Przykłady Polskich nazw firm, które dystansują konkurencję.

Zakładając firmę, nadej­dzie moment, gdy będziesz musiał wybrać dla niej nazwę. Decyzja ta może nie wydaje ci się ważna, ale uwierz mi - dobra, wolna nazwa firmy to połowa suk­cesu. W miarę, gdy rynek inter­ne­towy staję się coraz bar­dziej zapchany, posia­da­nie cha­rak­te­ry­stycz­nej i łatwo zapa­da­ją­cej w pamięć marki, stało się ważne, jak nigdy wcze­śniej. Badania poka­zują, że nazwa two­jej firmy ma w tym ogromny udział. Zobacz przy­kła­dowe nazwy firm, które wyróż­nają się na rynku.

Śmieszne nazwy firm przy­kłady, które bawią do łez.

Świeże chłop­skie jaja, to jedna z Polskich nazw zare­je­stro­wa­nych na pod­la­siu.

Jest tak odważna, że ist­nieje spora szansa na zapa­mię­ta­nie. Nie została jed­nak wykre­owana świa­do­mie, a raczej przez przy­pa­dek. Tak więc reszta dzia­łań mar­ke­tin­go­wych firmy, nie będzie jej wspie­rać tylko pogrą­żać. Jednak rekor­dzi­ści, w tej kate­go­rii prze­szli samych sie­bie.

Jeśli chcesz zoba­czyć przy­kłady śmiesz­nych nazw, zobacz tutaj.

nazwy-firm-przyklady

Przykłady nazw firm, które pod­biły świat.

Wierz mi lub nie, ale wiele z naj­lep­szych przy­kła­dów nazw na świe­cie zostało świa­do­mie wykre­owa­nych. Tak, aby nie spra­wiały pro­blemu w wymo­wie na żad­nym kon­ty­nen­cie i aby w żad­nym miej­scu nie brzmiały jak Osram. Oto przy­kła­dowe nazwy firm, oraz geneza ich pochodzenia.

przykladowe-nazwy-firm
przyklady-nazwy-firm
wolne-nazwy-firm

Polskie nazwy firm, które brzmią dumnie?

Na rodzi­mym podwórku, rów­nież znaj­dziemy wiele nazw Polskich firm, które zasłu­gują na podziw i uzna­nie. Najbardziej ape­tyczne przy­kłady pocho­dzą rzecz jasna z gastronomii.

polskie-nazwy-firm

5 cech cha­rak­te­ry­stycz­nych wspa­nia­łych nazw firm.

Inteligentna i odpo­wied­nia nazwa może przy­spo­rzyć fir­mie fanów, z kolei nudna i nie­ory­gi­nalna poka­zuje brak entu­zja­zmu wobec przed­się­wzię­cia. Niemniej jed­nak, nigdy nie jest za późno, żeby zmie­nić nazwę firmy; nie­które z naj­lep­szych biz­ne­sów zro­biły to, gdy przy­szedł im do głowy lep­szy pomysł. Mimo że nie ist­nieje magiczny prze­pis na stwo­rze­nie dobrej nazwy dla firmy, oto kilka czę­stych moty­wów, które można zna­leźć we wszyst­kich wspa­nia­łych nazwach firm.


A) Wymyśl nowy język

Wymyślenie nowego słowa nie powinno być ostat­nią deską ratunku. Powinno być raczej pierw­szym wybo­rem. Założyciele firm Google i Gizmodo nie zna­leźli swo­ich nazw w książ­kach czy gdzie­kol­wiek indziej, ponie­waż te słowa nie ist­niały. Połączcie dwa słowa lub dwie kon­cep­cje, zapisz­cie słowo w nie­ty­powy spo­sób, bądź­cie nie­kon­wen­cjo­nalni; klienci doce­niają nie­za­leżne marki, które ryzy­kują i odci­nają się od kon­for­mi­stycz­nej kon­ku­ren­cji. Niech więc inne firmy obstają przy pro­stych opi­so­wych nazwach. Pozwólcie sobie na inność. —Dave Smith


B) Sprawdź czy dobrze się przy­cze­pia

Dobre nazwy firm w pewien spo­sób się „przy­cze­piają”. Przy wymy­śla­niu nazwy, zostaw­cie sobie dużo czasu – przy­naj­mniej tydzień – pomię­dzy burzą mózgów, a pod­ję­ciem decy­zji, by móc prze­tra­wić wszyst­kie moż­li­wo­ści. Nawet, gdy uda się zna­leźć dobrą nazwę, ważne by nie prze­sta­wać szu­kać. Najlepsze nazwy pamięta się bez spo­glą­da­nia na listę. Będziecie zasko­czeni, które nazwy naj­ła­twiej jest wam przy­wo­łać z pamięci. Jeśli przy­kła­dowa nazwa firmy trzyma się dobrze waszej pamięci, to praw­do­po­dob­nie przy­czepi się też do pamięci klien­tów.


C) Bądź kon­kretny. Czyli krótko i zwięźle.

Co wspól­nego mają ze sobą Nike, Apple, Facebook, Twitter, Dreamworks, Pixar i eBay? Wszystkie te firmy osią­gnęły duży suk­ces, ale wszyst­kie mają też tylko dwie sylaby w nazwie. Badania wyka­zały, że krótka nazwa jest łatwiej­sza do zapa­mię­ta­nia, więc sprytne firmy wybie­rają krót­kie i wyra­zi­ste nazwy, któ­rych klienci szybko nie zapo­mną. Jedni twier­dzą, że gry słów czy połą­cze­nia wyra­zów są faj­niej­sze, ale cza­sem to może być wada. Takie przy­kłady nazw, jak „Naprawdę sza­lony świat kom­pu­te­rowy” są nie tylko trudne do zapa­mię­ta­nia; nie są to też nazwy, którą klienci chcie­liby powta­rzać znajomym.

Poznaj dwie legen­darne histo­rie
świa­to­wego pro­cesu nazewnictwa.

AGąsienica

Niektóre nazwy po pro­stu spa­dają z nieba, więc gdy przy­cho­dzi natchnie­nie, powin­ni­ście sko­rzy­stać z oka­zji. W 1904 r. w Święto Dziękczynienia, firma Holt Tractor Co robiła zdję­cia naj­now­szej koparki paro­wej. W bio­gra­fii zało­ży­ciela firmy, Benjamina Holta, można prze­czy­tać, że foto­graf stwier­dził, że maszyna „czołga się jak gąsie­nica” (ang. cater­pil­lar. Holt usły­szał to i stwier­dził: „Niech będzie Caterpillar. To dobra nazwa!”. W 1910 r. Holt ofi­cjal­nie zastrzegł nową nazwę dla swo­jego przed­się­bior­stwa pro­du­ku­ją­cego sprzęt budow­lany. Morał z tego taki, że zawsze należy słu­chać. Inspiracja może przyjść w każ­dej chwili. Oto cała siła natchnie­nia, nawet w Polsce, uży­wamy słowa gąsienica.

BGodzilla

Weźcie pod uwagę kon­kretną funk­cję lub usługę, którą powinna reali­zo­wać wasza firma. W 1998 r. Marc Andreessen, współ­za­ło­ży­ciel Netscape’a — zwa­nego wcze­śniej Mosaic — pra­co­wał nad nowym pro­jek­tem opro­gra­mo­wa­nia open source. Nazwa Mosaic podo­bała się, ale według niego sam pro­gram wciąż nie był wystar­cza­jąco szybki i bez­pieczny. Dlatego Andreessen zde­cy­do­wał się napi­sać go na nowo i stwo­rzyć Godzillę, która zmie­cie z powierzchni ziemi jego poprzedni zestaw narzę­dzi. W 2002 r. Andreessen wydał na świat Mosaic Godzillę — Mozillę — i inter­net już nigdy nie był taki sam. Firefox, fla­gowa prze­glą­darka Mozilli, według ran­kin­gów jest w tej chwili jedną z naj­czę­ściej uży­wa­nych prze­glą­da­rek na świecie.

Jaki jest naj­lep­szy spo­sób na stwo­rze­nie dosko­na­łej nazwy?

Jeśli pla­nu­jesz nowe przed­się­wzię­cie biz­ne­sowe, zaj­mij się tym co potra­fisz robić naj­le­piej, a opra­co­wa­nie nazwy pozo­staw pro­fe­sjo­na­li­stom. Z przy­jem­no­ścią pomo­żemy Ci zapro­jek­to­wać wła­ściwe słowo. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę, napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę