble­my z cerą. Nie...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Co napisać w podstronie „O firmie” i „O nas”?

Moja histo­ria jest zupeł­nie zwy­czaj­na — jestem die­te­ty­kiem, chcę dora­dzać klien­tom w spra­wach żywie­nia i dba­nia o zdro­wie. Nie mam jesz­cze doświad­cze­nia -...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Gdzie szukać inspiracji do artykułów internetowych?

Napisałem już dzie­siąt­ki tek­stów o moich pro­duk­tach — role­tach okien­nych. Jak dobie­rać, jakie są tren­dy, kon­ser­wa­cja itp. Skończyły mi się pomy­sły,...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Co warto zamieszczać na swojej stronie internetowej?

Zajmuję się foto­gra­fią — ślu­by, sesje pro­duk­tów, itp. Wstawiłem gale­rię reali­za­cji, dane kon­tak­to­we, ale tak napraw­dę nie wiem, jak moż­na...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Jakie artykuły pisać do Internetu?

Pracuję w fir­mie pro­du­ku­ją­cej okna; trud­no w takiej bran­ży o jakieś sen­sa­cyj­ne wie­ści czy wiel­ką ory­gi­nal­ność, a zale­ży mi, by arty­ku­ły, jakie piszę na...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Jaką strategię pozycjonowania produktu powinnam wybrać?

Chcę han­dlo­wać ele­ganc­ki­mi akce­so­ria­mi do kawy. Nie wiem, czy ofe­ro­wać je raczej doj­rza­łym i zamoż­nym kobie­tom, czy też oso­bom mło­dym szu­ka­ją­cym...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Pozycjonowanie na rynku
Kliknij aby kontynuować

Jak zabrać się za pozycjonowanie marki na rynku? Od czego zacząć?

Dostałam dofi­nan­so­wa­nie i chcę stwo­rzyć nową mar­kę na ryn­ku mody. Trudno mi jed­nak okre­ślić, dla kogo chciał­bym ofe­ro­wać pro­jek­ty — zarów­no...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Pozycjonowanie na rynku
Kliknij aby kontynuować

Pozycjonowanie produktu – co to właściwie znaczy?

Witam, wła­śnie wypeł­niam wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie dla mojej fir­my, któ­ra zaj­mu­je się pro­duk­cją mebli kuchen­nych na wymiar. Jedno z pytań ankie­ty brzmi:...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Pozycjonowanie na rynku
Kliknij aby kontynuować

Jakie nagłówki pasują do oferty handlowej?

Zastanawiam się, jak napi­sać ofer­tę z uży­wa­ny­mi maszy­na­mi do poli­gra­fii. Odbiorcy to ludzie poważ­ni i zna­ją­cy się na rze­czy, ale nie mają­cy...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Przykłady skutecznych nagłówków w reklamach – pokażcie kilka.

Szukam inspi­ra­cji do stwo­rze­nia dobrej rekla­my. Tyle się o nich mówi, ale rzad­ko kto dzie­li się przy­kła­da­mi.

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Jak stworzyć nagłówek, który zwiększy sprzedaż?

Jestem agen­tem ubez­pie­cze­nio­wym; mało komu chce się czy­tać dłu­gie arty­ku­ły z mojej bran­ży, więc zain­we­stu­ję w ban­ner rekla­mo­wy, któ­ry zachę­ci do kon­tak­tu....

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Jak zatytułować książkę kucharską z „zdrowymi przepisami”?

Mam wido­ki na wsta­wie­nie książ­ki do Empiku, ale na ogra­ni­czo­ny czas; zale­ży mi, by sama okład­ka jak naj­sku­tecz­niej zachę­ca­ła do...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Jak napisać dobrą ofertę reklamową?

Witam, od nie­da­wa­na pro­wa­dzę wła­sny biz­nes zwią­za­ny z doradz­twem w spra­wach fun­du­szy unij­nych. Chciałabym pozy­skać nowych klien­tow dzię­ki ofer­cie rekla­mo­wej, któ­rą

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Co powinna zawierać oferta handlowa dla firm?

Prowadzimy rodzin­ną fir­mę zaj­mu­ją­cą się dys­try­bu­cją urzą­dzeń prze­ciw­po­ża­ro­wych. W ostat­nim cza­sie nasza sprze­daż bar­dzo spa­dła, więc chce­my stwo­rzyć ofer­tę, któ­rą

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Jak długa powinna być oferta handlowa?

Witam. Posiadam nie­wiel­ką fir­mę księ­go­wą; chcę stwo­rzyć ofer­tę dla firm, któ­rą będę wysy­łał w mailach do klien­tów. Zastanawiam się, jak dłu­ga...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Pomysł na nazwę firmy.

Szukam pomy­słu na nazwę dla mojej fir­my. Chciałabym szyć uni­kal­ne ubra­nia na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nia klien­tów. Mam duże doświad­cze­nie. Czy mogę...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Czy nazwa firmy jako nazwisko lub imię to dobry wybór?

Jestem dyrek­to­rem dzia­łu pro­jek­to­we­go w zna­nej mię­dzy­na­ro­do­wej fir­mie pro­du­ku­ją­cej meble. Postanowiłam zało­żyć fir­mę i pra­co­wać na wła­sny rachu­nek. Moje

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Jak nazwać restaurację z azjatycką kuchnią autorską?

W naj­bliż­szym cza­sie chce­my z mał­żon­ką otwo­rzyć restau­ra­cję ofe­ru­ją­cą połą­cze­nie sma­ków kuch­ni azja­tyc­kiej z naszy­mi autor­ski­mi pomy­sła­mi na potra­wy. Mamy

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Jaka nazwa dla firmy remontowo-budowlanej?

Witam, w nie­dłu­gim cza­sie zamie­rzam zało­żyć fir­mę spe­cja­li­zu­ją­cą się w remon­tach i małych pro­jek­tach budow­la­nych (głów­nie gara­że). Kompletnie nie mam pomy­słu na

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę