Masz pytanie?

W tym miejscu możesz liczyć na darmową odpowiedź.

Odpowiedzi ekspertów.

Ile kosztuje napisanie oferty handlowej dla firmy?

Chcę umie­ścić w dużej sieci han­dlo­wej mój pro­dukt — gamę akce­so­riów samo­cho­do­wych. Warunki są cięż­kie, i muszę bar­dzo się posta­rać, by ich...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje stworzenie nazwy dla firmy?

Chcę zało­żyć przed­szkole; wszyst­kie nazwy, jakie przy­szły mi do głowy, są już zajęte w Internecie (albo w oko­licy ist­nieją jakieś podobne). Chciałam...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje napisanie tekstów reklamowych na stronę internetową?

Mam już stronę - drobna budow­lanka, remonty itp. Moje usługi nie są rzad­ko­ścią; chciał­bym, by opi­sał je ktoś zna­jący się...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Jak sprawdzić i ocenić umiejętności copywritera?

Chcę wypro­mo­wać stronę spo­łecz­no­ściową poświę­coną waka­cjom i podró­żom. Potrzebuję tre­ści od doświad­czo­nego tek­ścia­rza, który wyróżni się ponad stan­dard tego typu, wypocz­nij...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w kategorii treści
Kliknij aby kontynuować

Jak wybrać dobrego copywritera. Czy możecie mi jakiegoś polecić?

Chcę otwo­rzyć luk­su­sowy salon z ele­ganc­kimi lap­to­pami (w stylu Ego). Tekstów z dzie­dziny kom­pu­te­rów jest mnó­stwo, ale to nic cie­ka­wego, bra­kuje ele­ganc­kich...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w kategorii treści
Kliknij aby kontynuować

Szukam sprawdzonego copywritera. Kogo polecacie?

Mam sprawę, dokład­nie jak w tema­cie. Szukam firmy, która napi­sze tek­sty rekla­mowe, wymy­śli hasła i zaj­mie się tek­stami na stronę inter­ne­tową. Możecie...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Gdzie szukać dobrego copywritera?

Potrzebuję opra­co­wać tek­sty na stronę z biżu­te­rią; to pro­dukt, gdzie wize­ru­nek to sprawa wiel­kiej wagi, a kon­ku­ren­cja jest ogromna. Z góry dzię­kuję za pomoc.

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Jak zwracać się do klientów na piśmie — formie „Państwo” czy „Ty”?

Piszę wła­śnie list-zaproszenie na targi i utknę­łam już na pierw­szym zda­niu. Mogę liczyć na szybką pomoc? Dziękuję!

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w kategorii treści
Kliknij aby kontynuować

Jak napisać ofertę na stronie internetowej gabinetu lekarskiego?

Jestem der­ma­to­lo­giem; moim pomy­słem na dzia­łal­ność jest skie­ro­wa­nie oferty spe­cjal­nie do ludzi mło­dych, któ­rzy mają czę­sto wyjąt­kowe pro­blemy z cerą. Nie...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Co napisać w podstronie „O firmie” i „O nas”?

Moja histo­ria jest zupeł­nie zwy­czajna — jestem die­te­ty­kiem, chcę dora­dzać klien­tom w spra­wach żywie­nia i dba­nia o zdro­wie. Nie mam jesz­cze doświad­cze­nia -...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Gdzie szukać inspiracji do artykułów internetowych?

Napisałem już dzie­siątki tek­stów o moich pro­duk­tach — role­tach okien­nych. Jak dobie­rać, jakie są trendy, kon­ser­wa­cja itp. Skończyły mi się pomy­sły,...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Co warto zamieszczać na swojej stronie internetowej?

Zajmuję się foto­gra­fią — śluby, sesje pro­duk­tów, itp. Wstawiłem gale­rię reali­za­cji, dane kon­tak­towe, ale tak naprawdę nie wiem, jak można...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Jakie artykuły pisać do Internetu?

Pracuję w fir­mie pro­du­ku­ją­cej okna; trudno w takiej branży o jakieś sen­sa­cyjne wie­ści czy wielką ory­gi­nal­ność, a zależy mi, by arty­kuły, jakie piszę na...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Treści do internetu (Content)
Kliknij aby kontynuować

Jaką strategię pozycjonowania produktu powinnam wybrać?

Chcę han­dlo­wać ele­ganc­kimi akce­so­riami do kawy. Nie wiem, czy ofe­ro­wać je raczej doj­rza­łym i zamoż­nym kobie­tom, czy też oso­bom mło­dym szu­ka­ją­cym...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Pozycjonowanie na rynku
Kliknij aby kontynuować

Jak zabrać się za pozycjonowanie marki na rynku? Od czego zacząć?

Dostałam dofi­nan­so­wa­nie i chcę stwo­rzyć nową markę na rynku mody. Trudno mi jed­nak okre­ślić, dla kogo chciał­bym ofe­ro­wać pro­jekty — zarówno...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Pozycjonowanie na rynku
Kliknij aby kontynuować

Pozycjonowanie produktu – co to właściwie znaczy?

Witam, wła­śnie wypeł­niam wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie dla mojej firmy, która zaj­muje się pro­duk­cją mebli kuchen­nych na wymiar. Jedno z pytań ankiety brzmi:...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Pozycjonowanie na rynku
Kliknij aby kontynuować

Jakie nagłówki pasują do oferty handlowej?

Zastanawiam się, jak napi­sać ofertę z uży­wa­nymi maszy­nami do poli­gra­fii. Odbiorcy to ludzie poważni i zna­jący się na rze­czy, ale nie mający...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Przykłady skutecznych nagłówków w reklamach – pokażcie kilka.

Szukam inspi­ra­cji do stwo­rze­nia dobrej reklamy. Tyle się o nich mówi, ale rzadko kto dzieli się przykładami.

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Jak stworzyć nagłówek, który zwiększy sprzedaż?

Jestem agen­tem ubez­pie­cze­nio­wym; mało komu chce się czy­tać dłu­gie arty­kuły z mojej branży, więc zain­we­stuję w ban­ner rekla­mowy, który zachęci do kon­taktu....

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Jak zatytułować książkę kucharską z „zdrowymi przepisami”?

Mam widoki na wsta­wie­nie książki do Empiku, ale na ogra­ni­czony czas; zależy mi, by sama okładka jak naj­sku­tecz­niej zachę­cała do...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Naglówki i treści reklam
Kliknij aby kontynuować

Jak napisać dobrą ofertę reklamową?

Witam, od nie­da­wana pro­wa­dzę wła­sny biz­nes zwią­zany z doradz­twem w spra­wach fun­du­szy unij­nych. Chciałabym pozy­skać nowych klien­tow dzięki ofer­cie rekla­mo­wej, którą chcę...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Co powinna zawierać oferta handlowa dla firm?

Prowadzimy rodzinną firmę zaj­mu­jącą się dys­try­bu­cją urzą­dzeń prze­ciw­po­ża­ro­wych. W ostat­nim cza­sie nasza sprze­daż bar­dzo spa­dła, więc chcemy stwo­rzyć ofertę, którą będziemy...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Jak długa powinna być oferta handlowa?

Witam. Posiadam nie­wielką firmę księ­gową; chcę stwo­rzyć ofertę dla firm, którą będę wysy­łał w mailach do klien­tów. Zastanawiam się, jak długa...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Oferty handlowe (Sales Letters)
Kliknij aby kontynuować

Pomysł na nazwę firmy.

Szukam pomy­słu na nazwę dla mojej firmy. Chciałabym szyć uni­kalne ubra­nia na indy­wi­du­alne zamó­wie­nia klien­tów. Mam duże doświad­cze­nie. Czy mogę...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Czy nazwa firmy jako nazwisko lub imię to dobry wybór?

Jestem dyrek­to­rem działu pro­jek­to­wego w zna­nej mię­dzy­na­ro­do­wej fir­mie pro­du­ku­ją­cej meble. Postanowiłam zało­żyć firmę i pra­co­wać na wła­sny rachu­nek. Moje nazwi­sko jest już...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Jak nazwać restaurację z azjatycką kuchnią autorską?

W naj­bliż­szym cza­sie chcemy z mał­żonką otwo­rzyć restau­ra­cję ofe­ru­jącą połą­cze­nie sma­ków kuchni azja­tyc­kiej z naszymi autor­skimi pomy­słami na potrawy. Mamy pro­blem z wymy­śle­niem...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować

Jaka nazwa dla firmy remontowo-budowlanej?

Witam, w nie­dłu­gim cza­sie zamie­rzam zało­żyć firmę spe­cja­li­zu­jącą się w remon­tach i małych pro­jek­tach budow­la­nych (głów­nie garaże). Kompletnie nie mam pomy­słu na nazwę...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Nazewnictwo (naming)
Kliknij aby kontynuować
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę