Przykłady Polskich nazw firm, które dystansują konkurencję.

Zakładając fir­mę, nadej­dzie moment, gdy będziesz musiał wybrać dla niej nazwę. Decyzja ta może nie wyda­je ci się waż­na, ale uwierz mi - dobra, wol­na nazwa fir­my to poło­wa suk­ce­su. W mia­rę, gdy rynek inter­ne­to­wy sta­ję się coraz bar­dziej zapcha­ny, posia­da­nie cha­rak­te­ry­stycz­nej i łatwo zapa­da­ją­cej w pamięć mar­ki, sta­ło się waż­ne, jak nigdy wcze­śniej. Badania poka­zu­ją, że nazwa two­jej fir­my ma w tym ogrom­ny udział. Zobacz przy­kła­do­we nazwy firm, któ­re wyróż­na­ją się na ryn­ku.

Śmieszne nazwy firm przykłady, które bawią do łez.

Świeże chłop­skie jaja, to jed­na z Polskich nazw zare­je­stro­wa­nych na pod­la­siu.

Jest tak odważ­na, że ist­nie­je spo­ra szan­sa na zapa­mię­ta­nie. Nie zosta­ła jed­nak wykre­owa­na świa­do­mie, a raczej przez przy­pa­dek. Tak więc resz­ta dzia­łań mar­ke­tin­go­wych fir­my, nie będzie jej wspie­rać tyl­ko pogrą­żać. Jednak rekor­dzi­ści, w tej kate­go­rii prze­szli samych sie­bie.

Jeśli chcesz zoba­czyć przy­kła­dy śmiesz­nych nazw, zobacz tutaj.

nazwy-firm-przyklady

Przykłady nazw firm, które podbiły świat.

Wierz mi lub nie, ale wie­le z naj­lep­szych przy­kła­dów nazw na świe­cie zosta­ło świa­do­mie wykre­owa­nych. Tak, aby nie spra­wia­ły pro­ble­mu w wymo­wie na żad­nym kon­ty­nen­cie i aby w żad­nym miej­scu nie brzmia­ły jak Osram. Oto przy­kła­do­we nazwy firm, oraz gene­za ich pocho­dze­nia.

przykladowe-nazwy-firm
przyklady-nazwy-firm
wolne-nazwy-firm

Polskie nazwy firm, które brzmią dumnie?

Na rodzi­mym podwór­ku, rów­nież znaj­dzie­my wie­le nazw Polskich firm, któ­re zasłu­gu­ją na podziw i uzna­nie. Najbardziej ape­tycz­ne przy­kła­dy pocho­dzą rzecz jasna z gastro­no­mii.

polskie-nazwy-firm

5 cech charakterystycznych wspaniałych nazw firm.

Inteligentna i odpo­wied­nia nazwa może przy­spo­rzyć fir­mie fanów, z kolei nud­na i nie­ory­gi­nal­na poka­zu­je brak entu­zja­zmu wobec przed­się­wzię­cia. Niemniej jed­nak, nigdy nie jest za póź­no, żeby zmie­nić nazwę fir­my; nie­któ­re z naj­lep­szych biz­ne­sów zro­bi­ły to, gdy przy­szedł im do gło­wy lep­szy pomysł. Mimo że nie ist­nie­je magicz­ny prze­pis na stwo­rze­nie dobrej nazwy dla fir­my, oto kil­ka czę­stych moty­wów, któ­re moż­na zna­leźć we wszyst­kich wspa­nia­łych nazwach firm.


A) Wymyśl nowy język

Wymyślenie nowe­go sło­wa nie powin­no być ostat­nią deską ratun­ku. Powinno być raczej pierw­szym wybo­rem. Założyciele firm Google i Gizmodo nie zna­leź­li swo­ich nazw w książ­kach czy gdzie­kol­wiek indziej, ponie­waż te sło­wa nie ist­nia­ły. Połączcie dwa sło­wa lub dwie kon­cep­cje, zapisz­cie sło­wo w nie­ty­po­wy spo­sób, bądź­cie nie­kon­wen­cjo­nal­ni; klien­ci doce­nia­ją nie­za­leż­ne mar­ki, któ­re ryzy­ku­ją i odci­na­ją się od kon­for­mi­stycz­nej kon­ku­ren­cji. Niech więc inne fir­my obsta­ją przy pro­stych opi­so­wych nazwach. Pozwólcie sobie na inność. —Dave Smith


B) Sprawdź czy dobrze się przy­cze­pia

Dobre nazwy firm w pewien spo­sób się „przy­cze­pia­ją”. Przy wymy­śla­niu nazwy, zostaw­cie sobie dużo cza­su – przy­naj­mniej tydzień – pomię­dzy burzą mózgów, a pod­ję­ciem decy­zji, by móc prze­tra­wić wszyst­kie moż­li­wo­ści. Nawet, gdy uda się zna­leźć dobrą nazwę, waż­ne by nie prze­sta­wać szu­kać. Najlepsze nazwy pamię­ta się bez spo­glą­da­nia na listę. Będziecie zasko­cze­ni, któ­re nazwy naj­ła­twiej jest wam przy­wo­łać z pamię­ci. Jeśli przy­kła­do­wa nazwa fir­my trzy­ma się dobrze waszej pamię­ci, to praw­do­po­dob­nie przy­cze­pi się też do pamię­ci klien­tów.


C) Bądź kon­kret­ny. Czyli krót­ko i zwięź­le.

Co wspól­ne­go mają ze sobą Nike, Apple, Facebook, Twitter, Dreamworks, Pixar i eBay? Wszystkie te fir­my osią­gnę­ły duży suk­ces, ale wszyst­kie mają też tyl­ko dwie syla­by w nazwie. Badania wyka­za­ły, że krót­ka nazwa jest łatwiej­sza do zapa­mię­ta­nia, więc spryt­ne fir­my wybie­ra­ją krót­kie i wyra­zi­ste nazwy, któ­rych klien­ci szyb­ko nie zapo­mną. Jedni twier­dzą, że gry słów czy połą­cze­nia wyra­zów są faj­niej­sze, ale cza­sem to może być wada. Takie przy­kła­dy nazw, jak „Naprawdę sza­lo­ny świat kom­pu­te­ro­wy” są nie tyl­ko trud­ne do zapa­mię­ta­nia; nie są to też nazwy, któ­rą klien­ci chcie­li­by powta­rzać zna­jo­mym.

Poznaj dwie legendarne historie
światowego procesu nazewnictwa.

AGąsienica

Niektóre nazwy po pro­stu spa­da­ją z nie­ba, więc gdy przy­cho­dzi natchnie­nie, powin­ni­ście sko­rzy­stać z oka­zji. W 1904 r. w Święto Dziękczynienia, fir­ma Holt Tractor Co robi­ła zdję­cia naj­now­szej kopar­ki paro­wej. W bio­gra­fii zało­ży­cie­la fir­my, Benjamina Holta, moż­na prze­czy­tać, że foto­graf stwier­dził, że maszy­na „czoł­ga się jak gąsie­ni­ca” (ang. cater­pil­lar. Holt usły­szał to i stwier­dził: „Niech będzie Caterpillar. To dobra nazwa!”. W 1910 r. Holt ofi­cjal­nie zastrzegł nową nazwę dla swo­je­go przed­się­bior­stwa pro­du­ku­ją­ce­go sprzęt budow­la­ny. Morał z tego taki, że zawsze nale­ży słu­chać. Inspiracja może przyjść w każ­dej chwi­li. Oto cała siła natchnie­nia, nawet w Polsce, uży­wa­my sło­wa gąsie­ni­ca.

BGodzilla

Weźcie pod uwa­gę kon­kret­ną funk­cję lub usłu­gę, któ­rą powin­na reali­zo­wać wasza fir­ma. W 1998 r. Marc Andreessen, współ­za­ło­ży­ciel Netscape’a — zwa­ne­go wcze­śniej Mosaic — pra­co­wał nad nowym pro­jek­tem opro­gra­mo­wa­nia open sour­ce. Nazwa Mosaic podo­ba­ła się, ale według nie­go sam pro­gram wciąż nie był wystar­cza­ją­co szyb­ki i bez­piecz­ny. Dlatego Andreessen zde­cy­do­wał się napi­sać go na nowo i stwo­rzyć Godzillę, któ­ra zmie­cie z powierzch­ni zie­mi jego poprzed­ni zestaw narzę­dzi. W 2002 r. Andreessen wydał na świat Mosaic Godzillę — Mozillę — i inter­net już nigdy nie był taki sam. Firefox, fla­go­wa prze­glą­dar­ka Mozilli, według ran­kin­gów jest w tej chwi­li jed­ną z naj­czę­ściej uży­wa­nych prze­glą­da­rek na świe­cie.

Jaki jest najlepszy sposób na stworzenie doskonałej nazwy?

Jeśli pla­nu­jesz nowe przed­się­wzię­cie biz­ne­so­we, zaj­mij się tym co potra­fisz robić naj­le­piej, a opra­co­wa­nie nazwy pozo­staw pro­fe­sjo­na­li­stom. Z przy­jem­no­ścią pomo­że­my Ci zapro­jek­to­wać wła­ści­we sło­wo. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę, napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kolekcjonowanie
Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­ją­ce rze­czy, któ­re uzu­peł­nia­ją, lub kom­ple­tu­ją jakiś więk­szy zestaw.
Czy na two­jej stro­nie ist­nie­je moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

Kupony, pla­kiet­ki, punk­ty, lub inne kawał­ki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne. Najlepiej, by przed­mio­ty te wią­za­ły się z repu­ta­cją i polep­sza­ły jakość Twojej usłu­gi.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę